งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th

บุคลากรงานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม


อาจารย์จิ่ม ยืนนาน

ตำแหน่ง : อาจารย์
งานเทคโนโลยีดิจิทัลนายสุรนารถ สุพรรณ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายงานเครือข่ายพื้นฐาน
และบำรุงรักษา


นายจักรพงษ์ ปาข้างฮุง

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายงานบริการและส่งเสริมการเรียนรู้


นายสุรักษ์ สิมคาน

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายงานพัฒนานวัตกรรม
ระบบสารสนเทศ


นายอภิชาติ จำปา

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายงานพัฒนานวัตกรรม
ระบบสารสนเทศ


นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงานธุรการและบริหารงานทั่วไป


นายวิฑูรย์ ตะนัดชัย

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายงานธุรการและบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายงานบริการและส่งเสริมการเรียนรู้


นายอัครเดช คิดการงาน

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายงานบริการและส่งเสริมการเรียนรู้