งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th

กองเทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรม

 กองเทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรม

     กองเทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรม "Mikrotik Router" สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 

        วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 . กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรม "Mikrotik Router" สำหรับผู้ดูแลระบบเครือขายและอินเตอร์เน็ต โดยมีรองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน และให้นโยบายการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยนครพนม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารกองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม 

        การอบรม "Mikrotik Router" สำหรับผู้ดูแลระบบเครือขายและอินเตอร์เน็ต มีผู้ดูแลระบบเครือข่ายจากหน่วยงานต่าง เข้าร่วมอบรม โดยมีอาจารย์จิ่ม ยืนนาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล และนายสุรนารถ สุพรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการติดตั้ง การใช้งาน การอัพเดรด และกำหนดค่า "Mikrotik Router" สำหรับการใช้งานระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัยกล่าวว่า มหาวิทยาลัยนครพนมได้มีนโยบายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มาใช้ทดแทน หรือเสริมการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ เพื่อตอบสนองมาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งรองรับการใช้งานของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ได้เข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการบริหารงานต่างๆ มหาวิทยาลัยนครพนมเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนา ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตให้ได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี

https://170.187.225.108/
https://139.162.29.153/
https://139.177.185.150/
DANASLOT
https://146.190.83.55/
https://167.71.198.75/
https://139.59.116.144/
https://178.128.91.217/
https://178.128.112.167/
https://165.22.62.117/
slot gacor
slot deposit pulsa
rtp live
situs slot