Nakhon Phanom University

  


รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ เวลาที่ลงทะเบียน ประเภท
1   ไชยา    สอนไชยา cha***@npu.ac.th 2022-05-25 10:06:13 เจ้าหน้าที่/อาจารย์
2   ปิยาภรณ์    เสนารัตน์ saw***_guitar@npu.ac.th 2022-05-24 10:48:22 เจ้าหน้าที่/อาจารย์
3   พลพล    พันพิลา 653***0023@npu.ac.th 2022-05-20 17:19:15 นักศึกษา
4   ภัทราวุธ    มุกดาวดี 533***1180@npu.ac.th 2022-05-18 14:17:20 นักศึกษา