งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th

ประวัติความเป็นมางานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม


           มหาวิทยาลัยนครพนมได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนครพนมทั้งในด้านการบริหารจัดการ และการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน องค์กร เพื่อให้คณะ/วิทยาลัย หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนมเชื่อมต่อกันได้ และเพื่อยกระดับ ประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลและการประสานงานของบุคลากรในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงสุด แต่จากโครงสร้างของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยนครพนมดังกล่าวข้างต้น จะพบว่ามหาวิทยาลัยนครพนม มีหน่วยงานที่ตั้งกระจัดกระจายกันหลายแห่งซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในจุดที่ตั้งเดียวกัน ทำให้การวางแผน การบริหารงาน และการให้บริการงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลพบอุปสรรคมากมาย ทำให้ส่งผลถึงการพัฒนา ระบบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ภายในมหาวิทยาลัยนครพนม อีกทั้งด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มีความต้องการใช้งานเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายในการวางแผน การบริหารงาน และการ ให้บริการงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยนครพนม เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การให้บริการระบบสารสนเทศ รวมถึงการเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตแก่ นักศึกษา อาจารย์ และ บุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม ตลอดจนการบริหารงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย นครพนม งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม จึงมีความสำคัญอย่างเร่งด่วนในการจัดตั้งหน่วยงาน ดังกล่าว เพื่อการวางแผน ส่งเสริม กำกับ ดูแล และติดตามผลการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งานใน มหาวิทยาลัยนครพนมต่อไป

https://170.187.225.108/
https://139.162.29.153/
https://139.177.185.150/
DANASLOT
https://146.190.83.55/
https://167.71.198.75/
https://139.59.116.144/
https://178.128.91.217/
https://178.128.112.167/
https://165.22.62.117/
slot gacor
slot deposit pulsa
rtp live
situs slot