ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ
ยังไม่มีข้อมูล
ภาพกิจกรรม โครงการจัดสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
ยังไม่มีข้อมูล

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก และ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถ นันทจักร์
โดยให้ผู้ที่ผ่านการกลั่นกรองทั้งสามท่าน นำเสนอวิสัยทัศน์และเสนอแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ต่อ สภามหาวิทยาลัยนครพนม ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรวยเพชร ชั้น 1 โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร


ติดต่อเรา