งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th

NPU Apps


Software License Download
สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม

โดย งานเทคโนโลยีดิจิทัล


ระบบลงทะเบียนการใช้งานอีเมล์ @npu.ac.th
สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

โดย งานเทคโนโลยีดิจิทัล


ระบบลงทะเบียนการใช้งาน Office 365
สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

โดย งานเทคโนโลยีดิจิทัล


ระบบเปลี่ยนรหัสผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

โดย งานเทคโนโลยีดิจิทัล