Nakhon Phanom University
รายชื่อนักศึกษาที่อนุมัตแล้ว
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ เวลาที่ลงทะเบียน
1   เสกสันต์    พ่ออามาตย์ 654***094@npu.ac.th 2023-01-20 09:10:33
2   รุ่งนภา    คำลือไชย 654***046@npu.ac.th 2023-01-19 20:41:13
3   ฟ้าใส    ยะจันโท 654***128@npu.ac.th 2023-01-19 20:36:55
4   สายฝน    จำปา 654***038@npu.ac.th 2023-01-19 20:33:07
5   ภัทรวดี    นิวงษา 654***020@npu.ac.th 2023-01-19 20:30:53
6   ตุลาศิณี    ต่างศรี 652***095@npu.ac.th 2023-01-19 16:34:43
7   ชลธิชา    โกพล 652***053@npu.ac.th 2023-01-19 16:30:28
8   ขจรยศ    รัตนรุ่งชัย 652***038@npu.ac.th 2023-01-19 16:29:33
9   กนิษฐา    แสนสุภา 652***012@npu.ac.th 2023-01-19 16:28:42
10   อนันตชัย    พ่อเพียโคตร 652***285@npu.ac.th 2023-01-19 16:27:51
11   ชไมพร    เสนคะ 652***335@npu.ac.th 2023-01-19 16:27:14
12   อานันทชัย    นายกชน 652***293@npu.ac.th 2023-01-19 16:26:39
13   ปิยวัฒน์    คุณา 652***186@npu.ac.th 2023-01-19 16:26:38
14   วริศรา    ทุลาวัน 652***244@npu.ac.th 2023-01-19 16:26:37
15   ปัฌชญาวุฒิ    พรหมปฤกษา 652***178@npu.ac.th 2023-01-19 16:26:28
16   ชลธิชา    วังทะพันธ์ 652***061@npu.ac.th 2023-01-19 16:26:16
17   ปราณปรียา    น้อยเมืองโพน 652***160@npu.ac.th 2023-01-19 16:25:53
18   ระพีวิชญ์    อ้วนไตร 652***210@npu.ac.th 2023-01-19 16:25:34
19   กรกช    มูลไชย 652***020@npu.ac.th 2023-01-19 16:25:17
20   เจนจิรา    ธนกุล 652***046@npu.ac.th 2023-01-19 16:25:08
21   ปทิตตา    ไทรสุวรรณ์ 652***145@npu.ac.th 2023-01-19 16:24:48
22   ปรัชญา    โฉมเนตร์ 652***152@npu.ac.th 2023-01-19 16:24:47
23   อารยา    ปัญญาพ่อ 652***301@npu.ac.th 2023-01-19 16:24:46
24   รินรดา    แสงสุวรรณ 652***327@npu.ac.th 2023-01-19 16:24:42
25   ศุภโชค    ศรีเจริญ 652***277@npu.ac.th 2023-01-19 16:24:41
26   ศศิกานต์    ภวภูตานนท์ 652***269@npu.ac.th 2023-01-19 16:24:34
27   พรภิมล    สุวรรณโคตร 652***202@npu.ac.th 2023-01-19 16:24:33
28   เขมราช    ไชยบุตร 652***491@npu.ac.th 2023-01-16 14:33:53
29   เทวินทร์    ศรีวะรมย์ 655***391@npu.ac.th 2023-01-16 09:22:19
30   ธนดล    สารีมุกข์ 652***715@npu.ac.th 2023-01-16 09:06:44
31   พลอยไพลิน    สิงหะ 653***185@npu.ac.th 2023-01-10 12:34:28
32   สุเมธ    ขันทอง 652***272@npu.ac.th 2023-01-09 14:08:07
33   พลอยแสง    อรรคนิตย์ 653***589@npu.ac.th 2023-01-09 13:56:12
34   ทิพย์พมาศ    กีรัตน์ 653***449@npu.ac.th 2023-01-07 16:54:38
35   อรทัย    ไชโย 653***595@npu.ac.th 2023-01-04 21:52:54
36   อภิสิทธิ์    แก้วชาลุน 657***030@npu.ac.th 2023-01-04 11:16:36
37   นัฐชัย    ชาสงวน 656***042@npu.ac.th 2023-01-04 10:34:54
38   กัญญาณัฐ    เจริญรัตน์ 653***357@npu.ac.th 2022-12-27 13:45:32
39   ประหยัด    คำมงคล 653***332@npu.ac.th 2022-12-27 12:24:30
40   จันทรทิพย์    สงเคราะห์ 653***012@npu.ac.th 2022-12-27 11:54:08
41   อรพรรณ    บุญยืน 653***087@npu.ac.th 2022-12-27 11:53:58
42   รัญชิดา    สันโดษ 653***103@npu.ac.th 2022-12-27 11:52:16
43   ศศิประภา    เข็มอุทา 653***316@npu.ac.th 2022-12-27 11:36:32
44   อาทิตยา    เถาว์กลาง 653***506@npu.ac.th 2022-12-27 11:34:30
45   จิรนันท์    พนมเจริญกิจ 653***233@npu.ac.th 2022-12-27 11:23:41
46   นิตยา    คำสาว 657***027@npu.ac.th 2022-12-26 17:11:51
47   ผกามาศ    ชมราศรี 655***229@npu.ac.th 2022-12-26 10:56:38
48   ศศิกานต์    สมขาว 652***169@npu.ac.th 2022-12-26 09:11:28
49   วรวุฒิ    ไชยหงษ์ 655***847@npu.ac.th 2022-12-26 09:07:05
50   วรพงษ์    สิงห์จันทร์ 655***862@npu.ac.th 2022-12-25 18:01:58
51   ณัฐพงศ์    นาเมืองรักษ์ 656***018@npu.ac.th 2022-12-24 13:31:37
52   พัดลัดดา    โง่นสา 652***264@npu.ac.th 2022-12-19 13:35:52
53   ชนพัฒน์    ลามี 652***223@npu.ac.th 2022-12-19 13:35:10
54   ตะวันฉาย    อินทริง 651***059@npu.ac.th 2022-12-19 13:30:48
55   วัชรี    โทรัตน์ 651***042@npu.ac.th 2022-12-19 13:27:53
56   ศิริพร    อนุญาหงษ์ 651***034@npu.ac.th 2022-12-19 13:27:26
57   จินดาพร    เกี้ยวสันเทียะ 651***075@npu.ac.th 2022-12-19 13:27:22
58   อดิภา    โทรัตน์ 651***117@npu.ac.th 2022-12-19 13:27:08
59   กฤษฎา    จุลขันธ์ 646***016@npu.ac.th 2022-12-17 12:19:34
60   รัชณี    ไชยเพชร 636***025@npu.ac.th 2022-12-15 16:15:51
61   อัญชลี    กำริสุ 636***017@npu.ac.th 2022-12-15 15:52:03
62   ปรัตถกร    พานิชกุล 651***141@npu.ac.th 2022-12-14 10:34:50
63   ยุพา    โพธิ์ชาย 651***240@npu.ac.th 2022-12-14 10:30:55
64   นันทิพัฒน์    มั่นทอง 651***166@npu.ac.th 2022-12-14 10:30:51
65   นันทิภาคย์    มั่นทอง 651***158@npu.ac.th 2022-12-14 10:30:29
66   อติชาติ    คุ้มเกรง 651***281@npu.ac.th 2022-12-14 10:30:25
67   เสาวลักษณ์    อัญปัญญา 651***026@npu.ac.th 2022-12-14 10:30:02
68   ปพิชญา    มะละกา 651***323@npu.ac.th 2022-12-14 10:29:03
69   กันตนา    โปแอ 651***224@npu.ac.th 2022-12-14 10:28:55
70   ณัฎฐณิชา    หลักชัย 651***190@npu.ac.th 2022-12-14 10:27:44
71   สุวิชาดา    โทรัตน์ 651***091@npu.ac.th 2022-12-14 10:27:18
72   ตวงรัตน์    สิทธิยา 651***232@npu.ac.th 2022-12-14 10:27:09
73   ธิดารัตน์    เบ็ญจกิจ 651***174@npu.ac.th 2022-12-14 10:26:55
74   จิราทิพย์    ทองอ่อน 651***265@npu.ac.th 2022-12-14 10:26:49
75   ศิโรรัตน์    บุพศิริ 651***331@npu.ac.th 2022-12-14 10:26:42
76   นิตยา    โคตะบิน 651***273@npu.ac.th 2022-12-14 10:26:39
77   สุนิตรา    ภูผิวเงิน 651***018@npu.ac.th 2022-12-14 10:26:06
78   อารีรัตน์    จำปาแดง 651***257@npu.ac.th 2022-12-14 10:25:40
79   กัญญารัตน์    แสนคำ 653***365@npu.ac.th 2022-12-13 10:59:52
80   ชนวีร์    คำคู 653***340@npu.ac.th 2022-12-12 16:12:46
81   พิรดาภร    ใจหาญ 636***033@npu.ac.th 2022-12-12 11:29:57
82   มัชฌิมา    โพทะโสม 653***456@npu.ac.th 2022-12-11 12:05:49
83   ปรารถนา    แก้วอินธิ 651***083@npu.ac.th 2022-12-11 11:35:38
84   ปิ่นนภา    นิลศิริ 653***209@npu.ac.th 2022-12-08 14:00:48
85   สุชานันท์    บัวหอม 653***324@npu.ac.th 2022-12-08 09:52:49
86   ภัทรสุดา    ภาโนชิต 653***142@npu.ac.th 2022-12-07 13:53:30
87   พิชญ์ปิยา    อุปเสน 651***261@npu.ac.th 2022-12-07 09:08:09
88   ภัคจิรา    เตโช 651***287@npu.ac.th 2022-12-07 08:59:07
89   วุฒิพร    สำรวมจิต 655***235@npu.ac.th 2022-12-03 12:24:05
90   พลฉัตร    ภูขามคม 653***488@npu.ac.th 2022-12-01 09:47:34
91   ณัฐธิดา    สุทธิจักร์ 651***154@npu.ac.th 2022-11-30 09:10:40
92   ธีรนาถ    มาภา 651***188@npu.ac.th 2022-11-30 09:08:22
93   พรรณพัสสา    คำหยุก 651***253@npu.ac.th 2022-11-30 08:58:48
94   ใบหม่อน    วงค์เครือสอน 651***212@npu.ac.th 2022-11-30 08:56:47
95   นัชชา    ลำทอง 651***196@npu.ac.th 2022-11-30 08:55:27
96   สาวิตรี    แสนเสร็จ 651***444@npu.ac.th 2022-11-30 08:54:50
97   วิภาวี    จิตมาตย์ 651***360@npu.ac.th 2022-11-30 08:54:41
98   ชฎาพร    ละลอย 651***089@npu.ac.th 2022-11-30 08:54:10
99   ศิวพร    ผายม 651***410@npu.ac.th 2022-11-30 08:53:40
100   ศศินา    คลี่เกษร 651***402@npu.ac.th 2022-11-30 08:53:28
101   นันท์นภัส    มหาโคตร 651***204@npu.ac.th 2022-11-30 08:53:12
102   รัตนา    จันทร์ใจดี 651***329@npu.ac.th 2022-11-30 08:50:48
103   ณิชาภัทร    บุญเยือง 651***162@npu.ac.th 2022-11-30 08:50:20
104   ชฎาภรณ์    บุตรเนียน 651***097@npu.ac.th 2022-11-30 08:49:56
105   พรธิดา    กุมลา 651***246@npu.ac.th 2022-11-30 08:49:03
106   ปฎิมาพร    ถ่อแก้ว 651***220@npu.ac.th 2022-11-30 08:48:43
107   ณัฐวุฒิ    วงษาเนาว์ 655***187@npu.ac.th 2022-11-29 20:09:56
108   วุฒิชัย    อิ่มเอิบ 654***161@npu.ac.th 2022-11-29 10:18:21
109   รัชภูมิ    เปล่งทรัพย์ 654***146@npu.ac.th 2022-11-29 10:17:18
110   อธิรัตน์    จองลีพันธ์ 654***013@npu.ac.th 2022-11-29 10:17:07
111   ทัพพ์    รุ่งเรืองเจริญกิจ 653***101@npu.ac.th 2022-11-28 16:36:14
112   พลวัต    พวงจำปี 653***399@npu.ac.th 2022-11-26 14:10:59
113   พิริยาภรณ์    เหง้าละคร 653***068@npu.ac.th 2022-11-25 11:49:29
114   อาทิติยา    อุส่าห์ 653***050@npu.ac.th 2022-11-25 11:46:41
115   หฤทัย    โมกัน 653***154@npu.ac.th 2022-11-24 09:48:25
116   จรวยพร    สุขโสม 653***055@npu.ac.th 2022-11-24 09:31:17
117   ตรียรัตน์    เหลาดี 653***162@npu.ac.th 2022-11-24 09:29:47
118   ฐิติรัตน์    กอมณี 653***212@npu.ac.th 2022-11-24 09:28:46
119   ธัชพรรณ    ชุมนุมพร 653***261@npu.ac.th 2022-11-24 09:28:35
120   ชาคริต    วงศ์โพนทอง 653***121@npu.ac.th 2022-11-24 09:27:28
121   พลพล    จิตมาตย์ 653***113@npu.ac.th 2022-11-24 09:26:23
122   พรรณิภา    คำบัว 653***220@npu.ac.th 2022-11-24 09:26:18
123   ชลธิชา    คณารักษ์ 653***035@npu.ac.th 2022-11-23 21:17:24
124   กาญจนา    หันตุลา 653***118@npu.ac.th 2022-11-23 20:59:54
125   ปิยะกมล    สายตา 020***@npu.ac.th 2022-11-22 16:23:59
126   วิซุตา    แสนบรรดิษฐ์ 657***025@npu.ac.th 2022-11-22 12:49:10
127   ธนพล    กันรเรศ 654***188@npu.ac.th 2022-11-22 11:02:23
128   นัฐพงษ์    ปิยะราช 653***396@npu.ac.th 2022-11-21 12:54:39
129   กาญจนา    เหมโส๊ะ 654***070@npu.ac.th 2022-11-21 11:28:06
130   วันวิสา    เอี่ยมเนตร์ 653***147@npu.ac.th 2022-11-21 09:13:34
131   มนัสนันท์    มหารัตน์ธน 654***037@npu.ac.th 2022-11-19 11:03:07
132   ปฐมพร    เสนสวน 654***011@npu.ac.th 2022-11-19 10:25:23
133   ทนงศักดิ์    แสงทวี 651***170@npu.ac.th 2022-11-18 10:00:34
134   ยุทธศาสตร์    กุดทิม 651***311@npu.ac.th 2022-11-18 09:37:01
135   ชิโนรส    รินทะจะกะ 651***113@npu.ac.th 2022-11-18 09:36:20
136   ปิยวัช    ลาริมาตย์ 651***238@npu.ac.th 2022-11-18 09:32:29
137   อุไรวรรณ    บุญรัตน์ 651***501@npu.ac.th 2022-11-18 09:17:30
138   วรรณิศา    สายรัฐ 625***677@npu.ac.th 2022-11-17 12:30:06
139   ฐานิดา    พรมดี 651***027@npu.ac.th 2022-11-16 15:50:07
140   เปรมวดี    ภูมิภูเขียว 651***118@npu.ac.th 2022-11-16 15:49:13
141   นันทิดา    ธิปัญญา 651***100@npu.ac.th 2022-11-16 15:48:26
142   สุภัสสรา    จูมฟอง 651***043@npu.ac.th 2022-11-16 15:47:51
143   พัชราภา    ตันสาย 651***019@npu.ac.th 2022-11-16 15:47:27
144   พัชราภา    ดวงเทษา 651***126@npu.ac.th 2022-11-16 15:44:17
145   อรณิชา    ศรีพระจันทร์ 651***191@npu.ac.th 2022-11-16 15:35:36
146   ธันย์ชนก    ลอยดี 651***225@npu.ac.th 2022-11-16 15:13:54
147   เกศกนก    บะสุรินทร์ 653***225@npu.ac.th 2022-11-15 15:14:20
148   จุฬาลักษณ์    รุ่งเรืองวุฒิกุล 653***010@npu.ac.th 2022-11-14 20:17:16
149   พัชริยา    มูลเมือง 655***839@npu.ac.th 2022-11-14 14:51:26
150   กรวิชญ์    เหลินต้ายซ้าย 652***380@npu.ac.th 2022-11-14 14:21:14
151   ฐิจุฬา    อินธิราช 653***523@npu.ac.th 2022-11-14 14:11:24
152   บุตรน้ำเพชร    แสนตื้อ 652***029@npu.ac.th 2022-11-14 09:21:33
153   อธิตยา    มังศรี 652***235@npu.ac.th 2022-11-14 09:20:28
154   ณัฐณิชา    นามพิชัย 652***094@npu.ac.th 2022-11-14 09:18:53
155   วรรณธิดา    หูมแพง 652***102@npu.ac.th 2022-11-14 09:18:45
156   ชนิตา    พ่อเกตุ 652***086@npu.ac.th 2022-11-14 09:18:31
157   วารี    แช่มรัมย์ 652***151@npu.ac.th 2022-11-14 09:18:22
158   ปานจิต    เที่ยงตรง 652***136@npu.ac.th 2022-11-14 09:18:02
159   เรือนหงษ์    ผุยปัญญา 652***052@npu.ac.th 2022-11-14 09:18:00
160   เทียนทอง    แสนเขื่อน 652***045@npu.ac.th 2022-11-14 09:17:41
161   พรรณภัทร    คำสุข 652***128@npu.ac.th 2022-11-14 09:17:03
162   กัญญาวีร์    พิลาน 652***177@npu.ac.th 2022-11-14 09:16:42
163   ประกายดาว    อินแสงแวง 652***243@npu.ac.th 2022-11-14 09:16:26
164   วิภาดา    อุทธศรี 652***060@npu.ac.th 2022-11-14 09:16:25
165   จิดาภา    นนทะวงศ์ 652***219@npu.ac.th 2022-11-14 09:16:20
166   ศศิวิมล    ครุทแสง 652***201@npu.ac.th 2022-11-14 09:16:17
167   พิมลรัตน์    จันอุด 652***110@npu.ac.th 2022-11-14 09:15:51
168   ปรางทิพย์    ชุดชา 652***144@npu.ac.th 2022-11-14 09:15:24
169   ปิยธิดา    คำสุข 652***011@npu.ac.th 2022-11-14 09:15:01
170   ภัทราพร    โคตนาม 652***250@npu.ac.th 2022-11-14 09:14:55
171   กลทีป์    ศรีแก้ว 652***193@npu.ac.th 2022-11-14 09:13:42
172   พิชญาภา    ดวงดีแก้ว 652***078@npu.ac.th 2022-11-14 09:13:20
173   อนุสรา    วังอุปัดชา 652***185@npu.ac.th 2022-11-14 09:13:08
174   วิภาดา    แสนพรหม 652***227@npu.ac.th 2022-11-14 09:06:38
175   กนกพรรณ    ใจเอื้อย 655***096@npu.ac.th 2022-11-13 10:54:10
176   มงคล    อาจอักษร 632***182@npu.ac.th 2022-11-11 11:05:28
177   วิภาพรรณ    บรรหาร 651***352@npu.ac.th 2022-11-11 10:25:36
178   วิลาสินี    สกุลทะวิจิตร 651***378@npu.ac.th 2022-11-11 10:24:18
179   ชิษณุชา    งอกวงษ์ 651***121@npu.ac.th 2022-11-11 10:24:06
180   อารีรัตน์    ด้วงพันลำ 651***493@npu.ac.th 2022-11-11 10:22:11
181   จิรเดช    ชมภูนิมิตร 651***055@npu.ac.th 2022-11-11 10:22:10
182   ภัทราภรณ์    ศรีสมุทร 651***303@npu.ac.th 2022-11-11 10:22:05
183   พิษณุ    ทหาร 651***279@npu.ac.th 2022-11-11 10:21:46
184   ศศิชา    สุนทร 651***394@npu.ac.th 2022-11-11 10:21:45
185   ชาญณรงค์    ยอดสุบรรณ์ 651***105@npu.ac.th 2022-11-11 10:21:30
186   สุชาวดี    วรติยะ 651***451@npu.ac.th 2022-11-11 10:21:20
187   อลงกรณ์    นันชนะ 651***477@npu.ac.th 2022-11-11 10:21:18
188   ธนวัฒน์    อนันตพัฒน์ 642***058@npu.ac.th 2022-11-11 10:16:59
189   ประกายเดือน    สีหา 652***148@npu.ac.th 2022-11-10 16:07:02
190   เจตณพัทย์    จันทนพ 651***267@npu.ac.th 2022-11-09 13:40:29
191   การัณย์    อุผา 651***168@npu.ac.th 2022-11-09 13:34:04
192   พัชรพล    นามเสาร์ 651***200@npu.ac.th 2022-11-09 13:33:51
193   วัชรพงศ์    สมรฤทธิ์ 651***317@npu.ac.th 2022-11-09 13:33:08
194   ณัฐชา    คำเกษ 651***051@npu.ac.th 2022-11-09 13:32:28
195   ปภัสรา    วงษา 651***044@npu.ac.th 2022-11-09 13:32:27
196   ชลธิชา    จุลขันธ์ 651***036@npu.ac.th 2022-11-09 13:32:26
197   เมธัส    คะบุตร 651***226@npu.ac.th 2022-11-09 13:32:01
198   ชลธิชา    นามเสาร์ 651***218@npu.ac.th 2022-11-09 13:31:51
199   ศิริลักษณ์    ทาเอื้อ 651***069@npu.ac.th 2022-11-09 13:31:37
200   ทักชินัย    หลวงโป้ 651***283@npu.ac.th 2022-11-09 13:30:21
201   มัลลิกา    รัตนะ 651***085@npu.ac.th 2022-11-09 13:30:09
202   น้ำทิพย์    เนยอิ่ม 651***127@npu.ac.th 2022-11-09 13:30:07
203   ณัฐสิทธิ์    นามเสาร์ 651***176@npu.ac.th 2022-11-09 13:29:34
204   วริทธินันท์    วรรณะ 651***234@npu.ac.th 2022-11-09 13:26:17
205   ภัทรวดี    โคตะบิน 651***259@npu.ac.th 2022-11-09 13:26:06
206   ปฐมพร    คะลีล้วน 651***010@npu.ac.th 2022-11-09 13:25:02
207   ธรรมรัชต์    พรรณา 652***264@npu.ac.th 2022-11-09 12:08:02
208   ปัญญาวุธ    บุญสิทธิ์ 656***153@npu.ac.th 2022-11-08 10:07:11
209   ธนาวัฒน์    พลชัยยา 652***124@npu.ac.th 2022-11-07 14:09:09
210   ชลพิชา    สีระออง 652***082@npu.ac.th 2022-11-07 13:58:20
211   ณัฐพงศ์    เปรนาม 652***231@npu.ac.th 2022-11-07 13:58:13
212   ชิดชัย    โพธิ์ภา 652***041@npu.ac.th 2022-11-07 13:57:52
213   นุชิต    วงศ์กระโซ่ 652***215@npu.ac.th 2022-11-07 13:57:26
214   วรัญชิต    เสถา 652***017@npu.ac.th 2022-11-07 13:56:46
215   พีระพงศ์    สมวงค์ 652***066@npu.ac.th 2022-11-07 13:56:38
216   อดิสร    หนันลี 652***256@npu.ac.th 2022-11-07 13:55:26
217   ศิริวรรณ    จันปุ่ม 652***108@npu.ac.th 2022-11-07 13:55:13
218   กฤษณา    ผลขาว 652***306@npu.ac.th 2022-11-07 13:55:09
219   ผกาวรรณ    ชัยรัตน์ 652***165@npu.ac.th 2022-11-07 13:54:59
220   อนุวัฒน์    กองสุวรรณ 652***157@npu.ac.th 2022-11-07 13:54:55
221   ยศวดี    เพ็งอาสา 652***199@npu.ac.th 2022-11-07 13:54:42
222   วธัญญา    พาพรม 652***173@npu.ac.th 2022-11-07 13:54:36
223   สุพิชชา    หนูหาญ 652***090@npu.ac.th 2022-11-07 13:54:35
224   ฟ้าประทาน    เที่ยงตรง 652***207@npu.ac.th 2022-11-07 13:54:23
225   จิรภัทร    สุครีพ 652***280@npu.ac.th 2022-11-07 13:54:17
226   ชนม์นิภา    ขันติโยพันธ์ 652***298@npu.ac.th 2022-11-07 13:53:40
227   วิทยา    พระแสง 652***058@npu.ac.th 2022-11-07 13:53:09
228   อณิรุตน์    พรหมจันทร์ 652***033@npu.ac.th 2022-11-07 13:51:31
229   ธนบดี    นครศรี 653***139@npu.ac.th 2022-11-07 12:13:58
230   ปนัดดา    การสุนทร 655***294@npu.ac.th 2022-11-06 13:46:05
231   กานติมา    ศรีวรสาร 655***815@npu.ac.th 2022-11-06 10:41:28
232   สุรพล    วงษ์ธรรม 655***534@npu.ac.th 2022-11-06 09:05:35
233   วิศรุต    มะยัง 655***054@npu.ac.th 2022-11-06 09:04:57
234   สุนารี    ธุระพระ 655***021@npu.ac.th 2022-11-05 15:35:23
235   ภคมน    ปิยะเศรษฐา 655***260@npu.ac.th 2022-11-05 15:31:30
236   ณัฐวัตร    วงษ์กุล 633***075@npu.ac.th 2022-11-05 15:26:48
237   มานัต    เสนคะ 655***029@npu.ac.th 2022-11-05 11:18:16
238   รัชชานนท์    ทมถา 655***310@npu.ac.th 2022-11-05 10:10:17
239   มนตรี    บุญชู 655***013@npu.ac.th 2022-11-05 10:10:14
240   นันทปรีชา    สิงห์ทอง 655***070@npu.ac.th 2022-11-05 10:10:02
241   สาลินี    นาลงพรม 655***252@npu.ac.th 2022-11-05 10:09:58
242   ทิพย์สุวรรณ    แซ่ลี้ 655***583@npu.ac.th 2022-11-05 09:06:06
243   ธรัญญา    ปูธิรัตน์ 655***336@npu.ac.th 2022-11-05 09:03:11
244   สันติภาพ    แสงศรีจันทร์ 655***955@npu.ac.th 2022-11-05 08:50:55
245   ไอรินลดา    บางศิริ 655***450@npu.ac.th 2022-11-03 19:17:25
246   ดลนภัส    จันรอง 656***013@npu.ac.th 2022-11-03 17:13:15
247   จิรายุ    นุชนารถ 642***015@npu.ac.th 2022-11-03 14:09:16
248   วราภรณ์    เชื้อคำเพ็ง 642***122@npu.ac.th 2022-11-03 14:05:15
249   เมธาวุฒิ    ถนอมจิตร 642***114@npu.ac.th 2022-11-03 14:05:09
250   ธนพนธ์    ไตรยราช 642***064@npu.ac.th 2022-11-03 14:05:01
251   วัฒณชัย    สิมลี 656***237@npu.ac.th 2022-11-03 10:34:14
252   วีรศักดิ์    หะติง 656***146@npu.ac.th 2022-11-03 09:36:03
253   ศิริภาพร    เหล่าเคน 655***211@npu.ac.th 2022-11-02 13:56:21
254   พิชชานันท์    พวงน้อย 655***302@npu.ac.th 2022-11-02 13:06:22
255   อรทัย    นาคำ 655***393@npu.ac.th 2022-11-01 10:23:38
256   อดิเทพ    ขันอาสา 652***255@npu.ac.th 2022-11-01 08:51:24
257   กชกร    แก่นดี 655***344@npu.ac.th 2022-10-31 16:45:25
258   วราวรรณ    ลาทา 652***258@npu.ac.th 2022-10-31 13:30:23
259   ศุภกิตติ์    บุโพธิ์ 652***418@npu.ac.th 2022-10-31 09:30:13
260   อนุชิต    ชัยนา 655***161@npu.ac.th 2022-10-30 14:45:43
261   กัญญ์วรา    สิงห์ศรี 655***047@npu.ac.th 2022-10-30 11:45:08
262   นันฐิกา    ตราเงิน 655***278@npu.ac.th 2022-10-30 10:40:41
263   พรเทพ    แง่มสุราช 655***268@npu.ac.th 2022-10-29 10:18:24
264   จิตรวรรณ    กาฬหว้า 655***581@npu.ac.th 2022-10-29 10:14:54
265   จันทนิภา    บุญกลม 655***060@npu.ac.th 2022-10-29 08:38:39
266   อริษา    อ่อนสง 652***027@npu.ac.th 2022-10-28 21:17:01
267   อิศวพร    ปัญญาวงศ์ 653***354@npu.ac.th 2022-10-28 20:50:40
268   วุฒิชัย    พ่อสิงห์ 653***362@npu.ac.th 2022-10-28 17:31:32
269   วันเฉลิม    ไชยเสนา 652***251@npu.ac.th 2022-10-28 10:08:10
270   วิวรรธน์    โพชะโน 652***404@npu.ac.th 2022-10-27 08:33:56
271   เกียรติศักดิ์    อุติรา 652***362@npu.ac.th 2022-10-27 08:32:25
272   ธนพัชร์    วณิชพงษ์ศิริ 656***054@npu.ac.th 2022-10-25 11:50:26
273   สิรินทิพย์    ปะมา 655***997@npu.ac.th 2022-10-25 10:52:52
274   ศิริลักษณ์    แก้วระดี 655***524@npu.ac.th 2022-10-22 18:53:15
275   ทศพร    ศรีตะวัน 655***227@npu.ac.th 2022-10-22 01:12:41
276   พัฒนา    นนทะเสน 655***971@npu.ac.th 2022-10-21 21:27:47
277   ธัญลักษณ์    บุตรแสนคม 655***385@npu.ac.th 2022-10-21 20:44:30
278   ขวัญจิรา    ขาวหมอ 655***237@npu.ac.th 2022-10-21 18:40:55
279   พักตร์พริ้ง    แพงสนาม 655***243@npu.ac.th 2022-10-21 18:03:27
280   กิจธิพล    พรหมจันทร์ 656***187@npu.ac.th 2022-10-21 16:26:25
281   ฉัตรชัย    สมอทอง 655***625@npu.ac.th 2022-10-21 16:05:48
282   สุณารักษ์    สุขภูวงค์ 655***823@npu.ac.th 2022-10-21 14:53:14
283   รัชนีกร    สมปอง 655***195@npu.ac.th 2022-10-21 14:17:34
284   นัทกานดา    ข่วงทิพย์ 655***567@npu.ac.th 2022-10-21 13:39:53
285   จุฑามาศ    เหล่าออง 655***169@npu.ac.th 2022-10-21 12:25:02
286   สุทธิพงศ์    มุลสุรินทร์ 655***433@npu.ac.th 2022-10-21 11:08:25
287   ชนาธิป    เหล่าดี 655***094@npu.ac.th 2022-10-21 10:52:36
288   จรรยารักษ์    มหิพันธุ์ 655***466@npu.ac.th 2022-10-21 10:04:58
289   ปฏิภาณ    เชื้อพลบ 652***314@npu.ac.th 2022-10-21 09:34:01
290   ภาสินี    ศรีสงเปลือย 655***045@npu.ac.th 2022-10-21 09:05:46
291   อลงกรณ์    อาภรณ์กุล 655***565@npu.ac.th 2022-10-20 22:20:03
292   ณัฏฑริกา    สารทอง 655***219@npu.ac.th 2022-10-20 21:45:16
293   เกวลิน    ตาทิพย์ 655***591@npu.ac.th 2022-10-20 21:42:37
294   เอมอร    ปัดบุญทัน 655***617@npu.ac.th 2022-10-20 21:16:09
295   พรรณภา    เพียพล 655***177@npu.ac.th 2022-10-20 20:52:57
296   วราภรณ์    บุญโท 655***658@npu.ac.th 2022-10-20 19:56:41
297   ชนนิกานต์    วงศ์ศรีชา 655***708@npu.ac.th 2022-10-20 19:10:54
298   กนกวรรณ    ชาธรรมา 645***808@npu.ac.th 2022-10-20 16:39:26
299   นราสิทธิ์    ผุยลา 655***722@npu.ac.th 2022-10-20 15:53:09
300   บัวบาน    พรหมบาง 655***559@npu.ac.th 2022-10-20 15:16:15
301   โสภิตตา    อุปพรม 655***367@npu.ac.th 2022-10-20 14:25:50
302   นิตยา    นวลใส 655***914@npu.ac.th 2022-10-20 13:26:14
303   สุปัญญา    ลำภา 655***542@npu.ac.th 2022-10-20 11:01:30
304   ชนาพร    บุญจริง 655***773@npu.ac.th 2022-10-20 09:50:38
305   อรุณสิริ    ภาคนาม 655***342@npu.ac.th 2022-10-19 17:51:03
306   อัจฉรา    รูปเรี่ยม 656***039@npu.ac.th 2022-10-19 16:08:56
307   นราชัย    ผุยลา 655***474@npu.ac.th 2022-10-19 16:01:10
308   วราวุธ    ละครพล 655***120@npu.ac.th 2022-10-19 15:20:56
309   เกษศิรินทร์    เทพสกุล 652***146@npu.ac.th 2022-10-19 15:11:32
310   มิธิดาวรรณ์    สอรักษ์ 655***326@npu.ac.th 2022-10-19 14:25:18
311   พรทิพย์    สาริศรี 655***575@npu.ac.th 2022-10-19 14:09:15
312   ชัยนันท์    กั้นชัยภูมิ 656***138@npu.ac.th 2022-10-19 14:03:16
313   อัจฉราภรณ์    ชาวเขา 655***609@npu.ac.th 2022-10-19 10:18:04
314   ชุติมา    เมืองสุวรรณ 655***441@npu.ac.th 2022-10-18 18:15:02
315   สุธีวีรวงศ์    คำภูษา 656***260@npu.ac.th 2022-10-18 16:51:29
316   กิตติมา    ทองห่อ 655***674@npu.ac.th 2022-10-18 16:20:29
317   บัณฑิต    บุญสว่าง 655***419@npu.ac.th 2022-10-18 16:17:58
318   วิชิตพล    อิสรานุวงศ์กูร 645***202@npu.ac.th 2022-10-18 16:04:41
319   นิธิ    หอมจันทร์ 654***181@npu.ac.th 2022-10-18 15:50:39
320   อรวรรณ    จันทโสม 655***641@npu.ac.th 2022-10-18 15:37:05
321   พูลทรัพย์    ศรีธรรมมา 656***211@npu.ac.th 2022-10-18 11:26:17
322   พชร    วงษ์มากวารี 646***024@npu.ac.th 2022-10-18 10:05:11
323   ณัฐวุฒิ    ไชยสุระ 652***388@npu.ac.th 2022-10-17 22:21:15
324   พีระเทพ    นิวงษา 652***420@npu.ac.th 2022-10-17 15:56:17
325   เทพนิรันดร์    ธรรมนาม 652***172@npu.ac.th 2022-10-17 15:27:53
326   พูลทรัพย์    ชมโสม 652***228@npu.ac.th 2022-10-17 15:24:49
327   เนติพล    คนหมั้น 652***032@npu.ac.th 2022-10-17 15:20:42
328   จิตรภาณุ    พิมต้น 652***065@npu.ac.th 2022-10-17 15:20:15
329   ธนายุทธ    สว่างศักดิ์ 652***273@npu.ac.th 2022-10-17 15:18:42
330   ศักดิ์กรินทร์    ไกรษร 652***323@npu.ac.th 2022-10-17 15:17:53
331   โกเมนทร์    อุทาสี 652***208@npu.ac.th 2022-10-17 15:17:52
332   เฉลิมพงษ์    คำมี 652***471@npu.ac.th 2022-10-17 15:17:46
333   ปฎิพล    นันนวน 652***265@npu.ac.th 2022-10-17 15:17:46
334   คณุตรัตน์    สุนารัตน์ 652***216@npu.ac.th 2022-10-17 15:17:38
335   ชินดนัย    โสมี 652***222@npu.ac.th 2022-10-17 15:09:05
336   พัชระ    ศรีวรสาร 652***396@npu.ac.th 2022-10-17 15:06:59
337   วินัท    อินทร์โสม 652***198@npu.ac.th 2022-10-17 15:03:17
338   ธนาวุฒิ    แพงดี 652***107@npu.ac.th 2022-10-17 15:00:50
339   ธนวุธ    ดีละ 652***024@npu.ac.th 2022-10-17 15:00:44
340   ธีระชาติ    ฉายจรุง 652***073@npu.ac.th 2022-10-17 14:52:42
341   อนุพันธ์    อันเพ็ง 652***081@npu.ac.th 2022-10-17 14:41:36
342   ชินวัตร    พรมศรีธรรม 652***115@npu.ac.th 2022-10-17 14:40:53
343   ธีระภัทร์    รินทะศักดิ์ 652***099@npu.ac.th 2022-10-17 14:40:22
344   เมธัส    บัวชุม 652***180@npu.ac.th 2022-10-17 14:39:59
345   อรรณภ    กันยา 652***321@npu.ac.th 2022-10-17 14:39:42
346   อนวัช    อ่อนบัตร 652***164@npu.ac.th 2022-10-17 14:39:40
347   อัฐธิชาติ    โทเชื้อ 652***230@npu.ac.th 2022-10-17 14:39:33
348   วัชรพล    ราชวงศ์ 652***156@npu.ac.th 2022-10-17 14:38:52
349   ธนกร    แก้วดารา 652***057@npu.ac.th 2022-10-17 14:38:52
350   ยุทธิชัย    เกดา 652***149@npu.ac.th 2022-10-17 14:37:44
351   อรรถพล    แก้วบุดตา 652***016@npu.ac.th 2022-10-17 14:37:38
352   พีรพงษ์    ศรีทองทา 655***930@npu.ac.th 2022-10-17 10:19:40
353   ชรินรัตน์    อรรคฮาด 655***805@npu.ac.th 2022-10-16 21:02:28
354   นงนุช    ทีหอคำ 655***318@npu.ac.th 2022-10-16 19:12:09
355   กษมา    วรวะไล 655***516@npu.ac.th 2022-10-16 18:44:15
356   กษิดิศ    แสวงบุญ 655***557@npu.ac.th 2022-10-16 18:28:02
357   จริญาพร    ฤทธิธรรม 655***615@npu.ac.th 2022-10-16 18:11:40
358   ทรงพล    โพสาวัง 655***748@npu.ac.th 2022-10-16 17:47:52
359   ภิญญดา    สาสุด 655***797@npu.ac.th 2022-10-16 17:35:55
360   นิตินัย    เที่ยงทัศน์ 655***102@npu.ac.th 2022-10-16 11:03:13
361   สุวิชา    ลำภา 655***948@npu.ac.th 2022-10-16 10:12:00
362   กุลธิดา    พิตะพันธ์ 655***706@npu.ac.th 2022-10-16 08:57:04
363   อนันยช    รูปดี 655***623@npu.ac.th 2022-10-16 08:25:33
364   ธิปไตย    การุณ 655***011@npu.ac.th 2022-10-16 02:01:00
365   พุทธิดา    บรรจมาตย์ 655***110@npu.ac.th 2022-10-15 21:29:04
366   กัญญา    แสนศิริ 655***128@npu.ac.th 2022-10-15 21:15:54
367   เพ็ญนภา    อุ่นกลม 655***086@npu.ac.th 2022-10-15 21:02:04
368   ปิยะวัฒน์    จันทพันธ์ 655***039@npu.ac.th 2022-10-15 20:43:18
369   นงค์ลักษณ์    ผายสียวน 655***151@npu.ac.th 2022-10-15 16:59:02
370   มานิตย์    บาลคง 655***383@npu.ac.th 2022-10-15 16:57:46
371   มนต์นภา    ยืนยง 655***351@npu.ac.th 2022-10-15 15:55:08
372   อรนภา    ศักดิ์หาญภพ 655***369@npu.ac.th 2022-10-15 13:29:34
373   อวิรุทธิ์    สุริยนต์ 655***476@npu.ac.th 2022-10-15 13:25:46
374   พัชรี    ขัตติยวงศ์ 655***698@npu.ac.th 2022-10-15 13:05:09
375   นรินทร์    หอมเสน 655***185@npu.ac.th 2022-10-15 13:01:42
376   ภูธนพัฒน์    โกพลรัตน์ 652***187@npu.ac.th 2022-10-15 12:10:28
377   วุฒินันท์    ดอนเกิด 655***532@npu.ac.th 2022-10-15 11:38:47
378   เทพพร    หงษ์สุวรรณ 655***664@npu.ac.th 2022-10-15 11:38:34
379   บวร    จินดาหอม 655***599@npu.ac.th 2022-10-15 11:38:24
380   จิตต์ลัดดา    ไชยเพชร์ 655***435@npu.ac.th 2022-10-15 11:20:09
381   นักขัตต์    ทีหอคำ 655***680@npu.ac.th 2022-10-15 09:53:57
382   ฤทธิเกียรติ    สุพร 655***292@npu.ac.th 2022-10-15 09:37:06
383   เจษฎา    เชื้อเงิน 655***250@npu.ac.th 2022-10-15 08:12:27
384   ชัชวาลย์    อานนท์ 655***193@npu.ac.th 2022-10-15 01:11:10
385   Nguyen    Thanh Ha 655***573@npu.ac.th 2022-10-14 23:36:07
386   อฑิตยาพร    มุ่งพูนกลาง 655***508@npu.ac.th 2022-10-14 22:35:56
387   ธีระพงษ์    ศรีษาวรรณ 655***328@npu.ac.th 2022-10-14 16:13:31
388   ภาพิมล    ฝ่ายทะแสง 655***409@npu.ac.th 2022-10-14 15:50:16
389   รัตนชัย    กุจนา 655***401@npu.ac.th 2022-10-14 15:33:19
390   สุภาพร    ไพเราะ 655***427@npu.ac.th 2022-10-14 14:47:47
391   ฤทธี    มูลโคตร 655***500@npu.ac.th 2022-10-14 14:46:58
392   ลักษมี    บุผาหลง 655***922@npu.ac.th 2022-10-14 12:05:19
393   ณัฐสินี    ชาววัง 655***052@npu.ac.th 2022-10-14 11:17:36
394   ศิริวุฒ    มโนสา 655***807@npu.ac.th 2022-10-14 10:19:35
395   วิภารัตน์    สูญราช 655***682@npu.ac.th 2022-10-14 09:06:12
396   จักรกฤษณ์    ทองโพธิ์ศรี 655***765@npu.ac.th 2022-10-13 20:02:13
397   สมบูรณ์    คนขยัน 655***989@npu.ac.th 2022-10-13 19:47:43
398   พิมพ์ชนก    สำเภา 655***831@npu.ac.th 2022-10-13 17:29:56
399   ณัฐชนันท์    นาเวียง 655***153@npu.ac.th 2022-10-13 16:46:59
400   จันทิมา    เงางาม 655***633@npu.ac.th 2022-10-13 13:51:11
401   สุดารัตน์    ชัยชนะศรี 655***088@npu.ac.th 2022-10-13 13:33:38
402   ธิดารัตน์    ซาเสน 655***468@npu.ac.th 2022-10-13 12:22:25
403   สุพัตรา    โพธิ์ละคร 655***201@npu.ac.th 2022-10-13 11:48:36
404   ปรัชญา    พรมอารักษ์ 655***443@npu.ac.th 2022-10-12 21:52:33
405   จิรพงศ์    ศรีสาร 655***730@npu.ac.th 2022-10-12 20:39:31
406   กนกวรรณ    ดีพรม 655***649@npu.ac.th 2022-10-12 19:57:36
407   ปริพัตร    จันทร์อ่อน 655***062@npu.ac.th 2022-10-12 19:49:58
408   กนิษฐา    จันธิบุตร 655***078@npu.ac.th 2022-10-12 16:01:53
409   ถนอมศักดิ์    โฉมงาน 655***286@npu.ac.th 2022-10-12 15:32:23
410   สิทธิศักดิ์    วงษ์ศรี 655***656@npu.ac.th 2022-10-12 14:47:43
411   นันธิชา    รันศรี 655***763@npu.ac.th 2022-10-12 14:45:07
412   พุฒินันท์    สุดหล้า 655***755@npu.ac.th 2022-10-12 14:34:08
413   สุพรพักตร์    อรัญมิตร 655***714@npu.ac.th 2022-10-12 14:16:53
414   อมรรัตน์    รัตนศรี 655***518@npu.ac.th 2022-10-12 13:36:46
415   ธัญชนก    ศิระวงศ์ 655***492@npu.ac.th 2022-10-12 11:51:12
416   อำนวย    แก้วเกิด 655***631@npu.ac.th 2022-10-12 11:50:53
417   ษุกฤษ    มธุรสพงศ์พันธ์ 655***898@npu.ac.th 2022-10-12 11:48:52
418   เกรียงไกร    อินทโพธิ์ 655***425@npu.ac.th 2022-10-12 11:35:21
419   ธีร์จุฑา    กาญจนาพร 655***771@npu.ac.th 2022-10-12 11:26:21
420   ธิติกานต์    มีนาคะ 655***146@npu.ac.th 2022-10-12 11:17:47
421   สโรชา    อนุวรรณ 655***144@npu.ac.th 2022-10-12 11:07:05
422   รชานนท์    อุ่นหนองกุง 655***417@npu.ac.th 2022-10-12 11:04:52
423   ปรียานุช    อินทรบ 655***540@npu.ac.th 2022-10-12 10:56:54
424   ภาวินี    ศรีสด 655***607@npu.ac.th 2022-10-12 10:51:12
425   นิศากร    สุขะหา 655***880@npu.ac.th 2022-10-12 10:44:45
426   ชฏารัตน์    นครังสุ 655***484@npu.ac.th 2022-10-12 10:44:36
427   เดือนเพ็ญ    บุรกรณ์ 655***359@npu.ac.th 2022-10-12 10:42:07
428   จันทราพร    บุญพามา 655***203@npu.ac.th 2022-10-12 10:31:59
429   จุลัยรัตน์    โคตนาม 655***526@npu.ac.th 2022-10-12 10:31:28
430   ณัชวดี    ศรีกูลกิจ 655***906@npu.ac.th 2022-10-12 10:31:03
431   สร้อยสุดา    รังศิริ 655***138@npu.ac.th 2022-10-12 10:29:33
432   วรินทร    สังข์ลาย 655***856@npu.ac.th 2022-10-12 10:28:20
433   นิพนธ์    พระสว่าง 655***377@npu.ac.th 2022-10-12 10:26:55
434   สุพัฒตรา    กันหะบุตร 655***375@npu.ac.th 2022-10-12 10:25:39
435   แพรวา    แก้วพูน 653***276@npu.ac.th 2022-10-09 21:35:48
436   ปรารถนา    วงษ์เสียงดัง 654***295@npu.ac.th 2022-10-05 15:16:48
437   ธนวัฒน์    เจริญสุข 653***479@npu.ac.th 2022-10-05 15:06:02
438   รามาวดี    นวนลมลี 653***441@npu.ac.th 2022-10-04 13:16:44
439   นฤนาท    ภูวทิศ 655***724@npu.ac.th 2022-10-03 10:25:53
440   ทิพกร    แหวนนิล 655***789@npu.ac.th 2022-10-02 19:37:41
441   เวธนี    จันทะขิน 655***672@npu.ac.th 2022-10-02 10:26:14
442   ภัทรธีรา    ปัญญาวุธ 653***086@npu.ac.th 2022-09-30 19:08:30
443   นภสร    ไตรติ่ง 653***139@npu.ac.th 2022-09-30 18:10:00
444   เจษฎาพร    จตุเทน 654***030@npu.ac.th 2022-09-26 20:23:40
445   ปราณนต์    ละดอกท่า 652***074@npu.ac.th 2022-09-26 15:14:08
446   ปริม    แก้วมุกดา 644***135@npu.ac.th 2022-09-17 15:28:31
447   เอราวรรณ    ทัดสา 652***171@npu.ac.th 2022-09-03 13:40:41
448   ธิดารัตน์    น้อยนาง 652***098@npu.ac.th 2022-09-03 13:38:40
449   อัยลดา    อุบัวบล 652***213@npu.ac.th 2022-09-03 13:33:28
450   กาญจนา    สารจันทร์ 653***639@npu.ac.th 2022-08-31 13:33:43
451   จีรพัฒร์    บางทราย 653***306@npu.ac.th 2022-08-29 12:28:00
452   พุฒถิพงษ์    วงษ์สามศรี 653***298@npu.ac.th 2022-08-29 12:26:25
453   ธราดล    ประกิ่ง 652***189@npu.ac.th 2022-08-29 10:18:58
454   กิติกร    นางทะราช 652***288@npu.ac.th 2022-08-29 10:13:34
455   อารีรัตน์    มนตรีคหภิเนตร 652***163@npu.ac.th 2022-08-29 09:44:35
456   ภูมินทร์    ชมราศรี 652***148@npu.ac.th 2022-08-29 09:19:11
457   สุรดิษ    เหมะธุลิน 652***205@npu.ac.th 2022-08-29 09:18:56
458   อติเทพ    แป้นสุวรรณ 653***410@npu.ac.th 2022-08-25 00:10:01
459   ช่อทิพย์    แสนสร้อย 653***048@npu.ac.th 2022-08-24 17:55:55
460   ธนกฤต    เรือนศักดิ์ 652***167@npu.ac.th 2022-08-24 10:30:55
461   วัลภา    ปรีผาด 653***391@npu.ac.th 2022-08-23 22:26:20
462   นุชจรี    ร่มสบาย 653***516@npu.ac.th 2022-08-23 20:23:02
463   ธิดารัตน์    ประพัฒน์พงษ์ 646***042@npu.ac.th 2022-08-21 09:45:19
464   ชินกร    ชัยดา 646***034@npu.ac.th 2022-08-21 09:30:01
465   ลลิตา    อินทรีย์ 653***535@npu.ac.th 2022-08-20 15:52:00
466   ปานระพี    นาพัว 653***433@npu.ac.th 2022-08-20 12:53:45
467   สุชัญญา    บัวหอม 653***318@npu.ac.th 2022-08-19 23:08:01
468   ธิติภัทร    อึ้งตระกูล 653***436@npu.ac.th 2022-08-19 22:57:16
469   บุญญวัต    ศรีธรสุทธิ์ 653***113@npu.ac.th 2022-08-19 22:56:31
470   ชาญชัย    กันยาตี 653***220@npu.ac.th 2022-08-19 22:50:08
471   นันท์นภัส    มังคูณ 653***386@npu.ac.th 2022-08-19 22:50:01
472   มยุรี    จันกง 653***279@npu.ac.th 2022-08-19 22:47:22
473   มนธิรา    มหาราช 653***094@npu.ac.th 2022-08-19 16:00:07
474   วสุพล    บุญแสน 653***238@npu.ac.th 2022-08-19 15:39:42
475   สิรีธร    หินนอก 653***154@npu.ac.th 2022-08-19 15:23:03
476   พิมพ์ญาดา    ผายทอง 653***030@npu.ac.th 2022-08-19 15:12:48
477   ชยานันต์    สุทันท์ 653***360@npu.ac.th 2022-08-19 15:10:35
478   ฐาปนี    ทีดี 653***261@npu.ac.th 2022-08-19 12:43:59
479   นัฐพร    กิมาลี 653***287@npu.ac.th 2022-08-19 12:40:18
480   ลักขนา    บริบูรณ์ 653***600@npu.ac.th 2022-08-19 12:23:01
481   เพชรไพลิน    กองแก้ว 653***243@npu.ac.th 2022-08-19 12:17:16
482   จิดาภา    วัชระมโนกานต์ 653***329@npu.ac.th 2022-08-19 12:02:34
483   คณิตา    ธารดอนรัตน์ 653***394@npu.ac.th 2022-08-19 11:50:20
484   ปาณิสรา    ตันพานิช 653***493@npu.ac.th 2022-08-19 11:25:00
485   เนตรทราย    ดาวังปา 653***458@npu.ac.th 2022-08-19 11:18:34
486   ชฎากรณ์    คูหา 653***303@npu.ac.th 2022-08-19 11:13:38
487   อรนุช    แก้วสุวรรณ 653***147@npu.ac.th 2022-08-19 10:57:27
488   น้ำทิพย์    นิลภู่ 653***417@npu.ac.th 2022-08-19 10:52:02
489   มธิดา    เมฆหมอก 653***474@npu.ac.th 2022-08-19 10:51:05
490   เอมสุดา    ศรีวงษา 653***388@npu.ac.th 2022-08-17 13:10:06
491   นายพีรพัฒน์    เหล่าโกธา 653***529@npu.ac.th 2022-08-15 09:17:49
492   ภีมพล    จันทนิตย์ 653***383@npu.ac.th 2022-08-13 17:25:18
493   ธนิต    ศรีภูวงค์ b65***0028@npu.ac.th 2022-08-10 18:58:00
494   นิภาวรรณ์    งันปัญญา 553***201@npu.ac.th 2022-08-10 16:28:40
495   ธนิต    ศรีภูวงค์ 654***028@npu.ac.th 2022-08-10 10:27:06
496   พชรพล    ในพิพัฒน์พงศ์ 654***048@npu.ac.th 2022-08-09 09:30:25
497   กิติพงษ์    กุลชาติ 654***014@npu.ac.th 2022-08-09 09:28:20
498   ณัฐธิญาดา    ขันหงษ์ 653***301@npu.ac.th 2022-08-08 13:02:18
499   ณัฐิกา    นนจันทร์ 653***160@npu.ac.th 2022-08-08 09:16:34
500   วริษา    มูลโสม 653***026@npu.ac.th 2022-08-05 09:34:07
501   สิริกร    เหลือศิริ 653***007@npu.ac.th 2022-08-04 22:48:34
502   ฤทัย    บุญเหลา 654***394@npu.ac.th 2022-08-04 11:54:30
503   สุภารัตน์    บุญเทียม 654***444@npu.ac.th 2022-08-04 11:54:15
504   สิริวรรณ    บุโพธิ์ 654***378@npu.ac.th 2022-08-04 11:53:52
505   สิรินทิพย์    บุญประคม 654***386@npu.ac.th 2022-08-04 11:50:29
506   ทรงศักดิ์    ขุนไชย 654***046@npu.ac.th 2022-08-04 09:44:56
507   ธนพรรณ    หมื่นพัน 643***125@npu.ac.th 2022-08-04 09:05:51
508   สิรดนัย    แสงมณี 653***204@npu.ac.th 2022-08-03 14:23:02
509   เพชรกล้า    คมสัน 653***172@npu.ac.th 2022-08-02 09:02:26
510   พรหมเมตต์    พิมหานาม 643***335@npu.ac.th 2022-07-30 13:55:47
511   ธนาการ    กิ่งคาน 654***139@npu.ac.th 2022-07-27 14:42:43
512   นวัตกรณ์    บุญเกรียว 654***238@npu.ac.th 2022-07-27 14:40:41
513   จันทร์จิรา    อินทรกรรณ 654***162@npu.ac.th 2022-07-27 14:26:46
514   วิษณุ    กวนสี 653***082@npu.ac.th 2022-07-27 14:11:52
515   เจษฎาภรณ์    แก้วเจริญไทย 654***015@npu.ac.th 2022-07-27 14:10:19
516   เสกสรรค์    สอนนนฐี 654***024@npu.ac.th 2022-07-27 13:59:59
517   สรวิชญ์    เสนจันทร์ฒิไชย 653***018@npu.ac.th 2022-07-27 13:59:18
518   ธีรศักดิ์    นามคำ 653***263@npu.ac.th 2022-07-27 13:57:54
519   อภิวัฒน์    หูมแพง 654***097@npu.ac.th 2022-07-27 13:57:45
520   อารยา    สอนอำคา 653***696@npu.ac.th 2022-07-26 18:28:38
521   วิไลภรณ์    วงษ์แก้ว 653***498@npu.ac.th 2022-07-26 15:10:20
522   พรนภา    พรหมขัน 654***092@npu.ac.th 2022-07-26 13:45:31
523   ผกา    คำมุงคุณ 654***076@npu.ac.th 2022-07-26 13:45:22
524   นิพาวัลย์    ผึ้งตา 654***134@npu.ac.th 2022-07-26 13:44:42
525   แก้วตา    สุระพล 654***126@npu.ac.th 2022-07-26 13:44:00
526   ภูสุดา    แก้วไพฑูรย์ 654***035@npu.ac.th 2022-07-26 13:43:57
527   ขวัญพิสชา    ลาภาวรกุล 654***027@npu.ac.th 2022-07-26 13:41:53
528   ศศิกานต์    รักษาพล 654***084@npu.ac.th 2022-07-26 13:40:55
529   ธนพล    กวนสี 654***038@npu.ac.th 2022-07-26 13:17:06
530   สุริยะ    แสงดาว 654***087@npu.ac.th 2022-07-26 13:16:59
531   กฤษนะ    หนองทองทา 654***111@npu.ac.th 2022-07-26 13:16:43
532   ธนวัฒน์    กองพอด 654***079@npu.ac.th 2022-07-26 13:16:33
533   วรวิชญ์    มะนาตย์ 654***029@npu.ac.th 2022-07-26 13:16:02
534   วิภาดา    นุสาจุฬา 654***043@npu.ac.th 2022-07-26 13:15:20
535   กิติพงษ์    อินสุภาทร 654***052@npu.ac.th 2022-07-26 13:15:12
536   พิชญ์สินี    สีคล้าย 654***019@npu.ac.th 2022-07-26 13:13:39
537   พลวัฒน์    นนท์เหล่าพล 654***303@npu.ac.th 2022-07-26 11:31:40
538   ญัตติพงศ์    ชัยบัณฑิต 653***154@npu.ac.th 2022-07-26 10:16:22
539   จักรกฤษ    รางเงิน 653***022@npu.ac.th 2022-07-26 10:14:32
540   ติณณภพ    ราษี 653***313@npu.ac.th 2022-07-26 09:16:41
541   จตุรภัทร    แข็งแรง 654***311@npu.ac.th 2022-07-26 09:10:36
542   ศุภณัฐ    วงษ์สวัสดิ์ 653***196@npu.ac.th 2022-07-26 09:10:36
543   วรวุฒิ    นิวงษา 652***297@npu.ac.th 2022-07-25 20:43:06
544   ณัฐวุฒิ    ทาให้งาม 652***156@npu.ac.th 2022-07-25 14:14:43
545   ศรสถิตย์    สมตัว 653***289@npu.ac.th 2022-07-25 13:53:32
546   คุณากร    บุญน้อม 653***297@npu.ac.th 2022-07-25 13:51:05
547   วิสุดตา    ตะไลชั่ง 652***271@npu.ac.th 2022-07-25 09:17:31
548   ภัทรวุฒิ    ทูลไธสง 656***142@npu.ac.th 2022-07-23 22:10:33
549   วรวิช    ปัญจา 623***522@npu.ac.th 2022-07-23 20:37:51
550   ธนัท    ชาวหะศรี 656***134@npu.ac.th 2022-07-23 13:08:15
551   สิริมา    ภาวงค์ 656***067@npu.ac.th 2022-07-23 09:01:56
552   ธนิตา    ราชชมภู 656***050@npu.ac.th 2022-07-23 01:09:40
553   พัชรพงศ์    อุดมกัน 656***118@npu.ac.th 2022-07-22 21:51:17
554   ธีรพงศ์    พิมลี 656***159@npu.ac.th 2022-07-22 20:38:32
555   ศิริวัฒน์    โทจันทร์ 656***059@npu.ac.th 2022-07-22 14:14:40
556   สุดารัตน์    เพียรโคตร 656***100@npu.ac.th 2022-07-21 19:12:39
557   เอมมาท    ส้อหนองแสน 653***025@npu.ac.th 2022-07-21 13:28:54
558   อาทิตยา    ไชยรินทร์ 652***065@npu.ac.th 2022-07-21 10:20:04
559   กุลธิดา    จันทะราช 654***055@npu.ac.th 2022-07-21 09:38:49
560   ศิรประภา    อินาลา 654***063@npu.ac.th 2022-07-21 09:37:51
561   ฐิติวัฒน์    ทองมูล 653***305@npu.ac.th 2022-07-21 09:25:00
562   วารีรัตน์    อุปพงษ์ 652***242@npu.ac.th 2022-07-21 09:01:55
563   ลลิตา    แซ่เอี่ยม 654***188@npu.ac.th 2022-07-20 13:56:59
564   จิรัชญา    มวลปาก 654***238@npu.ac.th 2022-07-20 13:55:10
565   จิราพร    พรมนาถ 654***048@npu.ac.th 2022-07-20 13:52:40
566   ปัญญดา    นวลสี 654***022@npu.ac.th 2022-07-20 13:28:47
567   นิรมล    บุญลี 654***196@npu.ac.th 2022-07-20 13:26:45
568   ปิยะกมล    สายตา 654***204@npu.ac.th 2022-07-20 13:10:49
569   ปาริตา    โพธิ์นัย 654***295@npu.ac.th 2022-07-20 13:08:16
570   เนตรนภา    พ่อนามแดง 654***105@npu.ac.th 2022-07-20 13:06:06
571   ณัฏฐวี    ธานธาราวรโชติ 654***477@npu.ac.th 2022-07-20 13:05:31
572   ชัชชนี    ดวนลี 654***253@npu.ac.th 2022-07-19 23:44:09
573   สุวิมล    ผางนาง 654***287@npu.ac.th 2022-07-19 22:23:53
574   อภิชชญา    เกิดแคล้ว 654***360@npu.ac.th 2022-07-19 22:13:48
575   ภาณุรัตน์    เดชทะศร 654***030@npu.ac.th 2022-07-19 21:56:07
576   พิมพ์ศิริ    บุพศิริ 654***410@npu.ac.th 2022-07-19 21:55:52
577   เพ็ญนภา    อาวะสาร 656***084@npu.ac.th 2022-07-19 21:55:18
578   ชญานี    สุนา 654***113@npu.ac.th 2022-07-19 21:49:21
579   จิตติศักดิ์    แดนดงเมือง 656***042@npu.ac.th 2022-07-19 10:07:03
580   พินิจ    มะลิยศ 654***147@npu.ac.th 2022-07-19 10:00:04
581   เมฆาวัฒน์    สมปัญญา 653***446@npu.ac.th 2022-07-19 09:54:47
582   ธนกฤต    โสมนาม 654***261@npu.ac.th 2022-07-19 09:29:21
583   ชุลีพร    พันขาว 653***438@npu.ac.th 2022-07-19 09:22:38
584   ลาภิน    ปัญทา 654***154@npu.ac.th 2022-07-19 09:21:11
585   พลวัต    โอทาตะวงค์ 653***404@npu.ac.th 2022-07-19 09:20:03
586   กัลยา    ไชยเพชร 656***068@npu.ac.th 2022-07-19 08:30:54
587   สลักดาว    ไตรินทร์ 656***026@npu.ac.th 2022-07-18 21:05:40
588   นันธิชา    เรือนนา 656***075@npu.ac.th 2022-07-18 21:00:16
589   พัชราภา    ชัยเทศ 656***076@npu.ac.th 2022-07-18 21:00:03
590   จุฑารัตน์    หาญมนตรี 656***034@npu.ac.th 2022-07-18 20:49:37
591   วิภาดา    นนทะวงษา 653***076@npu.ac.th 2022-07-18 16:05:11
592   สุดารัตน์    ปุยะติ 653***035@npu.ac.th 2022-07-18 16:05:02
593   กิติภูมิ    งามขุนทด 653***126@npu.ac.th 2022-07-18 16:01:49
594   มณฑิชา    กาญบุตร 653***159@npu.ac.th 2022-07-18 15:56:00
595   ภัทรสุดา    อภัยโส 653***446@npu.ac.th 2022-07-17 19:30:27
596   อารยา    แก้วซุย 645***824@npu.ac.th 2022-07-17 10:11:25
597   สิริยากร    ใจยศ 654***469@npu.ac.th 2022-07-16 22:29:07
598   เฟื่องฟ้า    จันทะโคตร 654***083@npu.ac.th 2022-07-16 08:38:27
599   ภูธิป    โพธิ์ไทร 653***561@npu.ac.th 2022-07-14 21:43:29
600   ณัฐชา    ฝ่ายเพีย 654***067@npu.ac.th 2022-07-12 14:43:10
601   ขจรยศ    ผาลา 653***249@npu.ac.th 2022-07-12 13:01:20
602   สุรพล    คำมุงคุณ 653***123@npu.ac.th 2022-07-12 12:46:29
603   นภาพร    พาไหม 653***248@npu.ac.th 2022-07-12 08:35:04
604   จิดาภา    นีละสมิต 653***230@npu.ac.th 2022-07-12 08:31:34
605   จิรภัทร    ทวีกอง 653***436@npu.ac.th 2022-07-11 21:20:05
606   ลัคณา    วงค์กระโซ่ 653***481@npu.ac.th 2022-07-11 13:06:58
607   สุธิชา    บุญมานนท์ 653***504@npu.ac.th 2022-07-11 11:49:51
608   พรอนงค์    วันทา 653***033@npu.ac.th 2022-07-11 11:49:23
609   บุณยนุช    กามัง 653***066@npu.ac.th 2022-07-11 11:38:54
610   วรัญญา    มุกดาม่วง 653***512@npu.ac.th 2022-07-11 11:38:53
611   กิริยาภรณ์    ไชยวงษ์ศรี 654***042@npu.ac.th 2022-07-11 11:18:55
612   พรพิพัฒน์    พรหมดี 653***017@npu.ac.th 2022-07-11 11:16:28
613   ฐิติพร    สิงห์คะ 653***447@npu.ac.th 2022-07-11 10:40:59
614   ปาลิดา    ตะวงษ์ 653***421@npu.ac.th 2022-07-11 10:15:59
615   วราภรณ์    หารมุนตรี 653***111@npu.ac.th 2022-07-11 09:38:21
616   เพ็ญภัค    แก้วหลอดหล้า 653***300@npu.ac.th 2022-07-11 08:57:34
617   กนกวรรณ    ภูพันเดียว 653***463@npu.ac.th 2022-07-11 08:55:27
618   มธุรดา    วังวงค์ 653***562@npu.ac.th 2022-07-11 08:01:58
619   เบญจลักษณ์    เคนโสม 653***470@npu.ac.th 2022-07-10 19:25:36
620   พิชญา    วงค์ศรีชา 653***210@npu.ac.th 2022-07-10 16:00:47
621   นริศรา    จันทร์สวัสดิ์ 653***116@npu.ac.th 2022-07-10 14:31:38
622   พรชิตา    ปาระลี 654***059@npu.ac.th 2022-07-10 11:56:22
623   สันต์    น้อยลำ 653***486@npu.ac.th 2022-07-09 23:13:38
624   สกุลทิพย์    ภูมิลา 653***162@npu.ac.th 2022-07-09 16:36:01
625   ปรียานุช    เมืองคุณงาม 653***244@npu.ac.th 2022-07-09 13:31:47
626   จักรกฤษณ์    ดาบสมศรี 656***673@npu.ac.th 2022-07-09 13:27:24
627   กมลวรรณ    พฤกษา 653***020@npu.ac.th 2022-07-09 12:34:57
628   จันทา    มายอด 656***681@npu.ac.th 2022-07-09 09:37:05
629   ธีรเทพ    พันธ์หนอง 653***587@npu.ac.th 2022-07-08 13:20:31
630   ปวิตรา    ตะวงษ์ 653***439@npu.ac.th 2022-07-08 13:18:19
631   วิภาวี    ศรีวงษา 653***454@npu.ac.th 2022-07-08 13:13:35
632   ธนศักดิ์    พิมพานนท์ 653***603@npu.ac.th 2022-07-08 13:13:29
633   ปนัดดา    บัวริ 653***496@npu.ac.th 2022-07-08 13:13:03
634   อภัสรา    โลสันตา 653***090@npu.ac.th 2022-07-08 13:12:37
635   ธิติพงศ์    พลหล้า 653***355@npu.ac.th 2022-07-08 13:12:37
636   เดชนรินทร์    ทองยอด 653***678@npu.ac.th 2022-07-08 13:12:34
637   สุริวิภา    นัดดาวงค์ 653***306@npu.ac.th 2022-07-08 13:12:27
638   อาภัชรินทร์    ลือพอก 653***553@npu.ac.th 2022-07-08 13:12:26
639   กิตติพันธุ์    พลหล้า 653***348@npu.ac.th 2022-07-08 13:12:19
640   จารุวัฒน์    อ่อนแก้ว 653***538@npu.ac.th 2022-07-08 13:12:16
641   พัชรียาพร    ราชบัญฑิต 653***157@npu.ac.th 2022-07-08 13:12:07
642   ธัญนาฎ    ลุนลักษณ์ 653***520@npu.ac.th 2022-07-08 13:11:48
643   ณัฐภรณ์    ฮามคำฮัก 653***611@npu.ac.th 2022-07-08 13:11:16
644   อานันต์    สมบัติหล้า 653***058@npu.ac.th 2022-07-08 13:11:12
645   พงษ์ดนัย    สาระ 654***253@npu.ac.th 2022-07-08 13:07:31
646   ศจีภรณ์    พิมพงษ์ 653***775@npu.ac.th 2022-07-08 12:41:56
647   ภานุสร    เพลียมา 653***965@npu.ac.th 2022-07-08 12:40:40
648   ชนิตา    วงษ์ราศรี 653***207@npu.ac.th 2022-07-08 11:58:30
649   ศักดา    ป้องเพชร 625***578@npu.ac.th 2022-07-08 06:00:52
650   อำพร    หวีเกตุ 653***973@npu.ac.th 2022-07-07 23:24:06
651   ศราวุธ    ทาเงิน 654***063@npu.ac.th 2022-07-07 18:47:07
652   สัจจพงษ์    เทพธานี 653***613@npu.ac.th 2022-07-07 17:39:20
653   สุภาภรณ์    ศิริผลา 643***187@npu.ac.th 2022-07-07 16:28:46
654   ศิริประภา    ทองดี 653***038@npu.ac.th 2022-07-07 16:15:31
655   สุทัตตา    คำปาตัน 653***783@npu.ac.th 2022-07-07 15:58:12
656   ภูวดล    ดิลกลาภ 654***287@npu.ac.th 2022-07-07 15:30:53
657   ยศธร    ซองงาม 652***099@npu.ac.th 2022-07-07 14:08:12
658   ประภัสสร    กาญจนเกตุ 653***149@npu.ac.th 2022-07-07 13:59:00
659   อัษฎา    ปรีชาเจริญกิจ 653***220@npu.ac.th 2022-07-07 13:28:52
660   สมชาย    ครุธแสง 654***105@npu.ac.th 2022-07-07 13:26:28
661   ปิยะพร    แสงพรหมชารี 653***212@npu.ac.th 2022-07-07 13:24:23
662   นภัสกร    ดุสิตา 653***253@npu.ac.th 2022-07-07 13:22:48
663   คมชาญ    ชาดา 653***347@npu.ac.th 2022-07-07 13:22:22
664   จีราพร    สุขหลอ 653***156@npu.ac.th 2022-07-07 13:22:14
665   ธรรณพร    โภคสมบูรณ์ 653***339@npu.ac.th 2022-07-07 12:17:47
666   ณรงค์ฤทธิ์    ทับสีแก้ว 653***175@npu.ac.th 2022-07-07 11:41:32
667   ณัฐณิชา    บุญทอง 654***121@npu.ac.th 2022-07-07 11:38:27
668   ภัทรวิน    เอี่ยมตั้ง 654***165@npu.ac.th 2022-07-07 11:06:40
669   ตะวัน    บัวดี 654***173@npu.ac.th 2022-07-07 11:03:30
670   ณัฐนันท์    หนูในน้ำ 654***132@npu.ac.th 2022-07-07 11:03:26
671   สุพศักดิ์    ถิรประภาพร 654***157@npu.ac.th 2022-07-07 11:01:16
672   ตะวัน    สุพร 654***033@npu.ac.th 2022-07-07 11:00:46
673   มินทร์ธาดา    โพชโน 653***198@npu.ac.th 2022-07-07 10:47:53
674   พัณณิภา    บุตรเทพ 653***420@npu.ac.th 2022-07-07 10:43:53
675   ณัฐวรรณ    อั้งโก๊ะ 653***170@npu.ac.th 2022-07-07 10:41:13
676   จารุวรรณ    แก้วกลม 654***329@npu.ac.th 2022-07-07 10:31:45
677   ศุภลาภ    แสนภูวา 654***022@npu.ac.th 2022-07-07 10:24:08
678   พลพงศ์    เจริญรส 654***279@npu.ac.th 2022-07-07 10:20:30
679   บุษยรัตน์    มัยวงศ์ 654***038@npu.ac.th 2022-07-07 10:17:20
680   มลธวัฒน์    รูปงาม 654***220@npu.ac.th 2022-07-07 10:16:09
681   วันชัย    ราชวงค์อุระ 653***271@npu.ac.th 2022-07-07 10:13:22
682   ทัตดนัย    อภัยโส 654***082@npu.ac.th 2022-07-07 10:00:06
683   ชลิดา    พลรัตน์ 653***035@npu.ac.th 2022-07-07 09:46:42
684   จักริน    วงค์โม้ 654***140@npu.ac.th 2022-07-07 09:46:26
685   ศุภณัฐภูมิ    แสนวงษา 654***090@npu.ac.th 2022-07-07 09:46:25
686   พรพลาญชัย    สุหา 653***183@npu.ac.th 2022-07-07 09:46:14
687   อัมรินทร์    ตรีอินทอง 653***142@npu.ac.th 2022-07-07 09:44:44
688   ภูวมินทร์    ติระ 653***134@npu.ac.th 2022-07-07 09:44:37
689   หัดสะดม    ไมชา 654***108@npu.ac.th 2022-07-07 09:44:15
690   ฤชากร    วิเศษชัย 654***207@npu.ac.th 2022-07-07 09:44:11
691   วรากร    คัณทักษ์ 654***041@npu.ac.th 2022-07-07 09:44:09
692   พีรพัฒน์    คู่ภิรมย์ 654***017@npu.ac.th 2022-07-07 09:43:55
693   บัญญัติ    แสงสุวรรณ์ 653***126@npu.ac.th 2022-07-07 09:42:18
694   กนก    ไชยสุริยงค์ 653***118@npu.ac.th 2022-07-07 09:42:16
695   ทินกร    สวัสดิวงชัย 654***116@npu.ac.th 2022-07-07 09:42:04
696   ณัฐภัทร    เหมเมือง 653***050@npu.ac.th 2022-07-07 09:41:31
697   หทัยชนก    มุนิปภา 654***137@npu.ac.th 2022-07-07 09:35:58
698   อริศรา    รัตนศิริ 654***111@npu.ac.th 2022-07-07 09:34:08
699   อชิรญา    พิมพ์พงษ์ 654***129@npu.ac.th 2022-07-07 09:33:42
700   จุฬารักษ์    คำลือไชย 654***061@npu.ac.th 2022-07-07 09:33:37
701   กรรณิการ์    ยืนยง 654***194@npu.ac.th 2022-07-07 09:33:25
702   ยศวดี    นครสี 654***079@npu.ac.th 2022-07-07 09:31:15
703   ธิดารัตน์    พุทธา 654***087@npu.ac.th 2022-07-07 09:30:59
704   พัทธวรรณ    ประการแก้ว 654***202@npu.ac.th 2022-07-06 21:54:56
705   อมรินทร์    แก้วไพศาล 654***103@npu.ac.th 2022-07-06 21:52:39
706   มัสยา    ดวงภักดี 654***095@npu.ac.th 2022-07-06 21:51:50
707   ภัทรพล    ชาสังข์ 653***188@npu.ac.th 2022-07-06 20:54:47
708   รินลดา    อามาตย์สมบัติ 654***036@npu.ac.th 2022-07-06 15:32:51
709   พัฒนา    โปธาคำ 653***346@npu.ac.th 2022-07-06 13:48:20
710   ปวีณรัตน์    สุบิน 653***629@npu.ac.th 2022-07-06 13:22:09
711   กนกพร    ศรวิชัย 653***025@npu.ac.th 2022-07-06 13:20:33
712   ณัฐริกา    อ่อนอินทร์ 613***358@npu.ac.th 2022-07-06 12:33:08
713   ธาริกา    ชัยวังราช 653***363@npu.ac.th 2022-07-06 11:24:44
714   กนกภรณ์    พิลาเลิศ 653***510@npu.ac.th 2022-07-06 11:21:50
715   อภิสิทธิ์    วงศรีชู 654***319@npu.ac.th 2022-07-06 10:09:18
716   ณัฐพงศ์    แสงสว่าง 654***327@npu.ac.th 2022-07-06 10:02:17
717   ปาริชาติ    โฮมแพน 653***350@npu.ac.th 2022-07-05 18:52:47
718   พรหมพร    คนตรง 653***686@npu.ac.th 2022-07-05 18:02:57
719   กรรณิการ์    คามดา 653***005@npu.ac.th 2022-07-05 17:12:55
720   อริศรา    หนองดง 653***079@npu.ac.th 2022-07-05 17:08:33
721   จิรทีปต์    รุ่งเรือง 653***327@npu.ac.th 2022-07-05 14:59:34
722   วนัสนันท์    เดชสุวรรณ 653***892@npu.ac.th 2022-07-05 14:57:42
723   จารุวิทย์    โคตบอง 653***277@npu.ac.th 2022-07-05 14:51:39
724   จักรพงศ์    วันทาดี 653***368@npu.ac.th 2022-07-05 14:51:35
725   นันทวัฒน์    คงทวี 653***152@npu.ac.th 2022-07-05 14:50:53
726   สุมิตตรา    คำศรีพล 641***548@npu.ac.th 2022-07-05 13:17:16
727   ประวีรวัฒน์    วงนาขัน 641***688@npu.ac.th 2022-07-05 13:17:02
728   ชลณัฐชา    แจ่มสุวรรณ 641***654@npu.ac.th 2022-07-05 13:15:42
729   นฤนาท    สุธรรม 641***431@npu.ac.th 2022-07-05 13:15:15
730   มัณฑนา    นิวงษา 654***012@npu.ac.th 2022-07-05 12:08:29
731   ภูริณัฐ    กุลเนตร 654***017@npu.ac.th 2022-07-05 10:36:14
732   วุฒิพงษ์    แสนสุภา 654***110@npu.ac.th 2022-07-05 09:59:45
733   สุวิจักขณ์    จิตค้า 654***094@npu.ac.th 2022-07-05 09:52:50
734   ฐากูร    สายสมุทร 654***012@npu.ac.th 2022-07-05 09:49:38
735   อนุยุต    ชนะมนตรี 654***011@npu.ac.th 2022-07-05 09:49:09
736   กาญจนา    ศิริจันทร์ 654***045@npu.ac.th 2022-07-05 09:47:57
737   อาริสา    ทองวิเศษ 653***431@npu.ac.th 2022-07-05 09:37:34
738   ศศิกานต์    คำสุดแสง 653***959@npu.ac.th 2022-07-05 08:54:53
739   สุภาพร    คงมั่น 654***210@npu.ac.th 2022-07-04 23:16:09
740   ชณิกา    วงศ์สีดา 654***212@npu.ac.th 2022-07-04 19:39:34
741   จุฑามาศ    หลาบโพธิ์ 654***204@npu.ac.th 2022-07-04 19:39:24
742   ภรณ์ทิพา    ไขไพรวัลย์ 654***021@npu.ac.th 2022-07-04 19:38:55
743   ศยามล    นันนวน 654***041@npu.ac.th 2022-07-04 15:56:26
744   ปาริชาติ    ปานวงค์ 654***075@npu.ac.th 2022-07-04 14:57:12
745   กิตติพัทธ์    อุดมเลิศ 653***238@npu.ac.th 2022-07-04 14:30:19
746   กิตติศักดิ์    ผาท้าย 653***220@npu.ac.th 2022-07-04 14:30:14
747   อมิตา    ผ่องแผ้ว 653***051@npu.ac.th 2022-07-04 14:23:13
748   ฤทธิพร    พรมเรียน 654***025@npu.ac.th 2022-07-04 11:27:27
749   อัมภาพร    ทุมมา 653***164@npu.ac.th 2022-07-04 11:23:00
750   พงศพัศ    บุณฑริกวงศ์ 653***229@npu.ac.th 2022-07-04 11:03:33
751   เกวลิน    ผาด่านแก้ว 652***263@npu.ac.th 2022-07-04 10:06:49
752   กิตติภพ    เขียวค้า 652***024@npu.ac.th 2022-07-04 10:04:22
753   ปริวัชร    จันดาประดิษฐ์ 654***026@npu.ac.th 2022-07-04 09:45:48
754   ชลธาร    ไกรษร 654***013@npu.ac.th 2022-07-04 07:53:48
755   นพดล    มัคนา 654***034@npu.ac.th 2022-07-04 07:50:47
756   กิตติพศ    คำปัน 653***412@npu.ac.th 2022-07-04 07:47:32
757   สุทธิราช    บุญเรืองจักร 654***018@npu.ac.th 2022-07-03 19:40:52
758   มลทิพย์    สุขรี 654***033@npu.ac.th 2022-07-03 18:14:42
759   อนุชิต    โลนุช 653***370@npu.ac.th 2022-07-03 15:15:25
760   รัตนะ    ทองมุล 065***5@npu.ac.th 2022-07-03 09:13:03
761   ราตรี    กองเพชร 656***665@npu.ac.th 2022-07-02 15:10:29
762   อัฐพล    พิมพ์พันธุ์ 656***025@npu.ac.th 2022-07-02 13:13:47
763   อิสริยา    จันลุน 656***027@npu.ac.th 2022-07-02 13:09:05
764   รัชนก    มิฆวาฬ 656***019@npu.ac.th 2022-07-02 13:08:40
765   กนกพร    กองเพชร 656***657@npu.ac.th 2022-07-02 09:18:12
766   ณราวรรณ    พลประเสริฐ 653***181@npu.ac.th 2022-07-01 13:51:12
767   พิชเญศ    ศรีหนองห้าง 653***499@npu.ac.th 2022-07-01 10:48:02
768   ปุณยวีร์    กลางประพันธ์ 653***278@npu.ac.th 2022-07-01 09:50:33
769   ณัฐวุฒิ    บรมฤทธิ์ 653***014@npu.ac.th 2022-06-30 23:35:32
770   กรรณวิล    ติยะบุตร 653***041@npu.ac.th 2022-06-30 22:40:59
771   รัชฎาภรณ์    ทุมโยมา 653***258@npu.ac.th 2022-06-30 19:54:28
772   ชลธิชา    ลดกระโทก 653***371@npu.ac.th 2022-06-30 18:53:24
773   ปรียาณัฐ    โคตรปัญญ 653***910@npu.ac.th 2022-06-30 17:16:39
774   กิติยาภรณ์    พิชัย 653***024@npu.ac.th 2022-06-30 16:48:16
775   มนัสนันท์    เวชกามา 653***596@npu.ac.th 2022-06-30 13:13:59
776   นันทยศ    งามดี 653***497@npu.ac.th 2022-06-30 13:09:27
777   ปภาดา    ประเสริฐสังข์ 653***307@npu.ac.th 2022-06-30 13:08:15
778   อิทธิพล    ตันเพ็ง 652***081@npu.ac.th 2022-06-30 11:09:16
779   นัฐสุรีย์    ชัยบิล 652***057@npu.ac.th 2022-06-30 11:04:31
780   สุริยา    เพ็งคำ 652***073@npu.ac.th 2022-06-30 10:52:12
781   ภัณฑิลา    ดอกพิกุล 654***152@npu.ac.th 2022-06-30 09:33:33
782   ปิยะธิดา    หารา 654***145@npu.ac.th 2022-06-30 09:31:38
783   สุกัลญา    เวียงจันทร์ 654***186@npu.ac.th 2022-06-30 09:31:19
784   ชลธิชา    ดีดวงพันธ์ 654***020@npu.ac.th 2022-06-30 09:29:49
785   จุฑารัตน์    บริบูรณ์ 654***178@npu.ac.th 2022-06-30 09:27:50
786   กานต์สินี    งอยภูธร 654***046@npu.ac.th 2022-06-30 09:19:15
787   ปวันรัตน์    วรรณเจริญ 653***833@npu.ac.th 2022-06-30 09:13:56
788   นัชฎาพร    ภูสมดี 653***809@npu.ac.th 2022-06-30 09:13:51
789   มุกขรินทร์    ผุยปัญญา 654***038@npu.ac.th 2022-06-30 09:08:14
790   จิรประภา    โง่นลุน 653***551@npu.ac.th 2022-06-30 09:06:28
791   ชลดา    จิตสวา 653***779@npu.ac.th 2022-06-30 08:53:18
792   วรรณพร    เฉียดไธสง 653***734@npu.ac.th 2022-06-30 08:28:36
793   อรรถพงษ์    อินต๊ะ 653***486@npu.ac.th 2022-06-29 22:24:18
794   พักตรยุรินทร์    กิ่งชัยวงค์ 653***577@npu.ac.th 2022-06-29 21:18:04
795   ภานุวัฒน์    วงศ์วิจิตร 653***284@npu.ac.th 2022-06-29 20:43:51
796   ปณฑิตา    อุปสิทธิ์ 653***466@npu.ac.th 2022-06-29 20:29:16
797   ปุริม    มิรัตนไพร 653***503@npu.ac.th 2022-06-29 19:17:17
798   สรวิชญ์    สามานิตย์ 653***670@npu.ac.th 2022-06-29 16:37:21
799   สุพัตรา    ปัดตา 653***039@npu.ac.th 2022-06-29 14:17:38
800   นิศารัตน์    ปาทะวาด 653***648@npu.ac.th 2022-06-29 14:13:24
801   หทัยวัลย์    ชิตบุตร 653***021@npu.ac.th 2022-06-29 14:05:35
802   เมทิกา    ปอนศรี 653***390@npu.ac.th 2022-06-29 14:01:22
803   วรินยุพา    ไชยพันธุ์ 653***564@npu.ac.th 2022-06-29 14:01:15
804   ศิริญากร    บุญบรรลุ 653***572@npu.ac.th 2022-06-29 13:58:34
805   มนธิรา    บุญชาติ 653***366@npu.ac.th 2022-06-29 13:54:34
806   ศุภนันท์    รุ่งสิริพิพัฒน์ 653***655@npu.ac.th 2022-06-29 13:54:10
807   ณัฐวิภา    นนท์คำวงค์ 653***264@npu.ac.th 2022-06-29 13:53:42
808   พัชรินทร์    บุญรังศรี 653***721@npu.ac.th 2022-06-29 13:07:08
809   จินตนา    ไขแสง 653***132@npu.ac.th 2022-06-29 13:03:33
810   ธกานต์    ธุนาสูนย์ 653***480@npu.ac.th 2022-06-29 13:01:46
811   ทิพรัตน์    ธนาโสจิรัตน์ 653***050@npu.ac.th 2022-06-29 13:01:23
812   ธนกฤต    ทุ่มอุทัย 652***393@npu.ac.th 2022-06-29 12:57:41
813   ธนภรณ์    โสมกำสด 653***886@npu.ac.th 2022-06-29 12:42:22
814   จีระภรณ์    แวงโสธรณ์ 653***257@npu.ac.th 2022-06-29 12:13:25
815   สุขสันต์    อุทชัยยา 653***487@npu.ac.th 2022-06-29 11:51:49
816   สุชัญญา    ผายพันธ์ 653***168@npu.ac.th 2022-06-29 10:22:30
817   เนตรนภา    ชะทักรัมย์ 653***126@npu.ac.th 2022-06-29 10:16:35
818   ชนัญชิตา    ลาโคตร 653***010@npu.ac.th 2022-06-29 10:16:30
819   เบ็ญจวรรณ    ยะไวย์ 653***425@npu.ac.th 2022-06-29 10:14:33
820   ปริญญวุฒิ    บุญแสน 653***051@npu.ac.th 2022-06-29 10:13:38
821   ทิพธัญญา    อินทสร้อย 653***118@npu.ac.th 2022-06-29 10:09:27
822   กนกวรรณ    เชื้อคมตา 653***274@npu.ac.th 2022-06-29 09:58:00
823   ฆนากร    จันทร์นคร 653***382@npu.ac.th 2022-06-29 09:17:13
824   สันติภาพ    บุตรราช 641***452@npu.ac.th 2022-06-29 09:06:21
825   ปิยะดา    เสือยา 653***894@npu.ac.th 2022-06-29 08:56:01
826   ชญานันท์    เงาสมรูป 653***646@npu.ac.th 2022-06-29 08:28:15
827   ญาณิศา    แสนศักดา 653***195@npu.ac.th 2022-06-28 23:14:37
828   อภิณัฐ    โนนคู่เขตโขง 653***283@npu.ac.th 2022-06-28 22:57:09
829   นฤมล    เกทิพย์ 653***421@npu.ac.th 2022-06-28 21:15:12
830   เทิดศักดิ์    คำแสน 653***273@npu.ac.th 2022-06-28 19:55:58
831   วิริยา    แสนสุภา 653***612@npu.ac.th 2022-06-28 19:39:45
832   ชัญปภา    ศรีดารักษ์ 653***342@npu.ac.th 2022-06-28 19:39:35
833   วิจิตรา    ลูกกุลา 653***125@npu.ac.th 2022-06-28 19:39:32
834   นันธิชา    โพธิ์ละคร 653***539@npu.ac.th 2022-06-28 19:23:51
835   อารียา    ผาโม้ 653***718@npu.ac.th 2022-06-28 19:23:43
836   รัตนาภา    รัตนวิจิตร 653***357@npu.ac.th 2022-06-28 18:26:05
837   รัตนาภรณ์    บุญเนาว์ 653***837@npu.ac.th 2022-06-28 17:51:42
838   ภัชราภรณ์    ทิจำปา 653***704@npu.ac.th 2022-06-28 17:51:42
839   ระพีพร    กิจสามารถ 653***538@npu.ac.th 2022-06-28 17:51:38
840   รัฐกร    จวงจันทร์ 653***047@npu.ac.th 2022-06-28 17:30:00
841   ชลทิชา    ภูชำนิ 653***302@npu.ac.th 2022-06-28 17:18:54
842   สิรภพ    คำทะเนตร 653***237@npu.ac.th 2022-06-28 17:17:20
843   อริษา    เทศนา 653***059@npu.ac.th 2022-06-28 16:43:51
844   ณิศาชล    ศิริวงศ์ 653***650@npu.ac.th 2022-06-28 16:39:03
845   ราเมศวร์    ถาวร 653***767@npu.ac.th 2022-06-28 16:38:37
846   อรวรรณ    วงศรีลา 653***316@npu.ac.th 2022-06-28 16:00:00
847   นุจรีย์    แสงสี 653***315@npu.ac.th 2022-06-28 15:14:10
848   จุฑาทิพย์    คำทวี 653***018@npu.ac.th 2022-06-28 14:56:42
849   ธิญาดา    สุวะรักษ์ 653***265@npu.ac.th 2022-06-28 14:34:04
850   พิยดา    นิวงษา 653***137@npu.ac.th 2022-06-28 13:45:47
851   วิศรุฒ    ตะเส 653***053@npu.ac.th 2022-06-28 13:44:36
852   หทัยพร    เผ่นจันทึก 653***194@npu.ac.th 2022-06-28 13:44:23
853   พงษ์เทพ    พัตทะโวหาร 653***210@npu.ac.th 2022-06-28 13:44:21
854   อติพร    คงไพรศาล 653***129@npu.ac.th 2022-06-28 13:43:11
855   อภิสิทธิ์    ศรีวิพันธ์ 653***186@npu.ac.th 2022-06-28 13:42:45
856   วุฒิภัทร    เถาสอน 653***087@npu.ac.th 2022-06-28 13:41:27
857   ธนวัตร    คนชุม 653***145@npu.ac.th 2022-06-28 13:40:27
858   จักรี    พนมเริงไชย 653***152@npu.ac.th 2022-06-28 13:39:19
859   นัฐกาล    บุญเทียม 654***428@npu.ac.th 2022-06-28 13:31:51
860   อาทิติยา    กันหาชาติ 653***116@npu.ac.th 2022-06-28 13:11:08
861   ปณิฏฐา    ชาวตระการ 653***332@npu.ac.th 2022-06-28 12:24:37
862   กิตติญาพร    ช้อนขุนทด 653***746@npu.ac.th 2022-06-28 12:19:17
863   อัญชุลีพร    นุ่มนาก 653***282@npu.ac.th 2022-06-28 12:14:03
864   อรลิน    หันจางสิทธิ์ 653***308@npu.ac.th 2022-06-28 12:04:58
865   วัชราภรณ์    ศรีวิชา 653***159@npu.ac.th 2022-06-28 11:58:52
866   โชติรส    นาติโน 654***352@npu.ac.th 2022-06-28 11:57:41
867   ณัฐลิดา    นวนศรี 654***147@npu.ac.th 2022-06-28 11:57:37
868   คมสัน    ศิริวรรณ 654***170@npu.ac.th 2022-06-28 11:57:17
869   ณัฐพร    ตามล 654***162@npu.ac.th 2022-06-28 11:56:35
870   ภัทรานิษฐ์    จำปี 653***902@npu.ac.th 2022-06-28 11:55:30
871   สุธิดา    ดวงพลจันทร์ 654***451@npu.ac.th 2022-06-28 11:55:14
872   สุดารัตน์    ตุลี 653***589@npu.ac.th 2022-06-28 11:55:07
873   จุฑามาศ    ก้อนสินธ์ 654***154@npu.ac.th 2022-06-28 11:54:18
874   กรรณิกา    ท่อแก้ว 653***720@npu.ac.th 2022-06-28 11:29:19
875   สิรีธร    คะดุน 653***506@npu.ac.th 2022-06-28 11:27:53
876   พรรวษา    อุ่นชัย 653***647@npu.ac.th 2022-06-28 11:07:24
877   จิรวดี    ดวงภักดี 653***845@npu.ac.th 2022-06-28 11:02:19
878   ภัสสร    บุญเพ็ง 653***108@npu.ac.th 2022-06-28 10:52:55
879   ณัฏฐริณีย์    ทองทัพ 633***707@npu.ac.th 2022-06-28 10:49:31
880   ฐิติรัตน์    หูมวงศ์ 653***241@npu.ac.th 2022-06-28 10:48:43
881   ปิยธิดา    สายโสภา 653***637@npu.ac.th 2022-06-28 10:29:49
882   พนิดา    คุดคา 652***351@npu.ac.th 2022-06-28 10:26:09
883   ปริญญา    นนทกรี 652***369@npu.ac.th 2022-06-28 10:24:27
884   ชนม์นิภา    จอดนอก 653***653@npu.ac.th 2022-06-28 10:17:39
885   พชราวัชร    จันเทพ 653***585@npu.ac.th 2022-06-28 09:45:55
886   ปรีชญา    สมจี 653***742@npu.ac.th 2022-06-28 09:45:31
887   ศิริรัก    มูลวงค์ 653***494@npu.ac.th 2022-06-28 09:44:22
888   ธนพร    หอมสมบัติ 653***122@npu.ac.th 2022-06-28 09:42:55
889   รติพล    ธนาคุณ 653***510@npu.ac.th 2022-06-28 09:29:31
890   ไหมแพร    สุวรรณคุณ 653***603@npu.ac.th 2022-06-28 09:09:59
891   อานพ    ดาบุตร 654***218@npu.ac.th 2022-06-28 09:03:43
892   สุนิตา    อุปิมนต์ 654***150@npu.ac.th 2022-06-28 08:25:59
893   นวรัตน์    ลาดงเมย 654***168@npu.ac.th 2022-06-28 08:25:38
894   พรรษพร    อินทริง 654***010@npu.ac.th 2022-06-28 08:22:24
895   ชลดา    สันดี 654***242@npu.ac.th 2022-06-28 08:20:37
896   ธิดารัตน์    อุดมมา 654***234@npu.ac.th 2022-06-28 08:19:15
897   สุกัญญา    ศิริวงค์ 654***127@npu.ac.th 2022-06-28 08:19:04
898   ธัญญานา    ลาดี 654***028@npu.ac.th 2022-06-28 08:18:33
899   สิริยากร    บวรธรรมโชติ 653***038@npu.ac.th 2022-06-28 06:31:14
900   บัณฑิตา    ยุทธเก่ง 653***381@npu.ac.th 2022-06-28 06:02:48
901   สิริวิมล    ภูมิเรศสุนทร 653***023@npu.ac.th 2022-06-27 23:11:47
902   จีรวรรณ    พิมพงษ์ 653***111@npu.ac.th 2022-06-27 22:31:36
903   อติรุจ    ชำนาญไพร 653***228@npu.ac.th 2022-06-27 22:11:23
904   พรรณพัชร    โคตรชมภู 653***489@npu.ac.th 2022-06-27 21:52:21
905   ศิรประภา    ไชยรบ 653***323@npu.ac.th 2022-06-27 21:36:22
906   กนกพรรณ    ขันตรีเรือง 653***431@npu.ac.th 2022-06-27 21:14:54
907   ชลิตา    คำโสมศรี 653***215@npu.ac.th 2022-06-27 21:12:38
908   จุฑามาศ    อินก่ำ 653***202@npu.ac.th 2022-06-27 21:04:59
909   พีรดา    วงษ์ละคร 653***430@npu.ac.th 2022-06-27 21:02:42
910   ทัสสนีย์    วิชัยขัทคะ 653***216@npu.ac.th 2022-06-27 21:02:11
911   อรทัย    รักภูเสน 653***449@npu.ac.th 2022-06-27 20:52:45
912   ศุภลักษณ์    สีหา 653***012@npu.ac.th 2022-06-27 19:59:45
913   ธัญสิริ    ชิณรัตน์ 653***423@npu.ac.th 2022-06-27 19:48:11
914   อมรทิพย์    กล้าหาญ 653***570@npu.ac.th 2022-06-27 19:40:50
915   ธัญทิพ    ภูกงลี 653***726@npu.ac.th 2022-06-27 19:13:35
916   ชฎาภรณ์    ถานัน 653***627@npu.ac.th 2022-06-27 19:11:38
917   อรจรีย์    ไพรเขียว 653***829@npu.ac.th 2022-06-27 19:10:04
918   นฤมล    เพชรนาค 653***405@npu.ac.th 2022-06-27 19:06:18
919   ปดิพัทธ์    แก้วหาวงค์ 653***406@npu.ac.th 2022-06-27 18:55:53
920   ภานุพงศ์    มีแก้ว 653***355@npu.ac.th 2022-06-27 18:40:26
921   จุฑามาส    พิมสิงห์ 653***296@npu.ac.th 2022-06-27 18:37:26
922   ฐิติมา    บุญสิทธิ์ 653***604@npu.ac.th 2022-06-27 18:27:55
923   สุวภัทร    วงษาเนาว์ 653***513@npu.ac.th 2022-06-27 18:26:41
924   ทิพาพร    เปาวะนา 653***471@npu.ac.th 2022-06-27 18:26:40
925   ธัญวาศิริ    สารจิต 653***858@npu.ac.th 2022-06-27 18:18:56
926   เกวลิน    สีทา 653***190@npu.ac.th 2022-06-27 18:17:52
927   ธิดารัตน์    เพ็งลุน 653***349@npu.ac.th 2022-06-27 18:12:39
928   ศรัณญา    สุพรมพิมพ์ 653***372@npu.ac.th 2022-06-27 17:49:02
929   จุรีภรณ์    ชนะบูรณ์ 653***365@npu.ac.th 2022-06-27 17:36:47
930   ระวิวรรณ    จันทร์เรือง 653***380@npu.ac.th 2022-06-27 17:35:58
931   สิรามล    มุมแดง 653***398@npu.ac.th 2022-06-27 17:35:53
932   วิจิตรา    ปุญญา 653***182@npu.ac.th 2022-06-27 17:23:57
933   ณัฐพร    เพ็ชรจันทึก 653***697@npu.ac.th 2022-06-27 17:14:32
934   วชิราธร    สร้างแก้ว 653***635@npu.ac.th 2022-06-27 17:03:13
935   อรพรรณ    พิมจักร 653***619@npu.ac.th 2022-06-27 16:36:19
936   มาฆศิริ    ไพสีขาว 653***066@npu.ac.th 2022-06-27 16:35:09
937   ชนากานต์    อินาลา 653***407@npu.ac.th 2022-06-27 16:33:09
938   ปนัดดา    อาจทุมมา 653***241@npu.ac.th 2022-06-27 16:23:11
939   ทิพวรรณ์    รับประภา 653***512@npu.ac.th 2022-06-27 16:21:40
940   วันวิษา    นาโสก 653***017@npu.ac.th 2022-06-27 16:20:07
941   กันยรัตน์    สมขุดทด 653***734@npu.ac.th 2022-06-27 16:18:21
942   วรรณลักษณ์    อินราช 654***014@npu.ac.th 2022-06-27 16:10:10
943   ธัญวิษา    เกษสุภะ 653***199@npu.ac.th 2022-06-27 16:09:52
944   กรรณิกา    แก้วคูนอก 653***454@npu.ac.th 2022-06-27 16:08:22
945   พลอยชมภู    ศรีเมือง 653***173@npu.ac.th 2022-06-27 16:06:12
946   ยุพิณ    สุขสวัสดิ์ 653***280@npu.ac.th 2022-06-27 16:06:10
947   วรายุทธ์    ศิริเวช 653***090@npu.ac.th 2022-06-27 16:05:30
948   กฤษณะ    พุทธโส 653***339@npu.ac.th 2022-06-27 16:02:35
949   นภาพร    นิวงษา 653***370@npu.ac.th 2022-06-27 16:02:12
950   ศรัญญา    พันธ์พุฒ 653***811@npu.ac.th 2022-06-27 15:59:22
951   นฤมล    อภัยโส 653***074@npu.ac.th 2022-06-27 15:58:43
952   ธาราพร    บรรดาศักดิ์ 653***761@npu.ac.th 2022-06-27 15:57:40
953   จีรวัฒน์    อรรคศรีวร 653***107@npu.ac.th 2022-06-27 15:56:58
954   กรรณิกา    ศรีมุกดา 653***753@npu.ac.th 2022-06-27 15:54:15
955   สุธิดา    เอมโอษฐ์ 653***191@npu.ac.th 2022-06-27 15:53:38
956   สุธิตา    ทองศรี 653***420@npu.ac.th 2022-06-27 15:52:52
957   ชนิภรณ์    เสือเอ๋ง 654***139@npu.ac.th 2022-06-27 15:51:48
958   พรชิตา    ดอนหล้า 654***121@npu.ac.th 2022-06-27 15:51:44
959   ศุภดา    แสงตา 653***362@npu.ac.th 2022-06-27 15:51:20
960   ณัฎฐณิชา    สาธุจรัญ 653***263@npu.ac.th 2022-06-27 15:51:19
961   ธิดาภรณ์    ภูชุม 653***396@npu.ac.th 2022-06-27 15:50:33
962   นิจจารีย์    เจริญสุข 653***321@npu.ac.th 2022-06-27 15:49:57
963   จิดาภา    เดชทะศร 653***222@npu.ac.th 2022-06-27 15:49:55
964   กนกอร    สมวงค์ 653***404@npu.ac.th 2022-06-27 15:49:44
965   จิรัชญา    วระสาร 654***311@npu.ac.th 2022-06-27 15:49:42
966   จิรายุ    พาบัว 654***303@npu.ac.th 2022-06-27 15:49:42
967   จิราภัทร    มานะศรี 654***329@npu.ac.th 2022-06-27 15:49:41
968   อาทิตย์    เข็มจันทร์ 654***485@npu.ac.th 2022-06-27 15:49:39
969   ชลิดา    ยนยิ่ง 654***220@npu.ac.th 2022-06-27 15:49:37
970   สุจิรา    แสนมิตร 653***131@npu.ac.th 2022-06-27 15:49:37
971   นภาวรรณ    เพชรวิเศษ 653***057@npu.ac.th 2022-06-27 15:49:36
972   ศศิกานต์    อำคาพานี 654***279@npu.ac.th 2022-06-27 15:49:36
973   ดวงตา    คำสอน 653***123@npu.ac.th 2022-06-27 15:49:35
974   ฐานิดา    สมประสงค์ 653***230@npu.ac.th 2022-06-27 15:49:34
975   ณัฐริกา    ปาละเสริฐ 653***412@npu.ac.th 2022-06-27 15:49:31
976   สุนันทา    อัคฮาด 653***214@npu.ac.th 2022-06-27 15:48:52
977   กุลธิดา    ติดมา 653***225@npu.ac.th 2022-06-27 15:48:50
978   ชรินรัตน์    อุปเพ็ง 653***548@npu.ac.th 2022-06-27 15:48:43
979   กนกกุล    รังหอม 653***712@npu.ac.th 2022-06-27 15:46:27
980   วรลักษณ์    คำศาลา 653***142@npu.ac.th 2022-06-27 15:46:10
981   ธัญชนก    พรมแสง 653***075@npu.ac.th 2022-06-27 15:44:58
982   นนธวัฒน์    วงค์อุคะ 653***480@npu.ac.th 2022-06-27 15:38:05
983   ปราณปรียา    แพนสิงห์ 653***388@npu.ac.th 2022-06-27 15:37:23
984   เพ็ญภัค    นาคโคตร 653***354@npu.ac.th 2022-06-27 15:35:13
985   วิทวัส    บัวริ 643***143@npu.ac.th 2022-06-27 15:34:52
986   ฐิติกาญจน์    ขุนเชียง 653***149@npu.ac.th 2022-06-27 15:34:34
987   เปรธิกา    มุลิจันทร์ 653***713@npu.ac.th 2022-06-27 15:23:37
988   จีรนันท์    บุญบรรลุ 653***100@npu.ac.th 2022-06-27 15:08:31
989   ธาริณี    ดอบุตร 653***209@npu.ac.th 2022-06-27 14:35:43
990   ยุทธนา    เชียงนวน 653***071@npu.ac.th 2022-06-27 14:31:08
991   นรภัทร    คุณปัญญา 653***212@npu.ac.th 2022-06-27 14:09:10
992   ภูมิบดินทร์    วงค์ศิลา 653***402@npu.ac.th 2022-06-27 14:01:38
993   ชฎาธาร    วุฒิตะสาร 653***287@npu.ac.th 2022-06-27 14:01:38
994   จิราภา    อินเสน 653***311@npu.ac.th 2022-06-27 14:01:17
995   ศุภชัย    จำไธสง 653***279@npu.ac.th 2022-06-27 14:01:12
996   อัศดาวุฒิ    อาษาดี 653***030@npu.ac.th 2022-06-27 14:01:04
997   เสกศักดิ์    ทีผุย 653***048@npu.ac.th 2022-06-27 14:00:28
998   ชุติพนธ์    กมลรักษ์ 653***204@npu.ac.th 2022-06-27 14:00:16
999   วรวุฒิ    วงค์ชา 653***253@npu.ac.th 2022-06-27 14:00:10
1000   ณัฐดนัย    เกษธานี 653***345@npu.ac.th 2022-06-27 14:00:10
1001   อภัสรา    ปัญญานาง 653***378@npu.ac.th 2022-06-27 14:00:04
1002   บุญญศิริ    ศรีธรสุทธิ์ 653***386@npu.ac.th 2022-06-27 14:00:00
1003   นนทวัฒน์    ไชยบัน 653***303@npu.ac.th 2022-06-27 13:59:58
1004   พรพิพัฒน์    ควรรณสุ 653***295@npu.ac.th 2022-06-27 13:59:58
1005   เกตุมณี    จันทรวงศ์ 653***360@npu.ac.th 2022-06-27 13:59:43
1006   สุทธิกานต์    คะลีล้วน 653***089@npu.ac.th 2022-06-27 13:59:40
1007   อัครพล    สีบุญ 653***620@npu.ac.th 2022-06-27 13:55:24
1008   พินมนี    พรมคำ 653***353@npu.ac.th 2022-06-27 13:52:19
1009   ศุภิสรา    สุพินิจ 653***563@npu.ac.th 2022-06-27 13:46:19
1010   เกสรา    เกณฑ์สาคู 653***738@npu.ac.th 2022-06-27 13:46:17
1011   ณัชชา    ขัดแก้ว 653***215@npu.ac.th 2022-06-27 13:39:26
1012   ปนัดดา    ภู่ทอง 653***199@npu.ac.th 2022-06-27 13:38:02
1013   กรชนก    พิมราช 653***058@npu.ac.th 2022-06-27 13:36:53
1014   ชวิศ    ด่วนตระกูลศิลป์ 653***116@npu.ac.th 2022-06-27 13:35:20
1015   เอกนรินทร์    จักจินดา 653***272@npu.ac.th 2022-06-27 13:35:09
1016   ธีรภัทร    พ่อยันต์ 653***231@npu.ac.th 2022-06-27 13:35:06
1017   ตุลดา    สมเภา 653***017@npu.ac.th 2022-06-27 13:34:39
1018   วุฒิชัย    สระทองหลาง 653***181@npu.ac.th 2022-06-27 13:33:55
1019   ฟ้าใส    เศรษฐาชัย 653***249@npu.ac.th 2022-06-27 13:33:06
1020   ธีรภัทร    อ้วนแก้ว 653***207@npu.ac.th 2022-06-27 13:32:36
1021   ณัฐภรณ์    ภูมิเขต 653***957@npu.ac.th 2022-06-27 13:25:42
1022   เกศรา    แสนชัย 653***498@npu.ac.th 2022-06-27 13:20:43
1023   นริศรา    บัวชน 653***514@npu.ac.th 2022-06-27 13:17:30
1024   จุรีรัตน์    โคตะลี 653***399@npu.ac.th 2022-06-27 13:12:50
1025   รุ่งราตรี    เพ็ชรโสภา 653***480@npu.ac.th 2022-06-27 13:11:55
1026   ชิดชนก    ทองสรรค์ 653***472@npu.ac.th 2022-06-27 13:10:03
1027   วนัชพร    จั่นจินดา 653***700@npu.ac.th 2022-06-27 12:59:21
1028   ศิรวุฒิ    นนท์คำวงค์ 653***176@npu.ac.th 2022-06-27 12:56:41
1029   วันวิสา    ผลาผล 653***464@npu.ac.th 2022-06-27 12:55:47
1030   ชัยอนันต์    มูลศรี 653***415@npu.ac.th 2022-06-27 12:52:49
1031   อภิญญา    รังษี 653***381@npu.ac.th 2022-06-27 12:52:26
1032   จันทรา    สว่างวงศ์ 653***076@npu.ac.th 2022-06-27 12:51:13
1033   เอกธวัช    ดีล้น 653***544@npu.ac.th 2022-06-27 12:50:03
1034   จุฑามาศ    จันทร์แก้ว 653***357@npu.ac.th 2022-06-27 12:49:17
1035   พิชญะ    หอมแพน 653***191@npu.ac.th 2022-06-27 12:48:18
1036   กัลยาณี    งิ้วพรม 653***291@npu.ac.th 2022-06-27 12:45:32
1037   ศุภธิดา    โคตรชมภู 653***571@npu.ac.th 2022-06-27 12:38:35
1038   จันทณา    เหวยไทย 653***605@npu.ac.th 2022-06-27 12:37:11
1039   จิรารัตน์    วงศ์เหง้า 653***553@npu.ac.th 2022-06-27 12:13:06
1040   อำพล    โพนสร้างแก้ว 653***101@npu.ac.th 2022-06-27 11:51:52
1041   สิรินาถ    สอนใต้ 653***981@npu.ac.th 2022-06-27 11:37:33
1042   เนตรนภา    รอบรู้ 653***750@npu.ac.th 2022-06-27 11:28:28
1043   กมลศรี    บุญเหลา 653***445@npu.ac.th 2022-06-27 11:25:02
1044   อักษรสวรรค์    มาปังโม 653***759@npu.ac.th 2022-06-27 10:40:37
1045   มลธิรา    คิอินธิ 653***158@npu.ac.th 2022-06-27 09:59:35
1046   จิภาดา    แสนศรี 653***174@npu.ac.th 2022-06-27 09:58:03
1047   ธันยาวัฒน์    คะสาน 653***224@npu.ac.th 2022-06-27 09:52:56
1048   อริสา    จินดานิล 653***042@npu.ac.th 2022-06-27 09:47:39
1049   นายพลวิทย์    อำนักขันธ์ 653***057@npu.ac.th 2022-06-27 09:46:49
1050   บุษบา    แข็งแรง 653***040@npu.ac.th 2022-06-27 09:43:38
1051   โสรยา    วงศ์บาตร์ 653***034@npu.ac.th 2022-06-27 09:42:40
1052   อรปรียา    ศรีนะ 653***016@npu.ac.th 2022-06-27 09:39:18
1053   เบญจมาศ    นิลนามะ 653***011@npu.ac.th 2022-06-27 09:39:08
1054   อุลัยวรรณ    ดวงภักดี 653***638@npu.ac.th 2022-06-27 09:26:23
1055   อรวรา    วะชุม 653***163@npu.ac.th 2022-06-27 09:26:12
1056   ศตวรรษ    ป๊อกตื้อ 653***098@npu.ac.th 2022-06-27 09:24:54
1057   นุสบา    พรหมอารักษ์ 653***091@npu.ac.th 2022-06-27 09:24:49
1058   เคลือวัลย์    บุญประเสริฐ 653***478@npu.ac.th 2022-06-27 09:24:40
1059   เขมาภรณ์    อุดมสินประเสริฐ 653***032@npu.ac.th 2022-06-27 09:23:32
1060   อภิญญา    ลาไป 653***240@npu.ac.th 2022-06-27 09:21:29
1061   สุวิวัฒน์    ปุญญาศิริโรจน์ 653***212@npu.ac.th 2022-06-27 08:45:33
1062   เนตรนภา    หาริชัย 653***165@npu.ac.th 2022-06-27 08:43:33
1063   ชลลดา    พลรักษา 653***405@npu.ac.th 2022-06-27 08:43:00
1064   ชัยณรงค์    เอี้ยงลักขะ 653***139@npu.ac.th 2022-06-27 08:42:17
1065   ศิริโชค    คนใจบุญ 653***097@npu.ac.th 2022-06-27 08:42:01
1066   อรจิรา    ทานะเวช 653***157@npu.ac.th 2022-06-27 08:41:40
1067   วิทยา    ยาขามป้อม 653***147@npu.ac.th 2022-06-27 08:39:31
1068   ณัฏฐชัย    มายชะนะ 653***105@npu.ac.th 2022-06-27 08:38:36
1069   ณัฐกิตติ์    ไตรยะถา 653***196@npu.ac.th 2022-06-27 08:35:18
1070   ชนาธิป    ปราบวิชัย 653***249@npu.ac.th 2022-06-27 08:35:18
1071   ชมัยพร    สัพโส 653***048@npu.ac.th 2022-06-27 08:33:40
1072   เกวลิน    ลาวิลาศ 653***188@npu.ac.th 2022-06-27 08:33:23
1073   กฤษณพงษ์    แก้วมณี 653***204@npu.ac.th 2022-06-27 08:32:51
1074   จิราเทพ    ดัชนีย์ 653***022@npu.ac.th 2022-06-27 08:32:36
1075   วิชญะ    ไชยคำหาญ 653***030@npu.ac.th 2022-06-27 08:32:02
1076   กิตติพงษ์    ศรีเพ็ญไชย 653***264@npu.ac.th 2022-06-27 07:51:58
1077   กฤติกานต์    บัวศรี 653***408@npu.ac.th 2022-06-27 07:47:25
1078   ปฐมพงษ์    โพนดาแคบ 653***325@npu.ac.th 2022-06-27 07:44:20
1079   ชนียา    ชาแสงบง 653***136@npu.ac.th 2022-06-27 02:16:10
1080   วัลย์ใส    เค้าสงค์ 653***465@npu.ac.th 2022-06-26 23:53:04
1081   ศศิกาญน์    คำลอย 653***473@npu.ac.th 2022-06-26 22:24:52
1082   นุชภัทร    นาโสก 653***298@npu.ac.th 2022-06-26 22:18:40
1083   สุทธภา    ใชยรถ 653***432@npu.ac.th 2022-06-26 21:59:25
1084   กฤษฎาณุวัฒน์    ภูสนิท 653***693@npu.ac.th 2022-06-26 21:43:47
1085   พิชิต    บุญตาท้าว 653***520@npu.ac.th 2022-06-26 21:42:48
1086   ณภัทร    ไชยสัตย์ 653***354@npu.ac.th 2022-06-26 21:37:22
1087   อรอนงค์    เพียราชใหล 653***143@npu.ac.th 2022-06-26 21:31:32
1088   รัชพล    วงแหวน 653***416@npu.ac.th 2022-06-26 21:30:31
1089   ภูรินทร์    วรกา 653***275@npu.ac.th 2022-06-26 21:30:31
1090   หฤทัย    พรมมงคุณ 653***317@npu.ac.th 2022-06-26 21:29:38
1091   ธัญนาฎ    มุมแดง 653***505@npu.ac.th 2022-06-26 21:14:12
1092   ปฐมพงษ์    วงค์ตาผา 653***028@npu.ac.th 2022-06-26 20:36:46
1093   ภัทรพล    ภูสมสี 653***333@npu.ac.th 2022-06-26 20:26:41
1094   สมัชญา    จันทร์โคตรแก้ว 653***602@npu.ac.th 2022-06-26 19:42:31
1095   สิรวิชญ์    ว่องไว 653***701@npu.ac.th 2022-06-26 19:40:38
1096   พิมพ์ชนก    วัฒนวิเศษ 653***747@npu.ac.th 2022-06-26 19:16:24
1097   อำมรินทร์    บุพศิริ 653***671@npu.ac.th 2022-06-26 19:10:23
1098   กชกร    กุดนอก 653***180@npu.ac.th 2022-06-26 19:07:29
1099   ธนพงษ์    อินทรสิทธิ์ 653***218@npu.ac.th 2022-06-26 18:58:48
1100   อินทิรา    ไชยศรีหา 653***242@npu.ac.th 2022-06-26 18:51:13
1101   สกุลรบ    จำเริญ 653***374@npu.ac.th 2022-06-26 18:16:38
1102   สิทธิพร    วัดแผ่นลำ 653***358@npu.ac.th 2022-06-26 18:10:02
1103   กมลรัตน์    บรรจง 653***150@npu.ac.th 2022-06-26 18:09:56
1104   จีระนันท์    ภูมิเพ็ง 653***106@npu.ac.th 2022-06-26 18:02:10
1105   ธิญาดา    บุญรุ่ง 653***259@npu.ac.th 2022-06-26 17:58:54
1106   เสฎฐวุฒิ    ยาน้อย 653***036@npu.ac.th 2022-06-26 17:53:34
1107   ธนบดี    เพ็งอินทร์ 653***440@npu.ac.th 2022-06-26 17:52:02
1108   กรรณิกา    ทาสีภู 653***531@npu.ac.th 2022-06-26 17:48:21
1109   สุภัสสร    แต้มทอง 653***580@npu.ac.th 2022-06-26 17:46:40
1110   ภานุพงศ์    วงสาสิง 653***754@npu.ac.th 2022-06-26 17:43:39
1111   พรพิมล    พลหาญ 653***127@npu.ac.th 2022-06-26 17:42:48
1112   กัญญาณัฐ    ยือรัมย์ 653***598@npu.ac.th 2022-06-26 17:41:53
1113   สุภาพร    ไชยวงศ์ 653***556@npu.ac.th 2022-06-26 17:37:35
1114   ชนิตา    พลภักดี 653***424@npu.ac.th 2022-06-26 17:37:20
1115   ธมลวรรณ    เวกระโทก 653***488@npu.ac.th 2022-06-26 17:35:41
1116   เศวตฉัตร    กาญบุตร 653***093@npu.ac.th 2022-06-26 17:34:17
1117   ศุภธิดา    แสนย้อย 653***578@npu.ac.th 2022-06-26 17:27:50
1118   นวลอนงค์    ทองบาง 653***606@npu.ac.th 2022-06-26 17:23:03
1119   อภิโชค    มังคละคีรี 653***373@npu.ac.th 2022-06-26 15:44:56
1120   ลักษิกา    จาวหอม 653***299@npu.ac.th 2022-06-26 15:38:02
1121   สุรีย์นิภา    ไชยเพชร์ 653***232@npu.ac.th 2022-06-26 15:33:38
1122   ภัทราพร    อายุวงศ์ 653***448@npu.ac.th 2022-06-26 15:25:59
1123   ปรัชญาวรรณ    ปานนี้ 653***700@npu.ac.th 2022-06-26 15:10:35
1124   นภัสสร    สุคำภา 653***208@npu.ac.th 2022-06-26 15:09:47
1125   สุธาสินี    ชาชัย 653***141@npu.ac.th 2022-06-26 15:02:53
1126   นภัสชล    เส 653***629@npu.ac.th 2022-06-26 14:54:14
1127   อุษณียาภรณ์    ชาเหลา 653***593@npu.ac.th 2022-06-26 14:50:51
1128   หทัยชนก    รุ่งโรจน์ 653***662@npu.ac.th 2022-06-26 14:48:02
1129   ปริญาภรณ์    สอนเม่น 653***092@npu.ac.th 2022-06-26 14:46:19
1130   ชนานัน    พังคี 653***248@npu.ac.th 2022-06-26 14:42:53
1131   พรชิตา    คิดโสดา 653***217@npu.ac.th 2022-06-26 14:35:24
1132   ธีรวัฒน์    สุพร 653***496@npu.ac.th 2022-06-26 14:18:33
1133   อรวรรณ    ซุยพันธ์ 653***453@npu.ac.th 2022-06-26 14:18:11
1134   พิยดา    สุขแสน 653***148@npu.ac.th 2022-06-26 14:11:50
1135   อมลวรรณ    ระวาดชู 653***504@npu.ac.th 2022-06-26 14:09:33
1136   ณัฐดนัย    แสงสุริยันต์ 653***026@npu.ac.th 2022-06-26 13:59:10
1137   เกวลิน    งาสิทธิ์ 653***234@npu.ac.th 2022-06-26 13:58:32
1138   ณัฐธิดา    ขจัดมนทิน 653***705@npu.ac.th 2022-06-26 13:57:55
1139   สรียา    สารแสน 653***437@npu.ac.th 2022-06-26 13:52:14
1140   ขวัญชนก    ป้องนอก 653***743@npu.ac.th 2022-06-26 13:51:13
1141   กนกวรรณ    พูลเพิ่ม 653***507@npu.ac.th 2022-06-26 13:50:09
1142   จุฑาภรณ์    สีเทพ 653***133@npu.ac.th 2022-06-26 13:49:36
1143   สุทัตตา    สุรินทร 653***735@npu.ac.th 2022-06-26 13:46:47
1144   กานติมา    ไขเหลาคำ 653***192@npu.ac.th 2022-06-26 13:42:21
1145   ศิริวรรณ    สงครามพล 653***685@npu.ac.th 2022-06-26 13:38:31
1146   ภัทรสุดา    ไชยกา 653***636@npu.ac.th 2022-06-26 13:35:41
1147   รุ่งรัตน์    วิชัยโย 653***479@npu.ac.th 2022-06-26 13:32:49
1148   ชนิญญา    ปัญญาแก้ว 653***364@npu.ac.th 2022-06-26 13:26:59
1149   พิสุดา    บุญทา 653***379@npu.ac.th 2022-06-26 13:21:46
1150   ธนาภา    นาโควงค์ 653***669@npu.ac.th 2022-06-26 13:21:25
1151   วิรากร    คุณทา 653***536@npu.ac.th 2022-06-26 13:19:23
1152   พัทธนันท์    สอนคำมูล 653***166@npu.ac.th 2022-06-26 13:19:21
1153   เสาร์วรัตน์    ศรีแจ่ม 653***460@npu.ac.th 2022-06-26 13:19:14
1154   มัลลิกา    จิตสวา 653***027@npu.ac.th 2022-06-26 13:19:13
1155   ปิยาพัชร    ศรีสุวงค์ 653***197@npu.ac.th 2022-06-26 13:18:45
1156   จารุวรรณ    ไปนา 653***281@npu.ac.th 2022-06-26 13:17:56
1157   ศิริศักดิ์    อุตรหงษ์ 653***502@npu.ac.th 2022-06-26 13:16:42
1158   กัลญาณี    บุผาหลง 653***056@npu.ac.th 2022-06-26 13:16:30
1159   พิมพ์พร    ศรีลา 653***412@npu.ac.th 2022-06-26 13:16:22
1160   ธิรพัฒน์    อินธิราช 653***457@npu.ac.th 2022-06-26 13:15:25
1161   จักรกฤษณ์    พันธพัฒน์ 653***134@npu.ac.th 2022-06-26 13:14:54
1162   ทักษิณ    วงษาเนาว์ 653***171@npu.ac.th 2022-06-26 13:14:41
1163   ทิพย์สุดา    บุญสม 653***644@npu.ac.th 2022-06-26 13:10:38
1164   ปิยธิดา    มุจรินทร์ 653***019@npu.ac.th 2022-06-26 13:08:29
1165   พิเชษฐ์    บุญยืน 653***175@npu.ac.th 2022-06-26 13:08:06
1166   ชุตินันท์    บุราตาโน 653***035@npu.ac.th 2022-06-26 13:07:12
1167   เนตรนภา    ศรีวงษา 653***587@npu.ac.th 2022-06-26 13:03:32
1168   พุฒิพงศ์    จันทร์ศรีเมือง 653***395@npu.ac.th 2022-06-26 13:03:01
1169   ณัฐวุฒิ    ประสิทธิเวส 653***461@npu.ac.th 2022-06-26 13:00:49
1170   มัลลิกา    สุขสม 653***594@npu.ac.th 2022-06-26 12:59:12
1171   ธัญพิชชา    บุญค้ำ 653***331@npu.ac.th 2022-06-26 12:58:44
1172   สุดาพร    ศรีพันลม 653***388@npu.ac.th 2022-06-26 12:57:15
1173   วิไลวรรณ    หาได้ 653***579@npu.ac.th 2022-06-26 12:57:03
1174   ปวีนา    ทนคำดี 653***107@npu.ac.th 2022-06-26 12:57:00
1175   อทิตยาภรณ์    อินธิแสง 653***643@npu.ac.th 2022-06-26 12:56:37
1176   จิณัฐตา    รุ่งเรือง 653***438@npu.ac.th 2022-06-26 12:54:10
1177   ศศิกานต์    ทองสะอาด 653***397@npu.ac.th 2022-06-26 12:52:59
1178   วราภรณ์    เถาดี 653***727@npu.ac.th 2022-06-26 12:52:52
1179   วรัญญา    คลังทอง 653***362@npu.ac.th 2022-06-26 12:51:33
1180   ธีรดา    ศิริวาร 653***446@npu.ac.th 2022-06-26 12:49:59
1181   กัณณิกา    คำภูแสน 653***528@npu.ac.th 2022-06-26 12:46:54
1182   คฑาวุธ    ลุนนู 653***387@npu.ac.th 2022-06-26 12:46:34
1183   วรรัตน์    วรสาร 653***628@npu.ac.th 2022-06-26 12:43:28
1184   อัญรัตน์    มะอินทร์ 653***878@npu.ac.th 2022-06-26 12:42:36
1185   ณัฐริกา    ออมแก้ว 653***414@npu.ac.th 2022-06-26 12:42:36
1186   ปราณี    ปัญจิต 653***289@npu.ac.th 2022-06-26 12:41:55
1187   นลิตา    บันทอน 653***569@npu.ac.th 2022-06-26 12:41:45
1188   ผดุงเดช    พูนกลาง 653***222@npu.ac.th 2022-06-26 12:41:37
1189   ปวีณา    ทะรังสร้อย 653***321@npu.ac.th 2022-06-26 12:41:19
1190   มัณฑิรา    สมรฤทธิ์ 653***312@npu.ac.th 2022-06-26 12:39:07
1191   อริศรา    ธนระพิษ 653***411@npu.ac.th 2022-06-26 12:37:50
1192   ศศิกาญน์    ผิวผาย 653***135@npu.ac.th 2022-06-26 12:35:23
1193   ภัสสรา    รัตนแสง 653***601@npu.ac.th 2022-06-26 12:34:19
1194   กชกานต์    ตราชู 653***080@npu.ac.th 2022-06-26 12:33:52
1195   ปิยะวลี    คำแก้ว 653***361@npu.ac.th 2022-06-26 12:30:37
1196   วโรดม    วงค์จันทร์เรียง 653***452@npu.ac.th 2022-06-26 12:30:22
1197   กฤตฐิญา    กลางประพันธ์ 653***072@npu.ac.th 2022-06-26 12:30:01
1198   วรัชยา    ศิริขันธ์ 653***114@npu.ac.th 2022-06-26 12:29:33
1199   พิมลรัตน์    พิลา 653***049@npu.ac.th 2022-06-26 12:29:01
1200   ชลิดา    ศิริจันทร์โท 653***044@npu.ac.th 2022-06-26 12:27:59
1201   รัตนากร    บุญทะจันทร์ 653***214@npu.ac.th 2022-06-26 12:27:14
1202   ผกามาศ    ดวงอาสงค์ 653***460@npu.ac.th 2022-06-26 12:26:57
1203   มานิตา    สิงห์ศิล 653***149@npu.ac.th 2022-06-26 12:23:38
1204   ภารดา    สืบสา 653***827@npu.ac.th 2022-06-26 11:31:48
1205   ณัฐริกา    วงค์ชาชม 653***188@npu.ac.th 2022-06-26 09:42:05
1206   ธนกฤต    โพธิ์นาง 653***063@npu.ac.th 2022-06-25 22:28:59
1207   กิตติภักดี    ไชยเทศ 653***089@npu.ac.th 2022-06-25 22:28:20
1208   วริยา    มูลโสม 653***420@npu.ac.th 2022-06-25 21:30:58
1209   อนุชา    ชำนาญยิ่ง 653***515@npu.ac.th 2022-06-25 19:18:57
1210   แพรวา    เป้งคำภา 653***614@npu.ac.th 2022-06-25 19:18:43
1211   รัชดาภรณ์    ศรีทอง 653***455@npu.ac.th 2022-06-25 19:13:27
1212   กชพร    นาแก้ว 653***198@npu.ac.th 2022-06-25 18:57:57
1213   จารุพัสตร์    อ่อนกาสินธ์ 653***081@npu.ac.th 2022-06-25 18:01:58
1214   ธณัชชา    นาทองคำ 653***347@npu.ac.th 2022-06-25 17:50:30
1215   ศศิธร    ปาปะขา 653***024@npu.ac.th 2022-06-25 17:25:23
1216   จุฑาทิพย์    แสงฤทธิ์ 653***099@npu.ac.th 2022-06-25 16:06:00
1217   ปัญนิตา    เดนชา 653***370@npu.ac.th 2022-06-25 15:38:51
1218   อรัญญา    ปึ้งตะเนน 653***032@npu.ac.th 2022-06-25 15:38:06
1219   อรปรียา    ขันมา 654***176@npu.ac.th 2022-06-25 15:33:15
1220   ศิลารัตน์    แสนนา 653***560@npu.ac.th 2022-06-25 15:08:05
1221   สุภารัตน์    ดวงกลาง 653***117@npu.ac.th 2022-06-25 15:01:42
1222   ศตวรรษ    หอมอ้ม 653***396@npu.ac.th 2022-06-25 14:59:24
1223   จุฑาภรณ์    ศักดิ์ทวีเจริญ 653***057@npu.ac.th 2022-06-25 14:55:16
1224   ประภัสรา    อนานันต์ 653***563@npu.ac.th 2022-06-25 14:31:24
1225   ทินภัทร    จักรบุตดา 653***511@npu.ac.th 2022-06-25 14:29:47
1226   นภัสสร    เพียรโคตร 653***677@npu.ac.th 2022-06-25 14:29:45
1227   สายสุดา    สีสด 653***555@npu.ac.th 2022-06-25 14:29:29
1228   พัทรพล    อุปัญญ์ 653***651@npu.ac.th 2022-06-25 14:20:24
1229   เพ็ญนภา    นาเพียงล้อม 653***522@npu.ac.th 2022-06-25 14:20:02
1230   พัชราภรณ์    ไชยเชษฐ์ 653***530@npu.ac.th 2022-06-25 14:18:54
1231   พิมพ์ชนก    แสนวงษ์ 653***128@npu.ac.th 2022-06-25 14:14:27
1232   พัชรพร    คงยิ่งหาร 653***668@npu.ac.th 2022-06-25 12:34:05
1233   เบญจมาศ    วรคันทักษ์ 654***093@npu.ac.th 2022-06-25 10:00:55
1234   นิติศักดิ์    ศิริวงศ์ 654***143@npu.ac.th 2022-06-25 09:24:08
1235   นารีรัตน์    โสมชัย 653***164@npu.ac.th 2022-06-24 22:51:19
1236   ศศิวิมล    ไกรกิจราษฎร์ 653***258@npu.ac.th 2022-06-24 22:40:32
1237   วริศรา    ศิริภักดิ์ 653***503@npu.ac.th 2022-06-24 22:38:07
1238   ชรินทร์พร    กาหาวงค์ 654***119@npu.ac.th 2022-06-24 19:24:07
1239   ศิริรัตน์    บุญศรี 653***154@npu.ac.th 2022-06-24 19:16:32
1240   วรฤทธิ์    แพงดี 654***135@npu.ac.th 2022-06-24 19:12:51
1241   อริษา    มณีสม 654***069@npu.ac.th 2022-06-24 19:01:21
1242   สุพรรณี    มาดาจันทร์ 654***184@npu.ac.th 2022-06-24 19:00:23
1243   นันทิยา    ขุนศรี 654***044@npu.ac.th 2022-06-24 18:51:22
1244   ศัลยา    วงค์แก้ว 654***051@npu.ac.th 2022-06-24 18:45:38
1245   อภิศักดิ์    ด้วงโต้ด 654***036@npu.ac.th 2022-06-24 18:32:39
1246   ศรุตา    จันทะกรณ์ 653***999@npu.ac.th 2022-06-24 13:17:06
1247   ดนุพล    มหาวงศ์ 652***214@npu.ac.th 2022-06-24 12:44:36
1248   ณภัทร    แก้ววิเศษ 653***013@npu.ac.th 2022-06-24 12:09:46
1249   จันจิรา    อ่อนอารี 653***569@npu.ac.th 2022-06-24 12:07:23
1250   จิระนันท์    ก่ำเสริฐ 656***582@npu.ac.th 2022-06-24 12:06:19
1251   ธัญพิชชา    เหล่าศรีชัย 653***069@npu.ac.th 2022-06-24 10:35:28
1252   คฑาวุฒิ    ไชยปัญญา 651***037@npu.ac.th 2022-06-24 08:51:33
1253   ทักษ์ดนัย    หันจางสิทธิ์ 653***313@npu.ac.th 2022-06-23 20:54:59
1254   ณัฏฐณิชา    ธัญพิสิษฐ์กุล 653***065@npu.ac.th 2022-06-23 20:43:23
1255   ชมพูนุช    ผดุงกิจ 653***689@npu.ac.th 2022-06-23 18:39:54
1256   ทองพูล    ดึกภุมรินทร์ 653***529@npu.ac.th 2022-06-23 18:32:21
1257   จักรวาล    มูลมณี 653***537@npu.ac.th 2022-06-23 18:24:05
1258   พรไพลิน    ดีทัพไทย 652***032@npu.ac.th 2022-06-23 16:59:04
1259   กัญญนัฐ    ไทยธวัชกุล 653***546@npu.ac.th 2022-06-23 16:08:34
1260   นรินนา    โคตนาม 653***038@npu.ac.th 2022-06-23 14:48:38
1261   อภิชญา    คำเพชรดี 633***527@npu.ac.th 2022-06-23 14:47:52
1262   มินรดา    ปังอินทร์ 633***295@npu.ac.th 2022-06-23 14:46:49
1263   ชนนิกานต์    พลดี 633***139@npu.ac.th 2022-06-23 14:46:47
1264   นิภาวรรณ    ฟองอ่อน 653***087@npu.ac.th 2022-06-23 14:46:20
1265   เอนก    แสนสุข 654***029@npu.ac.th 2022-06-23 14:46:16
1266   สิริขวัญ    สิทธิบุญ 653***095@npu.ac.th 2022-06-23 14:46:13
1267   รัชนีกร    คามพิมาย 653***061@npu.ac.th 2022-06-23 14:45:51
1268   ณัฐธิดา    ผางจันทะ 633***147@npu.ac.th 2022-06-23 14:45:01
1269   พรธิดา    อภัยวงศ์ 652***040@npu.ac.th 2022-06-23 13:04:23
1270   พีรพล    ธรรมนู 653***263@npu.ac.th 2022-06-23 12:40:31
1271   อรอุมา    ขอบชัยแสง 656***533@npu.ac.th 2022-06-23 11:49:43
1272   ทัตพิชา    บุญชาญ 653***120@npu.ac.th 2022-06-23 11:48:31
1273   รริลฎา    ศรีสงค์ 656***293@npu.ac.th 2022-06-23 11:47:43
1274   นิติวัฒน์    ผิวเดช 653***013@npu.ac.th 2022-06-23 11:45:59
1275   เบญจพร    กรุงน้ำคำ 653***104@npu.ac.th 2022-06-23 11:43:02
1276   จิตตินันท์    สมพันธ์ 653***062@npu.ac.th 2022-06-23 11:42:27
1277   ณัฎชนน    กุพันลำ 653***088@npu.ac.th 2022-06-23 11:42:12
1278   จักรชัย    ประกิ่ง 653***138@npu.ac.th 2022-06-23 11:42:11
1279   สหรัช    พงษ์ภักดี 653***286@npu.ac.th 2022-06-23 11:42:03
1280   พิทยารัตน์    อรนันท์ 653***203@npu.ac.th 2022-06-23 11:42:01
1281   พีรณัฐ    เบคเกอร์ 653***070@npu.ac.th 2022-06-23 11:41:43
1282   ณัฐพงษ์    บุญชาญ 653***112@npu.ac.th 2022-06-23 11:41:43
1283   รัตน์ชฎา    พิมพ์พงษ์ 653***294@npu.ac.th 2022-06-23 11:41:34
1284   ฤทัยรัตน์    หนูมั่น 653***328@npu.ac.th 2022-06-23 11:41:15
1285   ฉัตรทริกา    แก้วมณีชัย 653***187@npu.ac.th 2022-06-23 11:41:11
1286   รชต    พุฒซ้อน 653***260@npu.ac.th 2022-06-23 11:41:05
1287   รัชกฤช    ภัคนาริวัฒน์ 653***245@npu.ac.th 2022-06-23 11:40:55
1288   ไกรวิทย์    จันทร์ศรีเมือง 653***021@npu.ac.th 2022-06-23 11:40:10
1289   ชิติพัทธ์    หมั่นผดุง 652***230@npu.ac.th 2022-06-23 10:15:17
1290   ธรรมนูญ    ป้องคำแสน 652***016@npu.ac.th 2022-06-23 10:09:58
1291   อารยา    วาดเมือง 653***213@npu.ac.th 2022-06-22 23:36:50
1292   สร้อยสุดา    ราชอินทร์ 656***384@npu.ac.th 2022-06-22 20:47:48
1293   แพรวา    จันโท 653***552@npu.ac.th 2022-06-22 20:00:31
1294   เข็มจิรา    ธารารักษ์ 653***108@npu.ac.th 2022-06-22 18:07:59
1295   ปรียาภรณ์    ประจัญฤทธิ์ 653***611@npu.ac.th 2022-06-22 17:39:31
1296   อริญา    สุทธิสิงห์ 653***163@npu.ac.th 2022-06-22 16:54:06
1297   เสธฐากร    สองเมือง 653***321@npu.ac.th 2022-06-22 14:14:32
1298   รัชชานนท์    ศิลปรายะ 653***255@npu.ac.th 2022-06-22 14:04:46
1299   อิศริยา    แดงลีท่า 653***833@npu.ac.th 2022-06-22 13:00:13
1300   ศุภานันท์    สุคันธ์ 653***115@npu.ac.th 2022-06-22 12:06:41
1301   ธนากร    หังโส 653***314@npu.ac.th 2022-06-22 09:58:59
1302   สุนิตา    พลทอง 652***019@npu.ac.th 2022-06-22 08:56:31
1303   ดวงใจ    ผูนา 652***027@npu.ac.th 2022-06-22 08:51:44
1304   ธนาวิวัฒน์    ไวยารัตน์ 653***297@npu.ac.th 2022-06-22 07:57:05
1305   ธิดา    บุตรพรม 653***371@npu.ac.th 2022-06-21 23:08:10
1306   ภาคภูมิ    ศิริบูรณ์ 653***610@npu.ac.th 2022-06-21 20:32:49
1307   พัชราภรณ์    อารีภักดิ์ 653***728@npu.ac.th 2022-06-21 16:52:17
1308   นภัสวรรณ    จันทะหงษ์ 653***521@npu.ac.th 2022-06-21 10:30:19
1309   รัชฎาภรณ์    โสมรักษ์ 653***547@npu.ac.th 2022-06-21 10:14:24
1310   จันจิรา    วรรณา 653***116@npu.ac.th 2022-06-21 07:26:57
1311   กุลธิดา    ลามคำ 653***536@npu.ac.th 2022-06-21 06:07:53
1312   ฉัตรดาววดี    สุวรรณ 653***577@npu.ac.th 2022-06-21 06:04:15
1313   พัชริดา    เศษณะเวศ 653***736@npu.ac.th 2022-06-20 23:18:39
1314   พัฒนากร    อุดมภัย 656***069@npu.ac.th 2022-06-20 16:19:46
1315   สุธิตา    กาภูคำ 653***809@npu.ac.th 2022-06-20 16:02:00
1316   พลอยรัตน์    พิพัฒน์กุล 653***710@npu.ac.th 2022-06-20 15:31:08
1317   สิริภัทร    ยาทองไชย 653***015@npu.ac.th 2022-06-20 15:24:49
1318   ปภัสสร    ธาตุไพบูลย์ 653***561@npu.ac.th 2022-06-20 15:24:30
1319   ณัฐพร    สายสี 653***627@npu.ac.th 2022-06-20 15:23:48
1320   จิตราภา    เพียศรี 653***124@npu.ac.th 2022-06-20 15:21:46
1321   นรินทร์ทิพย์    บรรเทิง 653***397@npu.ac.th 2022-06-20 15:21:37
1322   ณัฐชนก    เรณู 653***593@npu.ac.th 2022-06-20 15:21:31
1323   สุทธิดา    นิตยาคม 653***056@npu.ac.th 2022-06-20 15:21:24
1324   นฤมล    ชุมพร 653***413@npu.ac.th 2022-06-20 15:21:22
1325   อรญาพร    แทนค่ำ 653***825@npu.ac.th 2022-06-20 15:20:47
1326   สุภาพร    ยุตกิจ 653***817@npu.ac.th 2022-06-20 15:20:06
1327   ขวัญหทัย    คำวันดี 653***090@npu.ac.th 2022-06-20 15:19:52
1328   จิรายุพร    โพธิ์ละคร 653***157@npu.ac.th 2022-06-20 15:19:43
1329   สุพิศรา    เศษวงค์ 653***080@npu.ac.th 2022-06-20 15:19:38
1330   ปัณณภรณ์    ปรีถวิล 653***637@npu.ac.th 2022-06-20 15:19:33
1331   ประติตา    สีดาพา 653***587@npu.ac.th 2022-06-20 15:19:04
1332   สุนิสา    พลแสน 653***064@npu.ac.th 2022-06-20 15:18:56
1333   สุทิวัส    สักขาพรม 653***791@npu.ac.th 2022-06-20 15:18:50
1334   พรพรรณ    ยลสำอางค์ 653***650@npu.ac.th 2022-06-20 15:18:47
1335   ปาริฉัตร    จันทร์มาลา 653***645@npu.ac.th 2022-06-20 15:18:46
1336   วิภาวดี    ทิพประมวล 653***926@npu.ac.th 2022-06-20 15:18:30
1337   กฤติยาภรณ์    ศิริกำเลิศ 653***058@npu.ac.th 2022-06-20 15:18:14
1338   จิรภา    โพธิบัญดิษ 653***140@npu.ac.th 2022-06-20 15:18:10
1339   กนกพร    วงศ์สนั่น 653***017@npu.ac.th 2022-06-20 15:18:05
1340   สุริวิพา    ฤทธิภักดี 653***841@npu.ac.th 2022-06-20 15:17:56
1341   พัชรพร    ฟ้าเหลื่อน 653***338@npu.ac.th 2022-06-20 15:17:52
1342   กฤติยาภรณ์    ใจสุข 653***066@npu.ac.th 2022-06-20 15:17:52
1343   พรหมพร    อินทรกง 653***694@npu.ac.th 2022-06-20 15:17:50
1344   ณัทฐริญญา    เตชะ 653***272@npu.ac.th 2022-06-20 15:17:46
1345   ญาณิศา    ผลโสม 653***231@npu.ac.th 2022-06-20 15:17:41
1346   ธัญสุดา    แก้วที 653***348@npu.ac.th 2022-06-20 15:17:27
1347   ชญานี    ละม้าย 653***304@npu.ac.th 2022-06-20 15:17:27
1348   อภิญญา    ชัยหาญ 653***130@npu.ac.th 2022-06-20 15:17:18
1349   นัทธิชา    ชิณวรรณะ 653***447@npu.ac.th 2022-06-20 15:17:04
1350   สุจิรา    โคตรธรรม 653***031@npu.ac.th 2022-06-20 15:17:03
1351   นิชาภา    สุจริต 653***470@npu.ac.th 2022-06-20 15:17:02
1352   มัทนา    ชัยชา 653***850@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:58
1353   ธมลวรรณ    จูแจ่ม 653***322@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:57
1354   ชรินรัตน์    ประคอง 653***215@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:57
1355   วรรณวิภา    ทองหมื่นไวย์ 653***411@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:55
1356   สุมินทรา    คณาสาร 653***098@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:55
1357   พลอยพรรณ    พิลาวุฒิ 653***702@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:55
1358   ปาริชาติ    ราชคต 653***652@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:43
1359   สุตาภัทร    ภูงามดี 653***049@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:42
1360   ธารสุวรรณ    นามเกต 653***355@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:42
1361   พิมวิภา    สีน้ำเงิน 653***361@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:39
1362   พิทักษ์ชนม์    เรืองศาสตร์ 653***777@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:39
1363   อากร    ลิไสย์ 653***189@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:38
1364   ถิรณิชา    ยอดเจริญ 653***306@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:36
1365   นราวดี    ไวยศรีแสง 653***389@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:36
1366   ภคพร    แร่วงค์คต 653***801@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:34
1367   วชิราภรณ์    บุทธิจักร์ 653***884@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:33
1368   มนัสนันท์    พรมมา 653***835@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:32
1369   จุฑาทิพย์    นาเพ็ง 653***270@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:31
1370   ศศิยุคล    เตยหล้า 653***967@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:30
1371   พจนิน    จันทร์ขันตี 653***678@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:26
1372   ณิชานันท์    แสงศิริพงษ์ 653***280@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:22
1373   กัญญาณัฐ    วุฒิสาร 653***221@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:21
1374   วนัสนันท์    สายมณี 653***718@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:19
1375   รุจิราภรณ์    ไชยพันโท 653***876@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:18
1376   อภิญญา    เนื้อแก่น 653***148@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:18
1377   ปรียาพร    ใจช่วง 653***643@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:18
1378   ธีรญา    กินลา 653***320@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:17
1379   วาสนา    เพชรเรือง 653***767@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:15
1380   วิจิตรา    รามฤทธิ์ 653***900@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:13
1381   ปณธร    ปัจฉิมบุตร 653***553@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:11
1382   ศลิษา    วะชุม 653***934@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:08
1383   ศสิตา    จันทร์หล้า 653***445@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:08
1384   ภัทรกันย์    ขวัญปัง 653***692@npu.ac.th 2022-06-20 15:16:02
1385   ปิยะมน    เทียมฟุตบอลล์ 653***660@npu.ac.th 2022-06-20 15:15:57
1386   ศุภาพิชญ์    โคตวงค์ 653***983@npu.ac.th 2022-06-20 15:15:55
1387   ณัฐนันท์    เพ็ชรัตน์ 653***619@npu.ac.th 2022-06-20 15:15:55
1388   กชพร    บรรพศรี 653***502@npu.ac.th 2022-06-20 15:15:54
1389   วรรณภา    เอื้อกิจ 653***742@npu.ac.th 2022-06-20 15:15:54
1390   จุฑามาศ    กุลอัก 653***288@npu.ac.th 2022-06-20 15:15:53
1391   พุธิตา    ขันสำรอง 653***793@npu.ac.th 2022-06-20 15:15:53
1392   พัชราภรณ์    เบญมาตย์ 653***676@npu.ac.th 2022-06-20 15:15:53
1393   ปรียาภรณ์    พลเยี่ยม 653***603@npu.ac.th 2022-06-20 15:15:52
1394   ฐิติกา    ดาบพลอ่อน 653***256@npu.ac.th 2022-06-20 15:15:51
1395   อินทิราภรณ์    ผลขาว 653***494@npu.ac.th 2022-06-20 15:15:48
1396   ดวงกมล    บุญที 653***298@npu.ac.th 2022-06-20 15:15:48
1397   กุลปริยา    ทองผาย 653***082@npu.ac.th 2022-06-20 15:15:48
1398   กมลชนก    กล้ายุทธ 653***033@npu.ac.th 2022-06-20 15:15:45
1399   ธัญญารัตน์    พรมเกษร 653***330@npu.ac.th 2022-06-20 15:15:44
1400   ริญาทอง    อุณวงค์ 653***868@npu.ac.th 2022-06-20 15:15:43
1401   กัลยากร    สาวะพันธ์ 653***239@npu.ac.th 2022-06-20 15:15:37
1402   หทัยชนก    รื่นรมย์ 653***114@npu.ac.th 2022-06-20 15:15:34
1403   กุลธิดา    หวังรัตนศรี 653***544@npu.ac.th 2022-06-20 15:15:24
1404   พัชรี    ไทยวีวรรณ 653***684@npu.ac.th 2022-06-20 15:15:23
1405   ฐิตารีย์    ภัทรปิติวัฒน์ 653***249@npu.ac.th 2022-06-20 15:15:20
1406   นวนันท์    เชื้ออุ่น 653***439@npu.ac.th 2022-06-20 15:15:10
1407   อมลธีรา    ดีนาน 653***478@npu.ac.th 2022-06-20 15:15:09
1408   ศศิกานต์    ศรีคราม 653***942@npu.ac.th 2022-06-20 15:15:08
1409   ฉันทนา    อุ่นชัย 653***173@npu.ac.th 2022-06-20 15:15:07
1410   เบญจพร    ผูกรักษ์ 653***546@npu.ac.th 2022-06-20 15:15:05
1411   เนติกาญจน์    บุตรสันเทียะ 653***496@npu.ac.th 2022-06-20 15:15:04
1412   ญาณะวดี    ฮวดศรี 653***223@npu.ac.th 2022-06-20 15:15:02
1413   จารุณี    สายสี 653***247@npu.ac.th 2022-06-20 15:15:01
1414   รุ่งระวี    ยินดี 653***403@npu.ac.th 2022-06-20 15:15:00
1415   อภิญญา    ไชยวิเศษ 653***122@npu.ac.th 2022-06-20 15:14:57
1416   นิพาดา    สาระ 653***488@npu.ac.th 2022-06-20 15:14:54
1417   ปภาดา    แก้วมุงคุณ 653***579@npu.ac.th 2022-06-20 15:14:54
1418   อาภัสรา    วงศ์อ่อน 653***197@npu.ac.th 2022-06-20 15:14:54
1419   ประภาวี    ทองสุขนอก 653***595@npu.ac.th 2022-06-20 15:14:54
1420   มลธิลา    แจ้งเจริญ 653***843@npu.ac.th 2022-06-20 15:14:54
1421   วิชุดา    มัยวงศ์ 653***918@npu.ac.th 2022-06-20 15:14:53
1422   ชญานิษฐ์    กรวิรัตน์ 653***199@npu.ac.th 2022-06-20 15:14:53
1423   พิมพ์มาดา    นำพละอภิเดชสกุล 653***785@npu.ac.th 2022-06-20 15:14:52
1424   วัทนวิภา    ปารีสร้อย 653***759@npu.ac.th 2022-06-20 15:14:52
1425   อริสา    ฝากา 653***171@npu.ac.th 2022-06-20 15:14:52
1426   พัทธ์ธีรา    เสาวโร 653***769@npu.ac.th 2022-06-20 15:14:51
1427   วริศรา    ปานิเสน 653***437@npu.ac.th 2022-06-20 15:14:50
1428   ณัฏฐณิชา    วระวัด 653***312@npu.ac.th 2022-06-20 15:14:49
1429   สัญชัย    นคะรังสุ 653***991@npu.ac.th 2022-06-20 15:14:49
1430   สุวัฒน์ชัย    หงษ์ศรีทอง 653***106@npu.ac.th 2022-06-20 15:14:48
1431   ก้องภพ    พิเศษฤทธิ์ 653***074@npu.ac.th 2022-06-20 15:14:48
1432   พัชรี    โพธิ์ชัยศรี 653***744@npu.ac.th 2022-06-20 15:14:48
1433   นันทิพร    วิเศษ 653***462@npu.ac.th 2022-06-20 15:14:48
1434   อารยา    อันทรโคตร 653***205@npu.ac.th 2022-06-20 15:14:43
1435   จิณณวัตร    จีบบรรจง 653***254@npu.ac.th 2022-06-20 15:14:26
1436   นันทกานต์    ไชยพร 653***454@npu.ac.th 2022-06-20 15:14:16
1437   พัชรีภรณ์    คำมุงคุณ 653***751@npu.ac.th 2022-06-20 15:14:04
1438   บังอร    อ่อนหวาน 653***504@npu.ac.th 2022-06-20 15:14:04
1439   จุฑามาศ    พิเศษฤทธิ์ 653***165@npu.ac.th 2022-06-20 15:13:30
1440   โฉมฉาย    มากงูเหลือม 653***181@npu.ac.th 2022-06-20 15:13:07
1441   บัณฑิตา    สีมาเพชร 653***520@npu.ac.th 2022-06-20 15:12:30
1442   บังอร    สุขจิต 653***512@npu.ac.th 2022-06-20 15:12:29
1443   สุพิชฌา    พิมพ์บุญ 653***072@npu.ac.th 2022-06-20 15:11:55
1444   ระพีพัฒน์    ดิฉิม 653***395@npu.ac.th 2022-06-20 15:11:29
1445   สกาวลักษณ์    สิงห์ชา 656***640@npu.ac.th 2022-06-19 10:58:30
1446   รุ่งนภา    ชัยบด 656***632@npu.ac.th 2022-06-19 10:58:08
1447   ภิรมณ์ญา    มูลเมือง 656***624@npu.ac.th 2022-06-19 10:57:52
1448   จิตรลดา    สุขสละ 656***616@npu.ac.th 2022-06-19 10:57:33
1449   กันธิยา    เมืองโคตร 656***590@npu.ac.th 2022-06-19 10:57:17
1450   จักรพันธ์    นามบุดดี 656***574@npu.ac.th 2022-06-19 10:56:18
1451   สุฑามาศ    ป้อมศิลารัตน์ 656***566@npu.ac.th 2022-06-19 10:55:57
1452   ณัฐพล    เรือนมงคล 656***558@npu.ac.th 2022-06-19 10:55:37
1453   สิริเอนก    นามอั้ง 656***525@npu.ac.th 2022-06-19 10:55:21
1454   กิตติชัย    สุขวฑฒโน (แก่นจันทร์) 656***517@npu.ac.th 2022-06-19 10:55:06
1455   ระวีวรรณ    ลุงไธสง 656***509@npu.ac.th 2022-06-19 10:54:48
1456   รัตติพงษ์    ต้นน้อย 656***491@npu.ac.th 2022-06-19 10:54:32
1457   สุรีย์พร    ไกรสิน 656***483@npu.ac.th 2022-06-19 10:54:00
1458   ปฐมพงศ์    พรหมอารักษ์ 656***475@npu.ac.th 2022-06-19 10:53:17
1459   อภินันทวุฒิ    ไชยกา 656***442@npu.ac.th 2022-06-19 10:52:37
1460   เจตณรงค์    วรฮาด 656***426@npu.ac.th 2022-06-19 10:51:08
1461   ยชญ์ธเนศ    อัปทัง 656***418@npu.ac.th 2022-06-19 10:50:53
1462   รัชนีกร    ผิวสว่าง 656***400@npu.ac.th 2022-06-19 10:50:21
1463   ศุภณัฐร์    สุทธิประภา 656***392@npu.ac.th 2022-06-19 10:50:06
1464   ขจรศักดิ์    เดชขันธ์ 656***376@npu.ac.th 2022-06-19 10:49:06
1465   พิกุลทอง    ยะสุรีย์ 656***368@npu.ac.th 2022-06-19 10:48:50
1466   พรกนก    โสมะมี 656***343@npu.ac.th 2022-06-19 10:48:23
1467   พรศิริภัสร์    ศรีพระยา 656***335@npu.ac.th 2022-06-19 10:47:56
1468   ลักขณา    คล้ายกิ่ง 656***327@npu.ac.th 2022-06-19 10:47:13
1469   ณิชานันท์    มูลสุวรรณ์ 656***319@npu.ac.th 2022-06-19 10:46:45
1470   ปุณยนุช    ชูเสน 656***608@npu.ac.th 2022-06-19 10:45:39
1471   อินทุอร    วังทะพันธ์ 656***541@npu.ac.th 2022-06-19 10:45:14
1472   จิรานุช    อุบัวบล 656***301@npu.ac.th 2022-06-19 10:43:10
1473   สิรินภา    อุปละวงศ์ 656***285@npu.ac.th 2022-06-19 10:42:54
1474   ณัฐณิชา    ศิรินุมาศ 656***277@npu.ac.th 2022-06-19 10:42:38
1475   อรนิภา    ธนฤทธิ์กุล 656***269@npu.ac.th 2022-06-19 10:42:07
1476   อนุพงษ์    พรมเมือง 656***251@npu.ac.th 2022-06-19 10:41:45
1477   ภัทรภรณ์    ไปปลอด 656***244@npu.ac.th 2022-06-19 10:41:07
1478   รัชนี    ศรีสุธรรม 656***236@npu.ac.th 2022-06-19 10:40:45
1479   สุริยา    ราศรี 656***228@npu.ac.th 2022-06-19 10:40:20
1480   จามจุรี    อินไชยา 656***210@npu.ac.th 2022-06-19 10:39:55
1481   ปนัดดา    ฤทธิ์ทานันท์ 656***202@npu.ac.th 2022-06-19 10:39:39
1482   สุรชาติ    คำกรฤาชา 656***186@npu.ac.th 2022-06-19 10:39:11
1483   ทัศนะ    คล่องดี 656***178@npu.ac.th 2022-06-19 10:38:55
1484   อรพิน    ปัททุม 656***160@npu.ac.th 2022-06-19 10:38:41
1485   ปรีชา    แก้วบางทราย 656***137@npu.ac.th 2022-06-19 10:38:26
1486   ภัควดี    รักษ์โคตร 656***129@npu.ac.th 2022-06-19 10:38:11
1487   ธีระวุฒิ    จันทะพันธ์ 656***103@npu.ac.th 2022-06-19 10:37:55
1488   จาตุรนต์    สุดตะมา 656***079@npu.ac.th 2022-06-19 10:37:37
1489   สมหวัง    หล้าสมบัติ 656***095@npu.ac.th 2022-06-19 10:36:57
1490   กฤษฎา    วันนาพ่อ 656***087@npu.ac.th 2022-06-19 10:36:42
1491   มีนารัตน์    วงศ์เสน่ห์ 656***061@npu.ac.th 2022-06-19 10:36:21
1492   ดวงดาว    มงคลสวัสดิ์ 656***053@npu.ac.th 2022-06-19 10:36:01
1493   อติวิชย์    ศรีจันทร์ 656***046@npu.ac.th 2022-06-19 10:35:46
1494   ศุภสิทธิ์    วงศ์เทพ 656***038@npu.ac.th 2022-06-19 10:35:25
1495   อารีรัตน์    มัฐผา 656***020@npu.ac.th 2022-06-19 10:35:01
1496   สิปปนนท์    เพียรวิชา 656***012@npu.ac.th 2022-06-19 10:27:41
1497   สุดธิดา    ธิวะโต 646***070@npu.ac.th 2022-06-18 17:43:59
1498   สุวภัทร    อุ่นศิริ 656***043@npu.ac.th 2022-06-18 11:55:30
1499   ปุณยวัจน์    พิสุทธิอมรพันธ์ 656***019@npu.ac.th 2022-06-18 11:20:11
1500   วรรณนิภา    คชสวัสดิ์ 656***027@npu.ac.th 2022-06-18 11:19:14
1501   จตุพล    ภูดวงดอก 656***077@npu.ac.th 2022-06-18 10:26:49
1502   ธิภากรณ์    ป้อมศรี 656***044@npu.ac.th 2022-06-18 10:18:30
1503   บรรชัย    สาที 656***119@npu.ac.th 2022-06-18 10:18:19
1504   สุภางค์    แสวงรักษ์ 656***093@npu.ac.th 2022-06-18 10:18:17
1505   กาญฉัฐ    จุฑาณิชญาณ์ 656***127@npu.ac.th 2022-06-18 10:18:14
1506   ฐานิตา    พลชม 656***085@npu.ac.th 2022-06-18 10:18:14
1507   กรรธิมา    ฝาระมี 656***028@npu.ac.th 2022-06-18 10:18:12
1508   นันทนา    ควรรณสุ 656***051@npu.ac.th 2022-06-18 10:18:10
1509   สุวลี    ลูกจันทร์ 656***434@npu.ac.th 2022-06-18 10:18:01
1510   ทีฆชนม์    คนขยัน 651***227@npu.ac.th 2022-06-17 09:21:25
1511   บุริศร์    โยบุตดา 651***151@npu.ac.th 2022-06-17 09:20:19
1512   ธนสิทธิ์    นาชัยเริ่ม 651***169@npu.ac.th 2022-06-17 09:19:56
1513   ณฐกรกฤตย์    พึ่งบุญไพศาล 651***052@npu.ac.th 2022-06-17 09:19:26
1514   ณัฐวุฒิ    มาศขาว 651***128@npu.ac.th 2022-06-17 09:16:32
1515   ปิยธิดา    วงนางาม 651***102@npu.ac.th 2022-06-17 09:16:32
1516   กรภพ    สุขวิพัฒน์ 651***136@npu.ac.th 2022-06-17 09:14:53
1517   บัณฑิตา    ไกยะฝ่าย 651***086@npu.ac.th 2022-06-17 09:14:50
1518   ศรัณยู    ดีหนู 651***185@npu.ac.th 2022-06-17 09:14:28
1519   ธนชัย    สมทวย 651***144@npu.ac.th 2022-06-17 09:14:21
1520   กิตติศักดิ์    แท้สูงเนิน 651***094@npu.ac.th 2022-06-17 09:14:02
1521   ภูวดล    ชนะดิษฐ์ 651***193@npu.ac.th 2022-06-17 09:13:49
1522   ฐิตาภรณ์    นามดี 652***06@npu.ac.th 2022-06-17 06:41:49
1523   กรกช    มูลไชย 652***55@npu.ac.th 2022-06-16 21:21:02
1524   กัญญาพัชร    ทองคนทา 652***127@npu.ac.th 2022-06-16 09:23:18
1525   ออมทรัพย์    วะชุม 652***226@npu.ac.th 2022-06-16 09:22:29
1526   อานุภาพ    จานบานหลง 652***101@npu.ac.th 2022-06-16 09:21:31
1527   นัฐนนท์    ทองพูล 652***051@npu.ac.th 2022-06-16 09:19:58
1528   กุลณัฐ    ดรวิชา 652***010@npu.ac.th 2022-06-16 09:19:50
1529   สุจิรา    คำโสภา 652***218@npu.ac.th 2022-06-16 09:19:49
1530   วาทินี    ลีรัตนชัย 652***150@npu.ac.th 2022-06-16 09:19:48
1531   ชลธิชา    สีฤทธิ์ 652***028@npu.ac.th 2022-06-16 09:19:40
1532   วีระวัฒน์    วะบังลับ 652***168@npu.ac.th 2022-06-16 09:19:02
1533   ณัฐวุฒิ    เชื้อกะโซ่ 652***143@npu.ac.th 2022-06-16 09:18:55
1534   ธนพล    วะชุม 652***044@npu.ac.th 2022-06-16 09:18:54
1535   สุวัชร์    พรหมชัย 652***184@npu.ac.th 2022-06-16 09:18:48
1536   จิตติ    สิทธิ 652***200@npu.ac.th 2022-06-16 09:18:47
1537   สรัลพร    นาโควงค์ 652***176@npu.ac.th 2022-06-16 09:18:39
1538   อภิชาติ    ไชยมงค์ 652***192@npu.ac.th 2022-06-16 09:18:33
1539   กัญญารัตน์    ภูสีฤทธิ์ 652***135@npu.ac.th 2022-06-16 09:18:33
1540   ชลธิชา    นาโควงค์ 652***036@npu.ac.th 2022-06-16 09:18:31
1541   นิธิภูมิ    นาคโคตร 652***069@npu.ac.th 2022-06-16 09:18:29
1542   ปวรุตม์    ประกิ่ง 652***077@npu.ac.th 2022-06-16 09:18:22
1543   อโณทัย    กวดขั้น 652***015@npu.ac.th 2022-06-16 08:54:17
1544   อนุชิด    ว่องไว 652***022@npu.ac.th 2022-06-16 08:53:16
1545   ไพลิน    หลวงชัย 652***063@npu.ac.th 2022-06-16 08:52:42
1546   วิมลรัตน์    ลาดวน 652***048@npu.ac.th 2022-06-16 08:52:16
1547   นิชาภา    มุงคะวงษ์ 652***96@npu.ac.th 2022-06-15 21:42:17
1548   ปทิตตา    ไทรสุวรรณ์ 652***62@npu.ac.th 2022-06-15 20:17:08
1549   อารยา    ปัญญาพ่อ 652***71@npu.ac.th 2022-06-15 20:04:00
1550   กนิษฐา    แสนสุภา 652***31@npu.ac.th 2022-06-15 19:57:38
1551   พรภิมล    สุวรรณโคตร 652***49@npu.ac.th 2022-06-15 19:41:07
1552   ศุภโชค    ศรีเจริญ 652***39@npu.ac.th 2022-06-15 19:32:32
1553   ตุลาศิณี    ต่างศรี 652***98@npu.ac.th 2022-06-15 19:28:45
1554   ศศิกานต์    ภวภูตานนท์ 652***48@npu.ac.th 2022-06-15 11:43:27
1555   ปิยวัฒน์    คุณา 652***47@npu.ac.th 2022-06-15 10:49:39
1556   ระพีวิชญ์    อ้วนไตร 652***21@npu.ac.th 2022-06-15 10:28:53
1557   ชลธิชา    โกพล 652***05@npu.ac.th 2022-06-15 10:27:54
1558   พงษ์พัฒน์    มงคล 652***72@npu.ac.th 2022-06-15 10:26:59
1559   วริศรา    ทุลาวัน 652***23@npu.ac.th 2022-06-15 10:25:06
1560   ปรานปรียา    น้อยเมืองโพน 652***15@npu.ac.th 2022-06-15 10:24:17
1561   อานันทชัย    นายกชน 652***80@npu.ac.th 2022-06-15 10:19:30
1562   ลักษณพร    ยงกำลัง 652***13@npu.ac.th 2022-06-15 10:16:25
1563   อาริยา    รัตนิมิตร 652***30@npu.ac.th 2022-06-15 10:16:24
1564   วันเฉลิม    ไชยเสนา 652***22@npu.ac.th 2022-06-15 10:14:08
1565   กรพัฒน์    ยตะโคตร 652***068@npu.ac.th 2022-06-14 11:08:58
1566   ปิยะดา    แข็งขัน 652***050@npu.ac.th 2022-06-14 11:05:43
1567   ศุภกร    หอมอ่อน 652***043@npu.ac.th 2022-06-14 11:02:05
1568   ธีรวัฒน์    สมร่าง 652***035@npu.ac.th 2022-06-14 11:00:32
1569   เพชรพนม    จันทรดี 652***092@npu.ac.th 2022-06-14 10:59:51
1570   เอกรัฐ    พั่วพวง 652***118@npu.ac.th 2022-06-14 10:59:12
1571   วิสารท์    รัศมีวงษ์จันทร์ 652***100@npu.ac.th 2022-06-14 10:59:10
1572   วิชิตพงษ์    อ่อนตา 652***142@npu.ac.th 2022-06-14 10:59:09
1573   ณัฐดนัย    อุ่นเทียมโสม 652***076@npu.ac.th 2022-06-14 10:59:09
1574   อลิชา    ปัญญาชัย 651***106@npu.ac.th 2022-06-14 08:15:46
1575   ธนวัติ    บุญก้อน 651***374@npu.ac.th 2022-06-13 18:40:50
1576   ชาญชัย    สาหัส 652***152@npu.ac.th 2022-06-13 17:28:44
1577   อรัญรักษ์    จันทร์โท 651***325@npu.ac.th 2022-06-13 15:46:16
1578   ธนภูมิ    แก้วหาญ 641***259@npu.ac.th 2022-06-13 13:23:15
1579   กฤติพงศ์    ครโสภา 641***267@npu.ac.th 2022-06-13 13:22:22
1580   กษิดิศ    วงอัคคะ 652***058@npu.ac.th 2022-06-13 09:25:53
1581   ธวัชชัย    วงษาดี 652***079@npu.ac.th 2022-06-10 21:21:35
1582   ศรีประไพ    วิบูลกุล 653***085@npu.ac.th 2022-06-10 14:31:30
1583   วชิรวิทย์    โตเต็มโชคชัยการ 653***077@npu.ac.th 2022-06-10 14:31:10
1584   อริศรา    วรวัตนสุชาติ 651***067@npu.ac.th 2022-06-10 14:31:08
1585   ธนรัตน์    สาโสภา 652***145@npu.ac.th 2022-06-10 14:30:50
1586   ชลชาติ    โพธินะ 652***111@npu.ac.th 2022-06-10 14:26:58
1587   พีรดา    กาเทพ 652***061@npu.ac.th 2022-06-10 14:25:34
1588   วัชรพล    บุโพธิ์ 652***103@npu.ac.th 2022-06-10 14:25:32
1589   อริศรา    คำเพ็ง 652***087@npu.ac.th 2022-06-10 14:24:11
1590   ศิริชัย    มีมวล 652***053@npu.ac.th 2022-06-10 14:23:28
1591   กิตติธัช    ลาวงษ์ 652***046@npu.ac.th 2022-06-10 14:23:07
1592   กฤตมุข    หาวงค์ 652***012@npu.ac.th 2022-06-10 14:22:52
1593   ธนาพร    พันนานนท์ 651***034@npu.ac.th 2022-06-10 14:22:34
1594   กชกานต์    ภูจอมแก้ว 651***117@npu.ac.th 2022-06-10 14:22:24
1595   ณัฐการณ์    ไชยวุฒิ 651***125@npu.ac.th 2022-06-10 14:22:22
1596   พุทธางกูร    พันธ์สี 651***083@npu.ac.th 2022-06-10 14:22:13
1597   ธนภัทร    สาแดง 651***075@npu.ac.th 2022-06-10 14:21:30
1598   ธนพงษ์    ทุมแสง 651***026@npu.ac.th 2022-06-10 14:21:29
1599   สุดสาคร    คำโยธา 652***137@npu.ac.th 2022-06-10 14:21:18
1600   อภินันท์    จันทร์ดำ 651***109@npu.ac.th 2022-06-10 14:21:04
1601   โชคอำนวย    วงษ์แสนคำ 652***044@npu.ac.th 2022-06-10 14:20:42
1602   อภิศักดิ์    ชนินทราวุธ 652***129@npu.ac.th 2022-06-10 14:20:42
1603   เสรี    พรมบุตร 651***133@npu.ac.th 2022-06-10 14:20:29
1604   วันเฉลิม    เยาว์ชัย 652***020@npu.ac.th 2022-06-10 14:20:15
1605   ณัฐธิชัย    ไกรษร 652***038@npu.ac.th 2022-06-10 14:20:14
1606   ปฏิภาณ    ศรีสมโภชน์ 652***095@npu.ac.th 2022-06-10 14:20:10
1607   กมลวรรณ    มีพวก 653***093@npu.ac.th 2022-06-10 14:20:02
1608   ลัดดา    โคตรพรม 653***069@npu.ac.th 2022-06-10 14:19:49
1609   ศุทธวีร์    บุนนท์ 653***142@npu.ac.th 2022-06-10 14:19:47
1610   สุรีย์พร    โพนชัยยา 652***066@npu.ac.th 2022-06-10 14:19:47
1611   ภควัตร    จิตไทย 651***091@npu.ac.th 2022-06-10 14:19:21
1612   กัญญาณัฐ    พรมอินตา 651***059@npu.ac.th 2022-06-10 14:19:12
1613   เยาวลักษณ์    ธรรมวงศ์การ 653***134@npu.ac.th 2022-06-10 14:18:53
1614   ปรัชญา    ธ.น.เฮือง 652***036@npu.ac.th 2022-06-10 14:18:52
1615   เกสกนก    โพธิ์บุญเรือง 653***118@npu.ac.th 2022-06-10 14:18:49
1616   นลินนิภา    หงษาวงศ์ 651***141@npu.ac.th 2022-06-10 14:18:44
1617   เบนญามินทร์    ชัยเชษฐ์ 651***018@npu.ac.th 2022-06-10 14:18:30
1618   ชลธิชา    กันหารินทร์ 652***033@npu.ac.th 2022-06-10 14:18:22
1619   สุลีทรัพย์    ตุ้มอ่อน 653***026@npu.ac.th 2022-06-10 14:18:08
1620   ปวิชญา    ถามพันธ์ 653***034@npu.ac.th 2022-06-10 14:18:06
1621   ธีระวัฒน์    ยิ้มสมาน 652***051@npu.ac.th 2022-06-10 14:17:55
1622   เกริกฤทธิ์    สุทธสนธิ์ 653***100@npu.ac.th 2022-06-10 14:17:53
1623   บรรณศักดิ์    จันทร์วิทิตย์ 653***092@npu.ac.th 2022-06-10 14:17:50
1624   สิริพักตร์    พรหมเสนา 653***031@npu.ac.th 2022-06-10 14:17:43
1625   พัชรีภรณ์    โพธิบาย 652***041@npu.ac.th 2022-06-10 14:17:25
1626   ชลลดา    วงค์คำจันทร์ 652***017@npu.ac.th 2022-06-10 14:17:21
1627   ศศิกานต์    คำชมภู 652***025@npu.ac.th 2022-06-10 14:17:16
1628   สุดารัตน์    ธนอุตร 653***018@npu.ac.th 2022-06-10 14:16:48
1629   จิราภรณ์    ประโชติ 652***010@npu.ac.th 2022-06-10 14:16:48
1630   วันเฉลิม    นอสูงเนิน 652***028@npu.ac.th 2022-06-10 14:16:45
1631   เสาวลักษณ์    นวนศรี 652***055@npu.ac.th 2022-06-10 14:16:37
1632   ธิดารัตน์    เสนสอน 653***051@npu.ac.th 2022-06-10 14:14:44
1633   นลิศา    น้อยบรรจง 652***030@npu.ac.th 2022-06-10 14:14:36
1634   ประไพศรี    แก้วมุกดา 633***315@npu.ac.th 2022-06-06 13:58:36
1635   รุ่งนภา    ขาวขำ 633***323@npu.ac.th 2022-06-06 13:57:54
1636   อภิสิทธิ์    จันทร์ใส 633***331@npu.ac.th 2022-06-06 13:56:43
1637   ขนิษฐา    พรหมขุนทอง 633***026@npu.ac.th 2022-06-06 13:54:22
1638   จิราภรณ์    ฮ่มป่า 653***266@npu.ac.th 2022-06-02 16:23:35
1639   สุทธิสา    แก่นจันทร์ 613***101@npu.ac.th 2022-06-02 07:56:34
1640   พลพล    พันพิลา 653***023@npu.ac.th 2022-05-20 17:19:15
1641   ภัทราวุธ    มุกดาวดี 533***180@npu.ac.th 2022-05-18 14:17:20
1642   วรภพ    กลยณีย์ 653***194@npu.ac.th 2022-05-16 15:30:01
1643   บัณฑิตา    ขาวฟอม 653***538@npu.ac.th 2022-05-14 20:19:24
1644   ชมภูนุช    นิวงษา 658***162@npu.ac.th 2022-05-06 16:04:01
1645   นภัทร    เอิบอิ่ม 658***279@npu.ac.th 2022-05-02 22:07:29
1646   อมรรัตน์    แทนรินทร์ 658***725@npu.ac.th 2022-05-01 15:03:25
1647   คุณานนต์    ธงยศ 653***230@npu.ac.th 2022-05-01 10:44:53
1648   ชฎาภรณ์    ปัญญาสาร 658***121@npu.ac.th 2022-04-29 11:37:54
1649   ธิดารัตน์    คะสุดใจ 658***261@npu.ac.th 2022-04-29 10:59:30
1650   วาสนา    คำใส 658***535@npu.ac.th 2022-04-29 10:56:29
1651   พัชธ์ธีรา    อรรคนิตย์ 658***444@npu.ac.th 2022-04-29 10:56:13
1652   นัฐชา    นาโล 658***295@npu.ac.th 2022-04-29 10:55:54
1653   เกวลี    กานุศล 658***089@npu.ac.th 2022-04-29 10:55:33
1654   ทวินวิกา    กุลศรี 658***238@npu.ac.th 2022-04-29 10:55:29
1655   ศศิธร    สูญราช 658***584@npu.ac.th 2022-04-29 10:55:25
1656   ปราณปริยา    ลามคำ 658***360@npu.ac.th 2022-04-29 10:55:20
1657   วิญดา    พลกล้า 658***550@npu.ac.th 2022-04-29 10:55:17
1658   กนกกร    บุพรม 658***014@npu.ac.th 2022-04-29 10:55:14
1659   วิภาลักษณ์    บุตรชาติ 658***568@npu.ac.th 2022-04-29 10:55:12
1660   รณกร    บุญศิริจิณณ์ 658***477@npu.ac.th 2022-04-29 10:54:50
1661   ปิยะธิดา    นามเกตุ 658***394@npu.ac.th 2022-04-29 10:54:41
1662   กรกมล    บุพรม 658***048@npu.ac.th 2022-04-29 10:54:37
1663   สิริลักษณ์    งอนลาด 658***618@npu.ac.th 2022-04-29 10:54:33
1664   ณัฐจิรา    บัวชุม 658***212@npu.ac.th 2022-04-29 10:54:24
1665   นุชลักษณ์    ศิริหัต 658***311@npu.ac.th 2022-04-29 10:54:13
1666   เบญจนาถ    ทองโต 658***345@npu.ac.th 2022-04-29 10:54:13
1667   สุจิตรา    สุกทน 658***626@npu.ac.th 2022-04-29 10:54:12
1668   อุมาพร    ชัยราช 658***774@npu.ac.th 2022-04-29 10:54:10
1669   โสวิภา    ขวัญเมือง 658***691@npu.ac.th 2022-04-29 10:54:10
1670   ธิญาดา    สุกทน 658***253@npu.ac.th 2022-04-29 10:54:09
1671   จันทกานต์    โมคลา 658***105@npu.ac.th 2022-04-29 10:54:08
1672   สุภัชชา    นาโควงค์ 658***675@npu.ac.th 2022-04-29 10:53:59
1673   บุปผานิมิต    ดวงกุลษา 658***329@npu.ac.th 2022-04-29 10:53:56
1674   บูรพา    มณีเชษฐา 658***337@npu.ac.th 2022-04-29 10:53:48
1675   รัตติกาญ    ลาคำ 658***501@npu.ac.th 2022-04-29 10:53:46
1676   ฐิติมา    ชุมปัญญา 658***204@npu.ac.th 2022-04-29 10:53:42
1677   เยาวลักษณ์    หนึ่งคำมี 658***469@npu.ac.th 2022-04-29 10:53:41
1678   อรอนงค์    ศรีบุญโฮม 658***741@npu.ac.th 2022-04-29 10:53:40
1679   สุพัตรา    สุพรรณโมก 658***659@npu.ac.th 2022-04-29 10:53:39
1680   รัตนาภรณ์    คำพิลา 658***527@npu.ac.th 2022-04-29 10:53:37
1681   นิภาพร    รัตนไตร 658***303@npu.ac.th 2022-04-29 10:53:34
1682   ศุภิสรา    พรมพินิจ 658***600@npu.ac.th 2022-04-29 10:53:29
1683   ทัดดาว    พรสวัสดิ์ 658***246@npu.ac.th 2022-04-29 10:53:28
1684   เมย์วดี    ราชสุภา 658***451@npu.ac.th 2022-04-29 10:53:26
1685   เจนจิรา    พูลศิลป์ 658***113@npu.ac.th 2022-04-29 10:53:25
1686   สุมาตรา    โพธิราช 658***683@npu.ac.th 2022-04-29 10:53:24
1687   อัญชลี    นามเหลา 658***766@npu.ac.th 2022-04-29 10:53:23
1688   ปาริชาติ    เหง้าน้อย 658***386@npu.ac.th 2022-04-29 10:53:22
1689   ชลธิชา    นามวรรณ 658***170@npu.ac.th 2022-04-29 10:53:21
1690   อมรรัตน์    บุพศิริ 658***733@npu.ac.th 2022-04-29 10:53:21
1691   วิชุดา    บุนนท์ 658***543@npu.ac.th 2022-04-29 10:53:20
1692   พรเทวี    คุณน้อย 658***436@npu.ac.th 2022-04-29 10:53:20
1693   ศิริลักษณ์    แมดมิ่งเหง้า 658***592@npu.ac.th 2022-04-29 10:53:20
1694   ณัฐิดา    มีระหงส์ 658***220@npu.ac.th 2022-04-29 10:53:20
1695   สุประวีณ์    หารู้ 658***642@npu.ac.th 2022-04-29 10:53:19
1696   ชนกนันท์    วงศ์จันทะ 658***139@npu.ac.th 2022-04-29 10:53:19
1697   สุภัคพร    อริยะ 658***667@npu.ac.th 2022-04-29 10:53:13
1698   กมลชนก    บัวนา 658***030@npu.ac.th 2022-04-29 10:53:11
1699   ปิยาพร    สารกิจ 658***402@npu.ac.th 2022-04-29 10:53:10
1700   กนกพร    ตุ้มอ่อน 658***022@npu.ac.th 2022-04-29 10:53:01
1701   ขวัญดาว    แมดมิ่งเหง้า 658***097@npu.ac.th 2022-04-29 10:52:50
1702   พรชิตา    วะเศษสร้อย 658***428@npu.ac.th 2022-04-29 10:52:50
1703   อชิรญาณ์    โพธิ์สาวัง 658***709@npu.ac.th 2022-04-29 10:52:44
1704   เกวลิน    เชื้อตากวัก 658***071@npu.ac.th 2022-04-29 10:52:39
1705   อมรทิพย์    สุนา 658***717@npu.ac.th 2022-04-29 10:52:37
1706   พนิดา    ย่างกุ้ง 658***410@npu.ac.th 2022-04-29 10:52:35
1707   ฏฐมาพร    จำปา 658***196@npu.ac.th 2022-04-29 10:52:31
1708   ชนากานต์    ทาอ่อน 658***154@npu.ac.th 2022-04-29 10:52:20
1709   กัลยา    ลามคำ 658***055@npu.ac.th 2022-04-29 10:52:18
1710   รัตตยา    จำปาวงศ์ 658***493@npu.ac.th 2022-04-29 10:52:07
1711   ปัญญรัชต์    บุระเนตร 658***378@npu.ac.th 2022-04-29 10:52:00
1712   ชุลิตา    พิมพ์ศรี 658***188@npu.ac.th 2022-04-29 10:51:43
1713   รมยกร    บุตรกัณหา 658***485@npu.ac.th 2022-04-29 10:51:23
1714   นันทวัฒน์    บุญภา 643***261@npu.ac.th 2022-04-29 10:22:11
1715   ทัศนียา    มั่นวงศ์ 633***571@npu.ac.th 2022-04-26 14:10:18
1716   เปรมวดี    เมืองนาม 633***470@npu.ac.th 2022-04-24 19:49:06
1717   พรนภา    สีส่อง 643***060@npu.ac.th 2022-04-22 13:28:35
1718   จิตตา    หลิงสีหา 634***050@npu.ac.th 2022-04-19 14:05:18
1719   สุดาพร    ช่วยรักษา 625***552@npu.ac.th 2022-04-04 18:36:09
1720   ศิริขวัญ    อัครทวีทอง 656***036@npu.ac.th 2022-03-29 13:03:40
1721   โสภิตนภา    ศรีรักษา 653***031@npu.ac.th 2022-03-23 23:45:06
1722   ศิวกร    บัวมุล 641***193@npu.ac.th 2022-03-17 14:42:27
1723   ทนงศักดิ์    นางาม 644***485@npu.ac.th 2022-03-10 12:30:15
1724   ฐานิต    ปรงแก้ว 643***293@npu.ac.th 2022-03-09 11:57:08
1725   ชาตรี    ไชยสุระ 553***627@npu.ac.th 2022-02-23 13:10:27
1726   ธัญนาฎ    โกษาแสง 633***082@npu.ac.th 2022-02-20 10:08:31
1727   พิชญ์สินี    สีคล้าย 632***341@npu.ac.th 2022-02-17 15:08:06
1728   สุพรรณิษา    อินทจักร์ 632***193@npu.ac.th 2022-02-10 18:46:01
1729   ณัฐวัฒน์    วงค์ตาผา 632***064@npu.ac.th 2022-02-10 16:46:34
1730   นวมินทร์    สนเคหงษ์ 631***330@npu.ac.th 2022-02-07 10:33:40
1731   อนงค์ทิพย์    มะอินทร์ 641***184@npu.ac.th 2022-02-07 09:47:56
1732   อภิรดี    พ่อพันดร 634***012@npu.ac.th 2022-02-05 12:50:11
1733   พัฒนพงศ์    ปู่มะรัตน์ 634***055@npu.ac.th 2022-02-05 12:08:06
1734   พฤษฎาภรณ์    อุทัยวัฒน์ 642***864@npu.ac.th 2022-02-01 22:15:01
1735   ไวทยา    เขาฉกรรจ์กิจ 642***047@npu.ac.th 2022-02-01 14:58:52
1736   สัญญาลักษณ์    สุขมอญ 642***906@npu.ac.th 2022-02-01 14:44:40
1737   วัลลภา    วงษาเนาว์ 632***378@npu.ac.th 2022-01-28 12:26:53
1738   อัจฉรีย์    ขันทะชา 632***469@npu.ac.th 2022-01-27 12:33:46
1739   วิริยาภรณ์    เสนพันธ์ 632***311@npu.ac.th 2022-01-27 12:30:02
1740   ปริณดา    ด่างเกษี 632***402@npu.ac.th 2022-01-27 12:28:20
1741   จินตนา    ต้นกันยา 632***360@npu.ac.th 2022-01-27 12:28:13
1742   ธัญวรัตม์    เรือนนา 632***444@npu.ac.th 2022-01-27 12:28:05
1743   พัทธวรรณ    ประการแก้ว 632***535@npu.ac.th 2022-01-27 12:27:46
1744   กัญญารัตน์    บุพศิริ 632***477@npu.ac.th 2022-01-27 12:26:48
1745   รมยา    ปีลาตี 632***063@npu.ac.th 2022-01-27 12:26:47
1746   ธนภัทร    ไชยนาน 632***550@npu.ac.th 2022-01-27 12:26:47
1747   สุดารัตน์    สุขหิรัญ 632***055@npu.ac.th 2022-01-27 12:26:47
1748   กิ่งกาญจน์    นามเสาร์ 632***048@npu.ac.th 2022-01-27 12:26:43
1749   ศิริวรรณ    ดวงภักดี 632***410@npu.ac.th 2022-01-27 12:26:42
1750   อมรินทร์    แก้วไพศาล 632***543@npu.ac.th 2022-01-27 12:26:30
1751   ณัฏฐชานันท์    พันทะวัน 632***386@npu.ac.th 2022-01-27 12:26:07
1752   อุบลวรรณ    สิมมา 632***485@npu.ac.th 2022-01-27 12:25:54
1753   จันทมาศ    สิทธิยา 632***030@npu.ac.th 2022-01-27 12:25:21
1754   อารยา    เอื้องไข 632***071@npu.ac.th 2022-01-27 12:25:20
1755   ปาลิดา    แก้วหาวงค์ 632***022@npu.ac.th 2022-01-27 12:25:14
1756   มัสยา    ดวงภักดี 632***329@npu.ac.th 2022-01-27 12:24:44
1757   สุภาพร    คงมั่น 632***394@npu.ac.th 2022-01-27 12:24:41
1758   อาพร    แน่นอุพำ 632***014@npu.ac.th 2022-01-27 12:24:16
1759   เลิศชัย    ภาภรเพ็ชรศิริ 634***205@npu.ac.th 2022-01-27 10:12:01
1760   พุทธิพัฒน์    แดงสุข 642***647@npu.ac.th 2022-01-21 12:27:02
1761   รณชัย    ธรรมนา 634***437@npu.ac.th 2022-01-19 23:54:11
1762   เสฎฐวุฒิ    ศรีพระจันทร์ 641***143@npu.ac.th 2022-01-19 11:56:44
1763   อนุรักษ์    นามราช 634***429@npu.ac.th 2022-01-18 15:42:15
1764   อัครพงษ์    นนตะแสน 642***245@npu.ac.th 2022-01-18 14:55:54
1765   ทักษ์ดนัย    พันเสถียร 631***144@npu.ac.th 2022-01-12 12:08:44
1766   ทินกร    สวัสดิวงชัย 632***167@npu.ac.th 2022-01-10 11:29:33
1767   วนัทปรียา    นามวงษ์ 633***538@npu.ac.th 2022-01-07 15:09:28
1768   อธิชาติ    สุสิลา 641***227@npu.ac.th 2022-01-07 08:44:07
1769   ขจรศักดิ์    แถวไธสง 643***072@npu.ac.th 2022-01-06 11:09:13
1770   ศินีนุช    รัชโน 643***2242@npu.ac.th 2022-01-05 14:35:14
1771   ศินีนุช    รัชโน 019***@npu.ac.th 2022-01-05 14:30:52
1772   พิชิตชัย    สุพันธ์ 641***019@npu.ac.th 2022-01-05 10:53:40
1773   มาริษา    พลวงศ์ษา 636***550@npu.ac.th 2022-01-05 10:23:45
1774   อุบลวรรณ    สิงห์บุญ 643***646@npu.ac.th 2021-12-28 16:29:31
1775   กฤษฎา    ตุปันนา 642***290@npu.ac.th 2021-12-24 19:41:09
1776   ปรมัตถ์    แวงดา 641***565@npu.ac.th 2021-12-24 10:16:24
1777   ชนันธร    บุญวงค์ 641***060@npu.ac.th 2021-12-23 14:31:30
1778   วรเชษฐ์    นาคสกุล 641***961@npu.ac.th 2021-12-23 14:31:06
1779   อำนาจ    บุตรเวส 641***045@npu.ac.th 2021-12-23 14:24:20
1780   วรวิทธ์    ฝ่ายอินทร์ 641***383@npu.ac.th 2021-12-23 14:18:47
1781   ธีรวัฒน์    สุวันดี 641***011@npu.ac.th 2021-12-23 14:11:13
1782   ธันยบูรณ์    โคตจ้อย 641***169@npu.ac.th 2021-12-23 13:56:30
1783   ศุภกฤต    พลอาษา 641***128@npu.ac.th 2021-12-23 13:52:40
1784   วชิรวิทญ์    ชื่นบาน 641***110@npu.ac.th 2021-12-23 11:15:46
1785   พลพิชัย    นริสาร 621***682@npu.ac.th 2021-12-23 09:26:55
1786   พงศธร    พุทธา 621***138@npu.ac.th 2021-12-23 09:26:45
1787   กษิดิ์เดช    เอกพันธ์ 641***094@npu.ac.th 2021-12-22 15:58:24
1788   จักรรินทร์    พรมชัย 641***136@npu.ac.th 2021-12-22 15:58:07
1789   ศักดิ์สิทธิ์    กาญจนารัตน์ 641***037@npu.ac.th 2021-12-22 15:57:42
1790   ฐิติวุฒิ    สิ่วเสน 641***395@npu.ac.th 2021-12-22 15:23:56
1791   ธนบูรณ์    สีเหมอะ 642***5000@npu.ac.th 2021-12-22 09:23:18
1792   ยศพนธ์    บุ่ยวัน 643***158@npu.ac.th 2021-12-21 13:34:46
1793   ศักรินทร์    สร้อยมาศ 641***904@npu.ac.th 2021-12-20 14:56:52
1794   จิรายุ    โกรัมย์ 641***953@npu.ac.th 2021-12-20 14:56:14
1795   รัชชานนท์    นครังสุ 641***896@npu.ac.th 2021-12-20 14:53:54
1796   นิสาชล    ขันวงค์ 641***109@npu.ac.th 2021-12-20 14:48:03
1797   ศราวุฒิ    ถิตย์ผาด 641***862@npu.ac.th 2021-12-20 14:34:55
1798   ศตนันท์    เสโนฤทธิ์ 641***789@npu.ac.th 2021-12-20 14:25:02
1799   ศุภณัฐ    บุญเต็ม 641***217@npu.ac.th 2021-12-20 11:30:37
1800   สุพจน์    อ้นมา 641***130@npu.ac.th 2021-12-20 08:31:47
1801   สุภัสสรา    โพธิ์งาม 643***174@npu.ac.th 2021-12-18 16:23:01
1802   ธนดล    วงค์ล่าม 643***083@npu.ac.th 2021-12-17 19:04:25
1803   วีรพันธ์    มีสิมมา 642***555@npu.ac.th 2021-12-17 08:32:24
1804   เสมอเดือน    ผายเงิน 646***309@npu.ac.th 2021-12-15 15:08:59
1805   คณิศร    สุวรรณบุผา 641***607@npu.ac.th 2021-12-14 17:07:46
1806   ยุทธนันท์    แสนลัง 622***649@npu.ac.th 2021-12-13 08:22:58
1807   ณิชตา    ตะโพธิ์ 646***013@npu.ac.th 2021-12-11 17:06:26
1808   สันติ    สุนีย์ 646***096@npu.ac.th 2021-12-10 21:12:39
1809   คณิน    สุ่ยหนู 643***141@npu.ac.th 2021-12-10 12:32:49
1810   ธนพัทธ์    ครีจักร 642***126@npu.ac.th 2021-12-09 13:25:29
1811   ภัทรพล    คำจันสี 642***217@npu.ac.th 2021-12-09 11:46:10
1812   นัฐพงษ์    มากอง 642***134@npu.ac.th 2021-12-09 11:44:48
1813   นัทรี    เสนคะ 642***225@npu.ac.th 2021-12-09 11:42:22
1814   นิวัฒน์    สินประโคน 642***142@npu.ac.th 2021-12-09 11:31:15
1815   นิรุต    อินรีย์ 642***092@npu.ac.th 2021-12-09 11:24:37
1816   พันกร    จันทแสน 642***043@npu.ac.th 2021-12-09 11:21:43
1817   ภานุพงษ์    ปรายนอก 631***383@npu.ac.th 2021-12-08 10:43:17
1818   พลากร    เมืองสุวรรณ 631***292@npu.ac.th 2021-12-08 10:42:31
1819   พงค์ปภาพ    พิมกลาง 631***276@npu.ac.th 2021-12-08 10:40:20
1820   จุฑาทิพย์    ฮองต้น 643***405@npu.ac.th 2021-12-08 10:13:09
1821   ธนานันต์    มะหัตกุล 644***386@npu.ac.th 2021-12-08 09:54:46
1822   แพรพลอย    จันทะขัมมา 621***036@npu.ac.th 2021-12-08 03:47:23
1823   ณัฐชนน    เตปิลัย 641***557@npu.ac.th 2021-12-07 14:49:29
1824   ธวัช    ท่าเข 641***516@npu.ac.th 2021-12-07 14:37:01
1825   ธนพล    มะไชยา 641***102@npu.ac.th 2021-12-07 14:08:18
1826   รัชชานนท์    ปัดภัย 631***417@npu.ac.th 2021-12-07 13:42:42
1827   ธนาศิลป์    นุวงค์ศรี 641***049@npu.ac.th 2021-12-07 11:30:28
1828   เสฎฐวุฒิ    ศิริอำนาจ 643***015@npu.ac.th 2021-12-06 11:29:13
1829   พรภิศา    โคสาสุ 643***064@npu.ac.th 2021-12-06 11:07:43
1830   ภูวดล    ขามอรุณ 641***155@npu.ac.th 2021-12-04 19:16:27
1831   พัชรา    พ่อลา 641***354@npu.ac.th 2021-12-03 14:10:53
1832   อนุชิดา    พูลจวง 633***295@npu.ac.th 2021-12-03 13:54:04
1833   เดชประเสริฐ    หยิบไทยสงค์ 641***114@npu.ac.th 2021-12-03 13:51:27
1834   สุรชัย    มุลสุรินทร์ 641***312@npu.ac.th 2021-12-03 13:49:09
1835   ภัทรพล    หนูห่วง 643***117@npu.ac.th 2021-12-03 13:20:27
1836   สรวิศ    อุ่นทรัพย์ 631***028@npu.ac.th 2021-12-03 09:27:27
1837   พิภู    เพชรศิริ 641***296@npu.ac.th 2021-12-02 10:27:31
1838   วราพร    ทุมจันทร์ 643***440@npu.ac.th 2021-12-01 23:05:08
1839   อนุรักษ์    ใจสุข 644***378@npu.ac.th 2021-12-01 14:19:13
1840   สุทธิเกียรติ์    บัวจันทร์ 631***607@npu.ac.th 2021-12-01 13:43:02
1841   อภิวัฒน์    หูมแพง 632***413@npu.ac.th 2021-12-01 10:49:06
1842   ธีรภัทร์    ปานสูง 631***219@npu.ac.th 2021-12-01 10:29:13
1843   ศุภวัตร    ถาวร 631***557@npu.ac.th 2021-12-01 10:28:01
1844   วิชชากร    สอนเนตร 631***490@npu.ac.th 2021-12-01 10:26:21
1845   จิรภัทร    เกษรราช 644***493@npu.ac.th 2021-12-01 10:23:42
1846   ศราวุธ    กุมลา 631***540@npu.ac.th 2021-12-01 10:13:52
1847   เติมศักดิ์    มอญปาก 644***287@npu.ac.th 2021-12-01 09:43:07
1848   ดนุพล    สาระวัน 611***683@npu.ac.th 2021-12-01 08:24:20
1849   จีรวัฒน์    แสนเวียน 631***045@npu.ac.th 2021-11-30 14:58:16
1850   สราวุตร    คำหอมรื่น 631***573@npu.ac.th 2021-11-30 14:57:27
1851   จิรายุ    สุวรรณมาโจ 641***912@npu.ac.th 2021-11-30 13:51:45
1852   โสภณ    ปราบวิชัย 641***072@npu.ac.th 2021-11-30 09:40:04
1853   นิรวิทธ์    แก้วนิวงศ์ 641***805@npu.ac.th 2021-11-29 23:00:45
1854   ธีรนันท์    แสงจันทร์ 641***472@npu.ac.th 2021-11-29 12:01:41
1855   พงศกร    ตังค์ศิวะกร 641***399@npu.ac.th 2021-11-29 11:53:08
1856   ธนาวุฒิ    ปากดี 641***423@npu.ac.th 2021-11-29 11:51:34
1857   พินิจรังสรรค์    ศิลา 641***407@npu.ac.th 2021-11-29 11:44:13
1858   ธนภัทร    พ่อชมภู 642***526@npu.ac.th 2021-11-29 11:29:38
1859   ชยันต์    กิจติศรีวรสาร 641***340@npu.ac.th 2021-11-29 11:24:18
1860   สมชาย    วิโลพรม 631***565@npu.ac.th 2021-11-29 10:09:50
1861   นันธิดา    วระจิต 643***109@npu.ac.th 2021-11-29 09:54:04
1862   ณัชพล    กมลเลิศ 631***511@npu.ac.th 2021-11-29 09:42:19
1863   ฉัตรินยุทธ    แสนบรรดิษฐ 642***799@npu.ac.th 2021-11-26 15:15:47
1864   สุกฤษดิ์    พิลาพอง 641***571@npu.ac.th 2021-11-26 13:37:36
1865   กมลทิพย์    ประทุม 633***551@npu.ac.th 2021-11-26 12:45:07
1866   ประภาพร    มนตรี 612***167@npu.ac.th 2021-11-25 17:27:33
1867   กรณิศ    จักรนารายณ์ 641***290@npu.ac.th 2021-11-25 15:56:24
1868   จุฑารัตน์    คุณทุม 647***018@npu.ac.th 2021-11-25 13:49:40
1869   ปวันรัตน์    รักษาทะเล 642***024@npu.ac.th 2021-11-25 12:49:54
1870   ธีรภัทร์    บัวชุม 642***016@npu.ac.th 2021-11-25 12:28:29
1871   แสนภูมิ    แก้วมาลา 642***057@npu.ac.th 2021-11-25 12:11:17
1872   ชนาธิป    ย่อชัย 642***065@npu.ac.th 2021-11-25 12:09:14
1873   บุญญฤทธิ์    คมแก้ว 644***519@npu.ac.th 2021-11-25 10:20:08
1874   ชนะศักดิ์    มณีสม 631***152@npu.ac.th 2021-11-24 15:13:50
1875   ณัฐปกรณ์    อินแสงแวง 644***253@npu.ac.th 2021-11-24 14:35:58
1876   เอกชัย    นิวงษา 644***148@npu.ac.th 2021-11-24 14:24:48
1877   เทียนชัย    คะปัญญา 641***148@npu.ac.th 2021-11-23 15:59:46
1878   เสฎฐวุฒิ    สิมมาลา 641***023@npu.ac.th 2021-11-23 14:17:26
1879   จิรวัชร    แก้ววรรณ 641***171@npu.ac.th 2021-11-23 14:17:20
1880   สุกัญญา    สิมมาลา 641***514@npu.ac.th 2021-11-23 14:15:55
1881   นัฐพล    เสนาคำ 644***166@npu.ac.th 2021-11-23 11:30:40
1882   ธนพัฒน์    นุสาวา 642***195@npu.ac.th 2021-11-23 10:15:29
1883   ชนุเดช    เวียงแก้ว 631***078@npu.ac.th 2021-11-22 19:40:32
1884   อัศวิน    ศรีทอง 643***064@npu.ac.th 2021-11-22 13:45:38
1885   พุทฒิพงษ์    ประสงค์ดี 643***106@npu.ac.th 2021-11-22 13:35:00
1886   ศรัณยู    จันทร 643***080@npu.ac.th 2021-11-22 13:34:57
1887   ชนาธิป    โงนศรีษะ 643***023@npu.ac.th 2021-11-22 13:34:57
1888   วิษณุ    สามัคคี 643***148@npu.ac.th 2021-11-22 13:34:55
1889   อภินัทธ์    จังตระกูล 643***049@npu.ac.th 2021-11-22 13:34:52
1890   พัฒนะ    จูมแพง 643***031@npu.ac.th 2021-11-22 13:34:52
1891   กิติพงษ์    คุ้มม่วง 643***122@npu.ac.th 2021-11-22 13:34:44
1892   วนิดา    อุปศรี 643***015@npu.ac.th 2021-11-22 13:34:42
1893   ศุภณัฐ    แผ้วสูงเนิน 642***336@npu.ac.th 2021-11-22 11:56:35
1894   ศุภฤกษ์    ผลจันทร์ 634***057@npu.ac.th 2021-11-22 10:32:51
1895   สุรวุฒิ    เดชสอน 641***391@npu.ac.th 2021-11-22 07:58:07
1896   จักรกฤษ    เดชสอน 641***417@npu.ac.th 2021-11-22 07:52:05
1897   บรรณสรณ์    ชัยแยง 641***292@npu.ac.th 2021-11-21 23:57:22
1898   ธีระเดช    พรหมชาติ 631***198@npu.ac.th 2021-11-20 20:19:07
1899   ชานน    ภาคภูมิ 631***230@npu.ac.th 2021-11-20 20:18:42
1900   ธนาวุฒิ    พรมน้อย 631***172@npu.ac.th 2021-11-20 20:01:13
1901   สงกรานต์    ยั่งยืน 647***044@npu.ac.th 2021-11-20 11:12:32
1902   ธนภัทร    พรหมอยู่ 641***052@npu.ac.th 2021-11-19 10:21:44
1903   อภิเดช    จันทร์สว่าง 621***039@npu.ac.th 2021-11-19 00:58:35
1904   สิงหา    อักษราชัย 641***672@npu.ac.th 2021-11-18 17:59:57
1905   ปวีณา    ปานะวงค์ 646***267@npu.ac.th 2021-11-18 17:26:05
1906   อนุวัต    ไชยสุระ 644***130@npu.ac.th 2021-11-18 14:11:30
1907   มงคล    แนวทอง 642***443@npu.ac.th 2021-11-18 12:30:16
1908   สราวุฒิ    คุณขยัน 642***159@npu.ac.th 2021-11-18 12:09:12
1909   รัตนะ    ทองมุล 641***270@npu.ac.th 2021-11-18 11:29:46
1910   ณัฐพล    ขันแข็ง 644***208@npu.ac.th 2021-11-18 09:51:33
1911   นัฐพงษ์    สุขวิพัฒน์ 644***125@npu.ac.th 2021-11-18 09:41:30
1912   พีระพันธ์    ดวนลี 644***240@npu.ac.th 2021-11-18 09:41:04
1913   สุรยุทธ    ลาภบำรุง 641***059@npu.ac.th 2021-11-18 09:40:15
1914   พิชญดา    สืบโมรา 641***067@npu.ac.th 2021-11-18 09:40:15
1915   ธนากร    โกพล 644***174@npu.ac.th 2021-11-18 09:38:22
1916   ชนิตพล    หาคม 621***095@npu.ac.th 2021-11-18 08:55:46
1917   ศุภวัฒน์    พรมวงษา 621***674@npu.ac.th 2021-11-18 08:36:16
1918   ธีระชัย    ไชยสุระ 642***583@npu.ac.th 2021-11-18 08:20:52
1919   วันวิสา    เอี่ยมเนตร์ 611***236@npu.ac.th 2021-11-18 07:53:43
1920   นาวี    พิมูลขันธ์ 641***839@npu.ac.th 2021-11-18 07:47:26
1921   นนทพัทธ์    เทพกรรณ 631***040@npu.ac.th 2021-11-18 06:57:29
1922   จรูญ    ประกิ่ง 641***030@npu.ac.th 2021-11-17 23:51:14
1923   ณปวร    แสนเลิศ 631***115@npu.ac.th 2021-11-17 22:30:16
1924   ปวเรศ    โคสะสุ 631***065@npu.ac.th 2021-11-17 21:47:44
1925   ปิยะมินทร์    สอนรมย์ 631***537@npu.ac.th 2021-11-17 21:05:27
1926   วิทวัส    คนยืน 621***625@npu.ac.th 2021-11-17 20:48:44
1927   สหรัฐ    รัตนงาม 621***344@npu.ac.th 2021-11-17 20:48:31
1928   ธีรเดช    ศรีขว่าง 631***193@npu.ac.th 2021-11-17 18:15:51
1929   ณัฐพงษ์    โสนะโชติ 642***476@npu.ac.th 2021-11-17 16:48:14
1930   กฤตภาส    บัวสาย 641***127@npu.ac.th 2021-11-17 16:15:43
1931   รัชพล    ชุมนวล 631***425@npu.ac.th 2021-11-17 16:14:32
1932   สุริยะชัย    ไชยทองศรี 641***213@npu.ac.th 2021-11-17 15:06:39
1933   ณัฐวุฒิ    อ่อนอั้วะ 641***247@npu.ac.th 2021-11-17 15:05:00
1934   ผกาสินี    แก้ววรรณา 643***319@npu.ac.th 2021-11-17 13:34:02
1935   พัชรพล    สุขวิพัฒน์ 641***581@npu.ac.th 2021-11-17 13:05:12
1936   ธนพนธ์    คำสุข 641***346@npu.ac.th 2021-11-17 12:54:34
1937   จักรกฤษณ์    หามวงค์ 644***182@npu.ac.th 2021-11-17 12:34:07
1938   จิรวัฒน์    เชื้อนารา 641***353@npu.ac.th 2021-11-17 12:17:15
1939   รัฐภูมิ    โยลัย 3***@npu.ac.th 2021-11-17 12:02:35
1940   รัฐภูมิ    โยลัย 641***078@npu.ac.th 2021-11-17 11:34:02
1941   จิรพงศ์    นรสิงห์ 631***156@npu.ac.th 2021-11-17 11:09:13
1942   ธีรภัทร์    บุญรัตน์ 631***248@npu.ac.th 2021-11-17 11:08:27
1943   ธนเนตร์    สนิท 631***177@npu.ac.th 2021-11-17 10:54:04
1944   ผดุงศักดิ์    บัวเคน 641***262@npu.ac.th 2021-11-17 10:46:59
1945   พงษ์วิทย์    ไชยเพชร 642***017@npu.ac.th 2021-11-17 10:33:54
1946   ริมปกรณ์    เดชทะสอน 621***153@npu.ac.th 2021-11-17 10:33:48
1947   เสฎฐวุฒิ    สารทอง 642***348@npu.ac.th 2021-11-17 10:14:42
1948   อัครนิจ    พรหมสุวรรณ์ 641***142@npu.ac.th 2021-11-17 10:09:24
1949   ญาณวุฒิ    ดุดัน 641***631@npu.ac.th 2021-11-17 10:02:35
1950   ธนกรณ์    โหราจันทร์ 642***187@npu.ac.th 2021-11-17 08:50:36
1951   รพีภัทร    พิลาสุข 641***151@npu.ac.th 2021-11-17 08:50:22
1952   อภิสิทธิ์    ผานลาพัง 644***026@npu.ac.th 2021-11-17 08:23:27
1953   ทรัพย์สิน    ประทุมลี 644***042@npu.ac.th 2021-11-17 02:06:10
1954   เกียรติศักดิ์    ศีระโคตร 621***922@npu.ac.th 2021-11-16 19:59:04
1955   สิทธิชัย    สิงห์สา 642***746@npu.ac.th 2021-11-16 19:31:20
1956   อิงครัต    โพธิ์สันเทียะ 644***034@npu.ac.th 2021-11-16 19:24:31
1957   ศุทธินี    ชูศรีวรรณ์ 621***077@npu.ac.th 2021-11-16 18:31:10
1958   โกวิท    สอนซ้าย 642***589@npu.ac.th 2021-11-16 18:12:44
1959   พิมพกานต์    กุมารสิทธิ์ 643***327@npu.ac.th 2021-11-16 17:31:25
1960   นิรุตติ์    แก้วประสินธุ์ 621***831@npu.ac.th 2021-11-16 17:12:48
1961   กิจติพัฒน์    รันไธสง 642***050@npu.ac.th 2021-11-16 16:45:04
1962   กมลชนก    ธรรมสาน 646***291@npu.ac.th 2021-11-16 16:07:25
1963   พีระวัฒน์    พิลาน 642***639@npu.ac.th 2021-11-16 15:51:38
1964   ปรีชา    วิชัยสา 642***571@npu.ac.th 2021-11-16 15:51:02
1965   เฉลิมชัย    เมษาคุณ 642***654@npu.ac.th 2021-11-16 15:48:44
1966   อรวรรณ    ดีนัก 641***995@npu.ac.th 2021-11-16 15:46:30
1967   สุรพัศ    มหาวงศ์ 642***548@npu.ac.th 2021-11-16 15:43:45
1968   เจษฎานนท์    วงศ์รุ่งเรืองโชค 631***446@npu.ac.th 2021-11-16 15:37:55
1969   จิราพร    พรวาปี 642***720@npu.ac.th 2021-11-16 15:34:34
1970   สุชาดา    ไชยต้นเทือก 642***712@npu.ac.th 2021-11-16 15:31:42
1971   ศุภกานต์    บำรุงศรี 642***704@npu.ac.th 2021-11-16 15:31:18
1972   อลงกรณ์    พุทธาผาย 642***209@npu.ac.th 2021-11-16 15:29:58
1973   กิติพัฒน์    หาดี 642***542@npu.ac.th 2021-11-16 13:33:53
1974   พรชัย    จักรชัย 641***117@npu.ac.th 2021-11-16 13:21:32
1975   สิทธิโชค    วิเศษพิริยะกุล 641***026@npu.ac.th 2021-11-16 13:14:03
1976   จิรพงค์    น่านโพธิ์ศรี Pon***@npu.ac.th 2021-11-16 12:39:36
1977   พรชัย    อินทร์เสนลา 642***591@npu.ac.th 2021-11-16 12:23:39
1978   เกริกเกีรยติ    ไกรทอง 642***021@npu.ac.th 2021-11-16 12:08:23
1979   ปุระชัย    นิวงษา 642***559@npu.ac.th 2021-11-16 11:30:08
1980   นันทพงศ์    สีหาทอง 621***765@npu.ac.th 2021-11-16 11:23:15
1981   อรรถพล    นิวงษา 642***120@npu.ac.th 2021-11-16 11:21:16
1982   พิชัย    สุริย์ 642***450@npu.ac.th 2021-11-16 10:59:09
1983   ภานุวัฒน์    ยอดประทุม 644***158@npu.ac.th 2021-11-16 10:47:14
1984   ธนภัทร์    คำภา 621***716@npu.ac.th 2021-11-16 10:45:10
1985   สธนศักดิ์    เครือกลาง 642***179@npu.ac.th 2021-11-16 10:34:07
1986   เกตุผทัย    จันทะขิน 642***231@npu.ac.th 2021-11-16 10:29:47
1987   ธิดารัตน์    โสดาโพธิ์ 641***083@npu.ac.th 2021-11-16 10:28:33
1988   กมล    ดีนัก 632***570@npu.ac.th 2021-11-16 10:17:49
1989   ธนาดุล    นนทศรี 631***289@npu.ac.th 2021-11-16 10:16:58
1990   พีระศักดิ์    บุญกุศล 632***158@npu.ac.th 2021-11-16 10:10:46
1991   นัฐพล    บาศรี 644***075@npu.ac.th 2021-11-16 10:09:53
1992   ภูบดี    นวนแดง 631***206@npu.ac.th 2021-11-16 10:06:04
1993   สิทธิศักดิ์    อินโสม 621***401@npu.ac.th 2021-11-16 10:04:14
1994   ธวัชชัย    กันทิยะ 631***180@npu.ac.th 2021-11-16 10:03:31
1995   ทัตพงศ์    สมลี 642***5340@npu.ac.th 2021-11-16 10:02:56
1996   ณัฐวัตร    ก้อนวัน 642***609@npu.ac.th 2021-11-16 10:01:46
1997   ตรีเทพ    วงษ์ศรีทา 621***161@npu.ac.th 2021-11-16 09:53:41
1998   กิตติภพ    สอนลม 621***328@npu.ac.th 2021-11-16 09:52:23
1999   ธเนศพล    กวนศักดิ์ 621***724@npu.ac.th 2021-11-16 09:51:56
2000   ธีระพงษ์    นิวงษา 621***120@npu.ac.th 2021-11-16 09:51:35
2001   อินธิราช    ดวนลี 642***039@npu.ac.th 2021-11-16 09:37:56
2002   กฤษฎา    ตันอึ่ง 641***373@npu.ac.th 2021-11-16 09:14:28
2003   วีรวัฒน์    ซึกไชย 644***190@npu.ac.th 2021-11-16 08:29:58
2004   ธนวัฒน์    ศรีบัว 642***456@npu.ac.th 2021-11-15 20:34:13
2005   ถิรวัฒน์    โยลัย 631***085@npu.ac.th 2021-11-15 20:19:46
2006   ทวีศักดิ์    เหมหา 631***487@npu.ac.th 2021-11-15 17:33:45
2007   อัครชัย    จันจาด 641***332@npu.ac.th 2021-11-15 17:03:24
2008   ศรายุทธ    ชาตรูประชีวิน 631***461@npu.ac.th 2021-11-15 16:38:19
2009   ธนกร    พันธ์นุราช 632***142@npu.ac.th 2021-11-15 15:58:37
2010   บุญเลิศ    โพธิ์ขำ 647***010@npu.ac.th 2021-11-15 14:41:17
2011   อรรถพล    ทมทะวา 621***542@npu.ac.th 2021-11-15 14:30:04
2012   ฉัตรทริกา    ก้อนคำ 646***275@npu.ac.th 2021-11-15 14:04:14
2013   พรพชร    บุญมอญ 642***514@npu.ac.th 2021-11-15 13:54:45
2014   ยุทธิชัย    เทพกรรณ์ 621***609@npu.ac.th 2021-11-15 13:52:16
2015   จรุดา    วงค์กระโซ่ 646***283@npu.ac.th 2021-11-15 13:48:06
2016   เศรษฐบุตร    บุตรประโคน 612***704@npu.ac.th 2021-11-15 13:46:49
2017   คฑาเทพ    นุตราพันธุ์ 644***155@npu.ac.th 2021-11-15 11:12:10
2018   ปรวิศร์    อินทจักร์ 642***518@npu.ac.th 2021-11-15 10:56:46
2019   วีรพงษ์    นนทะวงษา 631***438@npu.ac.th 2021-11-15 10:16:47
2020   ไพริน    กองวงค์ 643***455@npu.ac.th 2021-11-15 10:12:21
2021   นริศรา    สุวรรณโชติ 646***666@npu.ac.th 2021-11-15 09:41:09
2022   ปวริศ    หม้วยนอก 641***480@npu.ac.th 2021-11-15 09:14:15
2023   วรวิชญ์    ทองรี 632***316@npu.ac.th 2021-11-15 09:12:53
2024   เมฆา    ชัยเทศ 641***498@npu.ac.th 2021-11-15 08:52:12
2025   PALIYA    XAYASITH 646***052@npu.ac.th 2021-11-14 14:46:57
2026   LOTCHANA    NONPASITH 646***045@npu.ac.th 2021-11-14 14:42:18
2027   ธิสาชล    ธันยาวราธร 646***078@npu.ac.th 2021-11-14 14:33:55
2028   นันทยา    นนเลาพล 646***029@npu.ac.th 2021-11-14 14:29:22
2029   รัตติกาล    อาชะวะบูล 646***094@npu.ac.th 2021-11-14 14:29:01
2030   จิระวัลย์    ศิลาอุดม 646***060@npu.ac.th 2021-11-14 14:28:16
2031   พนิดา    สมศรีแพง 646***037@npu.ac.th 2021-11-14 14:28:05
2032   นงคลักษณ์    วงศ์พนารัตน์ 646***086@npu.ac.th 2021-11-14 13:49:33
2033   รุ้งทิวา    จันทร์งาม 646***102@npu.ac.th 2021-11-14 13:48:24
2034   พัทธญาณี    พึ่งผาสุก 646***011@npu.ac.th 2021-11-14 13:35:42
2035   สุวิชาดา    สุนันทา 646***242@npu.ac.th 2021-11-14 10:46:38
2036   ขวัญฤดี    เหง้าน้อย 646***027@npu.ac.th 2021-11-14 10:41:59
2037   ณัฏฐธิดา    พิณรัตน์ 646***226@npu.ac.th 2021-11-14 10:40:38
2038   ขจรศักดิ์    หอมอ่อน 642***732@npu.ac.th 2021-11-14 10:09:34
2039   นพวรรณ    เชื้อคุณะ 646***068@npu.ac.th 2021-11-14 09:21:41
2040   ไตรวิท    มงคล 646***234@npu.ac.th 2021-11-14 09:09:50
2041   วิษณุ    ดีประเสริฐ 646***076@npu.ac.th 2021-11-14 09:07:18
2042   สุพรรญา    อินธิเเสง 646***010@npu.ac.th 2021-11-14 08:16:57
2043   อรรถชัย    พรมน้อย 642***175@npu.ac.th 2021-11-12 21:25:05
2044   ประชาธิปไตย    มวลปาก 642***191@npu.ac.th 2021-11-12 19:20:27
2045   ชลธี    จันทุลาง 642***2545@npu.ac.th 2021-11-12 16:46:06
2046   อดิเทพ    ลุนละคะ 642***013@npu.ac.th 2021-11-12 16:34:59
2047   นวพล    อุปลี 642***563@npu.ac.th 2021-11-12 15:14:24
2048   พันธกานต์    นันตโชติ 643***183@npu.ac.th 2021-11-12 14:39:43
2049   คุณานนท์    นันตะ 643***191@npu.ac.th 2021-11-12 14:38:09
2050   ภานุภัทร    เพชรหลิม 642***332@npu.ac.th 2021-11-12 14:13:42
2051   ทิพวรรณ    พิมสอน 621***228@npu.ac.th 2021-11-12 13:56:10
2052   ภฤตคุณ    ห้วยทราย 642***492@npu.ac.th 2021-11-12 13:41:44
2053   ชนะวรรณ    ดุจจานุทัศน์ 642***472@npu.ac.th 2021-11-12 13:23:25
2054   วราวุฒน์    บุญชาญ 646***658@npu.ac.th 2021-11-12 12:28:29
2055   อรรถพล    พันธ์เมือง 642***381@npu.ac.th 2021-11-12 12:17:34
2056   ณัฐพล    นคะรังสุ 642***407@npu.ac.th 2021-11-12 12:17:24
2057   พีรพัฒน์    กีกาศ 642***258@npu.ac.th 2021-11-12 12:06:28
2058   ณัฐวุฒิ    วงค์ล่าม 642***696@npu.ac.th 2021-11-12 11:59:11
2059   พนมชัย    สิงหะวาระ 642***316@npu.ac.th 2021-11-12 11:57:28
2060   ชวัลวิชญ์    ทิพราช 646***641@npu.ac.th 2021-11-12 11:43:48
2061   นัทวัฒน์    ชฎา 642***898@npu.ac.th 2021-11-12 11:37:59
2062   ธนพัต    บัวดา 642***666@npu.ac.th 2021-11-12 11:31:02
2063   รัตนาภรณ์    บัวเคน 631***078@npu.ac.th 2021-11-12 10:27:15
2064   อนพัทธ์    วันหนา 642***439@npu.ac.th 2021-11-12 10:18:59
2065   อณุวัตร    ศาลาแดง 642***306@npu.ac.th 2021-11-12 09:52:09
2066   นนทศักดิ์    โพธิราช 642***413@npu.ac.th 2021-11-12 09:31:35
2067   ดุษดี    คุณพันธ์ 642***464@npu.ac.th 2021-11-12 08:53:11
2068   กิตติศักดิ์    ไตรเทน 642***399@npu.ac.th 2021-11-12 07:27:32
2069   พรรณทิภา    นิสสาวรรณ 642***073@npu.ac.th 2021-11-11 21:25:54
2070   ภานุวัฒน์    สีหาจันนคร 641***487@npu.ac.th 2021-11-11 20:39:46
2071   เกษมศักดิ์    ไชยปัญญา 642***480@npu.ac.th 2021-11-11 19:53:04
2072   ยุทธนา    เมหิ 642***423@npu.ac.th 2021-11-11 19:40:53
2073   ปิยศักดิ์    สิมลี 642***431@npu.ac.th 2021-11-11 19:22:50
2074   ภราดร    สายคำเรือง 642***415@npu.ac.th 2021-11-11 19:09:58
2075   วสันต์    กัสปะ 642***023@npu.ac.th 2021-11-11 15:42:01
2076   อุบลวรรณ    มีแก่น 641***036@npu.ac.th 2021-11-11 14:58:40
2077   วราเทพ    วงศ์ชอุ่ม 641***135@npu.ac.th 2021-11-11 14:51:06
2078   ธนากร    มั่นยืน 642***761@npu.ac.th 2021-11-11 14:38:19
2079   บดินทร์เดช    อุดหนุน 631***060@npu.ac.th 2021-11-11 14:13:34
2080   กิตติพงศ์    แก้วเกิด 641***218@npu.ac.th 2021-11-11 13:34:14
2081   อนันท์    หล้าบา 641***069@npu.ac.th 2021-11-11 13:04:51
2082   อติวัณณ์    ปัดนา 641***184@npu.ac.th 2021-11-11 13:03:32
2083   เจนณรงค์    สุขสงวน 631***201@npu.ac.th 2021-11-11 12:33:43
2084   สมศักดิ์    สุขวิพัฒน์ 642***522@npu.ac.th 2021-11-11 11:55:47
2085   กิตติทัต    หูมแพง 642***324@npu.ac.th 2021-11-11 10:58:37
2086   จักรวุธ    เดชทะสร 642***027@npu.ac.th 2021-11-11 10:28:27
2087   กิตติพัฒน์    ต้อนโสกรี 221***@npu.ac.th 2021-11-11 09:46:34
2088   วัชระ    ศรีจันทร์ 641***636@npu.ac.th 2021-11-11 09:30:14
2089   สุดเขต    หมื่นพัน 631***251@npu.ac.th 2021-11-11 09:12:57
2090   ธนทัต    ลาโสภา 641***191@npu.ac.th 2021-11-10 17:00:59
2091   วิษณุ    วงค์สาลี 641***010@npu.ac.th 2021-11-10 15:46:18
2092   นวพล    มณีรัตน์ 641***205@npu.ac.th 2021-11-10 14:51:24
2093   ปัญญากร    ต้นสวรรค์ 642***308@npu.ac.th 2021-11-10 14:02:42
2094   ธนพล    สาโท 642***567@npu.ac.th 2021-11-10 13:15:33
2095   พุฒิพงษ์    ถาวร 631***010@npu.ac.th 2021-11-10 12:22:50
2096   ปนิฐาน    นามบุตร 631***234@npu.ac.th 2021-11-10 12:21:37
2097   กฤษณะ    ไชยรี 632***562@npu.ac.th 2021-11-10 10:34:15
2098   ประเมิน    แสนเพ็งเคน 642***7376@npu.ac.th 2021-11-10 10:25:31
2099   อุดมศักดิ์    จันทะศรี 632***058@npu.ac.th 2021-11-10 09:22:24
2100   ปนิวัฒน์    สมศรี 642***393@npu.ac.th 2021-11-10 08:59:21
2101   ชินวัตร    ภาสอน 642***351@npu.ac.th 2021-11-10 07:29:46
2102   ปวีร์พัฒน์    บางศิริ 641***075@npu.ac.th 2021-11-10 00:37:24
2103   วิภาพร    กลิ่นหวล 641***387@npu.ac.th 2021-11-09 19:33:40
2104   ชินวัตร    ปัดนา 641***426@npu.ac.th 2021-11-09 19:30:35
2105   ณัฐวัฒน์    ไชยสุระ 642***076@npu.ac.th 2021-11-09 18:27:33
2106   นฤเบศ    เทวะประกาย 642***498@npu.ac.th 2021-11-09 18:03:29
2107   กมลทิพย์    นิวงษา 642***146@npu.ac.th 2021-11-09 17:42:22
2108   กิตติพศ    หาคำวงค์ 641***175@npu.ac.th 2021-11-09 16:43:54
2109   ธนานัส    โพนไชยา 641***167@npu.ac.th 2021-11-09 14:35:56
2110   พีระพงศ์    ดีเพ็ง 642***157@npu.ac.th 2021-11-09 14:31:49
2111   อริย์ธัช    วารี 632***290@npu.ac.th 2021-11-09 13:32:27
2112   สุธิพงค์    เมษาคุณ 642***183@npu.ac.th 2021-11-09 13:25:36
2113   ศักดิ์สิทธิ์    หนูจันทร์ 631***222@npu.ac.th 2021-11-09 12:08:26
2114   จิตรภาณุ    ผางผา 641***221@npu.ac.th 2021-11-09 11:49:39
2115   อติวรรต    สารวัตร์ 641***431@npu.ac.th 2021-11-09 11:22:07
2116   ปิยะดา    ไชยสงคราม 641***042@npu.ac.th 2021-11-09 11:13:46
2117   นุชนาถ    โมริพันธ์ 632***041@npu.ac.th 2021-11-09 11:01:25
2118   จิรวัตร    แก่นผิว 642***245@npu.ac.th 2021-11-09 10:37:24
2119   พนมพร    ดีวงษ์ 642***385@npu.ac.th 2021-11-09 10:37:22
2120   ธนวัฒน์    พันเทศ 642***203@npu.ac.th 2021-11-09 10:36:44
2121   พัธนพงษ์    วรราช 642***401@npu.ac.th 2021-11-09 10:33:04
2122   ณัฐวัตร    สูตรสุวรรณ 642***682@npu.ac.th 2021-11-09 10:31:53
2123   ชัยวัฒน์    วงค์จันดี 642***302@npu.ac.th 2021-11-09 10:30:02
2124   สุรบดินทร์    อุสันสาห์ 642***948@npu.ac.th 2021-11-09 10:29:01
2125   พรรวินท์    จีนะวิจารณะ 642***377@npu.ac.th 2021-11-09 10:28:17
2126   จิตรภาณุ    ดอนเส 642***690@npu.ac.th 2021-11-09 10:23:30
2127   นาวิน    แพงดงแก 641***282@npu.ac.th 2021-11-09 10:00:09
2128   สุพัตรา    เศษสุข 641***381@npu.ac.th 2021-11-09 09:48:06
2129   นฤมล    ประวัง 641***563@npu.ac.th 2021-11-09 09:47:36
2130   จิรพัส    มองเคน 641***411@npu.ac.th 2021-11-09 09:46:58
2131   ปริยาภัทร    เสนนอก 642***104@npu.ac.th 2021-11-09 09:19:30
2132   อิสริยาภรณ์    คำเติม 642***040@npu.ac.th 2021-11-09 09:07:26
2133   ธาริณี    นิวงษา 642***115@npu.ac.th 2021-11-09 09:05:32
2134   แสนคม    บุญเหลา 641***540@npu.ac.th 2021-11-09 08:54:56
2135   ศราวุฒติ์    หอมดี 642***065@npu.ac.th 2021-11-09 08:08:55
2136   ธนพล    อุดานนท์ 641***532@npu.ac.th 2021-11-08 22:24:29
2137   จุฑาทิพย์    จันทร์งาม 642***057@npu.ac.th 2021-11-08 22:10:00
2138   ณัฐวุฒิ    รื่นเทียน 641***649@npu.ac.th 2021-11-08 21:56:43
2139   เนติพล    จันทะขิน 641***524@npu.ac.th 2021-11-08 21:53:21
2140   ณัฐสิทธิ์    นิวงษา