Nakhon Phanom University
ประวัติความเป็นมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
     ตามที่สภามหาวิทยาลัยนครพนม ได้อนุมัติแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงเห็นสมควรให้จัดตั้งศูนย์บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยนครพนม จึงประกาศจัดตั้งศูนย์บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องปฏิบัติการเครือข่าย (NPU Network System Center) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม โดยให้ปฏิบัติตามนโยบายมติคณะกรรมการ CIO ในการดำเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีมอบหมายและให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยนครพนม