Nakhon Phanom University
  รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ เวลาที่ลงทะเบียน ประเภท
1   บุญฤทธิ์    อรรคศรีวร 611050400344@npu.ac.th 2019-08-22 18:29:51 นักศึกษา


รายชื่อบุคลากรที่อนุมัตแล้ว
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ เวลาที่ลงทะเบียน
1   นัทติญา    ทองโคตร yong74nattiya@gmail.com@npu.ac.th 2019-08-13 11:50:08
2   ธนวิน    สาตสิน thanawin.satsin@npu.ac.th 2019-08-06 10:47:00
3   สุรศักดิ์    ตั้งตระกูล surasak.ta@npu.ac.th@npu.ac.th 2019-08-05 13:07:39
4   เอมิกา    เหมพลชม amika1214@npu.ac.th 2019-07-03 08:50:49
5   กุลนิภา    พุฒเพ็ง p.gulnipaa@npu.ac.th 2019-07-01 14:20:34
6   พุธิดา    สิมสินธุ์ s.phuthida@npu.ac.th 2019-07-01 14:02:18
7   ศิขริน    ด้วงคำภา thanadech.p@npu.ac.th 2019-06-26 20:57:44
8   พิราภรณ์    แก้วมณีชัย prpkaew@npu.ac.th 2019-06-21 11:13:22
9   อาทิตยา    คำมุงคุณ Artitaya_k@npu.ac.th 2019-06-18 16:26:20
10   กฤษดา    สิทธิดา Kitsada@npu.ac.th 2019-06-18 10:35:14
11   อนิวรรตน์    พลรักษ์ anivat@npu.ac.th 2019-06-13 13:16:45
12   สุกัญญา    โฮมวงศ์ sukanya@npu.ac.th 2019-06-12 13:18:45
13   สมชาย    เบ้าทอง somchai.baotong@npu.ac.th 2019-06-10 10:55:28
14   ธีระ    โลสันตา mahnoinoi@npu.ac.th 2019-06-08 11:39:55
15   กนกวรรณ    โทบุดดี Kanokwan@npu.ac.th 2019-06-06 16:15:54
16   ระวีวัฒน์    ศรีประดิษฐ์ Mr.raweewat.s@npu.ac.th 2019-05-31 14:22:33
17   ศศิธร    แสงจำรัสชัยกุล sasithron.kun@npu.ac.th 2019-05-23 16:24:38
18   สุรีรัตน์    ตลับเงิน ToeyTalapngoen@npu.ac.th 2019-05-23 13:25:07
19   สุริยา    ประสมทอง Suriya.p@npu.ac.th 2019-05-18 14:32:09
20   ณัฐภัทร    อภิรัชภิญโญ Apiruchpinyo@npu.ac.th 2019-05-16 14:02:09
21   สุนทร    วะโลลม Soonthornwa@npu.ac.th 2019-05-14 12:02:51
22   ชลธิชา    ศรีลาอ่อน Chonthicha@npu.ac.th 2019-05-14 11:48:58
23   ธานี    ทุมประเสน thaneett@npu.ac.th 2019-04-04 10:54:22
24   ธัญวรัตน์    มีอำนาจ sudoka.praew@npu.ac.th 2019-04-03 14:52:34
25   พัชรี    ชัยชาญ ben_patcharee@npu.ac.th@npu.ac.th 2019-04-02 11:08:17
26   วรีวรรณ    เลิศศิริวรกุล bbk_npu@npu.ac.th 2019-01-30 09:16:48
27   สุรีรัตน์    ตลับเงิน Sureerat.ta@npu.ac.th 2019-01-28 15:11:15
28   วรีวรรณ    เลิศศิริวรกุล bkk_npu@npu.ac.th 2019-01-25 05:35:05
29   วิภาวรรณ    สีหาคม vipawan@npu.ac.th 2019-01-22 15:07:18
30   ภาณุวัช    โทษา panuwat@npu.ac.th 2019-01-21 09:21:23
31   มานะชัย    แก้วสีดวง Manachai@npu.ac.th 2019-01-14 15:29:53
32   เจนจิรา    แม้นประเสริฐ janjira@npu.ac.th 2019-01-14 10:07:06
33   ชนิชา    ไชยต้นเทือก chanicha_c@npu.ac.th 2019-01-10 13:54:56
34   กุลพิธาน์    จุลเสวก Khunphitha@npu.ac.th 2019-01-10 11:39:25
35   ณัฏยา    อ่อนผิว nuttayaonpiw@npu.ac.th 2019-01-09 08:44:23
36   พรรณยุพา    เนาว์ศรีสอน panyupa@npu.ac.th 2019-01-08 16:20:45
37   พรปวีณ์    วรดิฐสกุลชัย pwora@npu.ac.th 2019-01-04 10:46:27
38   ปาริชาติ    เมืองขวา parichart@npu.ac.th 2019-01-02 15:22:27
39   พรปวีณ์    วรดิฐสกุลชัย phornpawi.w@npu.ac.th 2018-12-26 16:05:39
40   วิธวัช    พ่อท้าว witthawat_wt@npu.ac.th 2018-12-24 09:34:11
41   ชวาลา    บัวหอม Chawala@npu.ac.th 2018-12-19 15:32:58
42   ประภากร    ศรีสง่า prapakorn@npu.ac.th 2018-12-19 15:17:41
43   เกวลี    ศรีหะมงคล kaewalee.s@npu.ac.th 2018-12-17 16:10:16
44   ปราณี    ยตะโคตร pranee.y@npu.ac.th 2018-12-06 10:53:22
45   วีรีย์    วงศ์ณรัตน์ weeree.w@npu.ac.th 2018-12-04 08:17:19
46   กรรณิการ์    นนทวงศรี cpnp.bcnn@npu.ac.th 2018-12-03 14:41:59
47   ทิวานัถ    แก้วสอนดี tiwanat@npu.ac.th 2018-11-28 22:23:56
48   ศิริพร    เดชาจิรสิน siriporn-bj@npu.ac.th 2018-11-26 11:22:57
49   ยุพเรศ    โจมแพง yupared@npu.ac.th 2018-11-25 12:05:46
50   ภาณุพงศ์    ภิรมย์การ puchong@npu.ac.th 2018-11-21 14:35:17
51   สินีนาถ    ชัยสุนทร sineenat@npu.ac.th 2018-11-21 12:02:07
52   ภานุ    พงษ์ฉวี phanu_nu@npu.ac.th 2018-11-21 12:02:00
53   วิภาดา    คำลุน wipadakwang115@gmail.com@npu.ac.th 2018-11-21 11:59:16
54   สุธิดา    เดชทะสอน suthidade.1987@npu.ac.th 2018-11-19 14:29:19
55   ปัทมา    วิชัยโย patt_wi@npu.ac.th 2018-11-15 11:14:43
56   รัตนา    สุวรรณทิพย์ pr.sitc@npu.ac.th 2018-11-06 14:55:25
57   แพงมา    โคตรสา phangma_phang@npu.ac.th 2018-11-02 14:09:21
58   ศิริวิมล    บุญจันทร์ siriwimon@npu.ac.th 2018-11-01 16:31:43
59   นวพล    โมยะ nawapol.moya@npu.ac.th 2018-11-01 16:31:04
60   พิมพิไล    อินทร์หอม poiki04.2536@npu.ac.th 2018-11-01 16:30:00
61   พรรณิภา    จำปาศรี Punnipa03@npu.ac.th 2018-11-01 16:26:50
62   ภัทรนันท์    กัญจนวิภาพร TPC@npu.ac.th 2018-10-29 19:25:25
63   สุทธิรักษ์    ไพโรจน์ suttirak.sp@npu.ac.th 2018-10-17 16:10:35
64   พัชริญาภรณ์    พัชรปุณยาภรณ์ indycutii@npu.ac.th 2018-10-02 11:03:10
65   อุดร    พวงพิลา Udonr2514@npu.ac.th 2018-10-01 14:14:24
66   นันทพงศ์    วงศ์ณรัตน์ technojn2525@npu.ac.th 2018-10-01 14:10:14
67   นิธิศ    งอกวงษ์ Nithid2525@npu.ac.th 2018-10-01 12:41:41
68   คงฤทธิ์    กุลวงษ์ khongrit@npu.ac.th 2018-09-26 09:21:25
69   จิตราพร    สมพล jitarbhorn@npu.ac.th 2018-09-26 09:19:56
70   ณัฐกานต์    วุฒิสาร nutty9595@npu.ac.th 2018-09-25 16:45:57
71   ปรียาพร    เนียมจีน preeyaporn.acc@npu.ac.th 2018-09-25 11:07:20
72   ปรียาพร    เนียมจีน preeyaporn.acc@gmail.com@npu.ac.th 2018-09-25 11:04:41
73   อนิรุทธิ์    ผงคลี anirut.p@npu.ac.th 2018-09-24 15:46:02
74   สุชาดา    เฉลิมมุข suchada.chal@npu.ac.th 2018-09-24 10:55:35
75   วิรมณ    กาสีวงศ์ wiramon89@npu.ac.th 2018-09-20 10:03:53
76   วิภารัตน์    ศรีนาค Nannie.wiparat@npu.ac.th 2018-09-13 16:08:37
77   พัชริญาภรณ์    พัชรปุณยาภรณ์ poonya.pat@npu.ac.th 2018-09-13 13:53:39
78   อัครเดช    ฉวีรักษ์ aukkaradej.c@npu.ac.th 2018-09-13 10:32:11
79   อรุณี    บุญสว่าง arunee.itech@npu.ac.th 2018-09-11 15:39:16
80   เสาวรส    โพธิ์ชัยเจริญ phochaicharoen@npu.ac.th 2018-09-06 08:31:21
81   ทินกร    อัตไพบูลย์ attapaiboon@npu.ac.th 2018-09-04 10:38:22
82   กำพร    ประชุมวรรณ komjoun3@npu.ac.th 2018-09-04 10:29:54
83   วิโรจน์    ฉัตรเกษ Wirot.ch@npu.ac.th 2018-08-21 09:21:29
84   ปริศนา    แสงสุวรรณ Prissana@npu.ac.th 2018-08-17 14:04:04
85   สุรเชษฐ์    สมตัว surachesthaso@npu.ac.th 2018-08-10 13:42:34
86   สมพร    กงนะ kpsomporn@npu.ac.th 2018-08-07 13:59:10
87   สุรีรัตน์    สุธรรม sureerat_suthum@npu.ac.th 2018-08-03 14:34:58
88   วจีธาร    รักษ์ชุมชน mook_love_jesus@npu.ac.th 2018-08-03 14:32:30
89   สุพัตรา    ปินะกัง Suphatra.p2530@npu.ac.th 2018-07-24 13:29:26
90   สมชัย    วะชุม somchai61@npu.ac.th 2018-07-24 11:13:52
91   พิจิตรา    ธงพานิช phichittra@npu.ac.th 2018-07-16 14:10:41
92   ณัฐวุฒิ    โง่นสา natthawut@npu.ac.th 2018-07-16 10:36:21
93   กฤติเดช    รัตนโยธิน au-npu@npu.ac.th 2018-07-12 11:52:14
94   สุริยา    ประสมทอง suriya.tea@npu.ac.th 2018-07-11 17:29:00
95   สมพร    กงนะ sompornrdi@npu.ac.th 2018-07-11 10:02:02
96   กมล    คำเพ็ชรดี kamon2531@npu.ac.th 2018-07-10 10:11:11
97   กมล    คำเพ็ชรดี kamonpang@npu.ac.th 2018-07-09 11:26:32
98   พัชรณัฏฐ์    แสงอ่อน Phatcharanat.S@npu.ac.th 2018-07-03 14:31:46
99   ชนกนันท์    บุโพธิ์ chanoknan.bupo@npu.ac.th 2018-07-02 09:51:47
100   วิชาญ    ใจสุข wichan_jai@npu.ac.th 2018-06-20 08:11:10
101   วราภรณ์    อักโขวงค์ mouytechno@npu.ac.th 2018-06-19 11:38:57
102   ปริวรรต    เพียรภายลุน pariwat.p@npu.ac.th 2018-06-17 21:54:18
103   วิโรจน์    ฉัตรเกษ Wirot_ch@npu.ac.th 2018-06-14 11:32:38
104   กัณฐรัตน์    คำมะมูน khuntarat.khum@npu.ac.th 2018-06-12 15:28:54
105   จริยา    มาคำ ่jariya.mak@npu.ac.th 2018-06-12 15:13:38
106   อุไรวรรณ    คำพิลา uraiwan2412@npu.ac.th 2018-06-04 08:26:44
107   กฤติกา    ชุณห์วิจิตรา Krittika@npu.ac.th 2018-06-03 19:24:04
108   ณัฐพงศ์    สอนอาจ nutthapong_17@npu.ac.th 2018-05-30 19:21:03
109   วุฒิธิกรณ์    ประพัศรางค์ vuttigon.phr@npu.ac.th 2018-05-30 10:33:41
110   พัฒนะ    พิมพ์แน่น pattana.p@npu.ac.th 2018-05-28 15:14:57
111   ดำเนิน    อนะมาน damnern@npu.ac.th 2018-05-25 11:02:04
112   สุชีวา    สิทธิจินดา scsucheewa@npu.ac.th 2018-05-24 15:54:27
113   ณัฐพงศ์    สอนอาจ nutthapong_s@npu.ac.th 2018-05-22 21:53:30
114   กัมปนาจ    เภสัชชา kamphe@npu.ac.th 2018-05-11 16:09:56
115   กัมปนาจ    เภสัชชา Kampanat@npu.ac.th 2018-05-09 13:55:07
116   ฐนพรรณ    ธูปหอม ThanaphanTh@npu.ac.th 2018-05-08 07:17:28
117   กรรณิการ์    สุกะดีทัด kannika.s@npu.ac.th 2018-05-05 13:38:08
118   สุชาดา    เฉลิมมุข p.suchada@npu.ac.th 2018-05-02 13:43:16
119   เอกลักษณ์    ลาภะ bw@npu.ac.th 2018-04-25 13:33:28
120   ศรายุทธ    เมาฬี sarayoot-Avon@npu.ac.th@npu.ac.th 2018-04-20 15:12:17
121   นันทภัค    ต้นโพธิ์ tonpho_2517@npu.ac.th@npu.ac.th 2018-04-17 09:50:29
122   อานันท์นิตย์    มโนรมย์ arnunnit@npu.ac.th 2018-04-11 10:56:30
123   อานันท์นิตย์    มโนรมย์ arnunnit@npu.ac.th@npu.ac.th 2018-04-11 10:55:43
124   ชูธง    สัมมัตตะ chuthong@npu.ac.th 2018-04-04 15:34:35
125   ภรณ์ชนก    เนานงค์ pornchanok@npu.ac.th 2018-03-28 09:14:13
126   ฉลาด    แพงดวงแก้ว chalad_88@npu.ac.th 2018-03-27 15:09:34
127   อุไรลักษณ์    นนทะวงษา jusstken@npu.ac.th 2018-03-26 09:20:15
128   ศิขริน    ด้วงคำภา sikarin.d@npu.ac.th 2018-03-26 09:15:23
129   ศิขริน    ด้วงคำภา d.sikarin@npu.ac.th 2018-03-22 14:31:05
130   นันทวรภัทร    พิมพ์ศักดิ์ macbook6565pimsak@npu.ac.th 2018-03-22 14:30:17
131   วนิดา    ถาปันแก้ว wanida_th@npu.ac.th 2018-03-22 14:28:53
132   วิภาพร    นวนนุกูล wipapone01@npu.ac.th 2018-03-22 14:28:28
133   อภิญญา    เอ๊ฟวา Apinya@npu.ac.th 2018-03-22 14:28:08
134   สมศักดิ์    แสนเมือง s.sanmuang@npu.ac.th 2018-03-21 08:16:03
135   คำรณ    สิระธนกุล Kumron@npu.ac.th 2018-03-20 09:32:04
136   ฑีรัตม์    พิริยะพลิน Theerath@npu.ac.th 2018-03-19 12:02:23
137   จิรวัฒน์    กันทะโล jirawat.k@npu.ac.th 2018-03-09 15:20:52
138   นิรมิตร    อุปทุม niramit.aupathum@npu.ac.th 2018-03-08 14:00:11
139   อภิชาติ    สมสง่า apichat.somsanga@npu.ac.th 2018-03-08 13:54:02
140   สาวิณี    โกพลรัตน์ sawinee@npu.ac.th 2018-03-07 14:10:34
141   วิจิตรา    โสเพ็ง wijitra14@npu.ac.th 2018-03-06 15:37:42
142   นันทิดา    ผาอินดี nantidafonfin@npu.ac.th 2018-03-06 09:40:34
143   สุวัฒน์    ดวงรัตน์ Suwat.D@npu.ac.th 2018-03-05 11:59:13
144   สุภสิทธ์    พันแน่น supasit.p@npu.ac.th 2018-03-05 10:42:36
145   ตรีภพ    ชินบูรณ์ tree.ch@npu.ac.th 2018-02-27 23:29:32
146   ณัฐพงศ์    เขียวศรี nuttapong.kh@npu.ac.th 2018-02-26 10:58:44
147   อนุธิดา    แผ้วไธสง may.anutida@npu.ac.th 2018-02-26 10:22:51
148   ธนิต    พิสุทธิ์ 1470400015719@npu.ac.th 2018-02-26 10:04:43
149   กชกร    เดชะคำภู Mony@npu.ac.th 2018-02-23 16:08:25
150   ปิติพงษ์    เหล่าหงษ์สา pitipong@npu.ac.th 2018-02-22 14:24:45
151   ฉัตรชัย    โกพลรัตน์ CHATCHAI.GPR@npu.ac.th 2018-02-22 14:23:10
152   นันทวัน    นรสาร norasan@npu.ac.th 2018-02-22 10:30:39
153   ณัฐพงษ์    เกตวงษา Nutthapong@npu.ac.th 2018-02-21 15:57:05
154   เจษฎา    โสธุมา jaessada.sothuma@npu.ac.th 2018-02-21 15:37:36
155   สิทธิศักดิ์    สมรฤทธิ์ sittisak.samornrit@npu.ac.th 2018-02-21 14:48:38
156   กรรณิการ์    นนทวงศรี EXAM_BCNN@npu.ac.th 2018-02-20 16:32:14
157   เกล็ดทราย    ไชยกิ่ง gedsai@npu.ac.th 2018-02-20 16:25:48
158   อานนท์    จำเริญพัฒน์ ackenyon34@npu.ac.th 2018-02-16 15:13:05
159   อานนท์    จำเริญพัฒน์ arnon.ch@npu.ac.th 2018-02-16 15:11:21
160   จิรวรรณ    ดีประเสริฐ jirawandee@npu.ac.th 2018-02-16 15:08:40
161   วิชชารัตน์    ศรีศิล minky@npu.ac.th 2018-02-16 15:04:10
162   รัตติกาล    พรมอินทร์ sn.1994@npu.ac.th 2018-02-16 09:07:41
163   อดิศร    บรรหาร adisorn.b@npu.ac.th 2018-02-14 11:15:31
164   วรวรรษ    ขวัญเพชร vorawat@npu.ac.th 2018-02-13 18:20:36
165   ศศิกานต์    ดงงาม sasikarn@npu.ac.th 2018-02-09 16:09:02
166   ฑรรญมล    สุทธิโสม happy@npu.ac.th 2018-02-07 14:01:29
167   ธนิต    พิสุทธิ์ tanitpisut@npu.ac.th 2018-02-05 08:45:35
168   สังคม    ภูมิพันธุ์ pumipuntu@npu.ac.th 2018-01-31 14:47:06
169   วราเดช    แสงบุญ waradet@npu.ac.th 2018-01-25 22:32:48
170   ศรายุทธ    เมาฬี sarayoot-Avon@npu.ac.th 2018-01-22 13:13:19
171   ธนิสรา    บุตรสิงขรณ์ b.tanissara@npu.ac.th 2018-01-17 11:24:06
172   มนันยา    โพธิราชา mananya@npu.ac.th 2018-01-16 14:22:00
173   สรินทรเทพ    สายเนตร sarinthonthep@npu.ac.th 2018-01-16 11:48:00
174   นวาระ    สัมฤทธิ์สกุลชัย nawara_satit@npu.ac.th 2017-12-25 10:46:44
175   ณิชนันทน์    ปู่แก้ว ืNitchanun@npu.ac.th 2017-12-22 09:41:31
176   กุสุมา    สร้อยทอง hongthong-tuk@npu.ac.th 2017-12-21 16:16:38
177   กรรณิการ์    สุกะดีทัด k.sukadeetad@npu.ac.th 2017-12-19 15:33:50
178   ศุภกาญจน์จิรา    พ่อยันต์ tonkows@npu.ac.th 2017-12-14 09:49:08
179   ทวิทย์    มงคุณแก้ว tawitpdf@npu.ac.th 2017-12-07 14:16:43
180   ณัฐกานต์    วุฒิสาร nuttakan22@npu.ac.th 2017-12-06 10:01:54
181   สมชาติ    โสนะแสง somchat.s@npu.ac.th 2017-12-03 14:39:27
182   วริศ    ศิริขันธ์ warit.me@npu.ac.th 2017-11-30 11:11:40
183   ชัยวิวัฒน์    ทองบุศย์ Chaiwiwat@npu.ac.th 2017-11-27 09:21:29
184   กีรติกาญจน์    ตุ่มนอก keeratikarn@npu.ac.th 2017-11-27 09:18:52
185   พิไลวรรณ    พูลสวาท pilaiwan.poolsawat@npu.ac.th 2017-11-24 14:07:30
186   อรเพ็ญ    พิมพา orapen@npu.ac.th 2017-11-23 10:15:40
187   นิรันดร์    บุญระมี nirun.boonramee@npu.ac.th 2017-11-23 10:05:44
188   นพคุณ    ขันบันจง noppakhun@npu.ac.th 2017-11-23 09:02:52
189   ชนันพร    โนชัย chanan_goong@npu.ac.th 2017-11-23 09:01:51
190   รชฏ    สุวรรณกูฏ rachata_1482@npu.ac.th 2017-11-22 09:30:57
191   ชัยยุทธ    ศิริสุทธิ์ chaiyuth@npu.ac.th 2017-11-22 09:22:11
192   อภิวัตร    บุญกอง apiwat.boon@npu.ac.th 2017-11-20 15:44:57
193   กษมา    ประเสริฐสังข์ kasama.p@npu.ac.th 2017-11-18 22:19:23
194   ชไมพร    ไทยดำรงเดช chamaiphone@npu.ac.th 2017-11-17 14:32:33
195   ชวนาธร    สมบัติหอม chawanaton007@npu.ac.th 2017-11-16 16:04:58
196   อาภาภัทร    สุขวงษ์ faiiarphaphat@npu.ac.th 2017-11-16 15:22:11
197   สราวุธ    ชิตบัณฑิตย์ sarawud1445@npu.ac.th 2017-11-16 15:20:06
198   เมธาวี    อัมวัน methawee@npu.ac.th 2017-11-16 09:37:52
199   ปุณชญา    ศิวานิพัทน์ Punchaya@npu.ac.th 2017-11-16 09:17:46
200   นิตยา    โพธิ์ศรีจันทร์ nittayapho@npu.ac.th 2017-11-13 13:08:13
201   พรทิพย์    เอ๊ฟวา porntip.ef@npu.ac.th 2017-11-11 11:08:07
202   นางสาวอัจฉริยา    งอกวงษ์ artyin2535 @npu.ac.th 2017-11-07 10:33:05
203   นางสาวจริยา    มาคำ jiab_jariya.m@npu.ac.th 2017-11-06 16:51:16
204   อรพรรณ    สุวรรณมาโจ orapun108@npu.ac.th 2017-11-06 16:25:51
205   อาภาภัทร    สุขวงษ์ faiarphaphat@npu.ac.th 2017-11-03 11:11:03
206   ชัยวิวัฒน์    ทองบุศย์ chaiwiwat.t@npu.ac.th 2017-11-03 11:09:02
207   นางสาวณัฐธิดา    นาคเสน nattidaeyeye@npu.ac.th 2017-11-03 09:37:16
208   ว่าที่ร้อยโทบรรจง    ทานะสิทธิ์ banjong@npu.ac.th 2017-11-02 19:37:43
209   สมชาติ    โสนะแสง somchat.so@npu.ac.th 2017-11-02 18:46:18
210   นำโชค    แสบงบาล numchoak.s@npu.ac.th 2017-11-02 14:58:43
211   เนตรนภา    แสงเชื้อพ่อ nednapa_n@npu.ac.th 2017-10-31 16:26:23
212   นางสาวจรรยา    ศรีภูมิพฤกษ์ janya.oil@npu.ac.th 2017-10-25 20:09:30
213   นายณัฐพงษ์    สุวรรณสาร nuttapong134@npu.ac.th 2017-10-19 15:05:40
214   ชลธิชา    ศรีลาอ่อน chonthicha_ple@npu.ac.th 2017-10-19 14:37:40
215   วนิดา    ถาปันแก้ว wendyswanida@npu.ac.th 2017-10-14 21:29:45
216   กชกร    วงค์เหง้า kotchkon2007@npu.ac.th 2017-10-12 15:01:55
217   Jintana    Seesa Jintanaseesa@npu.ac.th 2017-10-11 13:20:41
218   Somyot    Phukumnerd PH.Somyot@npu.ac.th 2017-10-11 13:07:13
219   Visavachit    Suriyachant suriyachant.v@npu.ac.th 2017-10-11 12:54:55
220   PATCHARAPHOL    CHAROENCHON patcharaphol@npu.ac.th 2017-10-11 12:51:46
221   NARUDOL    PANTUWAN Narudol.P@npu.ac.th 2017-10-11 11:50:02
222   PIYAWAT    HANKLA PIYAWAT_HANKLA@npu.ac.th 2017-10-11 11:43:11
223   อนันตชิน    คำสุภา anantachinkm@npu.ac.th 2017-10-09 10:10:07
224   กฤษฏพล    คำลุน jackro5599@npu.ac.th 2017-10-09 10:08:00
225   อัจฉรา    คำหล้า Adchara_k@npu.ac.th 2017-10-03 16:07:40
226   เอกภพ    ชินบูรณ์ EKP.CH@npu.ac.th 2017-10-03 13:22:27
227   ประณีวัน    วงค์รุ่งเรืองโชค nooenjoy29052526@npu.ac.th 2017-10-03 08:19:28
228   สหวัตน์    ทองมา 0966515049@npu.ac.th 2017-10-02 11:28:37
229   นางสาวอัจฉรา    จรคำ atchara.j@npu.ac.th 2017-09-28 13:47:09
230   สุทธิรักษ์    ไพโรจน์ suttirak_sp@npu.ac.th 2017-09-28 12:30:48
231   นายอาทิตย์    โสภา artid25114@npu.ac.th 2017-09-22 09:49:14
232   ปรัชญานี    ลำต้น babeekitty888@npu. ac. th@npu.ac.th 2017-09-21 15:07:25
233   วิภาดา    จะตุเทน vipada.b@npu.ac.th 2017-09-18 16:29:35
234   อนิวรรตน์    พลรักษ์ t.polrak@npu.ac.th 2017-09-15 13:56:59
235   อรปรียา    ตามา onpriya@npu.ac.th 2017-09-14 13:20:27
236   ปนัดดา    ปริปุณณะ Paripanudda@npu.ac.th 2017-09-06 02:56:05
237   ธราธิป    ภู่ระหงษ์ tharathip_ph@npu.ac.th 2017-09-05 20:42:28
238   พูลสวัสดิ์    โคตพรหม pkunsawatitech58@npu.ac.th 2017-09-05 20:38:54
239   ธิดารัตน์    สารปรัง thidarat.S@npu.ac.th 2017-09-05 15:30:46
240   ชัชชนี    สุวรรณบุผา 603070110169@npu.ac.th 2017-09-05 13:41:00
241   สฤษดิ์    ศรีขาว sarit63@npu.ac.th 2017-08-28 09:57:32
242   ญาสุมินทร์    กลิ่นจันทร์ 603150210434@npu.ac.th 2017-08-27 14:30:34
243   วัชราภรณ์    วังหอม nana23@npu.ac.th 2017-08-27 13:39:44
244   สำรวจ    อินแบน samruadinban_4895@npu.ac.th 2017-08-27 11:24:57
245   ศักดา    ตั้งตระกูล sakda.87ford@npu.ac.th 2017-08-27 10:00:41
246   เกษมสุข    บุญญา Kachemsk@npu.ac.th 2017-08-27 09:34:12
247   ศิริวัฒน์    แวงดีสอน Siriwat14@npu.ac.th 2017-08-27 09:10:10
248   สุรีย์พร    ชินบูรณ์ Sch2502@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-08-27 08:54:42
249   Mr.Narongrit    wachm Narongrit@npu.ac.th 2017-08-27 08:47:12
250   รักษิต    เสียงล้ำ raksit2514@npu.ac.th 2017-08-27 08:45:48
251   ชาญวิทย์    ชนะพจน์ chanwitmotor2@npu.ac.th 2017-08-27 08:27:29
252   นายสมศักดิ์    ไขแสง A0910609251@npu.ac.th 2017-08-26 14:21:23
253   นายศตวรรษ    นคะรังสุ A0885183575@npu.ac.th 2017-08-26 14:17:15
254   ปติญา    มังคละคีรี patiya@npu.ac.th 2017-08-26 14:13:24
255   นางสาวปรียาพร    เนียมจีน preeyaporn.sitc@npu.ac.th 2017-08-26 14:12:48
256   ปราณี    ยตะโคตร sukritiya@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-08-26 14:10:18
257   นายธวัชชัย    คล่องดี tawatchai.sitc@npu.ac.th 2017-08-26 14:10:18
258   นางสาววรินทร์    วงศ์สามารถ warint77@npu.ac.th 2017-08-26 14:07:27
259   นางสาวกฤษณา    ยะจันโท drogonfly7717@npu.ac.th 2017-08-26 14:05:05
260   นายบรรจง    ภูละคร tomorn_aud@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-08-26 13:59:58
261   ศักดา    ตั้งตระกูล Sakda.t@npu.ac.th 2017-08-26 13:57:48
262   นพฤทธิ์    พรหมลัง noppalith5333@npu.ac.th 2017-08-26 13:51:58
263   ทิวานัถ    แก้วสอนดี Tiwanat.g@npu.ac.th 2017-08-26 13:51:29
264   จรีย์    สุขคะนนท์ jaree@npu.ac.th 2017-08-26 13:51:22
265   นางพรัชนี    กองแก้ว PHARATCHANEE@NPU.AC.TH@npu.ac.th 2017-08-26 13:48:26
266   ปติญา    มังคละคีรี ปติญา@npu.ac.th 2017-08-26 13:48:15
267   นายอนวัทย์    ผาลี Anawat_P@npu.ac.th 2017-08-26 13:43:35
268   เกษมสุข    บุญญา kaseamsuk_boonya@npu.ac.th 2017-08-26 13:41:11
269   พิชิต    รอดชุม chitrd11@npu.ac.th 2017-08-26 13:38:56
270   นายพูลทรัพย์    ศิริสานต์ Poolsap@npu.ac.th 2017-08-26 13:38:36
271   นายภากรณ์    ดาสี PagonDarsee@npu.ac.th 2017-08-26 13:38:19
272   วัชราภรณ์    วังหอม Vacharapron22@npu.ac.th 2017-08-26 13:37:19
273   สุรีย์พร    ชินบูรณ์ Sch2502@npu.ac.th 2017-08-26 13:32:34
274   จันทร์เพ็ญ    ไตรมงคลเจริญ chunpen996@npu.ac.th 2017-08-26 11:16:43
275   วนัฎศนัน    วิรภากุล Vanasananv@npu.ac.th 2017-08-25 21:12:03
276   นายพูลทวี    ศรพรหม pooltawee@npu.ac.th 2017-08-24 16:34:21
277   นางบงกชไพร    ศรพรหม bongkojprai@npu.ac.th 2017-08-24 16:26:10
278   นายพิชิต    รอดชุม chitrod@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-08-24 16:17:23
279   กิตติศักดิ์    มะลับ kittisak_malai@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-08-23 10:44:13
280   บุญเติม    อุ่นวิเศษ Boonterm2510@npu.ac.th 2017-08-22 17:31:42
281   สุภา    จิรวัฒนานนท์ supa2017@npu.ac.th 2017-08-21 11:47:17
282   นายวราวุธ    บัวชุม tivter@npu.ac.th 2017-08-21 11:32:45
283   ชาลี    บุญมา chalee-boonma555@npu.ac.th 2017-08-20 13:55:39
284   wanrujee    yanthayaem wanrujee@npu.ac.th 2017-08-16 10:44:43
285   พิศฌาพร    สุรพันธ์พิชิต 6030809100150@npu.ac.th 2017-08-15 14:05:16
286   กรรชัย    น้อยชาลี kunchai01@npu.ac.th 2017-08-15 09:38:36
287   นาย ปฐพี    อินปาว Pop_5601@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-08-08 17:12:42
288   วรปภา    เทศประสิทธิ์ vorrapapha@npu.ac.th 2017-08-05 11:55:28
289   ธนกร    พะโน Thanakon@npu.ac.th 2017-08-02 17:42:50
290   นายนรเศณษฐ    ไทยแท้ norasetthaitae@npu.ac.th 2017-08-02 10:58:52
291   ว่าที่ ร.ต.หญิงปริฉัตร    ปิดตะ parichatpitta@npu.ac.th 2017-08-01 15:12:19
292   สุนิสา    นนจันทร์ ningnoi_25@npu.ac.th 2017-08-01 14:24:15
293   ธัญญา    สุขภูวงค์ 603150510239@npu.ac.th 2017-08-01 09:04:48
294   saowanaporn    tangsukworakhun saowanaporn.tang@npu.ac.th 2017-07-31 13:38:19
295   ภณีดา    ตั้งสกุล paneeda9456@npu.ac.th 2017-07-31 11:14:27
296   วิมลศิริ    เกษตร์ภิบาล wimonsiri_kaset @npu.ac.th 2017-07-31 10:15:07
297   นางสาวปภัสรา    ประกอบสำเนียง Papatsara0148@npu.ac.th 2017-07-29 21:53:43
298   จิราพร    สมสุวรรณ Jiraphorn29@npu.ac.th 2017-07-26 14:10:06
299   วิทยา    บุญสุข witthaya2560@npu.ac.th 2017-07-25 13:32:29
300   นางสาวเสาวนาภรณ์    ตั้งสุขวรคุณ saowannaporn.t@npu.ac.th 2017-07-25 11:58:52
301   ทรัพย์ทวี    ดวงมาลัย duangmalai.143@npu.ac.th 2017-07-24 13:03:38
302   ดร.กัญณฐา    พงศ์พิริยะวนิช pp_mt54@npu.ac.th 2017-07-19 14:21:53
303   นันทิญา    พันธ์โชติ a_nanteya@npu.ac.th 2017-07-19 13:19:20
304   ฉวีวรรณ    พลสนะ pchaveewan@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-07-19 10:37:26
305   จงใจ    เตโช jongjai_taecho@npu.ac.th 2017-07-19 10:11:02
306   จุฬาพร    พลรักษ์ julaporn4488@gmail.com@npu.ac.th 2017-07-19 10:07:48
307   จารุวรรณ    เขียวน้ำชุม jaruwan_jaru@npu.ac.th 2017-07-19 10:07:45
308   เบญจ์    กิติคุณ dr.benhrd@npu.ac.th 2017-07-19 10:06:44
309   ภาวดี    พันธรักษ์ pawadee2014@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-07-19 10:06:26
310   นิดาพร    อาจประจญ nida@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-07-19 10:04:03
311   อุทัยวรรณ    ศรีอรัญญ์ natanun10@npu.ac.th 2017-07-19 10:02:23
312   ภาพพิมพ์    พรหมวงศ์ Phappim@npu.ac.th 2017-07-19 10:00:19
313   อุทัยวรรณ    ศรีอรัญญ์ natanun10@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-07-19 09:59:50
314   ลีลาวดี    ชนะมาร aom.2329@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-07-19 09:59:23
315   jarukanya    udanont ita_admin@npu.ac.th 2017-07-18 15:52:02
316   นางสาวชุติภา    คำพันธ์ chutipa_biwty@npu.ac.th 2017-07-18 10:44:56
317   ชุติมา    บุญธรรม chutima_ff@npu.ac.th 2017-07-16 19:45:08
318   แพงมา    โคตรสา phangmakhotsa@npu.ac.th 2017-07-14 14:01:54
319   นางสาวผุสดี    นนท์ไพรวัน pussadee_5588@npu.ac.th 2017-07-13 12:40:44
320   ศิรินทรา    ทาทอง sirinthra.t@npu.ac.th 2017-07-13 09:30:21
321   ภากรณ์    ดาสี Mr.Darsee1991@npu.ac.th 2017-07-06 10:25:51
322   อรอนงค์    คำคนซื่อ onanong_edu@npu.ac.th 2017-07-05 15:53:45
323   นางสาวนุชนาฎ    ภารมงคล Nuchanat2541@npu.ac.th 2017-07-05 12:50:57
324   วนิดา    ใต้ศรีโคตร taisakod@npu.ac.th 2017-07-05 11:10:17
325   อิศราภรณ์    ไวสู้ศึก aoae@npu.ac.th 2017-07-03 10:35:55
326   ศักดิ์ชัย    ศรีสุข sakchai0073@npu.ac.th 2017-06-28 16:50:17
327   วิรัชดา    กาฬโอฆะ wiratchada.k@npu.ac.th 2017-06-27 16:46:40
328   นพคุณ    ขันบันจง nop.2910@npu.ac.th 2017-06-27 09:14:36
329   ดร.สุภา    จิรวัฒนานนท์ aungjira@npu.ac.th 2017-06-23 10:21:48
330   tesss    testte eee@npu.ac.th 2017-06-21 08:52:50
331   ปาริชาติ    เมืองขวา parichart.toi@npu.ac.th 2017-06-20 12:27:21
332   วารินทร์    สมรฤทธิ์ 591130810243@npu.ac.th 2017-06-19 10:30:26
333   ธวัชชัย    เปาวะนา thawatchai555@npu.ac.th 2017-06-19 09:48:30
334   ว่าที่ ร.ต. หญิง ธนิสรา    บุตรสิงขรณ์ tanissara@npu.ac.th 2017-06-16 15:44:25
335   กิตติศักดิ์    มะลัย kittisak_ma@npu.ac.th 2017-06-15 16:03:23
336   ปิ่นอัมภรณ์    มะลัย pinamporn_malai@npu.ac.th 2017-06-15 16:00:50
337   ปิยะรัตน์    อนงค์ไชย piyarat@npu.ac.th 2017-06-15 08:39:26
338   อดุลย์    เครือแก้ว kadool@npu.ac.th 2017-06-14 17:52:01
339   ศรุดา    วรรณภู Saruda.wa@npu.ac.th 2017-06-14 16:37:11
340   ปรีดารี    ศิริรัตน์ preedaree@npu.ac.th 2017-06-09 15:26:43
341   ณัฐพงศ์    จันทร nuttapong21@npu.ac.th 2017-06-09 10:31:42
342   ณิชนันทน์    ปู้แก้ว Nitchanun.puk@npu.ac.th 2017-06-09 10:24:08
343   ืNitchanun    Pukaew Nitchanun.puk@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-06-09 10:20:06
344   วิชุดา    ตามัย wichuda.me@npu.ac.th 2017-06-08 09:51:07
345   ໍชัชวาล    แสงฤทธิ์ chdhort@npu.ac.th 2017-06-07 17:43:45
346   ภานุพงษ์    นพพันธ์ 0612137580@npu.ac.th 2017-06-07 13:50:47
347   มินทดา    ศรีสวัสดิ์ 0893971179@npu.ac.th 2017-06-07 13:47:43
348   อนุชา    บริบูรณ์ 0615032829@npu.ac.th 2017-06-07 13:44:01
349   ศตวรรธ    พลหาญ 60250420324@npu.ac.th 2017-06-07 13:37:11
350   phontip    prawang phontip.pra@npu.ac.th 2017-06-06 09:44:31
351   ธารารัตน์    โมทยกุล tararatn_rdi@npu.ac.th 2017-06-01 11:20:20
352   Sorat    Praweenwongwuthi dr.sorat@npu.ac.th 2017-05-22 20:28:35
353   เบญจยามาศ    พิลายนต์ benjayamas@npu.ac.th 2017-05-13 22:15:57
354   kitsada    sittida ITECH@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-05-11 10:56:15
355   ศุภรัตน์    อิงอาจ aooa.a@npu.ac.th 2017-05-09 13:32:21
356   เฉลิมพร    เด่นระมณี c_denramanee@npu.ac.th 2017-05-08 11:31:01
357   ณัฐนันท์    เที่ยงธรรม nattanan_tga@npu.ac.th 2017-05-04 14:51:51
358   ปิยมาศ    ศรีโคตร Piyamat.S@npu.ac.th 2017-05-04 09:59:03
359   สุรศักดิ์    กาสีวงศ์ 584070120251@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-05-02 20:45:19
360   น.ส.ธนสร    บุตรแก่นทราย 566010110807@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-04-27 22:42:16
361   อัษฎาพร    รัตนวิรุฬห์ adsadaporn_store@npu.ac.th 2017-04-24 11:23:43
362   WANIDA    THAPANKAEW windywanida@npu.ac.th 2017-04-19 10:20:22
363   วริศรา    ปุ๊กกระโทก warichsara@npu.ac.th 2017-04-18 09:25:47
364   Wanrujee    Yanthayeam complain@npu.ac.th 2017-04-09 14:23:56
365   นายอภิสิทธิ์    แก้วชาลุน Kaewchaloon@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-03-31 08:42:18
366   นางสาวศิริพร    พุฒเพ็ง siripron.putpeng@npu.ac.th 2017-03-28 10:08:36
367   นางสาวภาวินี    ธันยพงศ์พันธุ์ pavinee_store@npu.ac.th 2017-03-26 12:19:03
368   ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา    มหาวิทยาลัยนครพนม qanpu@npu.ac.th 2017-03-09 09:45:57
369   Orntada    Petchploy orntada.petchploy@npu.ac.th 2017-03-08 09:37:48
370   นางสาวณัฏฐ์ฎาพร    ก้อนใจจิตร natdaporn@npu.ac.th 2017-03-08 08:30:14
371   ผศ.ดร. อนิราช    มิ่งขวัญ anirach.m@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-03-05 22:45:47
372   สรพงศ์    อินธิแสง sorapong.inthisang@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-03-03 14:34:50
373   นางสาวจิราวรรณ    คำธร jirawan.aqua@npu.ac.th 2017-03-03 14:23:32
374   นางสาวอิศราภรณ์    ไวสู้ศึก aoae@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-03-02 09:09:34
375   จิตต์โสภิณ    พิเชษฐ์ลดารมณ์ chrisophin@npu.ac.th 2017-03-01 11:04:12
376   อรณิชา    เทศอ่อน Onnicha0000@npu.ac.th 2017-02-27 07:26:42
377   SURACHAI    CHANIANG surachai_ch@npu.ac.th 2017-02-23 22:24:58
378   การประชุมวิชาการนานาชาติ    มหาวิทยาลัยนครพนม icimc.gms2018@npu.ac.th 2017-02-22 10:43:13
379   สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยนครพนม conference@npu.ac.th 2017-02-21 08:45:48
380   วิชาญ    ใจสุข wichan@npu.ac.th 2017-02-17 09:00:38
381   นายศิริวัฒน์    แวงดีสอน siriwat_2514@npu.ac.th 2017-02-17 08:59:21
382   อรอนงค์    เส 563011210232@npu.ac.th 2017-02-16 06:50:10
383   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม    มหาวิทยาลัยนครพนม bcnn_conference@npu.ac.th 2017-02-14 16:17:41
384   ไพเราะ    เสาะสมบูรณ์ p.sohsomboon@npu.ac.th 2017-02-14 15:06:49
385   สุราลักษณ์    บุตรโท suraluk.liw@npu.ac.th 2017-02-14 14:55:26
386   คณธร    เกตุแย้ม kanatorn@npu.ac.th 2017-02-14 09:13:09
387   สมสมร    เรืองวรบูรณ์ somsamorn@npu.ac.th 2017-02-07 22:13:33
388   Thibhadha    Saraprang thibhadha@npu.ac.th 2017-02-07 08:43:21
389   อภัยวรรณ์    จิตมาตย์ aphaiwan-ji@npu.ac.th 2017-02-06 13:17:23
390   ก้องวิช    อักขระเสนา kongwit.akk@npu.ac.th 2017-02-03 08:10:37
391   ดร.สาวิตรี    เถาว์โท drsavitree1985@npu.ac.th 2017-01-31 14:17:35
392   ศิริรัตน์    อินทรเกษม sireeinth.npu@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-01-24 16:52:09
393   นายวัชรินทร์    ศรีวิชา pongnaeng.999@npu.ac.th 2017-01-23 14:36:36
394   พิมพิกา    วะสาร npuarchive@npu.ac.th 2017-01-21 12:08:40
395   อนุพงษ์    ศรีวิรัตน์ ิbcnn_conference2017@npu.ac.th 2017-01-20 11:39:22
396   อนุพงษ์    ศรีวิรัตน์ ิbcnn2016@npu.ac.th 2017-01-20 11:35:44
397   อนุพงษ์    ศรีวิรัตน์ bcnn2017@npu.ac.th 2017-01-20 10:04:08
398   ศศิร์นันท์    สิงห์ศิลา sasinun.s@npu.ac.th 2017-01-19 09:48:58
399   นางนวลจันทร์    เพชรนุ้ย nuanjan@npu.ac.th 2017-01-13 09:12:37
400   จารุวรรณ    เขียวน้ำชุม jaruwannpu@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-01-12 11:12:08
401   นางสาวหทัยกาญจน์    กกแก้ว hathaikk@npu.ac.th 2017-01-11 20:00:19
402   อาชวิน    ใจแก้ว ardchawin@npu.ac.th 2017-01-11 13:46:33
403   สุภา    จิรวัฒนานนท์ supajira@npu.ac.th 2017-01-11 13:29:32
404   ผกายพัชร์    เจริญพันธ์ Phagaipath@npu.ac.th 2017-01-11 13:23:53
405   จิรวรรณ    ดีประเสริฐ kamolmasratana@npu.ac.th 2017-01-11 13:22:02
406   เนตร์ศิริ    เรืองอริยภักดิ์ natesiri@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-01-11 13:15:01
407   ศราวุธ    ราชมณี saravut_r@npu.ac.th 2017-01-11 10:40:29
408   พัทธ์วริน    อรรคศรีวรโชติ Phatwarin @npu.ac.th 2017-01-09 17:41:45
409   กาญจนา    คำวัน 583011500803@npu.ac.th 2017-01-08 19:10:45
410   รัตนา    สุวรรณทิพย์ rattana.su@npu.ac.th 2017-01-05 14:31:34
411   นางสาวเสาวรส    โพธิ์ชัยเจริญ Khongtoon_std@npu.ac.th 2017-01-05 14:16:57
412   ทิวาพร    ศิริสวัสดิ์ thiwapornsirisawat@npu.ac.th 2016-12-23 09:56:30
413   นางสุนันทา    เอ๊ฟวา sunanta@npu.ac.th 2016-12-22 17:26:12
414   ดร.ปิติณัช    ไศลบาท pitinuts@npu.ac.th 2016-12-21 13:37:31
415   นายคณิน    เชื้อดวงผุย kanincd@npu.ac.th 2016-12-21 13:33:06
416   เขมิกา    ทองเรือง khemika-25@hotmail.com@npu.ac.th 2016-12-21 13:30:05
417   นายพัฒนพงศ์    ติระ 3480300532378@npu.ac.th 2016-12-21 13:29:06
418   นายเอื้อ    มูลสิงห์ mulsing.a@npu.ac.th 2016-12-19 14:36:42
419   รศ.ดร.มนตรี    เเย้มกสิกร montree.y@npu.ac.th 2016-12-19 11:18:00
420   ผศ.ดร.พัฒนพงษ์    วันจันทึก phatthanaphong.w@npu.ac.th 2016-12-19 11:14:30
421   ผศ.ดร.สังคม    ภูมิพันธุ์ sangkom.p@npu.ac.th 2016-12-19 11:05:10
422   ดร.เชิดชัย    โพธิ์ศรี cherdchai.p@npu.ac.th 2016-12-19 11:02:43
423   ดร.เกรียงไกร    ผาสุตะ kriangkrai.p@npu.ac.th 2016-12-19 10:55:39
424   ผศ.ดร.ธราวุฒิ    บุญเหลือ tarawut.b@npu.ac.th 2016-12-19 10:50:19
425   รศ.ดร.ประวิต    เอราวรรณ์ prawit.e@npu.ac.th 2016-12-19 10:48:48
426   ทิวาพร    ศิริสวัสดิ์ Thiwaporn@npu.ac.th 2016-12-15 13:34:36
427   อาทิตย์    ศิริสวัสดิ์ artit@npu.ac.th 2016-12-15 13:23:58
428   Wissarut    Srivarom Wissarut @npu.ac.th 2016-12-13 22:33:30
429   ดร.เพ็ญศิริ    ดำรงภคภากร dumrongpakapakorn.o@npu.ac.th 2016-12-13 10:41:50
430   ดร.เพ็ญศิริ    ดำรงภคภากร dumrongpakapakorn@npu.ac.th 2016-12-13 10:23:46
431   เมธินี    ไชยคุณา metinee@npu.ac.th 2016-12-13 07:58:20
432   ดร.เพ็ญศิริ    ดำรงภคภากร dumrongpakapakorn.p@npu.ac.th 2016-12-09 09:29:49
433   Theerawat    Jantamoka kruwat007@npu.ac.th 2016-12-07 16:11:23
434   พล.อ.อ. ดร.พลานันท์    ปะจายะกฤตย์ palanunt@npu.ac.th 2016-12-07 14:33:54
435   ธัญญ์วาริน    ชูวัฒน์วรกูล thanwarin@npu.ac.th 2016-12-07 13:34:27
436   พฤทธิ์    คำศรี pharit.kamsri@npu.ac.th 2016-12-07 13:34:15
437   ปัญจวิชญ์    คำดี punpun@npu.ac.th 2016-12-06 11:52:43
438   ปัฐพี    ฤทธิธรรม 470212008@npu.ac.th 2016-12-04 07:26:29
439   SOMCHAI    WONGSA somchawon@npu.ac.th 2016-12-01 14:50:29
440   ภาณุพงษ์    ประจงค้า Phanuphong@npu.ac.th 2016-12-01 13:21:26
441   นายฉลาด    แพงดวงแก้ว chalad915@npu.ac.th 2016-11-30 11:04:09
442   นางสุมาลี    วงสิลา SUMALEE_WONG@npu.ac.th 2016-11-30 10:59:18
443   วันเฉลิม    อุปราคม vanchalerm@npu.ac.th 2016-11-30 10:55:26
444   นิธิศ    งอกวงษ์ nithid@npu.ac.th 2016-11-30 10:27:25
445   สิทธิชัย    เจริญราช Akecharone@npu.ac.th 2016-11-28 19:37:27
446   ปราณี    สุรสิทธิ์ praneesurasit@npu.ac.th 2016-11-28 14:15:23
447   กฎชกร    คำเห็น Kodchakorn888@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-11-28 04:52:58
448   อภิสิทธิ์    แก้วชาลุน Apisit@npu.ac.th 2016-11-25 14:52:24
449   วรวิช    ซามาตร 592030420299@npu.ac.th 2016-11-25 14:13:28
450   สุจิน    สุนีย์ sujin2297@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-11-24 13:13:14
451   กาญดา    สุริรมย์ kanda.suri19@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-11-24 13:01:32
452   ศุภกฤษฎิ์    ช่วยชูหนู Ch.suppakrit@npu.ac.th 2016-11-23 16:13:51
453   พงฬ์นธี    มณีกุล ptk_york@npu.ac.th 2016-11-23 14:29:27
454   ปรียาภรณ์    ตะวะนะ preeta@npu.ac.th 2016-11-22 16:13:27
455   จิรานุช    จันทะขิน bst_lady@npu.ac.th 2016-11-22 11:23:49
456   kumron    sirathanakul KUMRON-S@npu.ac.th 2016-11-18 12:54:19
457   อภิศักดิ์    แก้วไพศาล Aphisak_Kaeopisan@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-11-18 12:01:16
458   ธนัตถ์ธิดา    รามฤทธิ์ tanutteda@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-11-16 11:24:59
459   ณัฐพล    จาหรี 591130410069@npu.ac.th 2016-11-16 10:39:13
460   ชาญวิทย์    ชนะพจน์ chanwit@npu.ac.th 2016-11-14 11:39:54
461   สำเนียง    ไข่มุกข์ sn999k@npu.ac.th 2016-11-09 15:26:24
462   ฐาปกรณ์    สายสมุทร 591050410080@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-11-08 15:18:18
463   อรพรรณ    อุ่นกลม aorapan@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-11-08 10:34:32
464   อารีรัตน์    ชาญกัน arrerat.qa@npu.ac.th 2016-11-08 09:22:26
465   จิราภรณ์    เขจรศาสตร์ aon.aa@npu.ac.th 2016-11-08 08:33:52
466   สุภาพร    อ่อนธรรม ying.spp@npu.ac.th 2016-11-08 08:31:51
467   อภิสิทธิ์    สามพันธ์ tum0624785253@npu.ac.th 2016-11-07 14:31:24
468   สุณัฏฐา    สุทุม sunatth_s@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-11-04 13:39:05
469   ศิริญา    โสภา siriya@npu.ac.th 2016-11-01 16:16:44
470   ศิริญา    โสภา siriya@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-11-01 16:08:10
471   ศิริทร    คำเพชรดี Sirithon.campetdee@npu.ac.th 2016-11-01 15:42:49
472   Aphisara    Sopa aphisara_qa@npu.ac.th 2016-10-28 09:35:51
473   วิกานดา    หล้าบา jangfake7@npu.ac.th 2016-10-28 09:16:18
474   กวินทิตา    สำราญ edukob@npu.ac.th 2016-10-27 16:22:42
475   ถนอมวรรณ    ศรีวงษา bim_thanomwan@npu.ac.th 2016-10-27 15:54:48
476   นางสาวเพ็ญพิชญา    ปิดตะ tsic2016qa@npu.ac.th 2016-10-27 15:43:48
477   นายวิชญ    อภิบาลศรี qa_nkp1@npu.ac.th 2016-10-27 15:35:09
478   พิชัย    ซ้ายประท phichai.qa@npu.ac.th 2016-10-27 15:19:27
479   ธัญจิรา    ศรีกระจ่าง THANJIRA@npu.ac.th 2016-10-26 10:26:04
480   นายเอกลักษณ์    ลาภะ akaluk2528@npu.ac.th 2016-10-21 15:49:27
481   ชุติมา    จูมวงค์ 97449744@npu.ac.th 2016-10-21 15:48:56
482   จีรวรรณ    มหาละออง jeerawan_hr@npu.ac.th 2016-10-21 15:47:49
483   สรารัตน์    อุ่นเรือน SararatOunruan@npu.ac.th 2016-10-21 15:47:42
484   อภัทธนี    วงศ์ตาหล้า Aphatthanee_99@npu.ac.th 2016-10-21 15:47:39
485   อุษา    ประชากุล anprachakul@npu.ac.th 2016-10-21 15:47:38
486   jitra    mangkarakeeree tik_jitra@npu.ac.th 2016-10-21 15:47:20
487   สาวิตรี    สีดาพิมพ์ sahhwsheed@npu.ac.th 2016-10-21 15:47:05
488   ศรัณย์พร    ศรีเบ็ญจา saranporn.sr@npu.ac.th 2016-10-21 15:47:04
489   ปนัดดา    ปริปุณณะ panudda@npu.ac.th 2016-10-21 15:43:00
490   สุวิมล    แสนสุริยวงศ์ suvimon@npu.ac.th 2016-10-21 15:42:55
491   นายศักดา    ตั้งตระกูล sakda.2@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-10-21 13:38:05
492   Hong Van    Cao mayhong@npu.ac.th 2016-10-21 10:21:07
493   เตือนใจ    สิงห์สุ tuenjai.123@npu.ac.th 2016-10-21 10:03:13
494   ไชยราวุฒิ    คำหาญ chairawut0152@npu.ac.th 2016-10-20 11:11:29
495   บัญชา    ใต้ศรีโคตร Buncha@npu.ac.th 2016-10-19 22:45:46
496   wiranya    wongsrichoo wiranya@npu.ac.th 2016-10-19 11:07:52
497   suttimar    jinda suttimar@npu.ac.th 2016-10-19 11:07:05
498   นางรุ่งรัตน์    จรคำ rungrat9@npu.ac.th 2016-10-19 10:27:04
499   ทรงกช    ศรีประสาร songgot@npu.ac.th 2016-10-18 11:39:58
500   สมศักดิ์    ไขแสง somsak4444@npu.ac.th 2016-10-18 10:07:30
501   นางอฎิภรณ์    อภัยโส khopoom@npu.ac.th 2016-10-18 09:55:47
502   นายศรัณย์    กางทอง saran_mio@npu.ac.th 2016-10-18 09:37:54
503   นายณัฐพล    ศรีจักร์ E24mlt2016@npu.ac.th 2016-10-18 09:36:11
504   ไอลดา    จีนจัน ilada1907@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-10-18 09:05:56
505   chittima    Ansakulcharoen chittimaa@npu.ac.th 2016-10-18 09:05:35
506   สุจิตรา    วะดีศิริศักดิ์ sujitra.w@npu.ac.th 2016-10-18 09:04:52
507   มัลลิกา    โคมพิทยา munlika_tuk30@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-10-17 18:09:59
508   มณีวรรณ    บรรลุศิลป์ Maneewan@npu.ac.th 2016-10-17 16:11:54
509   ภัทรวงศ์    สิงห์ทอง pattarawong.sing@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-10-17 15:54:49
510   อุดมศักดิ์    เจริญทรัพย์ mraycoe@npu.ac.th 2016-10-17 15:22:41
511   ภัทรนันท์    กัญจนวิภาพร ammnoy1979@npu.ac.th 2016-10-17 14:46:22
512   หฤษฎ์    คล่องดี klongdee.harid@npu.ac.th 2016-10-17 14:12:53
513   นางสาวปราชญดา    บูรพาอธิษฐาน ped4km@npu.ac.th 2016-10-17 09:42:22
514   ปรัชพงศ์    นับถือตรง nupteotrong@npu.ac.th 2016-10-17 08:49:07
515   ์นลินี    หมู่หมื่นศรี nalinee15@npu.ac.th 2016-10-17 08:33:02
516   ณรงค์ฤทธิ์    อุปพงษ์ narong.aup@npu.ac.th 2016-10-17 08:30:29
517   ชินวร    บาลเพชร chinnaworn.b@npu.ac.th 2016-10-14 11:51:52
518   นายวีระชัย    มะโนมัย weerachai.man@npu.ac.th 2016-10-14 10:40:21
519   แสงสุรีย์    พังแดง saengsuree@npu.ac.th 2016-10-12 16:01:06
520   สุจิน    สุนีย์ sujin2297@npu.ac.th 2016-10-11 14:12:27
521   กชกร    วงค์เหง้า kotchkon13@npu.ac.th 2016-10-10 17:04:54
522   กาญดา    สุริรมย์ kanda19@npu.ac.th 2016-10-10 17:00:00
523   สนธยา    คนหาญ sontayakhonhan@npu.ac.th 2016-10-10 11:57:15
524   พัชราภรณ์    เหมะธุลิน aomamm_npu@npu.ac.th 2016-10-10 11:14:48
525   ชลาศรัย    ไชยศร chalasai@npu.ac.th 2016-10-06 08:57:34
526   วันวิสาข์    ชมศิริ wanvisa@npu.ac.th 2016-10-06 08:35:59
527   อนุตราพร    ปิยะนันท์ anuttraporn2515@npu.ac.th 2016-10-04 14:57:30
528   วารุณี    ทานา 593150210924@npu.ac.th 2016-10-04 09:58:02
529   ศราวุธ    จันไตรรัตน์ Sarawut_J@npu.ac.th 2016-09-24 10:50:01
530   สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยนครพนม rdinpu2016@npu.ac.th 2016-09-23 17:31:10
531   นางภาพศิลป์    ชลคีรี cholkeeree@npu.ac.th 2016-09-21 15:04:43
532   นางสาวสุธิดา    เดชทะสอน suhtida-dett@npu.ac.th 2016-09-21 14:57:27
533   นางสาวสายไหม    หมั้นทอน saimai@npu.ac.th 2016-09-21 10:53:32
534   ศ    ศรเพชร supakorn2524@npu.ac.th 2016-09-20 12:20:07
535   นัลภา    ชุมพงษ์ศักดิ์ nullapa_satit@npu.ac.th 2016-09-19 21:18:10
536   กฎชกร    คำเห็น Kh_kodchakorn888@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-09-19 20:53:56
537   ภัทรพงศ์    กุลสีดา Phattaraphong_kunseeda@npu.ac.th 2016-09-15 12:46:10
538   นายวิชญ    อภิบาลศรี qa_nkp@npu.ac.th 2016-09-10 13:15:57
539   จารุภัทร์    บุญส่ง siripat@npu.ac.th 2016-09-08 15:07:38
540   นางสาววรปภา    เทศประสิทธิ์ wora@npu.ac.th 2016-09-08 15:05:41
541   โยธิกา    กุลวงษ์ 1480600091389@npu.ac.th 2016-08-31 06:36:03
542   อัญชลี    พลอยเพ็ชร anchaleeplo@npu.ac.th 2016-08-30 12:51:25
543   อนวัทย์    ผาลี Anawat@npu.ac.th 2016-08-30 10:06:55
544   งานบริการทางวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม    บริการวิชาการ uniserv@npu.ac.th 2016-08-29 16:25:39
545   อรรถพล    ทองวิทยาพร aun@npu.ac.th 2016-08-22 13:19:30
546   ปรารถนา    พริ้มผล 582050510145@npu.ac.th 2016-08-18 09:07:59
547   ดาวสกุล    คนยัง k.daosakul@npu.ac.th 2016-08-17 16:48:13
548   เมฑาวิณี    จันบัว 582031010207@npu.ac.th 2016-08-17 15:45:09
549   จิรารักษ์    พองผลา 573010210587@npu.ac.th 2016-08-16 20:41:32
550   รศ.ดร.ชวลิต    ชูกำแพง chowwalit@npu.ac.th 2016-08-16 16:06:52
551   เบญจมาศ    วังคะฮาด benjamart_wang@npu.ac.th 2016-08-15 18:48:34
552   ยุพเรศ    โจมแพง pumuyaa@npu.ac.th 2016-08-15 09:26:00
553   นายสุรชัย    ธรรมยาฤทธิ์ surachai15@npu.ac.th 2016-08-15 08:59:04
554   ชุติมา.    วรรณพงศ์ ChutimaWan@npu.ac.th 2016-08-15 06:59:56
555   ชลินดา    คำศรีพล chalinda31@npu.ac.th 2016-08-12 06:52:38
556   ภัทรอร    ดวงมาลัย pattaraon@npu.ac.th 2016-08-11 14:39:21
557   songkran    nakbun nsongkran@npu.ac.th 2016-08-11 10:05:26
558   นายสุรชัย    ธรรมยาฤทธิ์ surachai@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-08-10 16:07:48
559   สุพรรณี    เขียวไกร supunnee.kob2559@npu.ac.th 2016-08-10 14:56:56
560   พิราพร    อุตโรกุล pira.utaro@npu.ac.th 2016-08-10 10:02:43
561   นายกาญ    ดำริสุ kandomrisu@npu.ac.th 2016-08-09 14:28:27
562   penpuk    suebsri penpuk@npu.ac.th 2016-08-05 09:28:26
563   นิยรัตน์    ชินสาร niyarat@npu.ac.th 2016-08-05 09:20:22
564   พรฑิตา    ถามะพันธ์ porntita@npu.ac.th 2016-08-04 15:29:00
565   งานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม    Uniserv@NPU NPU.Uniserv@npu.ac.th 2016-08-04 09:06:08
566  สุรนารถ  สุพรรณ azimuthotg@npu.ac.th 2016-08-03 00:00:00
567   เชาวลิต    สุขคะนนท์ choawalit@npu.ac.th 2016-08-01 22:36:34
568   thanaporn    wattananualsakul thanaporn@npu.ac.th 2016-08-01 22:33:21
569   นันทิยา    ยิ่งแก้ว Nuntiya06072539@npu.ac.th 2016-08-01 09:23:29
570   ฉัฐพร    พรหมอาจ nanomine26@npu.ac.th 2016-07-30 17:58:25
571   LLOYD    WAGNER lewagner2002@npu.ac.th 2016-07-30 17:55:08
572   ศศิพิมพ์    มหารศ saipim@npu.ac.th 2016-07-30 17:40:34
573   นางกวินทิตา    สำราญ kawin2530@npu.ac.th 2016-07-29 16:49:40
574   Rotsukhon    Kaewkraison JJ_Rotsukhon@npu.ac.th 2016-07-29 12:21:02
575   ปรมะ    แขวงเมือง mr_parama@npu.ac.th 2016-07-28 16:26:56
576   ธิดาพร    สวยสอด thidaporn1986@npu.ac.th 2016-07-25 10:25:16
577   ดร.สุวิสาข์    จรัสกมลพงศ์ suwisanae2526@npu.ac.th 2016-07-21 11:02:14
578   นายทัศพงศ์    นันทมัจฉา thassaphong@npu.ac.th 2016-07-18 11:34:54
579   SUPAMIT    TOPON Beersos0322@npu.ac.th 2016-07-15 10:32:17
580   งานบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยนครพนม ServEduNPU@npu.ac.th 2016-07-14 10:23:23
581   กัญณฐา    พงศ์พิริยะวนิช nasha283@npu.ac.th 2016-07-14 10:17:35
582   งานวิชาการคณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยนครพนม AcaEduNPU@npu.ac.th 2016-07-14 10:17:02
583   งานประกันคุณภาพการศึกษา    คณะครุศาสตร์ QAEduNPU@npu.ac.th 2016-07-14 10:13:09
584   งานวิจัยคณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยนครพนม ReEduNPU@npu.ac.th 2016-07-14 10:08:46
585   Tinnakorn    Attapaiboon 3349900815221@npu.ac.th 2016-07-14 10:08:39
586   Tinnakorn    Attapaiboon 3334990815221@npu.ac.th 2016-07-14 10:08:39
587   ผศ.ดร.ศิริดา    บุรชาติ Sirida@npu.ac.th 2016-07-14 10:06:40
588   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    คณะครุศาสตร์ EduAcademic@npu.ac.th 2016-07-14 10:02:42
589   วรรณธิภา    อุนารัตน์ wantyning@npu.ac.th 2016-07-14 09:59:33
590   Kanjanawadee    Prasittisa Kanjanawadee.pra@npu.ac.th 2016-07-14 09:57:58
591   ดร.ธนเทพ    ปะตังถาเน p_thanatep@npu.ac.th 2016-07-14 09:56:30
592   Chaveewan    Polsana pchaveewan@npu.ac.th 2016-07-14 09:52:19
593   กัลยาณี    ม่วงไทย kmuangthai@npu.ac.th 2016-07-14 09:49:42
594   นางสาวนิดาพร    อาจประจญ nida@npu.ac.th 2016-07-14 09:43:57
595   ภาวดี    พันธรักษ์ pawadee@npu.ac.th 2016-07-14 09:42:25
596   สุทธิลักษณ์    สวรรยาวิสุทธิ์ sutthiluck1987@npu.ac.th 2016-07-14 09:42:05
597   สุภาวรรณ    ฤากำลัง suteegarn@npu.ac.th 2016-07-14 09:40:49
598   ว่าที่ ร.ต.หญิงอุทัยวรรณ    ศรีอรัญญ์ Autaiwan@npu.ac.th 2016-07-14 09:34:58
599   Nanteya    Panchote ajnante@npu.ac.th 2016-07-14 09:33:30
600   สุวิมล    คำน้อย suvimon.k@npu.ac.th 2016-07-14 09:33:24
601   Kristacha    Phromraksa ohema@npu.ac.th 2016-07-13 08:47:53
602   นายราชันย์    คูรานา emmiekhurana@npu.ac.th 2016-07-12 10:45:26
603   สมยศ    สีแสนซุย 3411400743924@npu.ac.th 2016-07-11 15:20:31
604   นายอภิชาติ    สมสง่า apichat_1209@npu.ac.th 2016-07-11 14:46:59
605   รัฐวุฒิ    เจาลา Rattawut_CH@npu.ac.th 2016-07-11 14:45:06
606   สมฤทัย    ศรีวรสาร 1480300126675@npu.ac.th 2016-07-11 14:42:31
607   ชุติมา    วรรณพงศ์ chutima_w@npu.ac.th 2016-07-11 14:36:44
608   นายณัฐวุฒิ    ชัวนินี nattavut.chu@npu.ac.th 2016-07-11 14:36:04
609   นายราชันย์    คูรานา emmiekhurana@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-07-11 10:28:28
610   งานการเจ้าหน้าที่    งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการ hrnpu@npu.ac.th 2016-07-07 13:54:55
611   จิณัฐตา    สุวรรณรอ jinatta@npu.ac.th 2016-07-07 13:54:36
612   นันทวัน    นรสาร norasan05-6@npu.ac.th 2016-07-06 14:11:26
613   จิราพร    ล้ำวงษ์ Jiraporn999@npu.ac.th 2016-07-05 12:01:29
614   ณิชนันทน์    ปู่แก้ว Nitchanun pukaew@npu.ac.th 2016-07-05 11:47:38
615   Rachata    Tama rachata.tama@npu.ac.th 2016-07-04 20:45:21
616   อดิเทพชัยย์การณ์    ภาชนะวรรณ kaipachanawan@npu.ac.th 2016-07-04 13:54:50
617   จิราพร    ล้ำวงษ์ 0850014102@npu.ac.th 2016-07-04 13:40:01
618   ศุภวุฒิ    คำหาญ Es1414@npu.ac.th 2016-07-04 13:36:34
619   pakpring    polhan pakpringpolhan@npu.ac.th 2016-07-04 13:24:17
620   สำราญ    วิเศษ Wised2520@npu.ac.th 2016-07-04 13:16:45
621   พิสุทธี    ซองทอง pisutthee@npu.ac.th 2016-07-04 11:51:55
622   มลฤดี    ลิ่วเฉลิมวงศ์ monrudee@npu.ac.th 2016-07-04 11:50:33
623   ชโรฌา    กนกประจักษ์ charocha.k@npu.ac.th 2016-07-04 11:48:50
624   มุทุดา    แก่นสุวรรณ ploy1_mu@npu.ac.th 2016-07-04 11:46:57
625   มุทุดา    แก่นสุวรรณ 3460600281249@npu.ac.th 2016-07-04 11:41:56
626   ดร.เกรียงไกร    ผาสุตะ kriangkrainpu@npu.ac.th 2016-07-04 11:10:08
627   นายิกา    สมร nayika@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-07-04 10:02:06
628   pawadee    pantharak pawadee2016@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-07-04 09:56:04
629   ณัฐกฤตา    ศรีเมือง natkritta@npu.ac.th 2016-07-04 09:55:32
630   วัฒนพงษ์    คงสืบเสาะ Wattha.k@npu.ac.th 2016-07-04 09:53:38
631   อธิราชย์    นันขันตี nankhantee.a@npu.ac.th 2016-07-04 09:52:43
632   ทินวุฒิ    วงศิลา Thinnavut@npu.ac.th 2016-07-04 09:49:12
633   นุชนาถ    บัวสุดตา nudchanard.bua@npu.ac.th 2016-07-04 09:38:38
634   ทิฆัมพร    สิงโตมาศ Thikumphorn@npu.ac.th 2016-07-04 09:37:43
635   อรภิยา    มณีกานนท์ ornpiya.m@npu.ac.th 2016-07-04 09:36:51
636   ศิริวัฒน์    วงศ์อุดมศิลป์ siriwat.w@npu.ac.th 2016-06-28 15:40:17
637   ภาพศิลป์    ชลคีรี parbsilp@npu.ac.th 2016-06-27 16:12:15
638   เจษฎา    ไชยตา jassada.chaiyata@npu.ac.th 2016-06-23 16:10:11
639   ธัญญาวดี    ปินะกาโน Thanyawadee.pi@npu.ac.th 2016-06-23 10:31:22
640   ธัญญาวดี    ปินะกาโน Thanyawadee@npu.ac.th 2016-06-23 09:58:13
641   เสาวคนธ์    เหมวงษ์ saowakon@npu.ac.th 2016-06-21 09:32:17
642   จิตติมา    ทิสุวรรณ thisuwan@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-06-17 14:05:23
643   รุ่งสุริยา    นนทะขันธ์ rungsuriya@npu.ac.th 2016-06-16 10:56:15
644   นัลภา    ชุมพงษ์ศักดิ์ nullapa@npu.ac.th 2016-06-16 10:52:48
645   พสธร    ปุระเทพ pasatorn@npu.ac.th 2016-06-16 10:52:31
646   ณะทนัน    นันทพฤกษา natanan@npu.ac.th 2016-06-16 10:50:38
647   ศุภวุฒิ    คำหาญ Passerbyes@npu.ac.th 2016-06-16 09:57:17
648   พรจิต    สอนสีดา pronjit@npu.ac.th 2016-06-15 22:13:42
649   สุประวีณ์    คงธนชโย suprawee_bcnn@npu.ac.th 2016-06-15 11:44:12
650   อภิรดี    แข้โส aphiradi.ks@npu.ac.th 2016-06-15 11:27:59
651   นางสาวนิสากร    ศรีธัญรัตน์ nisakorn.s@npu.ac.th 2016-06-15 11:24:53
652   นิฤมล    หิรัญวิจิตรภรณ์ nirumol@npu.ac.th 2016-06-15 11:21:04
653   สุภธิดา    สุกใส supathida@npu.ac.th 2016-06-15 11:20:19
654   วิรพล    แก้วดี 0821184785@npu.ac.th 2016-06-13 08:57:42
655   ราชันย์    อ่อนครบุรี rachun@npu.ac.th 2016-06-08 07:40:46
656   เศรษฐศักดิ์    ขวัญเพชร settasuk100@npu.ac.th 2016-06-07 15:26:45
657   นายภากรณ์    ดาสี Pagorndarsee@npu.ac.th 2016-06-05 11:16:53
658   นายพูลสวัสดิ์    โคตพรหม phunsawattechno@npu.ac.th 2016-06-03 20:51:23
659   นายศราวุธ    จันไตรรัตน์ Sarawut Juntrairat@npu.ac.th 2016-06-03 20:37:37
660   นอวรัตน์    ราชสาลี Norwrat_bp@npu.ac.th 2016-06-03 15:36:28
661   มลฤดี    ลิ่วเฉลิมวงศ์ monmiewliw@npu.ac.th 2016-06-03 15:29:18
662   สมชัย    วะชุม somchai@npu.ac.th 2016-06-03 15:25:34
663   วัชรวิชญ์    ดาวสว่าง wacharawish.d@npu.ac.th 2016-06-03 15:23:32
664   เกียรติพงษ์    อ่อนบัตร Keaittipong@npu.ac.th 2016-06-03 15:22:59
665   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์    มังคละคีรี nutcharat@npu.ac.th 2016-06-03 14:45:52
666   ประสพสุข    สร้อยทอง Prasubsuk@npu.ac.th 2016-06-03 10:32:39
667   สุพัตรา    หงสามนุษย์ SUPATTRA@npu.ac.th 2016-06-02 10:09:21
668   ปรมะ    แขวงเมือง PARAMA@npu.ac.th 2016-06-02 10:05:49
669   Umapron    Jansopha umaporn.j@npu.ac.th 2016-05-19 10:20:39
670   อภัทธนี    วงศ์ตาหล้า Aphatthanee@npu.ac.th 2016-05-17 09:32:52
671   นางสาวอรปวีณ์    บัวชู ornpawee@npu.ac.th 2016-05-17 08:54:32
672   อมรรัตน์    แสงใสแก้ว a_sangsaikaew@npu.ac.th 2016-05-12 11:19:03
673   นายศิวกรณ์    ตั้งสกุล sivakorn_tk@npu.ac.th 2016-05-10 10:07:27
674   นายพัชรพงษ์    ภูเบศรพีรวัส tompatcharapong@npu.ac.th 2016-05-10 10:05:05
675   นายศตวรรษ    ศรีอินทร์ ssriin@npu.ac.th 2016-05-10 09:51:55
676   ดร.วโรทัย    สิริเศรณี drwarothai@npu.ac.th 2016-05-10 09:16:08
677   นายบุญเลิศ    โพธิ์ขำ boonlert@npu.ac.th 2016-04-19 13:14:41
678   สิทธิพงศ์    อินทรายุทธ sitthipong@npu.ac.th 2016-04-01 15:20:18
679   นายสิทธิพงศ์    อินทรายุทธ sit@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-04-01 15:18:08
680   พอนเทพ    สินชัย swagkash@npu.ac.th 2016-03-31 18:46:27
681   ตรี    วาทกิจ treevatakit@npu.ac.th 2016-03-15 15:25:17
682   สิทธิพร    สิทธิพิสัย 583020111378@npu.ac.th 2016-03-11 10:04:16
683   พิมพ์ธิดา    อารีรักษ์ phimthidaarree@npu.ac.th 2016-03-08 21:03:00
684   สุรเชษฐ์    สมตัว surachestha@npu.ac.th 2016-02-06 20:17:43
685   พิมพ์ธิดา    อารีรักษ์ phimthida_got7@npu.ac.th 2016-02-06 12:38:08
686   นางสาวศิริวรรณ    เกาแกกูล Siriwank@npu.ac.th 2016-01-28 15:53:27
687   ปทุมวรรณ    กิมาลี patumwan@npu.ac.th 2016-01-27 10:14:06
688   อ้อมทิพย์    มาลีลัย aomthip_k@npu.ac.th 2016-01-25 14:36:01
689   ปริศนา    วีระวงศ์ po14@npu.ac.th 2016-01-19 08:55:04
690   นายปรัชญา    พนมอุปถัม๓์ pratya@npu.ac.th 2016-01-18 15:57:57
691   สุริวิภา    พลทะนี natty.Phonthanee0312@npu.ac.th 2016-01-17 12:32:23
692   ทรงเดช    ท่าเข bo_songdat10@npu.ac.th 2015-08-31 10:27:15
693   นางสาวธารทิพย์    ลมอ่อน thanthip@npu.ac.th 2015-08-31 10:12:39
694   อรอนงค์    วะนาคำ 573011310667_c3@npu.ac.th 2015-08-31 09:23:19
695   จิรวัฒน์    ธาตุวงค์ jirawat@npu.ac.th 2015-08-31 08:30:11
696   จิรนันท์    พรมจันทะ 563011310833_c3@npu.ac.th 2015-08-31 04:43:03
697   โกวิท    ยอดมงคล kowit1@npu.ac.th 2015-08-30 21:57:14
698   พงษ์นรินทร์    ไชยนาม phongnarin@npu.ac.th 2015-08-30 14:22:18
699   ละม่อม    ศิริสวัสดิ์ 566010111078@npu.ac.th 2015-08-29 16:45:55
700   ปวีรา    เกลี้ยงมี 573011210651n@npu.ac.th 2015-08-29 12:58:05
701   นางสาวทักษิณา    สุวรรณไตร 573011310857_c3@npu.ac.th 2015-08-28 21:41:08
702   นางสาวปวีณา    วงค์ราช 573011311004_c3@npu.ac.th 2015-08-28 21:33:16
703   กรานต์ธิมา    คำเห็น 573011310097_C1@npu.ac.th 2015-08-28 21:31:03
704   วันชัย    ศรีสงคราม 574030110153@npu.ac.th 2015-08-28 21:04:42
705   นางสาวปรียาวรรณ    วังเมา bumbim.0469@npu.ac.th 2015-08-28 18:15:36
706   นางสาวธิราวรรณ    ฤทธิ์ประดิษฐ์ 573011310568_C2@npu.ac.th 2015-08-28 17:01:07
707   ณัฐวุฒิ    สุริวรรณ์ nuttawutsuri@npu.ac.th 2015-08-28 16:41:24
708   โสรญา    วงค์ธานี sorayawongthanee0085@npu.ac.th 2015-08-28 16:24:50
709   จิรยุทธ    ปิตะแสง Pooloso12@npu.ac.th 2015-08-28 15:56:43
710   จุรีรัตน์    แก้วบัวปัด 573011310642_C3@npu.ac.th 2015-08-28 12:43:30
711   ธัญญารัตน์    รื่นเทียน 573011310733_c3@npu.ac.th 2015-08-28 12:39:13
712   สายวารีย์    เคนคม saiwaree2538@npu.ac.th 2015-08-28 12:30:42
713   เมขลา    พลประเสริฐสุข mekkhala16@npu.ac.th 2015-08-28 10:17:11
714   ธีรวิทย์    บุตรประโคน teerawit727@npu.ac.th 2015-08-28 10:02:53
715   จริยา    เกษบึงกาฬ 573011310444_c2@npu.ac.th 2015-08-28 09:48:41
716   กนกวรรณ    แก้วพุด 573011310329_c2@npu.ac.th 2015-08-28 09:46:06
717   ทวีศักดิ์    ขันอ่อน 573011310535_c2@npu.ac.th 2015-08-28 09:44:00
718   อภิญญา    นาโควงค์ 573011310543_c2@npu.ac.th 2015-08-28 09:35:03
719   นายกฤตพล    ชนะเคน kittaponchanaken@npu.ac.th 2015-08-28 09:34:37
720   วิชุดา    จันสำรวม 573011310519_c2@npu.ac.th 2015-08-28 09:33:55
721   อังคณา    คำศรี 573011310592_c2@npu.ac.th 2015-08-28 09:33:37
722   ชไมพร    พรหมเมือง 573011310584_c2@npu.ac.th 2015-08-28 09:33:03
723   นางสาวสไบพร    สุวรรณศรี 573011310147_c1@npu.ac.th 2015-08-28 09:32:48
724   อังคณา    คำศรี 573011310592_c2@npu.ac.th 2015-08-28 09:31:24
725   เสลภู    สมรฤทธิ์ 573011310311_C2@npu.ac.th 2015-08-28 09:31:21
726   นางสาวสุรัสวดี    เรืองฤทธิ์ 573011310576_c2@npu.ac.th 2015-08-28 09:31:12
727   นายปรีชนันท์    วรรณศรี preechanun.pw@npu.ac.th 2015-08-28 09:27:17
728   นายปรีชนันท์    วรรณศรี preechanun.pw@npu.ac.th 2015-08-28 09:25:45
729   นางสาวบุษพัชร์    ผึ่งผล 573011310212_C1@npu.ac.th 2015-08-28 09:22:18
730   นครินทร์    กิติศรีวรพันธุ์ 563011310650_c2@npu.ac.th 2015-08-28 08:00:51
731   นางสาววรางคณา    พิมพา 573011310410_c2@npu.ac.th 2015-08-28 07:32:13
732   สุธิดา    แวงอุ้ย 573011310022_c1@npu.ac.th 2015-08-28 02:00:50
733   กฤษณะ    เข็มมา 573011310287_c1@npu.ac.th 2015-08-28 01:14:25
734   ธัญญลักษณ์    เข็มลา miu011@npu.ac.th 2015-08-28 00:57:33
735   ธัญญาภรณ์    แสงคำ 573011310972_c3@npu.ac.th 2015-08-28 00:48:42
736   กิตติทัต    ประศรี 573011310469_c2@npu.ac.th 2015-08-28 00:46:43
737   รังสรรค์    จู่มา 573011310485_c2@npu.ac.th 2015-08-28 00:37:21
738   ณัฐกานต์    กาบุตร 573011310527_c2@npu.ac.th 2015-08-28 00:34:48
739   นางสาวสุวนันท์    พรมทา 573011310188_c1@npu.ac.th 2015-08-28 00:29:42
740   ณัฐกานต์    กาบุตร 573011310527_c2@npu.ac.th 2015-08-28 00:29:20
741   ปกรณ์ภัฒน์    ศรีฉ่ำพันธ์ุ 573011310451_C2@npu.ac.th@npu.ac.th 2015-08-28 00:27:20
742   อโนทัย    ทองคำ 573011311012_c3@npu.ac.th 2015-08-28 00:27:09
743   นายอนุชิต    ธิมา 573011310501_c2@npu.ac.th 2015-08-28 00:26:45
744   นายวัชรพล    ธรรมวงค์ 573011310279_c1@npu.ac.th@npu.ac.th 2015-08-28 00:25:53
745   พัชรียา    ตาสว่าง 563011310585@npu.ac.th 2015-08-28 00:25:25
746   นางสาวสุวนันท์    พรมทา suwanan@npu.ac.th 2015-08-28 00:23:14
747   สิทธิพร    กรไธสง 573011310162_c1@npu.ac.th@npu.ac.th 2015-08-28 00:20:16
748   นางสาวธารตี    พาลี Pan@npu.ac.th 2015-08-27 20:50:26
749   กิตติธัช    สนมศรี kittithatch.13@npu.ac.th 2015-08-27 20:13:20
750   ปุณณภพ    บริบูรณ์ pongpunnapop@npu.ac.th 2015-08-27 20:02:19
751   อนุสรณ์    แสนยอดคำ vancouver1994@npu.ac.th 2015-08-27 19:50:07
752   จิระพร    อุทิน 573011210792@npu.ac.th 2015-08-27 17:45:00
753   ศาสตรา    เทพวงษา u_game3185@npu.ac.th 2015-08-27 16:44:01
754   กิจจาพร    เชื้อดวงผุย 573011210438@npu.ac.th 2015-08-27 15:59:55
755   สุรีมาศ    พุ่มอิ่ม Sureemat@npu.ac.th 2015-08-27 15:49:33
756   เฉลิมเกียรติ    จันทร์ภิรมย์ chaloemkiat@npu.ac.th 2015-08-27 12:31:04
757   นางสาวปรียาวรรณ    วังเมา preeyawan0469@npu.ac.th 2015-08-27 11:30:35
758   จารุพร    รูปคม Charuphon@npu.ac.th 2015-08-27 11:27:08
759   เจนกนก    พิมสอน pimson.1995@npu.ac.th 2015-08-27 11:24:50
760   นราธรณ์    โมธรรม narathorn.lipta@npu.ac.th 2015-08-27 11:23:32
761   นางสาวธารตี    พาลี Ppantharatee@npu.ac.th 2015-08-27 11:22:07
762   จริญญา    คำด่อน jarinya@npu.ac.th 2015-08-27 11:12:49
763   รฐปกรณ์    เพ็งอินทร์ dear_ratapakorn0398@npu.ac.th 2015-08-27 10:50:05
764   กมลชนก    นักร้อง kamonchanok@npu.ac.th 2015-08-27 10:41:10
765   ปิยะพร    สีพาสาร 573011010556@npu.ac.th 2015-08-27 10:09:49
766   พลอยไพลิน    สิงห์กัน 573011210776@npu.ac.th 2015-08-27 09:42:58
767   เมขลา    พลประเสริฐสุข mekkhala@npu.ac.th 2015-08-27 00:10:15
768   พลอยไพลิน    สิงห์กัน ploypilin1112@npu.ac.th 2015-08-26 18:12:46
769   ธนพล    สุทธิพล Thana_pol@npu.ac.th 2015-08-26 17:33:32
770   อนุสรณ์    แสนยอดคำ vancouver_1994@npu.ac.th 2015-08-26 16:16:41
771   กนกวรรณ    เหวชัยภูมิ mo meen866@npu.ac.th 2015-08-26 12:09:45
772   ศุทธินี    อ่องแจ่ม pooh08092538@npu.ac.th 2015-08-26 11:59:48
773   ปวีรา    เกลี้ยงมี 573011210651@npu.ac.th 2015-08-26 11:50:41
774   ปวีรา    เกลี้ยงมี nd2039@npu.ac.th 2015-08-26 11:41:02
775   ชัชพงศ์    ไพรัช chatchaphong0820@npu.ac.th 2015-08-26 11:36:46
776   วรรณวิภา    ใจหาญ wanwipa@npu.ac.th@npu.ac.th 2015-08-26 10:53:31
777   ปิยะธิดา    สุมินทนะ s.piyatida@npu.ac.th 2015-08-25 23:31:08
778   ณัฐชนก    อินราช natchanok_opor@npu.ac.th 2015-08-25 21:38:38
779   Chatchaphong    Phirat chatchaphong22@npu.ac.th 2015-08-25 20:22:23
780   กนกวรรณ    เหวชัยภูมิ meen_866@npu.ac.th 2015-08-25 20:08:54
781   ปิยะภรณ์    ศรีแก่น piyaporn@npu.ac.th 2015-08-25 14:35:44
782   ศุภกร    บุรีขันธ์ supakorn@npu.ac.th 2015-08-25 14:30:56
783   นางสาวพรชิตา    ดีวงษ์ pornchita@npu.ac.th 2015-08-25 14:28:45
784   กรกนก    นนทะวงษา 573070210766@npu.ac.th 2015-08-25 14:19:38
785   จริยา    เสนจันตะ 573011010051@npu.ac.th 2015-08-25 13:27:33
786   ปวีรา    เกลี้ยงมี 20@npu.ac.th 2015-08-24 22:48:15
787   ขจรพงษ์    ร่วมแก้ว ter_somo@npu.ac.th 2015-08-24 19:27:20
788   มัลลิกา    ไชยบิน 573011210404@npu.ac.th 2015-08-24 18:59:01
789   ศิริวกุลธิ์    ทองสิงห์ 573011600588@npu.ac.th 2015-08-24 16:52:40
790   อภิวัจน์    ไชยคำ golfapiwat@npu.ac.th 2015-08-24 14:50:32
791   ทักษ์ดนัย    แสนลัง kok_saenlang@npu.ac.th 2015-08-24 14:38:35
792   ธารตี    พาลี Ppanphalee@npu.ac.th 2015-08-24 14:24:40
793   เฉลิมเกียรติ    จันทร์ภิรมย์ 573011210677@npu.ac.th 2015-08-24 14:16:26
794   น.ส.ศุทธินี    อ่องแจ่ม p00hjungp@npu.ac.th 2015-08-24 13:56:06
795   วริญญา    พลหาราช warinya_yy@npu.ac.th 2015-08-24 10:10:35
796   วริญญา    พลหาราช 573011010879@npu.ac.th 2015-08-24 10:08:21
797   เอกอภิสิทธิ์    เอกมาตร jameak25@npu.ac.th 2015-08-24 09:56:11
798   ธีรวิทย์    บุตรประโคน Jojo7275@npu.ac.th 2015-08-24 09:47:28
799   พิพัฒน์    กัณหาวาปี pipat_ganhawapee@npu.ac.th 2015-08-24 09:46:28
800   นุชนาฎ    หมอกไส 573011210156@npu.ac.th 2015-08-23 17:14:01
801   ศิริวิไล    เสือเดช sirivilainew@npu.ac.th 2015-08-23 12:48:12
802   ศิริพร    อินทิสิทธิ์ sirisine@npu.ac.th 2015-08-23 12:45:31
803   ปราณี    นิตยะ pranee@npu.ac.th 2015-08-23 12:42:45
804   ทัดดาว    ไชยสาร taddao146@npu.ac.th 2015-08-23 12:41:46
805   สุธานิจ    แสงหมื่น Suthanit@npu.ac.th 2015-08-23 12:40:25
806   ภาวิณี    สุพลแสง pavinee@npu.ac.th 2015-08-23 12:38:10
807   ประนอม    เกษมสินธุ์ porkasemsin@npu.ac.th 2015-08-23 12:29:26
808   วรรษกานด์    ลุนาวัน 5730106107940@npu.ac.th 2015-08-22 23:52:16
809   ชวรักษ์    มีฤทธิ์ Chavarak_meerit@npu.ac.th 2015-08-22 23:23:37
810   บิลลี่    อาโคตรมี 573070210691@npu.ac.th 2015-08-21 23:31:53
811   จีระศักดิ์    คำแหล้ jeerasak@npu.ac.th 2015-08-21 22:27:39
812   ฑิตยา    อ่ำคุ้ม ThitayaAmkum@npu.ac.th 2015-08-21 17:18:26
813   นายธานี    ทุมประเสน thanee@npu.ac.th 2015-08-21 10:33:47
814   รัชนี    เพ็งพิทักษ์ Non2810@npu.ac.th 2015-08-20 22:59:32
815   อรพิณ    อินทร์ช้าง 573070210543@npu.ac.th 2015-08-20 21:16:56
816   ภานุมาศ    ท้าวนาง Panumas13@npu.ac.th 2015-08-20 19:10:02
817   chawarin    bongbut com22939@npu.ac.th 2015-08-20 17:17:08
818   junjira    seekalang junjira_2532@npu.ac.th 2015-08-20 16:08:11
819   กาญจนศิริ    แก้วทอง june_kanchanasiri@npu.ac.th 2015-08-20 13:29:32
820   ชนกพร    จักรชุม Chnokphon@npu.ac.th 2015-08-20 13:24:34
821   นันทวัฒน์    ศรีนอ dreamsrinor@npu.ac.th 2015-08-20 11:58:53
822   เบญจพร    ใจเย็น Benja_pon@npu.ac.th 2015-08-19 18:40:38
823   วรรณวิภา    ใจหาญ Wanwipa@npu.ac.th 2015-08-19 13:05:00
824   ปริยาภัทร    อ่อนตา phariyapat@npu.ac.th 2015-08-19 10:20:02
825   ปริยาภัทร    อ่อนตา phariyapat@npu.ac.th@npu.ac.th 2015-08-19 10:16:02
826   พัชร    ผมหอม ploi-patchari@npu.ac.th 2015-08-19 00:53:38
827   ธนัฐชา    บุริภา thanatcha14@npu.ac.th 2015-08-18 23:07:11
828   ต้องใจ    ศักดิ์เคดา tj_suk@npu.ac.th 2015-08-18 22:21:32
829   นางสาวชนันท์กานต์    รามางกูร chanunkant@npu.ac.th 2015-08-18 15:17:55
830   กนิษฐา    สมศรีษะ 573070210493@npu.ac.th 2015-08-18 14:55:18
831   ดวงจิตร    หลวงศรี 573070210485@npu.ac.th 2015-08-18 14:48:37
832   วรนุช    ปังอุทา woranoot@npu.ac.th 2015-08-18 14:28:57
833   พัชรนันท์    ศรีคำ 573070210477@npu.ac.th 2015-08-18 14:12:23
834   กนกวรรณ    จันทร์หอม 573070210402@npu.ac.th 2015-08-18 14:00:34
835   กมลชนก    นักร้อง 573070210709@npu.ac.th 2015-08-18 13:50:28
836   สุภิญญา    สุริยนต์ 573070210592@npu.ac.th 2015-08-18 12:33:49
837   สุชาดา    เชื้อคำฮด 573070510124@npu.ac.th 2015-08-18 08:25:51
838   ภาวิณี    ทองศรี phawinee@npu.ac.th 2015-08-18 08:16:24
839   นางรัชฎาวรรณ    ครโสภา oiweaouea@npu.ac.th 2015-08-17 23:23:40
840   มุจรินทร์    มาบุญ mujarinly@npu.ac.th 2015-08-17 23:02:48
841   มุจรินทร์    มาบุญ มุจรินทร์@npu.ac.th 2015-08-17 22:48:37
842   นางสาวปรียาวรรณ    วังเมา 573070210469@npu.ac.th 2015-08-17 21:29:07
843   วรีรัตน์    หานาม wareerat367@npu.ac.th 2015-08-17 21:06:04
844   สุวิมล    สุวรรณมาโจ suwimon@npu.ac.th 2015-08-17 16:34:08
845   สุวิมล    สุวรรณมาโจ สุวิมล สวรรณมาโจ@npu.ac.th 2015-08-17 16:31:07
846   ฉลองชัย    บรรเทาโฮม chalongchai141@npu.ac.th 2015-08-17 13:20:42
847   จณิสตา    สีกาลัง 573070210642@npu.ac.th 2015-08-16 23:19:44
848   พีระพัฒน์    นาเวียง peerapat@npu.ac.th 2015-08-16 23:04:01
849   อรัญญา    ปาวะโก nan@npu.ac.th 2015-08-16 21:13:00
850   ปิยะภรณ์    ศรีแก่น 573070210436@npu.ac.th 2015-08-16 20:20:25
851   ศิริวรรณ    คำหอม 573070210584@npu.ac.th 2015-08-16 18:45:25
852   ธิดารัตน์    กุลพันธ์ tidarat02@npu.ac.th 2015-08-16 16:08:28
853   วรรษกานด์    ลุนาวัน 573010610794@npu.ac.th 2015-08-15 18:10:23
854   นางสาววิภาวรรณ    แสนสามารถ 573010610869@npu.ac.th 2015-08-15 16:42:25
855   ธนุตม์    ร่างน้อย hokangea4@npu.ac.th 2015-08-15 16:32:41
856   แพรวพรรณ    วิลาวัน 573010610877@npu.ac.th 2015-08-15 16:04:35
857   นางสาวธัญชนก    ขันทะชา 573010610760@npu.ac.th 2015-08-15 15:23:00
858   ปิยะธิดา    สุมินทนะ palm.sumintana@npu.ac.th 2015-08-14 23:38:23
859   กานต์ระวี    วงศ์เข็มมา 566010110682@npu.ac.th 2015-08-14 23:34:35
860   กานต์ระวี    วงศ์เข็มมา kan11nsp@Gmail.com@npu.ac.th 2015-08-14 23:25:50
861   นางสาวอรติมา    บุญก้อน orntima779@npu.ac.th 2015-08-14 21:33:43
862   อัญญารัตน์    โคตรพรม 573070210774@npu.ac.th 2015-08-14 19:26:31
863   จิริยา    น้อยมะลิวัน 573010610968@npu.ac.th 2015-08-14 14:32:59
864   นางสาวพรชิตา    ดีวงษ์ 573070210667@npu.ac.th 2015-08-14 12:29:41
865   ชลวิทย์    สุธา 574030110237@npu.ac.th 2015-08-14 12:07:48
866   อัจฉรา    ป้องหลักคำ 573011600463@npu.ac.th 2015-08-14 10:27:57
867   นางสาวรัตติกร    พยอม 573010610745@npu.ac.th 2015-08-14 09:58:05
868   นางสาวมยุริญ    บุษมงคล 573070210428@npu.ac.th 2015-08-14 08:56:12
869   นางสาว อัจฉรา    จันดา atchara@npu.ac.th 2015-08-14 00:10:15
870   นางสาว อัจฉรา    จันดา 573010610810@npu.ac.th 2015-08-14 00:08:41
871   นางสาวเจนกนก    พิมสอน 573070210758@npu.ac.th 2015-08-14 00:01:38
872   กัญญารัตน์    แก้วมะ 573010610695@npu.ac.th 2015-08-13 23:08:57
873   ไพจิตรา    สุวรรณชาติ 573010610612@npu.ac.th 2015-08-13 23:01:07
874   อรศิริ    ศรีบุรินทร์ Filmonsiri@npu.ac.th 2015-08-13 22:55:50
875   นางสาว ลลิดา    เครือเนตร kwangnoyza@npu.ac.th 2015-08-13 22:44:14
876   พาจนา    จันทะฝ่าย 573010610703@npu.ac.th 2015-08-13 22:43:35
877   นางสาว ลลิดา    เครือเนตร 573010610638@npu.ac.th 2015-08-13 22:42:56
878   นางสาวศุภกร    บุรีขันธ์ 573070210675@npu.ac.th 2015-08-13 22:23:45
879   นางสาวนภาพร    วงษ์เสือ naphaporn.wongsuea@npu.ac.th 2015-08-13 21:58:03
880   อภิญญา    เย็นวัฒนา apinya0861@npu.ac.th 2015-08-13 21:54:03
881   นางสาวปาริชาติ    ตรีภพ 573070210386@npu.ac.th 2015-08-13 21:52:38
882   วรีรัตน์    หานาม praew3675@npu.ac.th 2015-08-13 21:11:10
883   สุดารัตน์    เบ้าสิงห์ 573070210618@npu.ac.th 2015-08-13 20:58:14
884   Apiwan    Sukana apiwan.mika@npu.ac.th 2015-08-13 20:56:29
885   สุดารัตน์    เบ้าสิงห์ noot02072538@npu.ac.th 2015-08-13 20:55:16
886   พรรณรายณ์    ลาลัย phannarai.123@npu.ac.th 2015-08-13 20:45:42
887   พรรณรายณ์    ลาลัย zai.123@npu.ac.th 2015-08-13 20:42:01
888   วารุณี    สุระทอน 573010610679@npu.ac.th 2015-08-13 20:04:46
889   อรอุมา    แสนเสร็จ 573070210576@npu.ac.th 2015-08-13 19:22:34
890   อัคราวุธ    ดีโคตร 574030110187@npu.ac.th 2015-08-13 18:39:04
891   อัคราวุธ    ดีโคตร 50436785071169461@npu.ac.th 2015-08-13 18:37:05
892   สาวิตรี    ทวีพรประเสริฐ NTsawitree@npu.ac.th 2015-08-13 17:51:58
893   กนกพร    พลธิราช 573010610943@npu.ac.th 2015-08-13 17:35:30
894   ทักษ์ดนัย    แสนลัง 573011010705@npu.ac.th 2015-08-13 17:19:09
895   ณัฐชา    ผลจันทร์ 573010610653@npu.ac.th 2015-08-13 17:11:28
896   อรัญญา    ปาวะโก Aranya@npu.ac.th 2015-08-13 17:01:29
897   อนุวัฒน์    พันธุ์แพง Anuwat_ta@npu.ac.th 2015-08-13 16:46:27
898   นายสุรชัย    คำหาญ surachai0614@npu.ac.th 2015-08-13 16:23:09
899   ศตวรรษ    บัวสาย Sattawat0929@npu.ac.th 2015-08-13 16:16:30
900   นางสาวอมรรัตน์    ประถมภาส 573010610687@npu.ac.th 2015-08-13 15:57:53
901   วีระพัฒ    ศรีมาชัย golf7812@npu.ac.th 2015-08-13 15:51:35
902   สิริยากร    คำประเทือง 573010610729@npu.ac.th 2015-08-13 15:27:11
903   จินตรา    สุจริต 573010610836@npu.ac.th 2015-08-13 15:23:23
904   พุทธธิดา    สุวอ 573010610927@npu.ac.th 2015-08-13 15:19:49
905   นางสาวพุทธธิดา    สุวอ phutthida@npu.ac.th 2015-08-13 15:15:46
906   ณัฐฐินันท์    เข็มปัญญา nattinan@npu.ac.th 2015-08-13 15:15:32
907   มธุรส    โพธิ์หล้า 573010610778@npu.ac.th 2015-08-13 15:12:30
908   ยุภารัตน์    หันตุลา 573010610786@npu.ac.th 2015-08-13 15:06:09
909   วราพร    แสงนนท์ waraporn.nanziii@npu.ac.th 2015-08-13 15:02:57
910   นางสาว ชุติมา    ดอบุตร 573010610919@npu.ac.th 2015-08-13 15:02:07
911   นางสาวจิราพร    อังคะณา 573010610737@npu.ac.th 2015-08-13 14:58:50
912   นาย ธวัชชัย    โสมี Thawatchai@npu.ac.th 2015-08-13 14:56:08
913   วุฒิพงษ์    เจริญคุณ 574030110013@npu.ac.th 2015-08-13 14:55:25
914   ศิริวัฒน์    คำคง 574030110120@npu.ac.th 2015-08-13 14:49:27
915   จารุวรรณ    เย็นวัฒนา 573010610935@npu.ac.th 2015-08-13 14:49:21
916   เกริกฤทธิ์    หินเทา 574030110096@npu.ac.th 2015-08-13 14:49:02
917   จตุรงค์    พันรักษา 574030110245@npu.ac.th 2015-08-13 14:45:28
918   กนกนาฏ    จันปุ่ม mayrii573010610828@npu.ac.th 2015-08-13 14:45:22
919   วิษณุ    ชาริบุญ 574030110047@npu.ac.th 2015-08-13 14:45:21
920   ภานุพงศ์    ไชยนิต 574030110211@npu.ac.th 2015-08-13 14:45:07
921   นาย พนาชัย    เกี้ยวลำพัน 574030420400@npu.ac.th 2015-08-13 14:45:05
922   มนัส    พรมษา promsa99@npu.ac.th 2015-08-13 14:45:00
923   ญาสุมิญญ์    คำมณี 573010610901@npu.ac.th 2015-08-13 14:44:50
924   ปิยธิดา    โคตะมา 573070510157@npu.ac.th 2015-08-13 14:44:50
925   นางสาว รุจีประภา    จำเริญเศษ 573070210501@npu.ac.th 2015-08-13 14:44:48
926   นางสาวปรางค์วลัย    ธรรมชาติ prangwalai@npu.ac.th 2015-08-13 14:43:50
927   วัชรกร    หนองโทน arm_@npu.ac.th 2015-08-13 14:43:49
928   ธเนศ    นนทะวงศรี 574030110203@npu.ac.th 2015-08-13 14:43:42
929   กนกนาฏ    จันปุ่ม 573010610828@npu.ac.th 2015-08-13 14:43:03
930   สุรชัย    คำแหล้ surachai@npu.ac.th 2015-08-13 14:43:00
931   ธวัชชัย    โสมี 574030110039@npu.ac.th 2015-08-13 14:42:57
932   ศิริลักษณ์    คำมณี 573010610711@npu.ac.th 2015-08-13 14:42:34
933   อภิชิต    ดอนประทุม manlnw4822@npu.ac.th 2015-08-13 14:42:32
934   ปาฏิมา    จาดเจริญ 573070210733@npu.ac.th 2015-08-13 14:42:15
935   นางสาวสุดารัตน์    เบ้าสิงห์ Noot.5730702@npu.ac.th 2015-08-13 14:41:33
936   รมิตา    ลาสา 573070510108@npu.ac.th 2015-08-13 14:40:55
937   ศุภกรณ์    เขตนคร 574030110179@npu.ac.th 2015-08-13 14:40:38
938   พิพัฒน์    พิมพ์ศรี piphat@npu.ac.th 2015-08-13 14:39:07
939   ธีระพงษ์    บาดตาสาว 574030110229@npu.ac.th 2015-08-13 14:38:51
940   ศักดาวุฒิ    ชามาตร 574030110146@npu.ac.th 2015-08-13 14:37:45
941   อมรพันธ์    ปาวัน 574030110112@npu.ac.th 2015-08-13 14:36:25
942   ศิวธันว์    จันทะวงษ์ 574030110138@npu.ac.th 2015-08-13 14:35:54
943   ธนวัฒน์    อรุณรักษา Tanawat@npu.ac.th 2015-08-13 14:35:29
944   ปฏิพัทธ์    อ่อนมณี patipat@npu.ac.th 2015-08-13 14:33:41
945   อนุวัฒน์    พันธุ์แพง Anuwat_tuta@npu.ac.th 2015-08-13 12:44:41
946   วรากรณ์    สุทธศรี warakron_2538@npu.ac.th 2015-08-13 12:19:23
947   อรวรรณ    อาสาเสนา orawan_hpk@npu.ac.th 2015-08-13 12:17:04
948   นายสุรชัย    คำหาญ Surachai.1995@npu.ac.th 2015-08-13 11:56:21
949   กชกร    ฝ่ายพงษา amber@npu.ac.th 2015-08-13 11:22:28
950   ณัฐติยา    ทิพชาติ 573011010952@npu.ac.th 2015-08-13 11:11:35
951   สุภาวดี    สีวัน 573011010838@npu.ac.th 2015-08-13 11:08:46
952   เขมิกา    วานิชสุจิต khemika@npu.ac.th 2015-08-13 10:49:12
953   ณิชมนต์    ทองแก้ว 573011010689@npu.ac.th 2015-08-13 10:38:36
954   นายธนวัฒน์    อุบลครุฑ suwanan2555@npu.ac.th 2015-08-13 10:24:56
955   กิสสรา    เที่ยงเล kt.kiskett@npu.ac.th 2015-08-13 09:41:57
956   กฤษฎา    โรจน์บุญถึง topzunaplay@npu.ac.th 2015-08-13 09:38:36
957   ญาตาวี    ศรีเอียด anookii.pp@npu.ac.th 2015-08-13 09:35:13
958   เบญจทิพย์    ป้องกัน benjathip@npu.ac.th 2015-08-13 09:30:50
959   วชิรญา    มีรัง dnbppreaw@npu.ac.th 2015-08-13 09:28:48
960   นิศาชล    เมืองปาก jum.nisachon@npu.ac.th 2015-08-13 09:28:16
961   ภัททิชา    อินทร์สา fooji@npu.ac.th 2015-08-13 09:26:11
962   นวพร    เดชทะสอน 573011210560@npu.ac.th 2015-08-13 09:23:30
963   อภิวัจน์    ไชยคำ apiwat_sg8@npu.ac.th 2015-08-13 09:18:00
964   ชุติมา    ขันทีท้าว chutima0735@npu.ac.th 2015-08-13 00:43:21
965   ปรียานุช    พาโพนงาม pangpond_771810@npu.ac.th 2015-08-12 17:14:13
966   ชลาพรรณ    แสนสุภา chalapunferkee1985@npu.ac.th 2015-08-12 09:38:24
967   สุชัญญ์ญา    วังคะฮาต scybabybird@npu.ac.th 2015-08-12 00:09:48
968   ภูมิศักดิ์    บุพศิริ Phumisak2539@npu.ac.th 2015-08-11 23:27:18
969   อัญชลีพร    จันทพัฒน์ Littlestar@npu.ac.th 2015-08-11 21:46:16
970   นางสาว อรณิชา    เทศอ่อน Onnicha1995@npu.ac.th 2015-08-11 21:26:32
971   อมรเทพ    คนคล่อง amonthep_ton@npu.ac.th 2015-08-11 21:25:17
972   วิชสุดา    เพ็งชัย witsuda_ploy@npu.ac.th 2015-08-11 21:19:00
973   วัชระ    ชัยบิล ฺฺิbenzwatchara@npu.ac.th 2015-08-11 20:53:51
974   นายณัฐพล    สาสอน Maynard@npu.ac.th 2015-08-11 20:03:28
975   นิศาชล    ประจำ nisachon07@npu.ac.th 2015-08-11 19:55:32
976   นางสาวณัฎฐณิชา    ภะวะ Natthanicha@npu.ac.th 2015-08-11 19:40:52
977   นายอนุวัฒน์    พัตรภักดิ์ Phatphak@npu.ac.th 2015-08-11 19:38:34
978   นางสาวต้องใจ    ศักดิ์เคดา tongjai@npu.ac.th 2015-08-11 19:07:02
979   ศิริวกุลธิ์    ทองสิงห์ Siriwakul@npu.ac.th 2015-08-11 18:55:59
980   อาภาศิริ    ไชยภักดี pompam29@npu.ac.th 2015-08-11 18:50:49
981   ธิดารัตน์    บุตรพรหม thidaratthai@npu.ac.th 2015-08-11 18:20:41
982   ธวัชชัย    โคตรมุงคุณ blackvirulently@npu.ac.th 2015-08-11 17:27:27
983   นายสุรศักดิ์    เสถียรรัตน์ surasak1139@npu.ac.th 2015-08-11 16:54:44
984   นางสาวจุฑารัตน์    เจริญวงศ์ yean333@npu.ac.th 2015-08-11 16:49:56
985   ธานินทร์    อุปรา mango207@npu.ac.th 2015-08-11 13:38:59
986   นายวชิรวิทย์    ศรีนอ palmzxc@npu.ac.th 2015-08-11 13:12:18
987   สุชัญญ์ญา    วังคะฮาต 573011600547@npu.ac.th 2015-08-11 12:14:54
988   พัชราภรณ์    นาขันดี Patchar@npu.ac.th 2015-08-11 11:20:24
989   กิตติภพ    พองพรหม zlapped_op@npu.ac.th 2015-08-11 11:20:03
990   พัชราภรณ์    นาขันดี Patchar@npu.ac.th@npu.ac.th 2015-08-11 11:18:38
991   กิตติภพ    พองพรหม zlapped_op@npu.ac.th@npu.ac.th 2015-08-11 11:16:54
992   ชนนิกานต์    สิงห์งอย Chonnikan7748@npu.ac.th 2015-08-11 11:13:37
993   รัฐพงษ์    โคตรสขึง chalam2538@npu.ac.th 2015-08-11 11:09:54
994   ชนนิกานต์    สิงห์งอย Chonnikan@npu.ac.th 2015-08-11 11:09:38
995   วิภารัตน์    เผ่าสุกัน Wiparat@npu.ac.th 2015-08-11 11:07:45
996   ธนัฐชา    บุริภา Thanatcha@npu.ac.th 2015-08-11 11:04:11
997   อัครพนธ์    เหมือยพรม lordzerpipat@npu.ac.th 2015-08-11 11:01:25
998   สิรคุปต์    จอกทอง goballchelsea@npu.ac.th 2015-08-11 10:55:43
999   ภูมิศักดิ์    บุพศิริ Phumisak@npu.ac.th 2015-08-11 10:50:56
1000   ศิริวกุลธิ์    ทองสิงห์ fare@npu.ac.th 2015-08-11 09:38:45
1001   วิชสุดา    เพ็งชัย ploy@npu.ac.th 2015-08-11 09:32:55
1002   สุพัชชา    ใสส่อง supatcha@npu.ac.th 2015-08-11 09:09:23
1003   นางสาว วรีรัตน์    หานาม wareerat hanam@npu.ac.th 2015-08-10 22:38:04
1004   อัจฉรา    ป้องหลักคำ Atchara 573011600463@npu.ac.th 2015-08-10 16:04:50
1005   อัครินทร์    อะโน A.Akkarin2538@npu.ac.th 2015-08-10 13:54:41
1006   นางสาวปาณิสรา    สมรฤทธิ์ 566010111474@npu.ac.th 2015-08-10 12:15:47
1007   กลิ่นร่ำ    สมปัญญา klinrum_spy@npu.ac.th 2015-08-10 10:06:26
1008   จิรยุทธ    ปิตะแสง 1471700012881@npu.ac.th 2015-08-10 10:00:05
1009   ดาริกา    แก่นจันทร์ darika_12619@npu.ac.th 2015-08-09 23:01:22
1010   อรัญญา    มาตรา aranya2608@npu.ac.th 2015-08-09 09:57:52
1011   มัณฑิรา    ใจทัศน์ Muntira-17@npu.ac.th 2015-08-09 01:02:08
1012   ธิดารัตน์    แก้วประเสริฐ khawfang1717@npu.ac.th 2015-08-09 00:53:28
1013   นายสุธิชัย    อินทะ suthichi2012@npu.ac.th 2015-08-08 15:20:51
1014   นางสาวภัสสร    เบิบชัยภูมิ phatson_noey@npu.ac.th 2015-08-08 14:48:06
1015   นางสาวพิมพ์พร    วันทองสุข pimmy_lovelove@npu.ac.th 2015-08-08 14:45:50
1016   พิมพ์ศิริ    ไชยขันธุ์ pimsiri_sc@npu.ac.th@npu.ac.th 2015-08-08 12:20:28
1017   พิมพ์ศิริ    ไชยขันธุ์ 0957016232@npu.ac.th 2015-08-08 12:15:39
1018   ศิรดา    วงศ์สาขา kwang_day-o@npu.ac.th 2015-08-08 11:19:01
1019   สุภัสสร    สาระสี A.Aidty10@npu.ac.th 2015-08-08 11:04:23
1020   เฉลิมชาติ    ธีระวิริยะ chalermchat.t@npu.ac.th 2015-08-08 10:34:25
1021   ฐิติมา    วังทะพันธ์ Thitima.poo@npu.ac.th 2015-08-07 19:31:14
1022   นางศุจิรัตน์    ภูผานี sujiratphu@npu.ac.th 2015-08-07 16:07:36
1023   นางศุจิรัตน์    เกษมสานต์ sujiratphu@npu.ac.th;@npu.ac.th 2015-08-07 15:26:30
1024   ปารดา    อาจประจญ parada_8@npu.ac.th 2015-08-07 14:35:43
1025   นางยุวชน    ปากหวาน 566010111029@npu.ac.th 2015-08-07 14:03:47
1026   ชนาภา    อินทร์ติยะ ribbinchanapa@npu.ac.th 2015-08-07 13:54:31
1027   นางจารุณี    ฤทธิวงศ์ krujarunee@npu.ac.th 2015-08-07 13:50:19
1028   สิรินันท์    ทิพย์พูล Sirinun.bee@npu.ac.th 2015-08-07 13:47:47
1029   รุจิราวรรณ    จันสว่าง wan_rujirawan@npu.ac.th 2015-08-07 13:46:23
1030   ทิพย์สุดา    พ่อธานี Tipsuda.nam@npu.ac.th 2015-08-07 13:44:41
1031   ศศิธร    พรรณาการ Sasitorn.beer@npu.ac.th 2015-08-07 13:12:45
1032   กรชนก    ธรรมเกษร Korchanok.flukky@npu.ac.th 2015-08-07 13:04:33
1033   วิศัลย์ยา    คำมุงคุณ kwan113@npu.ac.th 2015-08-07 12:55:10
1034   นริศรา    พลเสนา ec1122@npu.ac.th 2015-08-07 12:52:38
1035   นางสุมลทา    ผิวขำ Sumontha@npu.ac.th 2015-08-07 12:39:45
1036   ธัญลักษณ์    สนสวาน kaew-thanya@npu.ac.th 2015-08-07 10:52:43
1037   นวรัตน์    บัวสาย ploydawe_yhu@npu.ac.th 2015-08-07 00:15:17
1038   ธัญลักษณ์    เหมือนมาตย์ 573011210602@npu.ac.th 2015-08-06 15:10:05
1039   นางสาวสิริลักษณ์    ตันดง 573011210172@npu.ac.th 2015-08-06 14:59:32
1040   วรินยุพา    เคนไชยวงศ์ 573011210461@npu.ac.th 2015-08-06 14:55:30
1041   นางสาวระวีวรรณ    มลผาลา 573011210396@npu.ac.th 2015-08-06 14:55:03
1042   นางสาวกชกร    ตั้งเจริญสุขวงค์ 573011210453@npu.ac.th 2015-08-06 14:54:57
1043   นางสาววรรณิศา    วงศ์กลม 573011210594@npu.ac.th 2015-08-06 14:53:09
1044   นางสาวนัฐธิชา    สระฏัน 573011210248@npu.ac.th 2015-08-06 14:47:14
1045   ธัญญารัตน์    มะสุใส 573011210420@npu.ac.th 2015-08-06 14:44:22
1046   ศศิธร    สมปิตะ 573011010887@npu.ac.th 2015-08-06 14:29:08
1047   ลิษา    เกษรราช 573011010622@npu.ac.th 2015-08-06 14:27:31
1048   ปัทมา    โกษาแสง Patthama@npu.ac.th 2015-08-06 14:21:03
1049   นางสาวสุรีมาศ    พุ่มอิ่ม 573011010846@npu.ac.th 2015-08-06 14:17:36
1050   อนัฎติยา    ซาระวงศ์ อนัฎติยา@npu.ac.th 2015-08-06 13:43:56
1051   ศิริลักษณ์    โพธิ์ละเดา 573011010754@npu.ac.th 2015-08-06 13:19:55
1052   ศิริรัตน์    แก้วลาย 573011010655@npu.ac.th 2015-08-06 12:48:48
1053   เอมอร    คอนโคตร 573011010648@npu.ac.th 2015-08-06 12:43:51
1054   นายวัชระ    ชัยบิล watcharachaiyabin@npu.ac.th@npu.ac.th 2015-08-06 12:43:34
1055   บุษราภรณ์    ใจสุข 573011010739@npu.ac.th 2015-08-06 11:48:09
1056   สุทธิมาส    วานนท์ 573011010747@npu.ac.th 2015-08-06 11:42:27
1057   นฤมล    จันทะพรม nalumol@npu.ac.th 2015-08-06 11:40:35
1058   จุฑาทิพย์    รังกลาง 573011010853@npu.ac.th 2015-08-06 11:39:32
1059   ณัฐพงศ์    สุวอ 573011010630@npu.ac.th 2015-08-06 11:39:04
1060   อภิญญา    เย็นวัฒนา 573011010861@npu.ac.th 2015-08-06 11:37:39
1061   มธุกร    เรไร mathukorn@npu.ac.th 2015-08-06 11:36:28
1062   อริสรา    แก้วคำภา arisara@npu.ac.th 2015-08-06 11:36:01
1063   นีรพัฒน์    ฟองอ่อน 573011210909@npu.ac.th 2015-08-06 11:35:18
1064   จิระพร    อุทิน jiraporn@npu.ac.th 2015-08-06 11:34:24
1065   สุทธินี    พรประเสริฐ 573011210875@npu.ac.th 2015-08-06 11:34:08
1066   วิรัชพงศ์    บุณฑริกวงศ์ 573011210610@npu.ac.th 2015-08-06 11:33:58
1067   ทัศนีย์    งามเถื่อน 573011210867@npu.ac.th 2015-08-06 11:32:16
1068   ศุภาลักษณ์    แก้วชิน 573011210685@nup.ac.th@npu.ac.th 2015-08-06 11:31:41
1069   ศิริพร    บัลง 573011210818@npu.ac.th 2015-08-06 11:31:29
1070   ยุวรินทร์    อัมรัตน์ 573011210636@npu.ac.th 2015-08-06 11:30:47
1071   ธวัชชัย    ภูอาศัย 573011210883@npu.ac.th 2015-08-06 11:30:46
1072   ธนารักษ์    มีเมล์ 573011210701@npu.ac.th 2015-08-06 11:30:27
1073   นางสาวอรอนงค์    นามเสนา 573011210826@npu.ac.th 2015-08-06 11:30:11
1074   กุลธิดา    หลวงพล 573011210768@npu.ac.th 2015-08-06 11:30:06
1075   อริสา    อินทร์สะอาด 573011210800@npu.ac.th 2015-08-06 11:29:22
1076   จุติพร    ศรแผลง 573011210693@npu.ac.th 2015-08-06 11:28:00
1077   นาวสาวนวรัตน์    ชาวสวน 573011210834@npu.ac.th 2015-08-06 11:27:08
1078   นางวัลลภา    คึมยะราช Wan.lapapon@npu.ac.th 2015-08-06 10:03:52
1079   ศิริกัญญา    จันปุ่ม 566010111441@npu.ac.th 2015-08-05 23:58:14
1080   อรยา    มาตะคม Oraya2538@npu.ac.th 2015-08-05 22:43:52
1081   วชิราพร    อนุวรรณ wachiraporn_15@npu.ac.th 2015-08-05 22:00:26
1082   นางสาวธิดารัตน์    บุตรพรหม thidarat@npu.ac.th 2015-08-05 21:28:58
1083   นายวิวัฒน์    อินทร์ติยะ krurock@npu.ac.th 2015-08-05 21:17:03
1084   นางสาวรัตนาภรณ์    เดชขันธ์ rattanaporn@npu.ac.th 2015-08-05 15:17:34
1085   ถนอมศักดิื    ปากหวาน 566010110781@npu.ac.th 2015-08-05 14:58:22
1086   ปัทมา    โกษาแสง 573011010366@npu.ac.th 2015-08-05 14:20:01
1087   สุวนันท์    ศรีวรสาร suwanan.0505@npu.ac.th 2015-08-05 14:15:16
1088   นางสาวดาหลี    แสนเคน dalee.kenly@npu.ac.th 2015-08-05 11:32:34
1089   นางสาวชุติมา    สุริยา 573011010242@npu.ac.th 2015-08-05 11:28:50
1090   นางสาวจิตชนก    เปาวะนา skip_111@npu.ac.th 2015-08-05 11:19:47
1091   นางสาวพรไพลิน    ยางธิสาร kaekaii@npu.ac.th 2015-08-05 11:15:45
1092   สีสุดา    สุกุล seesuda@npu.ac.th 2015-08-05 11:12:15
1093   Lien    Ngo Thi nongfha@npu.ac.th 2015-08-05 11:12:00
1094   นางสาวศิรดา    ไชยรินทร์ puree0144@npu.ac.th 2015-08-05 11:11:11
1095   สิริวรรณ    วงค์จันทะ SiriwanOnn@npu.ac.th 2015-08-05 11:10:04
1096   Lien    Ngo Thi ngothilien@npu.ac.th 2015-08-05 11:09:55
1097   อารีย์    แก้วก่า Aree398@npu.ac.th 2015-08-05 11:09:45
1098   กชพร    โกษาแสง 573011010416@npu.ac.th 2015-08-05 11:07:51
1099   สุภารณ์    นนทะวงศ์ suphaphon2222@npu.ac.th 2015-08-05 11:06:38
1100   กนกวรรณ    เหวชัยภูมิ Hewchaiyaphoom@npu.ac.th 2015-08-05 11:06:00
1101   พรพรรณ    อุตหลุด 573011010580@npu.ac.th 2015-08-05 11:05:21
1102   นางสาวสุวนันท์    ศรีสมจักร suwananrung@npu.ac.th 2015-08-05 11:03:03
1103   พัชรินทร์    ตีเฟื้อย pucharin_noi@npu.ac.th 2015-08-05 11:02:00
1104   ธิติยา    ทิวาพัฒน์ Thitiya_1538@npu.ac.th 2015-08-05 11:00:10
1105   ปิยะนุช    เนตรประดิษฐ์ piyanut_23@npu.ac.th 2015-08-05 10:59:23
1106   ชรินรัตน์    วุฒิสาร charinrat@npu.ac.th 2015-08-05 10:59:17
1107   กาญจนา    ปากดี 573011010408@npu.ac.th 2015-08-05 10:58:53
1108   พรนภา    ธงอาษา phonnapha@npu.ac.th 2015-08-05 10:58:41
1109   หทัยภัทร    บัวบาน hathaipat07@npu.ac.th 2015-08-05 10:53:56
1110   โชติรส    ลำมะสะ kay1234@npu.ac.th 2015-08-05 10:51:02
1111   พิมพ์สุดา    สีทา S.Pimsuda@npu.ac.th 2015-08-05 10:48:23
1112   สินจัย    ใจขาน sinjaijaikhan@npu.ac.th 2015-08-05 10:48:01
1113   กมลชนก    อานุสาน kamonchanok.poopae@npu.ac.th 2015-08-05 10:47:30
1114   วิไลวรร ณ    วะชุม 573011010184@npu.ac.th 2015-08-05 10:46:47
1115   อุไรวรรณ    เห็มกันต์ uraiwan.hemkan@npu.ac.th 2015-08-05 10:46:24
1116   เมทิยา    อุ่นเทียมโสม Metiya1721@npu.ac.th 2015-08-05 10:40:28
1117   เกษราภรณ์    ดวงดูสัน 573011010044@npu.ac.th 2015-08-05 10:40:08
1118   บุษบาวรรณ    วงศ์ประทุม Budsabawan@npu.ac.th 2015-08-05 10:39:50
1119   ไอลดา    ทุมกิ่ง mintiladathumking@npu.ac.th 2015-08-05 10:37:46
1120   แคทรีน    วงค์ตาผา kathareen.kat@npu.ac.th 2015-08-05 10:36:22
1121   เบญจิรามาศ    วิเศษศรี porpyjung8081@npu.ac.th@npu.ac.th 2015-08-05 10:35:22
1122   นัฐพร    สุขศิริ nutta@npu.ac.th 2015-08-05 10:35:18
1123   อัจฉราภรณ์    หนึ่งคำมี aon040506@npu.ac.th 2015-08-05 10:34:38
1124   นายวชิรวิทย์    ศรีนอ 042575362@npu.ac.th 2015-08-05 10:34:28
1125   ปิยะพร    สีพาสาร ying-piya@npu.ac.th 2015-08-05 10:34:01
1126   พชรภัทร    วาดเสนะ Pacharapat_14@npu.ac.th 2015-08-05 10:33:39
1127   กัญทิมา    ใจใส kantima.joy@npu.ac.th 2015-08-05 10:28:39
1128   พรพิมล    นวลจันทร์ ponpimon.pk@npu.ac.th 2015-08-04 23:14:59
1129   ชุติมา    พรเจริญ ChutimaP@npu.ac.th 2015-08-04 22:28:25
1130   กิตปกรณ์    สาวงค์ kitpakorn@npu.ac.th 2015-08-04 22:24:28
1131   ไพริช    หาญจิตร pairith@npu.ac.th 2015-08-04 22:20:10
1132   รัชนก    อาจอินทร์ arj_in@npu.ac.th 2015-08-04 19:25:34
1133   วนิดา    คนหมั่น wanida_konmun@npu.ac.th 2015-08-04 19:06:08
1134   นางสาววันนิสา    ไชยรบ Wannisa@npu.ac.th 2015-08-04 18:49:38
1135   Rotchana    Yapan rotchana@npu.ac.th 2015-08-04 18:46:09
1136   วราภรณ์    สดวกดี waraporn.saduakdee@npu.ac.th 2015-08-04 12:32:10
1137   ปิยาลักษณ์    ทานิกา Earning_0075@npu.ac.th 2015-08-04 12:21:54
1138   นายปฏิธาน    ไวยสิงห์ patitan014@npu.ac.thm;@npu.ac.th 2015-08-04 12:13:50
1139   อาภาศิริ    ไชยภักดี pamnoii92@npu.ac.th 2015-08-04 12:13:48
1140   จิราสินี    เคนคม Jirasinee_mink@npu.ac.th 2015-08-04 11:47:18
1141   จุฬาลักษณ์    วงศ์ชุมภู nanzniie_1995@npu.ac.th 2015-08-04 11:38:29
1142   วรรณวิไล    โพธิจักร ning_phothichak@npu.ac.th 2015-08-04 09:11:30
1143   อภิญญา    สมดีตี miupinya@npu.ac.th 2015-08-03 11:43:21
1144   นางสาวปติญญา    ปอนศรี 573011210149@npu.ac.th 2015-08-03 11:41:34
1145   สิริวดี    ดวงไกร ziriwa-d@npu.ac.th 2015-08-03 11:41:22
1146   ณฐกร    แดงกัน natakorn@npu.ac.th 2015-08-03 11:40:03
1147   นายชาลี    พูนเทกอง poontakong21@npu.ac.th 2015-08-03 11:39:02
1148   นางสาวประภัสสร    หยองเอ่น Praphatson@npu.ac.th 2015-08-03 11:38:51
1149   นางสาวศิรินาฏ    คุณเชียง sirinatkh@npu.ac.th 2015-08-03 11:38:46
1150   นภัสวรรณ    ชินโณ lovesweet2538@npu.ac.th 2015-08-03 11:38:38
1151   นางสาววัลคุ์วดี    ศรีวรขันธุ์ 573011210487@npu.ac.th 2015-08-03 11:36:55
1152   จิราพร    จวงจันทร์ Jiraporn@npu.ac.th@npu.ac.th 2015-08-03 11:35:53
1153   นริสา    นินธิรักษ์ 573011210032@npu.ac.th 2015-08-03 11:34:26
1154   วราภรณ์    แก้วฝ่าย 573011210099@npu.ac.th 2015-08-03 11:33:21
1155   ลลิตา    วิษวิบูลย์ Lalita@npu.ac.th 2015-08-03 11:33:00
1156   วิจิตรา    ศรีต่างคำ Wijittra2310@npu.ac.th 2015-08-03 11:31:50
1157   กรุณา    ภูชำนิ karuna@npu.ac.th 2015-08-03 11:30:41
1158   พงษ์นรินทร์    ไชยนาม angelo@npu.ac.th 2015-08-03 11:28:00
1159   เกรียงไกร    จำปาทอง tomrainbow3@npu.ac.th 2015-08-03 11:27:06
1160   เจนจิรา    แหขุนทด 573011210065@npu.ac.th 2015-08-03 11:25:43
1161   ภาณุมาส    ควรครู panumas@npu.ac.th 2015-08-01 18:28:52
1162   Patcharapong    Ponzue f2big@npu.ac.th 2015-07-31 03:33:37
1163   วิสิฏฐ์    คิดคำส่วน wisitte@npu.ac.th 2015-07-29 21:06:05
1164   Vasinbhath    Piyapongsakul vasinbhath@npu.ac.th 2015-07-22 00:31:57
1165   วัชรี    แซงบุญเรือง P_nok33@npu.ac.th 2015-07-21 15:47:03
1166   thancharin    sasinarased thancharin154@npu.ac.th 2015-07-19 10:42:37
1167   กัญญ์วรา    พิมพา 583080910115@npu.ac.th 2015-07-10 14:55:46
1168   ขวัญใจ    คำไตรย์ 58308091031@npu.ac.th 2015-07-10 14:54:09
1169   ชาญวิชช์    นามโนรินทร์ 583080910297@npu.ac.th 2015-07-10 14:47:00
1170   นายพัชระ    ยุทธเนตร 573030210153@npu.ac.th 2015-07-10 14:23:40
1171   นายพิฆเนตร    นิกรแสน 573030210146@npu.ac.th 2015-07-10 14:20:24
1172   สุพิชฌา    มุลนิล 583080910172@npu.ac.th 2015-07-10 14:19:10
1173   ธนวัฒน์    ธรรมะ 583080910560@npu.ac.th 2015-07-10 14:05:54
1174   ชาญนุพงษ์    บาดตาสาว 573030210179@npu.ac.th 2015-07-07 11:00:14
1175   จักรกฤษณ์    โยลัย 573030210056@npu.ac.th 2015-07-07 10:57:02
1176   เดือนเพ็ญ    แก้วพุทธ 573030210211@npu.ac.th 2015-06-28 22:05:41
1177   ธนายง    ทองอ่อน 573030210061@npu.ac.th 2015-06-26 15:15:46
1178   วงศกร    นุราช 573030210087@npu.ac.th 2015-06-25 01:13:13
1179   เดชฤทธิ์    สาริวงศ์ 573030210024@npu.ac.th 2015-06-25 00:38:57
1180   ประกิจ    สุวัณณกีฏะ 573030210138@npu.ac.th 2015-06-22 18:07:57
1181   ฉัตรพงษ์    พลขันธ์ 572031500091 @npu.ac.th 2015-06-19 12:48:32
1182   อุไรรัตน์    บุญเทพ ีีurairat@npu.ac.th 2015-06-19 12:45:06
1183   เวฬุรี    สาระบัว 572031500117@npu.ac.th 2015-06-19 12:43:04
1184   จิราภรณ์    หอมคัก 572031500125@npu.ac.th 2015-06-19 12:42:30
1185   นางสาว สุปรียา    เทียนงาม 572031500141@npu.ac.th 2015-06-19 12:41:44
1186   วรายุทธ    บุญยะศรี 572031500018@npu.ac.th 2015-06-19 12:40:18
1187   ธวัฒชัย    คำใบ thawachai@npu.ac.th 2015-06-17 14:28:44
1188   น.ส.สุธิดา    เลขะวัฒนะ k_sutida@npu.ac.th 2015-06-16 16:21:06
1189   นายฉัตรชัย    แสงจันทร์ chatchai_sj@npu.ac.th 2015-06-16 16:11:33
1190   อุดศักดิ์    เจริญทรัพย์ udomsak@npu.ac.th 2015-06-02 10:23:06
1191   ทศพล    มานะศรี thosapol.m@npu.ac.th 2015-06-01 11:58:22
1192   วัลคุ์วดี    ศรีวรขันธุ์ บริการสมาชิก@npu.ac.th 2015-05-12 13:23:10
1193   ผศ.สุประวีณ์    คงธนชโยพิทย์ suprawee@npu.ac.th 2015-04-29 13:45:23
1194   สุชีวา    สิทธิจินดา sucheewa@npu.ac.th 2015-04-17 09:48:12
1195   ดำรงศักดิ์    อรัญกูล damrongsaka@npu.ac.th 2015-04-08 11:06:31
1196   เทวา    แก้วศักดาศิริ k.thewa@npu.ac.th 2015-04-02 14:52:44
1197   กรองทอง    แก่นคำ krongthong_k@npu.ac.th 2015-04-02 12:01:35
1198   ดุษฎี    ช่วยสุข dudsadee@npu.ac.th 2015-03-31 10:42:32
1199   ณัฐพงษ์    เกตวงษา natthapong@npu.ac.th 2015-03-27 10:03:44
1200   Ekapong    Khongsombut Ekapong.k@npu.ac.th 2015-03-23 14:27:19
1201   ดร.พัชรพงษ์    ทัดศรี patcharapong@npu.ac.th 2015-03-19 13:39:11
1202   นายอภิรักษ์    วงคคำจันทร์ apiruk@npu.ac.th 2015-03-18 09:17:49
1203   สำเภาว์    งามเชย sampao@npu.ac.th 2015-03-18 09:13:04
1204   กรองทอง    แก่นคำ krongthong@npu.ac.th 2015-03-18 09:05:12
1205   พิมพิกา    วะสาร wpimpika@npu.ac.th 2015-03-17 16:11:26
1206   ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ    มหาวิทยาลัยนครพนม npubi@npu.ac.th 2015-03-16 14:11:38
1207   จิราภา    ปะวัง salapao1988@npu.ac.th 2015-03-13 16:41:14
1208   Chanwit    hanrin hanrin.chanwit@npu.ac.th 2015-03-13 10:23:42
1209   พินันทา    โรจน์รัตน์ศิริกุล pinunta@npu.ac.th 2015-03-13 09:30:58
1210   พณิฐา    ยงพิทยาพงศ์ panitha@npu.ac.th 2015-03-11 15:03:59
1211   ศุภกฤษฎิ์    ช่วยชูหนู phainpu@npu.ac.th 2015-03-10 15:16:38
1212   ทิพาภรณ์    หอมดี tipaporn@npu.ac.th 2015-03-10 15:14:48
1213   นางสาวเบญจมาศ    วังคะฮาด benjamart@npu.ac.th 2015-03-09 14:14:01
1214   รชฏ    สุวรรณกูฏ rachata_2504@npu.ac.th 2015-03-09 13:58:41
1215   ปราบศึก    ปราบนอก prabsuek@npu.ac.th 2015-02-19 16:57:05
1216   jiraporn    mulmuangsaen nickky_nurse@npu.ac.th 2015-02-18 21:20:14
1217   เอกวัฒน์    โกศัลวัฒน์ Eakkawat@npu.ac.th 2015-01-13 15:04:27
1218   vitoon    tanudchai senatenpu@npu.ac.th 2015-01-12 15:13:17
1219   David    Bronder DAVIDBRONDER@npu.ac.th 2014-12-18 15:34:03
1220   วรีวรรณ    เลิศศิริวรกุล NPU_graduate@npu.ac.th 2014-12-17 16:43:39
1221   พิชญ์ชญานิษฐ์    สุราษฎร์ p_chayanit@npu.ac.th 2014-12-15 10:56:23
1222   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม    มหาวิทยาลัยนครพนม def.bcnn@npu.ac.th 2014-12-08 10:53:56
1223   ญาณภัทร    ซองทอง yanapat.s@npu.ac.th 2014-11-27 16:41:15
1224   Puttalak    Maneephan puttalak@npu.ac.th 2014-11-17 15:33:47
1225   อนุวัฒน์    มะสุใส Anuwat_masusai@npu.ac.th 2014-11-06 12:06:09
1226   งานกิจการนักศึกษา    คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ sa_mit@npu.ac.th 2014-10-07 10:42:02
1227   น.ส.สิริลักษณ์    ผาสุข siriluk.p@npu.ac.th 2014-09-30 11:48:42
1228   อดิษศักดิ์    ยะตะโคตร adissak@npu.ac.th 2014-09-29 15:20:26
1229   นครินทร์    พรมนิล nakarin@npu.ac.th 2014-09-08 15:11:15
1230   ศรีสุดา    ด้วงโต้ด srisuda.com@npu.ac.th 2014-09-05 20:30:46
1231   sakchai    srisuk sakchai-s@npu.ac.th 2014-09-03 14:34:35
1232   นางสาวจรินทร    โคตพรม jarintorn@npu.ac.th 2014-08-28 22:35:13
1233   คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ mit@npu.ac.th 2014-08-26 15:08:21
1234   ปัญจารี    ปราบใหญ่ panjaree_prabyai@npu.ac.th 2014-08-21 22:12:27
1235   ชาติหญิง    กสิบาล chatying_kasibal@npu.ac.th 2014-08-21 09:34:16
1236   tanutteda    ramrit mynitka@npu.ac.th 2014-08-20 11:33:47
1237   ภัทร์รวี    บัวบาน patrawee.buaban@npu.ac.th 2014-08-20 11:27:11
1238   สภามหาวิทยาลัยนครพนม    1111111111111 councilnpu@npu.ac.th 2014-08-20 11:25:48
1239   ระวิวร    ฮงมา worn_h@npu.ac.th 2014-08-20 11:23:40
1240   จักรพงษ์    ปาข้างฮุง phakanghung@npu.ac.th 2014-08-20 11:23:28
1241   ภัทร์รวี    บัวบาน patrawee@npu.ac.th 2014-08-20 11:23:01
1242   ทวีศิลป์    วงศ์ปทุม tavesilpa@npu.ac.th 2014-08-20 11:22:38
1243   รสสุคนธ์    สุวรรณกูฏ rossukon.koy@npu.ac.th 2014-08-20 11:21:50
1244   ภัทร์รวี    บัวบาน ภัทร์รวี@npu.ac.th 2014-08-20 11:21:33
1245   สุจิรา    หงษามนุษย์ sujira@npu.ac.th 2014-08-20 11:20:21
1246   อมรรัตน์    ลาวงค์ arlung_5555@npu.ac.th 2014-08-20 11:19:46
1247   พัชราภรณ์    เหมะธุลิน aomamm_ph@npu.ac.th 2014-08-20 11:19:43
1248   สุชาติ    ศรีอุบล Suchart@npu.ac.th 2014-08-20 11:19:27
1249   พัชรรัฏฐ์    แสงอ่อน S.phatcharanat@npu.ac.th 2014-08-20 11:19:23
1250   ดวงฤทัย    ณ นครพนม duangruethai_na@npu.ac.th 2014-08-20 11:18:03
1251   ชัยสินธุ์    วารี kunchaiymai@npu.ac.th 2014-08-20 10:28:33
1252   นางกุสุมา    สร้อยทอง kusuma@npu.ac.th 2014-08-19 16:05:11
1253   นางสาวแพงมา    โคตรสา phangma@npu.ac.th 2014-08-19 16:01:54
1254  Wilailuck  Kaprasit w.kaprasit@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1255  Komkrit  Chooruang komkritc@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1256  บัณฑิต  บุญขาว bundit@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1257  ดร. ยุวนุช  กุลาตี ygulatee@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1258  Kamonnat  Klongdee Kamonnat_nu_psy@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1259  rossukon  suwannakoot rossukon@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1260  Voramin  Punturat voramin@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1261  นายยุทธชัย  ไชยสิทธิ์ yuttachai@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1262  Kanokporn  Rodkhian praewary@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1263  ทัศน์วรรณ  สุนันต๊ะ tats_nu37@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1264  Atitayaporn  ARUNPIPATTANAPONG atitayaporn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1265  นายชัยวัฒน์   อินไชยา chaiwat@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1266  วราพร  มีแก้ว waraporn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1267  อัจฉราพร  ศรีโคตร fb_audcharaporn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1268  ดรัลรัตน์  เชื้อเมืองแสน Darulrud@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1269  นาฎนภา  อารยะศิลปธร nadnapa_a@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1270  suchada  prabmechai prabmechai@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1271  อรอุมา  แก้วเกิด nsokk@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1272  Nedruetai  Punaglom nedruetai@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1273  รัตติยา  ทองอ่อน rattiya@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1274  ชิณกรณ์  แดนกาไสย chinnakorn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1275  อรุณรัตน์  อุทัยแสง takky_arun@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1276  ณัติยา  ไชยปัญหา Nuttiya@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1277  ศิริภรณ์  เหมะธุลิน siriporn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1278  วิสัย  คะตา wisai@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1279  nikhom  shehamongcol khomlsddt.kku@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1280  นายวุฒิพงษ์   เชื่อมนอก ud-da@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1281  มัทนียา  สารกุล S_Mattaneeya@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1282  จักรพันธ์  โพธิภาพ donga@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1283  ชฎารัตน์  แก้วเวียงเดช kchadarat_29@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1284  ปิยะดา  ชาตะวิถี 0801883655@npu.ac.th@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1285  เปี่ยมศักดิ์  ทนุกิจ tompiam@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1286  thanakorn  panput thanakorn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1287  Norwrat  Rajsalee Norwrat@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1288  Wantipha  Unarat wantipha@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1289  ANCHAYA  SODA soda@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1290  siriyaporn  saleepun gg.gobgab@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1291  ศตวรรษ  วงษ์ตาแสง satawat@npu.ac.th@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1292  ปรมินทร์  โอมี poramin@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1293  Chutiporn  Phosawang fon_audit@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1294  นางจุฑามาศ  ใจสบาย jutamart_ta@npu.ac.t@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1295  สุรพงษ์  ทุมประเสน surapong_tueng@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1296  กิจสุดา  มูลโคตร kitsuda_kor@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1297  นางสาวมัณฑนา   อาจวาที muntana@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1298  หทัยกาญจน์  โคตรสวัสดิ์ karnnpu@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1299  ปฏิวัติ  ประทุมมัง patiwat@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1300  ระวีกานต์  ชุมปัญญา raweekran@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1301  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติหญิง  กสิบาล chatying_k@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1302  นายเจ้าพระยา   มณีปกรณ์ chaopraya@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1303  นายเฉลิม  ทุมเสน chalerm@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1304  Rossukon  Kaewkaisorn rossukon.k@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1305  นายธวัช  เอี่ยมสม Thawat@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1306  นายวุฒิภัทร  พงษ์เพชร wutthiphat.p@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1307  นางสาววรินทิพย์   กิตติพงษ์ชัยกิจ lek-varintip@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1308  อภิศักดิ์  แก้วไพศาล Apisak_Gavpisarn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1309  เจนวิทย์  แสงคำ jenwit_zen@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1310  วันชัย  ชัยวาสนามงคล wanchai@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1311  ศราวุธ  กุลวงค์ sarawut_iac@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1312  อัจฉริยา  ทุมพานิชย์ atchariya@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1313  อนุศักดิ์  ผดุงทรัพย์ @npu.ac.th@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1314  นพรัตน์  พรทอง iacnop@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1315  นาย วีระเดช  สีบูพิมพ์ WIRADEJ-2554@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1316  นายศักดิ์สิทธิ์  ป.ณ นครพนม noomnakhon1406@npu.a@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1317  นายเดชา  วงศ์ปัสสะ decha@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1318  คชาภรณ์  คล่องแคล่ว kachaporn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1319  สุทัศน์  คำพันธ์ sutouch@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1320  นายเจษฎา  อาสาวัง jessada@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1321  นววรรณ  ชูประยูร nawawan@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1322  นางสาวนิรดา  แสนมะฮุง aorjaa_nawa@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1323  กรรณิกา   ศรีสว่าง kannika@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1324  นวรัตน์  ผอบงา nawarat@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1325  พ.จ.อ.อนุศักดิ์  ศรีแย้ม anusak_909@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1326  นายเนตรพรมมินทร์  พุทธา netprommin2518@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1327  ปรีชา  ศิริสม Psiri@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1328  กรวรินท์  ดาบุตร kornwarin.tsic.npu@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1329  รัตนา  พรหมพิทักษ์ rattana.tsic.npu@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1330  ดร.ธงชัย  สวัสดิสาร tourism_dean@npu.ac.th@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1331  อัจฉราพรรณ  นวลตา atcharaphan.tsic.npu@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1332  บุญธรรม  ข่าขันมะณี mr.boon.k@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1333  นายสุรักษ์  สิมคาน surak2@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1334  วิชัย  พัฒนพล wichai@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1335  รุจาภา  นันทโพธิ์เดช nanruja@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1336  อารีรัตน์  ชาญกัน mayqa@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1337  วรัญญุพัชร  บุญจำนงค์ varunyuphat@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1338  สุทิศา  โพธิ์ชัย sa_npu@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1339  วรรณชิรา  จันทะเมธี noon@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1340  นายยศพนธ์  เดโชพล goldgear65@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1341  chatree  chumnandee chatree@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1342  นางสาววันทนารี  สุวรรณกลาง wantanaree@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1343  สมเกียรติ  บุญคง somkiat@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1344  ณัฐพงษ์   คะปัญญา nuttapong@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1345  ปรีดา  พสุรัตน์ heru@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1346  ขจรศักดิ์  พิมพา payuk622pvp4@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1347  นายชิตพล  พองผลา subtawee@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1348  นางกัญญาภัทร  จิตมาตย์ kanyaphat@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1349  นางมณฑิรา  มณีฉาย mtr-sk@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1350  นายเอนก   นรสาร anek2515@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1351  ไพทูน   ดีนัก paitoon1020@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1352  ประไพ  ดีนัก rosepe2011@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1353  นายสุพัศ  โคตรผาย supus@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1354  นางรุ่นคร  ขันทีท้าว rung_rungnakhon@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1355  น.ส.มัญทยุชา  ประกิ่ง midori_polla@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1356  น.ส.อฏิภรณ์  เชื้อวงค์พรหม sawkumloang@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1357  นางนิตยา  ประกิ่ง nuiy@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1358  ธีรภัทร์  ทองใส 593050110158@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1359  Raenumart  Kotarputh Raenumart@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1360  จอน  เมฆสว่าง john@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1361  น.ส.นาำฎลดา  บุญก้อน nadlada_nong@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1362  สมหฤทัย  บุตรจันทร์ sbootjan@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1363  น.ส.วิปัสสนา  ฟักอินทร์ manawham@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1364  สุปราวีณ  ฉิมแสง supraween@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1365  ศิรินาฏ  ต้นสวรรค์ sirinat@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1366  ประวิทย์  สุขรัง prawit@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1367  ทัศพร  พันธุ์คุ้มเก่า thussaporn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1368  ุสุดารัตน์  กมลเลิศ sudarat@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1369  พัศนีย์  อ่อนสุระทุม ipat_patsanee@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1370  ปนัดดา  ม่วงลาย pery@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1371  ว่าที่ร.ต.ภูมินทร์  ฮงมา phumin_h@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1372  ศิวาพัชญ์  ประชุม 543010620655@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1373  Anongnath  Kiangsong tonliw@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1374  นายอภิชาติ  จำปา apichat@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1375  นาวสาววิจิตรา  คำกรฤาชา vijittar@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1376  สุภัทรชรี  บุญประชุม supatcharee_b@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1377  นางสาวอภิรดี  อุณาพรหม apiradee_U-na@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1378  นายวีระพล  ชัยเชษฐ์ weelapol@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1379  ฤทัยรัตน์  พาดี ruetairat_ict@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1380  สุดาวัลย์  ดวงดี S_D_sudawan@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1381  นายพิชัย  น้อยนันตะ phichai@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1382  กัญญาณัฐ  สีสุทร kanyanat_ict@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1383  สุรธัญ  อื้อตระกูล an_cohol2525@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1384  อดิเทพ  จันทร์แดง isure@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1385  วัฒะณะ  หมูหอน wattana_iac@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1386  นายศิขริน  โพธิ์แก้ว sikarin@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1387  sun  thongyot s_thongyot@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1388  รุจิรดา  สุขสันต์หรรษา rujirada@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1389  ชินาพัฒน์  สกุลราศรีสวย chinapat.sakun@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1390  tanapatra  maleelai tanapatra@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1391  วรวุฒิ  อินทนนท์ worawut_i@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1392  พัฒนา  ศรีวรมย์ patthana_s@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1393  พัทยา  ภูมิโอตา pattaya@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1394  แพรวพรรณ  บุญวงศ์ praewpan@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1395  แสงชัย  ชัยแก้ว sang_chai@npu.ac.th@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1396  อภิลักษณ์  เคนไชยวงศ์ k_apiluck@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1397  นางสาววาสนา   แก้วปีลา Wassana@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1398  นายชัยกร  บางศิริ CHAI-B@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1399  นายอนุสรณ์  ไม่แพง Mon_thai23@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1400  ภรภัทร  ทันประโยชน์ store@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1401  ชุติมา  ภูจิตรทอง kaun23a@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1402  พรลภัส  พองพรหม pollapas@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1403  สุพรรณิกา  พงษ์พุก pikkaju@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1404  กัลยา  มิขะมา kanlaya@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1405  อาจารย์วัชระ  สุตะโคตร watchara@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1406  จริยา  ศิริสวัสดิ์ jariya_ya@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1407  Natchaya  Khetkratok natchaya@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1408  นัยน์ปพร  กบิลพัฒน์ sim@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1409  นายนิรันด์  บุญระมี nirun.boonrame@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1410  คงฤทธิ์   รีวงษ์ kongrid@npu.ac.th@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1411  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกวิท  ยอดมงคล kowit@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1412  นางสาวภัทราวดี  ศรีปัญญา pattarawadee@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1413  นางกาญจนา   สุริยนต์ kanjana@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1414  นางกินรี  นาคพงษ์ kinnaree@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1415  คณะศิลปศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ flas_npu@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1416  นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ porntiwa@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1417  นางสาวจิราภรณ์  สมใจ jiraporn_s@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1418  นางอาพาพร  สุพร arpaporn_pu@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1419  นายธีระธนธร  นนทะภา teeratanatorn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1420  นาตยาพร  บุญเรือง anatthaya@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1421  วิทยาลัยการท่องเที่ยว  และอุตสาหกรรมบริการ tsicegp@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1422  นายกันตภพ  บัวทอง pr_tsic@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1423  พรทิพย์  แอบไธสง p_abthaisong@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1424  สมยศ  แอบไธสง SOMYOS@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1425  รัชนีพร   พลหาญ ratcha2513@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1426  นายเดชา  ศิริรัตน์ dacha@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1427  รชต  มณีโชติ rachata8388@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1428  poonsuk  chooarom poonsuk2527@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1429  นางสาวทัศนีย์  บุญเรือง thussanee_b@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1430  นางวรรณรัตน์  มณีโชติ koijimmy@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1431  นางสาวภฤดา  โคตรศักดิ์เค lovemama@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1432  นางสาวอภิชฎา  ดียะตาม atapichada@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1433  นายพันตรี  โคมพิทยา pantre@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1434  นางสาววราพร  บัวพรม varaporn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1435  นางสาวนภัค  ศรียะวงษ์ napuk@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1436  นางสาวจันทร์เพ็ญ  เหล่าชัย chanpen@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1437  นางสาวมัลลิกา  บ้งชมโพธิ์ manlika@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1438  นายวุฒิศักดิ์  ทะนวนรัมย์ wutthisak_tha@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1439  นางมณีวรรณ  บรรลุศิลป์ maneewan.b@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1440  นายสมควร  บุสุวะ somkoanbu@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1441  นายณธกร  พัฒนิบูลย์ hornza@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1442  นายบัญชา  ใต้ศรีโคตร ydeng13@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1443  นางสาวพรทิพย์  แวงสันเทียะ ponthip541673@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1444  นางณัฐชนันท์  ปลายเนตร sompa0_9@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1445  นางบัญชลี  จันทรมานิตย์ nong@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1446  นางสาวปรางทิพย์  เสยกระโทก prangthip@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1447  นายสุคนธ์  เมืองโคตร sukhon@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1448  นายอรรถพล  แพนสิงห์ outtaphom@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1449  นางสาวสุรีรัตน์  นครเขต sureerat@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1450  นางสาวพิมพ์นารา  รามางกูร ilovepimnara@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1451  นางสาวธนัตถ์ธิดา  รามฤทธิ์ rnynit@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1452  นายชัชวาลย์  อินทะเสย์ chatchawan@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1453  อรเพ็ญ  พิมพา kaset_npu@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1454  นายรุ่งศิริ  อรุนพานิชเลิศ rungsiri@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1455  นายประชาชาติ    อ่อนคำ prachachart@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1456  อรรถพล  ทองวิทยาพร adobes@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1457  นางสาวอานันทพร  นิลสาขา punpun_554@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1458  วนิดา  ดวงสูงเนิน wanida@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1459  เศรษฐา  สุขัน Settado@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1460  นางสาวชลันดา   ปัญญาพ่อ Chalanda@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1461  นางนันตพร   ศรีวิไล nantaporn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1462  นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญกุศล julalux@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1463  นายวีรธรรม  ไชยยงค์ weerathum@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1464  vitoon  tanutchai vitoon@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1465  นาตยา  พิมพ์บุตร kaset_npu001@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1466  Nukoul  Siriwong namta@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1467  ประเสริฐ  จินดา p_nawa@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1468  ยุทธจักร  ปัญญาสาร yuttajuk@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1469  สุมิตรชัย  กันหาคุณ s_nawa@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1470  น.ส.ชุติมา  ศรีจันทรา chutima@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1471  กฤษฎากร  อุสาพรหม vickunglife@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1472  นายณัฐวุฒิ  สุริวรรณ์ n_suriwan_tsic@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1473  นายปวริศ  เหล่าเกิด pawarit@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1474  นายสุริยา  ชนะพจน์ suriya@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1475  นายปรีชา  อาษาวัง preecha@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1476  นางสิริพร  หอมจัด jantaloeng@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1477  สำนักการฝึกบิน  . aviation.division@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1478  ดร.ปรีชา  อุยตระกูล uitragool@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1479  นางกันณิกา   โพธิเสน gunnika18@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1480  สุรชาติ  มงคลสวัสดิ์ noi1959@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1481  นางสาวพัชรี   พ่อบุตรดี pach_32@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1482  ชลธิชา   กวนศักดิ์ aob_npuli@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1483  นาตาชา  มาลาพัมน์ natacha@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1484  ยงยุทธ  อ่อนทา bowlord2552@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1485  จิราภรณ์  พรหมเทพ chirabhorn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1486  รุ่งอรุณ  กุลหินตั้ง rungarun@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1487  พยอม  สินธุศิริ payom@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1488  ต์งานประชุมวิชาการวิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนครพนม iacnc@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1489  aungsumalin  somthep aungsumalin@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1490  สุเมธ  บันหาร mr.sumet.b@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1491  คมสันต์  วงศ์กาฬสินธุ์ komsan@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1492  ลาภวัต  วงศ์ประชา kimhun@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1493  สกุล  พรมตา sakunpromta@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1494  Auttapong  Nitee boyskylab@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1495  สุพักต์  ศิริบ่อแก supuk.siribo@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1496  นุชจรีย์  ชาลีพล nutcharee@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1497  ภราดร  โมยะ paradorn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1498  ดร.บัวกัน  สำราญ buagun@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1499  พชรพร  ตาสว่าง pacharapon@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1500  ณธีพัฒน์  ปาละเสริฐธัญกุล natheephat@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1501  ชาญวิช  สุวรรณพงศ์ schanwit@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1502  Cherdchai  Phosri Pcherdchai@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1503  กฤษตฌา  พรหมรักษา kristacha@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1504  ภาสกร  ไชยวงษ์ phatsakon888@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1505  ทินวุฒิ  ถาพร thinnawut@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1506  พนาลัย  ทุมเสน panalai@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1507  ภัทรา  บัวบาน patra.buaban@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1508  พนิดา  บุญศรี panida@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1509  ชมพูนุช  อินอุเทน Chompu_inu@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1510  พรสุดา  ชาลีพล pornsuda_gms@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1511  วรรณกาญจน์  จันทร์สม 543011500302@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1512  วันวิสาข์  ไชยสุระ 543011514477@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1513  ปรียากร  บุญธรรม boontham@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1514  ยุทธพงษ์  ชูเนตร yutthapong_c@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1515  ฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม vicharkarn.itech@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1516  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  โพธิดารา podara9@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1517  รุ้งลาวัลย์   เอี่ยมกุศลกิจ runglawon@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1518  รศ.ดร.สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณิชย์ suwapong@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1519  พงศธร  วสิกรัตน์ pongsathon_w@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1520  ผกามาส  ตงศิริ phagamas@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1521  อนุพงษ์  ศรีวิรัตน์ anuphong_bcnn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1522  ดวงจันทร์  ทะวงศ์ษา duangjan2528@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1523  วิไลวรรณ  ไตรยราช wilaiwan@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1524  ฤทัยรัตน์  สนมศรี rutairatbb@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1525  นายชาคริต  จองไว chacritcpe@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1526  สุขมาพร  พึ่งผาสุก sukhamabhorn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1527  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม  มหาวิทยาลัยนครพนม sitc@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00