Nakhon Phanom University

  


รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ เวลาที่ลงทะเบียน ประเภท
1   วุฒิพร    สำรวมจิต 655***1235@npu.ac.th 2022-12-03 12:24:05 นักศึกษา