งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
 • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
 • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
 • Email : dc@npu.ac.th

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ICT ก้าวล้ํา นําสังคมมหาวิทยาลัย สู่ DIGITAL UNIVERSITY

พันธกิจ

 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลความเร็วสูงให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ และบริการได้อย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ และสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนร่วมถึงการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
 • ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการบริหาร จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอก
  เพื่อให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และนําไปใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการขับเคลื่อนพันธกิจ หรือการดําเนินกิจกรรมของ มหาวิทยาลัย
 • การพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร นักศึกษา และชุมชน