ข้อสอบ NPU English Exit-Examination ประจำปีการศึกษา 2562


คำชี้แจง

การสอบแบ่งออกเป็น 2 ระดับ โดยนักศึกษาต้องเลือกระดับ ดังนี้

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. นักศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ดำเนินการทดสอบในวันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

ข้อสอบมีจำนวน 100 ข้อ เวลาในการทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง

นักศึกษาต้องใช้ E-mail ของ Gmail (@gmail.com) หรือ E-mail ที่มีการใช้งาน ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัยนครพนม (@npu.ac.th) ในการเข้าสอบเท่านั้นScan QR code เพื่อสอบความรู้ NPU English Exit-Examination ในระดับปริญญาตรีแบบทดสอบความรู้ NPU English Exit-Examination ในระดับปริญญาตรี


Scan QR code เพื่อสอบความรู้ NPU English Exit-Examination ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)แบบทดสอบความรู้ NPU English Exit-Examination ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


ข้อสอบ NPU IT Exit-Exam ประจำปีการศึกษา 2/2562 (เฉพาะคนที่ยังไม่ได้ทำการสอบ)


คำชี้แจง

1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ 100 คะแนน
2. นักศึกษา ต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ป.ตรี 4 ปี(เข้าปี 2559) ป.ตรี ต่อเนื่อง (เข้าปี 2561)

ดำเนินการทดสอบในวันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา เวลา 13.00 น. ถึง วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น.

นักศึกษาต้องใช้ E-mail ของ Gmail (@gmail.com) หรือ E-mail ที่มีการใช้งาน ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัยนครพนม (@npu.ac.th) ในการเข้าสอบเท่านั้นScan QR code เพื่อสอบความรู้ NPU IT Exit-Examination ในระดับปริญญาตรีแบบทดสอบความรู้ NPU IT Exit-Examination ในระดับปริญญาตรี