งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th
แจ้งเตือน การปรับเปลี่ยนนโยบายให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของบริษัท Google
บริการติดต่อสอบถามการใช้งาน Service
อัตราค่าบำรุงขอใช้สถานที่ DC@npu

ข่าวกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ที่ หัวข้อข่าว
1 แจ้งเตือน การปรับเปลี่ยนนโยบายให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ของบริษัท Google
อัครเดช คิดการงาน 14 ม.ค. 2565 เวลา 14:50:39 น.
262
2 อบรมการใช้งานโปรแกรม Google Classroom และโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาการเรียนรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล
อัครเดช คิดการงาน 2 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30:07 น.
614
3 อบรมการใช้งานโปรแกรม Google Classroom และโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาการเรียนรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล
อัครเดช คิดการงาน 2 ธ.ค. 2563 เวลา 13:29:21 น.
543
4 อบรมการใช้งานโปรแกรม Google Classroom และโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาการเรียนรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล
อัครเดช คิดการงาน 25 พ.ย. 2563 เวลา 14:07:05 น.
537
5 แจ้งแนวปฏิบัติในการรับมือเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์เกี่ยวกับมัลแวร์เรียกค่าไถ่ สำหรับหน่วยงานของรัฐ
อัครเดช คิดการงาน 3 พ.ย. 2563 เวลา 09:39:30 น.
516
6 อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม
อัครเดช คิดการงาน 19 ต.ค. 2563 เวลา 15:19:31 น.
524
7 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการขอใช้สถานที่ ห้องประชุม ห้องบรรยาย และครุภัณฑ์
อัครเดช คิดการงาน 15 ก.ย. 2563 เวลา 22:18:10 น.
806
8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม
อัครเดช คิดการงาน 11 ก.ย. 2563 เวลา 17:05:38 น.
709
9 ข่าวรายงานสรุปจำนวนผู้เข้าสอบ IT Exit Exam ระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2562
อัครเดช คิดการงาน 25 พ.ค. 2563 เวลา 14:26:17 น.
807
10 ข่าวรายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยงาน สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูลระหว่างวนั ที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563)
อัครเดช คิดการงาน 25 พ.ค. 2563 เวลา 14:25:08 น.
741
11 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย
อัครเดช คิดการงาน 25 พ.ค. 2563 เวลา 14:23:47 น.
629
12 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
อัครเดช คิดการงาน 25 พ.ค. 2563 เวลา 14:23:06 น.
747

ที่ หัวข้อข่าว
1 วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานพร้อมรับการอบรม เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Classroom , Meet , Teams
อัครเดช คิดการงาน 29 มิ.ย. 2563 เวลา 11:23:52 น.
662
2 ปฐมนิเทศนักศึกษา แนะนำการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Classroom , Google Meet คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
อัครเดช คิดการงาน 29 มิ.ย. 2563 เวลา 11:05:37 น.
642
3 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams , Google Meet , Google Classroom วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
อัครเดช คิดการงาน 26 มิ.ย. 2563 เวลา 10:02:55 น.
628
4 ปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ แนะนำการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams , Google Classroom วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
อัครเดช คิดการงาน 25 มิ.ย. 2563 เวลา 10:32:58 น.
651
5 อบรม Google Platform และการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการปฏิบัติงานสำนักงาน คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
อัครเดช คิดการงาน 23 มิ.ย. 2563 เวลา 11:05:05 น.
727
6 อบรม Google Platform สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
อัครเดช คิดการงาน 23 มิ.ย. 2563 เวลา 10:58:26 น.
682
7 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams , Google Meet , Google Classroom คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
อัครเดช คิดการงาน 23 มิ.ย. 2563 เวลา 10:57:35 น.
615
8 อบรมออนไลน์เครื่องมือการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Microsoft Teams วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
อัครเดช คิดการงาน 23 มิ.ย. 2563 เวลา 10:54:03 น.
773

ที่ หัวข้อข่าว
1 Office 365
อัครเดช คิดการงาน 29 พ.ค. 2563 เวลา 16:18:50 น.
2,982
2 Google G Suite
อัครเดช คิดการงาน 29 พ.ค. 2563 เวลา 16:12:19 น.
1,520


DATA CENTER

NPU Private Cloud
ให้บริการแบบ Private Cloud ให้กับส่วนงานในระดับคณะ
สำนักและสถาบันเท่าภายในมหาวิทยาลัยนครพนม

Web hosting
บริการพื้นที่เว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน คณะ โครงการ กิจกรรม
กลุ่มวิจัยภายในมหาวิทยาลัยนครพนม

Computer Lab
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง สำหรับฝึกอบรม

ศูนย์ข้อมูลและบริการข้อมูลของมหาวิทยาลัยนครพนม

NETWORK

13 จุดเชื่อมต่อ
เชื่อมต่อเครือข่ายของคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยนครพนม
เป็นเครือข่ายเดียวกัน

400+ Access Point
อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง

Eduroam
เครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วโลก เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร

NPU VPN
จะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนครพนมได้


บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม