Nakhon Phanom University
รายชื่อนักศึกษาที่อนุมัตแล้ว
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ เวลาที่ลงทะเบียน
1   ภูมิทัศน์    ตะวงษ์ 652***145@npu.ac.th 2024-03-17 21:43:32
2   สุธิดา    ปรีนาขาม 652***142@npu.ac.th 2024-03-03 17:27:09
3   พิมพ์ศรุตา    สิทธิชัย 652***324@npu.ac.th 2024-02-05 11:23:54
4   บุษบา    กิ่งรุ่งเรือง 652***217@npu.ac.th 2024-02-05 11:20:12
5   นฤมล    บานทะจี 652***274@npu.ac.th 2024-01-29 13:42:20
6   ศิวกร    สันติวัฒนาพร 652***068@npu.ac.th 2024-01-29 12:21:56
7   อลงกรณ์    วงศ์ล่าม 663***044@npu.ac.th 2024-01-20 15:53:22
8   ธนภัทร    เครือชาลี 663***229@npu.ac.th 2024-01-15 16:18:52
9   ศุทธินี    อ่องแจ่ม 573***503@npu.ac.th 2024-01-09 11:09:06
10   ธนดล    ศรีกาลังค์ 662***151@npu.ac.th 2024-01-08 14:44:22
11   กนกกาญจน์    กุมลา 662***011@npu.ac.th 2024-01-08 14:30:54
12   พุทธพร    กุลนะ 662***276@npu.ac.th 2024-01-08 14:25:23
13   ติรณา    งามงอน 662***128@npu.ac.th 2024-01-08 14:19:36
14   หนึ่งฤทัย    ชิณะแขว 662***391@npu.ac.th 2024-01-08 14:19:04
15   ชลลดา    ราชวัตร 662***102@npu.ac.th 2024-01-08 14:12:33
16   หทัยชนก    หูนห่วง 662***375@npu.ac.th 2024-01-08 14:02:40
17   ปานวาด    ใจศิริ 662***219@npu.ac.th 2024-01-08 13:59:50
18   การต์นิภา    พิกุลทอง 662***045@npu.ac.th 2024-01-08 13:59:03
19   การต์นิภา    พิกุลทอง 024***@npu.ac.th 2024-01-08 13:57:46
20   บัวแก้ว    ทัศวงษ์ 662***193@npu.ac.th 2024-01-08 13:57:31
21   กาญจนา    จันทะนะ 662***037@npu.ac.th 2024-01-08 13:53:49
22   รามภูมิ    นิ่มอนงค์ 663***353@npu.ac.th 2024-01-07 19:30:53
23   ธิญาดา    ท่องพิมาย 653***555@npu.ac.th 2024-01-04 10:38:54
24   ภัทรพล    วงศ์โสภา 664***187@npu.ac.th 2023-12-24 13:02:06
25   อณุวัตร    ศาลาแดง 664***179@npu.ac.th 2023-12-24 13:01:10
26   อนพัทธ์    วันหนา 664***120@npu.ac.th 2023-12-24 13:00:30
27   ธนัญญา    โยแก้ว 643***068@npu.ac.th 2023-12-21 10:19:41
28   นิตยา    บับพาน 656***310@npu.ac.th 2023-12-18 13:30:51
29   พิยะดา    ศรีมันตะ 664***027@npu.ac.th 2023-12-11 13:14:10
30   พัลลภ    กลิ่นดี 656***096@npu.ac.th 2023-12-10 14:48:50
31   รณชัย    ประกิ่ง 652***193@npu.ac.th 2023-11-30 22:21:48
32   ภูธิเบศ    นารัง 662***132@npu.ac.th 2023-11-29 21:08:36
33   อรรถพล    ยืนยง 664***228@npu.ac.th 2023-11-29 10:02:57
34   ปริยดา    ทองข่าย 664***087@npu.ac.th 2023-11-29 09:57:08
35   ธนกรณ์    โหราจันทร์ 664***111@npu.ac.th 2023-11-29 09:56:53
36   ธนพัฒน์    นุสาวา 664***103@npu.ac.th 2023-11-29 09:55:21
37   ปริยาภัทร    เสนนอก 664***095@npu.ac.th 2023-11-29 09:52:50
38   สิรศักดิ์    กรรัตน์ 664***079@npu.ac.th 2023-11-29 09:51:28
39   ศตวรรษ    ลมอ่อน 664***350@npu.ac.th 2023-11-29 09:50:51
40   เดชาวัต    แก้วมณีชัย 664***038@npu.ac.th 2023-11-29 09:49:09
41   สิริณภา    เเก้วเข้ม 633***456@npu.ac.th 2023-11-27 23:28:23
42   อนันธกรณ์    จะรีศรี 651***032@npu.ac.th 2023-11-27 14:11:22
43   ณัฐวัฒน์    จิตตโคตร 662***627@npu.ac.th 2023-11-24 10:37:27
44   ธนพัต    บัวดา 664***152@npu.ac.th 2023-11-22 14:20:24
45   ภควัฒน์    ไชยะ 664***210@npu.ac.th 2023-11-22 14:19:01
46   ชวิศ    อุไรวงศ์ 664***343@npu.ac.th 2023-11-22 14:16:44
47   สมภพ    แสงสว่าง 664***327@npu.ac.th 2023-11-22 10:42:33
48   ธนวัฒน์    พันเทศ 664***012@npu.ac.th 2023-11-22 10:40:18
49   ชัยวัฒน์    วงค์จันดี 664***145@npu.ac.th 2023-11-22 10:39:27
50   ชัชวาล    รัตนมาลี 664***178@npu.ac.th 2023-11-22 10:38:18
51   ภฤตคุณ    ห้วยทราย 664***368@npu.ac.th 2023-11-22 10:37:53
52   รัตนเทพ    ทันที 664***194@npu.ac.th 2023-11-22 10:11:43
53   พัฒน์ชระ    สํารองพันธ์ 664***186@npu.ac.th 2023-11-22 10:08:49
54   จิตรภาณุ    ดอนเส 664***020@npu.ac.th 2023-11-22 09:48:44
55   อัมพวัน    อิ่มอุรัง 663***409@npu.ac.th 2023-11-21 10:11:56
56   วรรวิศา    ภูผาสิทธิ์ 663***177@npu.ac.th 2023-11-21 10:08:38
57   เพชรกานต์    พิมพ์จันทร์ 663***157@npu.ac.th 2023-11-21 09:53:20
58   ปาริชาติ    ศรีนุกูล 663***250@npu.ac.th 2023-11-20 21:54:54
59   ชัชวาลย์    นาราช 641***031@npu.ac.th 2023-11-20 15:24:23
60   วุฒิพงษ์    นามิ่ง 663***415@npu.ac.th 2023-11-20 13:30:20
61   ศิวดล    วะเศษสร้อย 664***052@npu.ac.th 2023-11-20 13:03:49
62   มุกมณี    บุดตะมะ 663***153@npu.ac.th 2023-11-20 12:44:44
63   ประจักษ์    จันทรจิตร 656***120@npu.ac.th 2023-11-18 11:01:52
64   ศรันย์    สร้างนา 661***127@npu.ac.th 2023-11-17 13:21:16
65   กนกอร    ยศนารินทร์ 661***079@npu.ac.th 2023-11-17 10:01:39
66   จิดาภา    ชฎา 661***061@npu.ac.th 2023-11-17 10:01:31
67   ทรงพล    ปากดี 661***134@npu.ac.th 2023-11-17 10:01:20
68   จันทิมา    พรหมโส 662***243@npu.ac.th 2023-11-16 20:09:30
69   ธวัชชัย    กันทิยะ 662***052@npu.ac.th 2023-11-16 16:28:20
70   อาพิชรัตน์    เดชทะสร 652***023@npu.ac.th 2023-11-16 12:45:54
71   เวชยันต์    พรหมจันทร์ 656***245@npu.ac.th 2023-11-16 09:58:42
72   ชโลธร    พรมดอนกลอย 662***202@npu.ac.th 2023-11-16 09:41:33
73   เพลิน    สีสุทร 656***062@npu.ac.th 2023-11-15 09:30:27
74   เด่นศักดิ์    ยะไชยศรี 656***161@npu.ac.th 2023-11-14 15:48:05
75   ชญานนท์    จันโทศิริ 662***692@npu.ac.th 2023-11-14 15:12:59
76   สายใจ    วานิชสุจิต 656***229@npu.ac.th 2023-11-14 14:35:26
77   ภัทรธิดา    สุวรรณสุข 653***381@npu.ac.th 2023-11-14 10:55:50
78   ชาริสา    จามน้อย 663***927@npu.ac.th 2023-11-13 20:53:25
79   สิริจันทร์    นันทะวงศ์ 663***281@npu.ac.th 2023-11-13 14:22:41
80   ปัณณธร    ทองดี 661***135@npu.ac.th 2023-11-10 13:48:35
81   ชไมพร    สิงหา 651***045@npu.ac.th 2023-11-10 11:59:32
82   พัณณิตา    ปิมปาตัน 663***397@npu.ac.th 2023-11-08 14:45:37
83   ปวันรัตน์    วงศิลปชัย 663***033@npu.ac.th 2023-11-08 14:28:19
84   ภัทราภรณ์    แสนอุบล 663***389@npu.ac.th 2023-11-08 14:08:15
85   อรสา    ชุมพลรักษ์ 663***041@npu.ac.th 2023-11-08 13:58:07
86   สุชาวดี    ศรีนิกร 663***116@npu.ac.th 2023-11-08 13:52:36
87   วรัญญา    สีเทา 663***306@npu.ac.th 2023-11-08 13:52:15
88   กรองกาญจน์    จำปาหอม 663***090@npu.ac.th 2023-11-08 13:52:04
89   ชนกนันท์    พรหมดี 663***140@npu.ac.th 2023-11-08 13:51:39
90   สุภาวดี    ใจทัศน์ 663***363@npu.ac.th 2023-11-08 13:51:29
91   บุตรชาดา    ธาตุวงค์สา 663***074@npu.ac.th 2023-11-08 13:45:13
92   ภัณฑิรา    สุขจิตร 663***017@npu.ac.th 2023-11-08 13:12:54
93   ปิยะนันท์    แสงสว่าง 663***109@npu.ac.th 2023-11-07 17:22:26
94   ปวริศ    รับจันทร์ 662***205@npu.ac.th 2023-11-07 15:55:24
95   ณัฐพล    คะตา 662***270@npu.ac.th 2023-11-07 15:54:10
96   ธนากร    จันทร์แสง 662***213@npu.ac.th 2023-11-07 15:24:59
97   จันทร์จิรา    กุสุมาลย์ 663***117@npu.ac.th 2023-11-07 14:48:22
98   จิรัชญา    ชาวเรือ 663***686@npu.ac.th 2023-11-07 13:57:37
99   ศศิวิมล    โคตรชาลี 663***702@npu.ac.th 2023-11-07 13:54:32
100   จีระนันท์    ราชาหงษ์ 663***611@npu.ac.th 2023-11-07 13:51:15
101   สุวาธินี    ผาบแก้ว 663***751@npu.ac.th 2023-11-07 13:47:25
102   พาราไดซ์    แก้วกาบิน 663***421@npu.ac.th 2023-11-07 13:45:13
103   นันทรัตน์    ตู้แก้ว 663***694@npu.ac.th 2023-11-07 13:45:05
104   เรณู    ใหญ่โสมานัง 663***629@npu.ac.th 2023-11-07 13:44:54
105   พัชรินทร์    ศรีสุนทร 663***405@npu.ac.th 2023-11-07 13:44:30
106   บุษยามาศ    ยินดี 663***710@npu.ac.th 2023-11-07 13:44:15
107   ธนกร    มูลทราย 663***413@npu.ac.th 2023-11-07 13:43:50
108   วรารัตน์    มัยวงค์ 663***538@npu.ac.th 2023-11-07 13:43:49
109   สแกวรรณ    แสนจันทา 663***447@npu.ac.th 2023-11-07 13:43:46
110   กัญญาณัฐ    กุลบุตรดี 663***579@npu.ac.th 2023-11-07 13:43:41
111   วีรชิต    แผงไธสง 663***488@npu.ac.th 2023-11-07 13:43:16
112   จิรนันท์    สายศิลป์ 663***595@npu.ac.th 2023-11-07 13:42:58
113   อาทิตย์ติยา    หางแก้ว 663***678@npu.ac.th 2023-11-07 13:42:53
114   ชนากานต์    ภาวงศ์ 663***439@npu.ac.th 2023-11-07 13:42:40
115   ปภาวี    จันทร์สว่าง 663***744@npu.ac.th 2023-11-07 13:42:03
116   จิรภัทรษิตา    บุราณ 663***496@npu.ac.th 2023-11-07 13:41:47
117   พรรณงา    พาบุ 663***660@npu.ac.th 2023-11-07 13:40:01
118   กันยา    วงศ์กันยา 663***290@npu.ac.th 2023-11-07 09:47:24
119   เพชรไพลิน    กองแก้ว 653***639@npu.ac.th 2023-11-06 18:02:49
120   ธีรภัทร    ลุนลา 654***112@npu.ac.th 2023-11-06 14:04:06
121   ภาวิดา    สายสอน 663***227@npu.ac.th 2023-11-06 13:18:44
122   สุดารัตน์    หัดระสา 663***235@npu.ac.th 2023-11-06 13:17:27
123   เพชรกานต์    พิมพ์จันทร์ 663***391@npu.ac.th 2023-11-06 13:09:01
124   วัชรพงษ์    หาวงค์ 662***494@npu.ac.th 2023-11-03 09:04:18
125   ชินดนัย    จันทร์อุด 662***080@npu.ac.th 2023-11-03 08:59:52
126   ณัฐพงค์    สงวนพงษ์ 662***536@npu.ac.th 2023-11-03 08:59:29
127   อำพล    ศรีโนนยาง 662***510@npu.ac.th 2023-11-03 08:56:31
128   ชนันธร    บุญวงค์ 661***548@npu.ac.th 2023-11-02 14:02:49
129   ศังสกานท์    เกษงาม 661***506@npu.ac.th 2023-11-02 14:02:28
130   พัฒนศักดิ์    กันฑ์ชู 661***316@npu.ac.th 2023-11-02 14:01:15
131   เศรษฐวัชร์    ธนพรพินิต 661***290@npu.ac.th 2023-11-02 14:00:44
132   ธัญเทพ    บุตรไชย 661***258@npu.ac.th 2023-11-02 13:54:57
133   ณัฐธิดา    ภูกาสอน 663***013@npu.ac.th 2023-10-30 11:25:40
134   วิภาภรณ์    หมั่นจิตร 655***666@npu.ac.th 2023-10-28 10:22:36
135   เกศรินทร์    ปาวัน 655***799@npu.ac.th 2023-10-28 09:42:29
136   ณัทวิกาญน์    หาญรินทร์ 666***026@npu.ac.th 2023-10-27 22:52:19
137   พลากร    อ่อนหวาน 661***010@npu.ac.th 2023-10-27 13:53:09
138   รัฐศาสตร์    ธิอักษร 662***619@npu.ac.th 2023-10-27 09:00:36
139   เอกราช    มาตวงศ์ 662***114@npu.ac.th 2023-10-27 08:48:43
140   จิรศักดิ์    ปัททุม 662***086@npu.ac.th 2023-10-26 08:55:54
141   สกลวรรธน์    อุปเสน 666***026@npu.ac.th 2023-10-25 12:28:02
142   ศักรินทร์    บ้านกลาง 662***197@npu.ac.th 2023-10-24 15:28:11
143   กมลทิพย์    เอกรัชฤทธิ์ 652***294@npu.ac.th 2023-10-24 13:26:58
144   ปนัดดา    สมพันธ์ 652***039@npu.ac.th 2023-10-24 13:26:22
145   กฤติยา    ฉิมสุนทร 652***047@npu.ac.th 2023-10-24 13:25:56
146   ธันยนิษฐ์    ศรีหาบุตร 663***504@npu.ac.th 2023-10-23 19:14:20
147   ศุภวิชภ์    ลาหา 662***106@npu.ac.th 2023-10-20 08:56:17
148   ศิริวุฒิ    ลาพิมพ์ 662***254@npu.ac.th 2023-10-20 08:54:46
149   วิชยุตม์    อัมวัน 662***098@npu.ac.th 2023-10-20 08:54:45
150   วิธนาสันต์    นิวงษา 661***415@npu.ac.th 2023-10-19 13:55:09
151   ฌาณศักดิ์    เหมเมือง 661***530@npu.ac.th 2023-10-19 13:39:39
152   รพีภัทร    ออระทัด 661***282@npu.ac.th 2023-10-19 13:39:19
153   พีนะเวด    สมมะติพงค์ 661***266@npu.ac.th 2023-10-19 13:37:28
154   วีรภัทร    ติดหล้า 661***381@npu.ac.th 2023-10-19 13:36:23
155   ธัญวัฒน์    พันโกฏิ 661***274@npu.ac.th 2023-10-19 13:34:22
156   ธนวัฒน์    ทาแพง 661***241@npu.ac.th 2023-10-19 13:34:19
157   เกียรติศักดิ์    สว่างวงศ์ 661***324@npu.ac.th 2023-10-19 13:34:14
158   เมธาสิทธิ์    พลเหลือ 661***373@npu.ac.th 2023-10-19 13:34:00
159   ณัฐวุฒิ    ดวงแก้ว 661***431@npu.ac.th 2023-10-19 13:33:59
160   จิตติพัฒน์    สมปัญญา 661***407@npu.ac.th 2023-10-19 13:33:59
161   อาริยา    ผิวชมภู 662***420@npu.ac.th 2023-10-18 10:14:14
162   ธาริณี    แพงศรีฮัก 662***163@npu.ac.th 2023-10-17 15:56:33
163   ธนวัฒน์    เครือคำ 662***528@npu.ac.th 2023-10-17 15:46:22
164   ธนาธิป    คูณพรหม 662***577@npu.ac.th 2023-10-17 15:46:05
165   นราวิชญ์    แพงวงค์ 662***072@npu.ac.th 2023-10-17 15:44:11
166   พีรวัส    ทองสอย 662***148@npu.ac.th 2023-10-17 15:43:27
167   วัชระ    จำปา 662***460@npu.ac.th 2023-10-17 15:43:23
168   พงศ์พล    อุดมเลิศ 662***361@npu.ac.th 2023-10-17 15:43:07
169   จิระพงษ์    สุระเกษ 662***171@npu.ac.th 2023-10-17 15:42:14
170   กิตติศักดิ์    แก้วคำมูล 662***379@npu.ac.th 2023-10-17 15:41:41
171   อนุสิกข์    ทองดี 662***130@npu.ac.th 2023-10-17 15:40:51
172   ณัฐดนัย    ธิสาคร 662***064@npu.ac.th 2023-10-17 15:40:30
173   ณัฐวัตร    ปัญญาชัย 662***680@npu.ac.th 2023-10-17 15:40:26
174   พสธร    ภูสีเงิน 662***486@npu.ac.th 2023-10-17 15:40:14
175   นพรัตน์    ปาวัน 662***593@npu.ac.th 2023-10-17 15:40:04
176   นนทวัฒน์    ใสศรัทธา 662***403@npu.ac.th 2023-10-17 15:39:38
177   รัฐศาสตร์    จันทร์แสง 662***544@npu.ac.th 2023-10-17 15:39:36
178   วสันต์    เหมหา 662***122@npu.ac.th 2023-10-17 15:39:32
179   จิรายุทธ    แสนคำ 662***155@npu.ac.th 2023-10-17 15:39:30
180   ธัชนนท์    ประดับดี 662***478@npu.ac.th 2023-10-17 15:39:18
181   ปิยนุช    ผาอินดี 662***635@npu.ac.th 2023-10-17 15:39:00
182   ธีรเทพ    ชฎา 662***288@npu.ac.th 2023-10-17 15:38:57
183   อัศดาพร    อัครศรีวร 662***221@npu.ac.th 2023-10-17 15:38:49
184   รัฐภูมิ    พันจี 662***239@npu.ac.th 2023-10-17 15:38:30
185   ชนาธิป    ตะนะคี 662***651@npu.ac.th 2023-10-17 15:38:26
186   ชลนธี    สิงห์เสือ 662***189@npu.ac.th 2023-10-17 15:38:24
187   ปิยะณัฐ    เรืองชา 662***395@npu.ac.th 2023-10-17 15:38:20
188   ยุทธพล    ลื้อพอก 662***585@npu.ac.th 2023-10-17 15:37:56
189   กฤษนัย    สุขมอญ 662***452@npu.ac.th 2023-10-17 15:37:25
190   นวพล    ภูชุม 662***296@npu.ac.th 2023-10-17 15:36:59
191   จีระณะ    นิวงษา 662***304@npu.ac.th 2023-10-17 15:36:38
192   รัฐนนท์    คำพรหม 662***023@npu.ac.th 2023-10-17 15:36:24
193   วุฒิชัย    คำไผ่ 662***312@npu.ac.th 2023-10-17 15:35:46
194   ต้นตะวัน    โคตนาม 662***325@npu.ac.th 2023-10-17 15:35:45
195   รุ่งทิพย์    เจาะจง 662***049@npu.ac.th 2023-10-17 15:35:38
196   กิตติภพ    เดชสกุลเลิศ 662***262@npu.ac.th 2023-10-17 15:35:37
197   กิตติพงษ์    สิมดา 662***031@npu.ac.th 2023-10-17 15:35:28
198   อภิรักษ์    พรมชัย 662***015@npu.ac.th 2023-10-17 15:33:55
199   สรารัตน์    จันดี 652***260@npu.ac.th 2023-10-17 14:34:51
200   นริศรา    จันทร์แดง 652***153@npu.ac.th 2023-10-17 13:33:54
201   วรดา    เดชาหูม 652***377@npu.ac.th 2023-10-17 13:31:33
202   นารีรัตน์    วงค์กระโซ่ 652***120@npu.ac.th 2023-10-17 13:29:25
203   พัชรลักษณ์    ตะเนาว์ 652***187@npu.ac.th 2023-10-17 13:29:18
204   ธิดารัตน์    ชนะพจน์ 652***385@npu.ac.th 2023-10-17 13:27:35
205   ณัฐพร    พ่อขันชาย 652***179@npu.ac.th 2023-10-17 13:27:19
206   พัชฎาภรณ์    วงค์ญาพ่อ 652***286@npu.ac.th 2023-10-17 13:26:44
207   จินตนา    เชื้อคำเพ็ง 652***112@npu.ac.th 2023-10-17 13:26:33
208   จีระนัน    หลวงแก้ว 652***245@npu.ac.th 2023-10-17 13:25:39
209   เพ็ญนิภา    ใสส่อง 652***021@npu.ac.th 2023-10-17 13:25:36
210   ปนัดดา    คำมุงคุณ 652***138@npu.ac.th 2023-10-17 13:25:28
211   ศรัญญา    เฮ้าสา 652***401@npu.ac.th 2023-10-17 13:25:25
212   ปัทมการณ์    เข็มปัญญา 652***203@npu.ac.th 2023-10-17 13:25:09
213   จิรนันท์    นาบุญ 652***229@npu.ac.th 2023-10-17 13:24:55
214   นันธิตา    จันทะพรม 652***237@npu.ac.th 2023-10-17 13:23:48
215   จันทนา    หอมยา 652***211@npu.ac.th 2023-10-17 13:23:09
216   กิตติยา    จันทะแสง 652***161@npu.ac.th 2023-10-17 13:22:22
217   วชิราภรณ์    มณีลุน 652***252@npu.ac.th 2023-10-17 13:22:16
218   อริสา    ท้าวมิตร 652***328@npu.ac.th 2023-10-17 13:22:01
219   ธัญพร    ผุยโพธิ์ 652***344@npu.ac.th 2023-10-17 13:22:01
220   เมธิษา    หล้าสุภา 652***336@npu.ac.th 2023-10-17 13:18:05
221   สายสุดา    ขาวอ่อน 652***278@npu.ac.th 2023-10-17 13:17:39
222   อุษามณี    อุ่นตา 661***054@npu.ac.th 2023-10-17 12:58:28
223   ธนาวัฒน์    เดชสอน 661***100@npu.ac.th 2023-10-16 14:14:35
224   นิธิโชติ    ไกรสุข 661***050@npu.ac.th 2023-10-16 13:57:34
225   วรรณนิสา    อดทน 652***282@npu.ac.th 2023-10-16 13:57:09
226   ชมพูนุช    ศรีสมมาตรวนิช 652***233@npu.ac.th 2023-10-16 13:52:52
227   จันทิมา    วงษ์ธิ 652***084@npu.ac.th 2023-10-16 13:48:22
228   จารุภัทร    อุดทา 661***043@npu.ac.th 2023-10-16 13:46:16
229   จิรพัส    แดงโยง 661***118@npu.ac.th 2023-10-16 13:42:52
230   ชัยณรงค์    แสนเรืองเดช 661***076@npu.ac.th 2023-10-16 13:42:21
231   วุฒิกร    อินทรายุทธ 661***126@npu.ac.th 2023-10-16 13:30:35
232   ปิยพร    พลราชม 655***690@npu.ac.th 2023-10-15 10:02:29
233   ธวัชชัย    กองอุดม 655***740@npu.ac.th 2023-10-14 16:20:02
234   สาวิตรี    ราดนอก 655***300@npu.ac.th 2023-10-14 08:01:11
235   รัชนี    จันทะเบี้ยว 663***737@npu.ac.th 2023-10-11 16:20:55
236   บัณฑิตา    เสนารัตน์ 652***067@npu.ac.th 2023-10-11 14:03:20
237   วิพา    ท่ามะกา 661***091@npu.ac.th 2023-10-11 11:22:21
238   วรรณิษา    บุญประถัมภ์ 662***396@npu.ac.th 2023-10-10 14:54:02
239   ณัฐธิกา    ติดยงค์ 662***081@npu.ac.th 2023-10-10 14:37:16
240   รัฐภูมิ    เปาวะนา 661***370@npu.ac.th 2023-10-08 20:24:19
241   จีรวัฒน์    ยาปัญ 662***033@npu.ac.th 2023-10-06 19:49:20
242   ปิยวัฒน์    อุดมศักดิ์ศิริ 662***271@npu.ac.th 2023-10-06 18:57:49
243   ภาราดร    วงษ์ศิลา 662***256@npu.ac.th 2023-10-06 18:21:07
244   อรรถพร    จำใบ 651***229@npu.ac.th 2023-10-06 18:05:20
245   จักรพรรณ์    หอมกลิ่น 661***173@npu.ac.th 2023-10-06 11:36:33
246   ณิชาภา    ยามาชิตะ 668***732@npu.ac.th 2023-10-04 16:25:25
247   รักษ์ชนก    เพ็งสว่าง 662***094@npu.ac.th 2023-10-02 10:30:27
248   กนกพร    ปราบวิชัย 663***778@npu.ac.th 2023-10-01 12:51:58
249   นรินทร์พร    อัคฮาด 664***067@npu.ac.th 2023-09-30 08:16:25
250   ธนบดี    เสียงล้ำ 663***180@npu.ac.th 2023-09-12 17:58:38
251   ไอลดา    ศรีงาม 663***131@npu.ac.th 2023-09-12 17:56:27
252   ปริยาภัทร    หงษาวงษ์ 666***053@npu.ac.th 2023-09-11 23:15:13
253   สุจิวรรณ    จาจี 643***181@npu.ac.th 2023-09-08 09:34:04
254   กวินทิพย์    คำมุงคุณ 643***124@npu.ac.th 2023-09-08 09:28:22
255   ฐิติวัฒน์    สานาผา 661***225@npu.ac.th 2023-09-07 15:20:10
256   ศิวกร    ว่องไว 663***082@npu.ac.th 2023-09-05 20:07:26
257   ณัฐวุฒิ    ศิริวงค์ 653***089@npu.ac.th 2023-09-01 13:03:37
258   ดวงตะวัน    ทานาลาด 663***045@npu.ac.th 2023-08-30 09:34:41
259   จิณณา    แสงโคตรมา 663***037@npu.ac.th 2023-08-30 09:32:48
260   ชมพูนุช    เพิงกุณา 663***151@npu.ac.th 2023-08-30 07:46:08
261   นันทพร    นันทมาตร 663***518@npu.ac.th 2023-08-29 17:22:01
262   ภัทรกร    สมตน 664***137@npu.ac.th 2023-08-28 22:43:51
263   นเรนทร์ฤทธิ์    กัลยาฤทธิ์ 653***071@npu.ac.th 2023-08-26 17:42:53
264   ปรียาภรณ์    ทากิระ 662***268@npu.ac.th 2023-08-25 19:04:18
265   ศณานนท์    สุธรรม 662***248@npu.ac.th 2023-08-25 16:15:23
266   อมรกานต์    โทรัตน์ 662***156@npu.ac.th 2023-08-25 13:39:54
267   วีรภัทร    ไชยยงค์ 663***211@npu.ac.th 2023-08-25 06:44:07
268   พิริยากร    ตุปานา 663***257@npu.ac.th 2023-08-24 14:10:34
269   อภิชาติ    ศรีอารักษ์ 663***074@npu.ac.th 2023-08-23 18:07:08
270   ทิณภัทร    คงสามารถ 663***578@npu.ac.th 2023-08-23 14:29:39
271   เพทาย    นาพรหม 663***086@npu.ac.th 2023-08-22 20:38:35
272   นิภาวรรณ    รักษานวล 663***108@npu.ac.th 2023-08-21 15:07:27
273   ชัยพิชิต    อินทร์ติยะ 654***074@npu.ac.th 2023-08-21 14:04:41
274   อริษา    วงษ์ชัย 633***202@npu.ac.th 2023-08-21 11:37:31
275   แพรวา    อังคะณา 633***194@npu.ac.th 2023-08-21 11:36:36
276   อนุรัตน์    เรียมแสน 667***081@npu.ac.th 2023-08-20 09:45:11
277   ฉัตรดาว    ศิริปะถะ 643***146@npu.ac.th 2023-08-18 14:35:47
278   วีระชัย    สัจสุวรรณ์ 664***112@npu.ac.th 2023-08-17 00:12:56
279   จิราพร    ขันธวุธ 663***136@npu.ac.th 2023-08-13 18:24:37
280   ทศพล    สุขโย 664***047@npu.ac.th 2023-08-08 16:19:36
281   ชลธิชา    บุทธิจักร์ 663***077@npu.ac.th 2023-08-06 14:13:28
282   ปาริฉัตร    สวยพริ้ง 666***029@npu.ac.th 2023-08-06 11:19:08
283   กันต์ฤทัย    สิงห์แก้ว 662***040@npu.ac.th 2023-08-03 14:24:50
284   ณัฎฐิกา    เม่นเกิด 662***110@npu.ac.th 2023-08-03 12:58:14
285   สิริรัตน์    ภูชุม 664***010@npu.ac.th 2023-08-03 11:29:17
286   อรพันธ์    ศิริวงค์ 666***141@npu.ac.th 2023-08-02 17:56:42
287   แก้วตา    สุระพล 632***184@npu.ac.th 2023-07-27 17:08:19
288   ภาสินี    อำนะโคตร 663***187@npu.ac.th 2023-07-27 15:27:47
289   สมจิตร    แจ้งทองหลาง 666***011@npu.ac.th 2023-07-24 10:10:57
290   ธนดล    สิงห์มอญ 664***088@npu.ac.th 2023-07-23 20:55:36
291   ภูผาภูมิ    วิชาเดช 666***045@npu.ac.th 2023-07-22 10:21:20
292   วิธินี    มุสิกนาม 667***073@npu.ac.th 2023-07-22 07:24:56
293   นิรันดร์    บุตราช 666***706@npu.ac.th 2023-07-21 14:36:25
294   อิงชล    พนาจันทร์ 666***680@npu.ac.th 2023-07-21 14:34:59
295   วิลาสินี    ภูดี 666***698@npu.ac.th 2023-07-21 14:34:03
296   ณัฐพล    ประกิ่ง 666***714@npu.ac.th 2023-07-21 14:31:45
297   สิริขวัญ    สิทธิบุญ 663***271@npu.ac.th 2023-07-21 11:32:57
298   วุฒิภัทร    คำแพงดี 663***016@npu.ac.th 2023-07-21 10:47:16
299   ขจรเดช    วิริยะอุดมผล 663***123@npu.ac.th 2023-07-21 10:18:28
300   กรกนก    ภูมิชัย 663***255@npu.ac.th 2023-07-21 10:12:21
301   วีรภัทร    สิงห์ศรี 663***131@npu.ac.th 2023-07-21 09:56:28
302   นิติภูมิ    ทุมเสน 663***149@npu.ac.th 2023-07-21 09:55:31
303   การันต์    ภูอ่าง 663***198@npu.ac.th 2023-07-21 06:53:55
304   พิมพวลัญช์    สายพันธ์ 663***156@npu.ac.th 2023-07-20 22:11:17
305   พัชรพร    ลือรินทร์ 663***429@npu.ac.th 2023-07-20 14:48:07
306   รักษ์พล    พ่ออามาตย์ 664***081@npu.ac.th 2023-07-18 13:24:26
307   หนึ่งนครชัย    บุญประสิทธิ์ 662***383@npu.ac.th 2023-07-18 13:21:56
308   อรนิภา    นาหมีด 663***420@npu.ac.th 2023-07-18 00:19:10
309   บุญญฤทธิ์    สมรฤทธิ์ 663***214@npu.ac.th 2023-07-16 17:37:13
310   ต้นหลิว    ภูดีทิพย์ 664***096@npu.ac.th 2023-07-15 16:13:02
311   คฑาวุธ    สุทธิเสงี่ยม 663***038@npu.ac.th 2023-07-15 13:15:25
312   จิรัชญา    สิวกระโทก 666***133@npu.ac.th 2023-07-14 12:11:56
313   ณัฐสิทธิ์    สงมาก 664***107@npu.ac.th 2023-07-13 12:43:55
314   เกรียงไกร    นาคอึ่ง 664***195@npu.ac.th 2023-07-13 12:43:18
315   วชร    คล่องดี 663***506@npu.ac.th 2023-07-13 09:16:15
316   ธเนศ    เสาธง 663***164@npu.ac.th 2023-07-13 09:00:50
317   วรวิช    โสภา 664***032@npu.ac.th 2023-07-11 18:19:04
318   ปิยะธิดา    ศรีราชา 664***024@npu.ac.th 2023-07-11 18:17:52
319   อภิญญา    ดาแก้ว 664***073@npu.ac.th 2023-07-11 14:28:58
320   นฤนาท    กาทองทุ่ง 663***195@npu.ac.th 2023-07-11 14:12:32
321   ณัฐพงษ์    สังสนา 664***060@npu.ac.th 2023-07-11 13:34:40
322   หทัยกาญ    เขื่อนขันธ์ 664***107@npu.ac.th 2023-07-11 13:09:46
323   วราวุฒิ    หนูเพ็ญ 653***293@npu.ac.th 2023-07-10 13:32:23
324   อัษราภรณ์    แสนเรือง 643***556@npu.ac.th 2023-07-10 13:23:09
325   กมล    สีวัน 666***672@npu.ac.th 2023-07-10 11:18:52
326   กฤติยากร    พลชา 651***014@npu.ac.th 2023-07-10 10:33:59
327   นัฐพล    พรมเมือง 651***527@npu.ac.th 2023-07-10 10:26:46
328   เปรมพิสุทธิ์    เสนเพ็ง 643***564@npu.ac.th 2023-07-09 19:56:53
329   จิตจักร    นวลขำ 667***021@npu.ac.th 2023-07-07 19:50:41
330   นภัสสร    นภาสกุล 651***159@npu.ac.th 2023-07-07 11:25:51
331   ณธีพัฒน์    วริศเจริญกูล 667***030@npu.ac.th 2023-07-07 11:18:25
332   ฐิติพร    แสนสุริวงค์ 666***059@npu.ac.th 2023-07-07 09:51:06
333   ชฎาภรณ์    ภูจักรนิล 664***138@npu.ac.th 2023-07-06 14:24:31
334   อภัสรา    อินทร์เกษา 664***057@npu.ac.th 2023-07-05 16:55:51
335   กรรณ์นิกา    ทับแสง 663***570@npu.ac.th 2023-07-05 15:37:23
336   ชัญญานุช    ไตรยะถา 662***027@npu.ac.th 2023-07-05 14:59:51
337   เสาวลักษณ์    สอนที 662***035@npu.ac.th 2023-07-05 14:55:30
338   จิราพร    สีพุดสุก 662***118@npu.ac.th 2023-07-05 14:55:10
339   อัครพงษ์    นนตะแสน 664***123@npu.ac.th 2023-07-05 14:49:49
340   ธีรพงศ์    เกตุพันธ์ 664***065@npu.ac.th 2023-07-05 14:43:54
341   วิไลวรรณ    หอมลา 664***099@npu.ac.th 2023-07-05 14:43:33
342   สุรชัย    ชาพลดอน 664***115@npu.ac.th 2023-07-05 14:42:57
343   ปนัดดา    ภู่ทอง 662***016@npu.ac.th 2023-07-05 14:41:45
344   ฐานันชัย    ตู้แก้ว 664***040@npu.ac.th 2023-07-05 14:38:05
345   นิพัทธ์    กิจวิสา 663***112@npu.ac.th 2023-07-05 10:04:59
346   อลิตา    ช่างสอน 663***406@npu.ac.th 2023-07-05 09:36:31
347   สวรินทร์    ไชยรา 664***104@npu.ac.th 2023-07-05 09:34:41
348   พสิษฐ์    ทลูกิจใจ 663***194@npu.ac.th 2023-07-05 07:03:57
349   สินใจ    วงค์คำสาย 663***688@npu.ac.th 2023-07-04 13:44:23
350   ยศภัทร    ประเสริฐ 666***117@npu.ac.th 2023-07-04 11:26:56
351   นิรมิต    อยานนท์ 654***199@npu.ac.th 2023-07-04 10:40:12
352   สรยุทธ    สิงห์สา 661***132@npu.ac.th 2023-07-04 10:31:30
353   ประภาศิริ    สระคำจันทร์ 663***104@npu.ac.th 2023-07-03 16:19:32
354   มยุรี    ยังแก้ว 656***021@npu.ac.th 2023-07-03 15:55:53
355   อธิวัฒน์    อุตรพรม 656***047@npu.ac.th 2023-07-03 15:55:04
356   ฐิตพัฒน์    ระวิชัยภัทรกุล 664***236@npu.ac.th 2023-07-03 14:58:30
357   พีรวิชญ์    อ่อนอินทร์ 661***109@npu.ac.th 2023-07-03 11:12:53
358   เอกลักษณ์    บัวสุดตา 663***103@npu.ac.th 2023-07-03 10:50:54
359   อารีญา    สุระนนท์ 653***571@npu.ac.th 2023-07-03 10:42:02
360   เกียรติศักดิ์    จิตตระชี 663***178@npu.ac.th 2023-07-03 10:34:07
361   อรปียา    ธรรมเกษร 663***528@npu.ac.th 2023-07-03 10:02:27
362   สุกัญญา    อุนาพรม 663***205@npu.ac.th 2023-07-03 09:56:25
363   ศตวรรษ    ตันยา 654***082@npu.ac.th 2023-07-03 09:49:51
364   วศิน    สังข์รัมย์ 654***033@npu.ac.th 2023-07-03 09:46:58
365   เสาวลักษณ์    ประชานันท์ 663***199@npu.ac.th 2023-07-03 00:44:53
366   เอกวัฒน์    จำปาไชยศรี 663***061@npu.ac.th 2023-07-02 15:52:54
367   หทัยชนก    มุนิปภา 654***096@npu.ac.th 2023-07-02 13:22:12
368   ณัฏฐภรณ์    วงศ์แก้ว 664***150@npu.ac.th 2023-07-01 14:52:23
369   นัยนา    ศรีนา 666***012@npu.ac.th 2023-07-01 13:39:01
370   ภิรมย์    มองบุญ 666***061@npu.ac.th 2023-07-01 13:32:38
371   ปฏิพัทธ์    จำปาทิพย์ 666***053@npu.ac.th 2023-07-01 13:32:27
372   ณัฐพงศ์    ศรีอุดร 666***046@npu.ac.th 2023-07-01 13:32:15
373   ณัฐพันธ์    พิริยการนนท์ 666***038@npu.ac.th 2023-07-01 13:32:01
374   วิมลรัตน์    วงค์หนายโกฎ 666***020@npu.ac.th 2023-07-01 13:31:42
375   ชยุดา    ภูชุม 666***079@npu.ac.th 2023-07-01 13:30:59
376   ชำนาญศิลป์    สุวรรณไตร 667***065@npu.ac.th 2023-07-01 11:11:29
377   ดุษฎี    บุตรบุรี 667***016@npu.ac.th 2023-07-01 11:10:45
378   ณภัชนันท์    บุญระมี 667***057@npu.ac.th 2023-07-01 11:05:26
379   ศศิพันธุ์    เปี๊ยนเปี่ยมสิน 666***037@npu.ac.th 2023-06-30 22:15:05
380   สุทธิธนพัฒน์    พร้อมธนรัตน์ 663***188@npu.ac.th 2023-06-30 21:35:27
381   ปัจฉิมาพร    ปุณริบูรณ์ 666***656@npu.ac.th 2023-06-30 16:15:44
382   ปิยะฉัตร    ษมากรวิทิต 664***012@npu.ac.th 2023-06-30 13:36:43
383   พรทิพย์    เหลื่อมเภา 663***545@npu.ac.th 2023-06-30 12:31:01
384   นาคินทร์    จันทะบูรณ์ 662***125@npu.ac.th 2023-06-30 09:12:55
385   อัจฉริยา    ธรรมวรรณ 663***519@npu.ac.th 2023-06-29 22:44:28
386   วรินทร    สายสี 663***394@npu.ac.th 2023-06-29 18:36:51
387   ภานุวัฒน์    บำรุงญาติ 662***172@npu.ac.th 2023-06-29 16:57:04
388   ศศิชา    อินทา 663***253@npu.ac.th 2023-06-29 13:48:38
389   ณัฐกมล    กล้าขยัน 663***597@npu.ac.th 2023-06-29 10:19:28
390   ศานันฐินี    ศรีวรกุล 663***381@npu.ac.th 2023-06-29 10:14:59
391   พันกร    บุญตาปวน 663***073@npu.ac.th 2023-06-29 09:52:58
392   ธีระพงษ์    จันทร์คำ 663***180@npu.ac.th 2023-06-29 09:52:09
393   ธนกร    ศรีสวัสดิ์ 663***115@npu.ac.th 2023-06-29 09:22:46
394   รวีวรรณ    ภู่ถาวร 663***414@npu.ac.th 2023-06-29 09:03:21
395   กรรณิการ์    จ้ายสอน 663***357@npu.ac.th 2023-06-28 09:53:53
396   ภิญญามาศ    โพนทัน 663***696@npu.ac.th 2023-06-28 09:38:00
397   วงศกร    ถวิลไพร 663***670@npu.ac.th 2023-06-27 21:18:32
398   ญาณิศา    น้อยนิด 663***273@npu.ac.th 2023-06-27 20:49:42
399   อาทิตยา    ชินมา 663***637@npu.ac.th 2023-06-27 17:12:33
400   กรรณิการ์    ปัดก่ำ 663***786@npu.ac.th 2023-06-27 17:12:18
401   รติมา    จันทร์กระจ่าง 663***520@npu.ac.th 2023-06-27 16:13:30
402   ทิพย์วรา    พิเคราะห์ 663***683@npu.ac.th 2023-06-27 13:03:33
403   ณัฐยากร    ศรีอุดร 663***332@npu.ac.th 2023-06-27 12:57:59
404   ประภัสสร    สุวรรณกูฏ 663***448@npu.ac.th 2023-06-27 12:57:34
405   ทรงภพ    พันธ์ราศรี 663***270@npu.ac.th 2023-06-27 12:09:24
406   ธีรเทพ    พันธ์หนอง 663***283@npu.ac.th 2023-06-27 11:51:09
407   ไม้เมือง    อินทวัน 663***275@npu.ac.th 2023-06-27 11:51:08
408   ภูรินทร์    วงค์ภูธร 663***234@npu.ac.th 2023-06-27 11:49:21
409   อนัญชนา    แสนบุญมี 663***429@npu.ac.th 2023-06-26 19:38:19
410   พิชญุตม์    ธนาไสย 663***485@npu.ac.th 2023-06-26 16:31:05
411   ทิพย์รดา    แก้วดวงใหญ่ 663***621@npu.ac.th 2023-06-26 16:23:17
412   วริยา    หล้าดี 663***445@npu.ac.th 2023-06-26 16:09:37
413   อชิรวัตติ์    เครือพันธุ์คำ 654***181@npu.ac.th 2023-06-26 14:19:12
414   อนุติพัฒน์    สีดา 654***058@npu.ac.th 2023-06-26 14:12:58
415   ชนากานต์    อ้นไธสง 663***089@npu.ac.th 2023-06-26 13:57:25
416   สิรินุช    สุริยะคำ 666***025@npu.ac.th 2023-06-26 12:37:12
417   ธนาวุฒิ    หนุนทรัพย์ 664***023@npu.ac.th 2023-06-26 11:46:05
418   ปัทมวรรณ    วงษ์จันทร์ 664***015@npu.ac.th 2023-06-26 11:45:27
419   ทวีศักดิ์    นาโควงค์ 664***031@npu.ac.th 2023-06-26 11:39:03
420   ชุติไชย    วงศ์โชติวนิช 654***132@npu.ac.th 2023-06-26 10:39:27
421   ชนกพร    โพธิ์ละคร 663***527@npu.ac.th 2023-06-26 09:24:03
422   อาทิตยา    ฟูมบุญ 663***360@npu.ac.th 2023-06-26 08:13:49
423   มิ่งมาตา    กงลีมา 663***431@npu.ac.th 2023-06-25 20:58:05
424   ธารินทร์    แสนขวา 663***407@npu.ac.th 2023-06-25 20:44:10
425   นภาพร    แสงลิกิต 663***769@npu.ac.th 2023-06-25 18:10:37
426   ผกากรอง    ธ.น.ระพิษ 663***456@npu.ac.th 2023-06-25 16:16:11
427   ชวัลวิทย์    สกุลชัยวัฒนา 663***313@npu.ac.th 2023-06-25 15:26:53
428   นวพร    แก้วหาวงค์ 663***297@npu.ac.th 2023-06-25 15:24:03
429   พิมพ์ลลิน    วงค์กลาง 663***659@npu.ac.th 2023-06-25 14:53:16
430   ธันย์ชนก    ผาอินดี 663***836@npu.ac.th 2023-06-24 22:20:57
431   ฐาปกร    เรืองไทย 663***613@npu.ac.th 2023-06-24 21:24:52
432   ปวีณา    ภารดิลก 663***877@npu.ac.th 2023-06-24 21:00:21
433   จุฑาทิพย์    ภูมิชะนะจิตร 663***082@npu.ac.th 2023-06-24 19:45:28
434   พรรธิภา    ทองศรี 663***272@npu.ac.th 2023-06-24 19:14:01
435   ปริญาพร    โม้มวล 663***322@npu.ac.th 2023-06-24 19:11:57
436   ณิชนันทน์    หาญโยธี 663***470@npu.ac.th 2023-06-24 18:58:00
437   อนุวัฒน์    อุดมกัน 663***055@npu.ac.th 2023-06-24 18:28:10
438   ณัฏฐณิชา    มาตรี 663***066@npu.ac.th 2023-06-24 15:05:55
439   สุภลักษณ์    จุลทัศน์ 663***215@npu.ac.th 2023-06-24 14:10:13
440   สุนิดา    งิ้วโสม 663***025@npu.ac.th 2023-06-24 13:02:38
441   จันทร์ดารา    ไชยายงค์ 663***512@npu.ac.th 2023-06-24 12:46:28
442   แพรวตะวัน    ท้าวนาง 663***264@npu.ac.th 2023-06-24 12:27:01
443   ฤทัยรัตน์    ดอนกลาง 663***736@npu.ac.th 2023-06-24 12:17:45
444   ณัฐวดี    วงค์เทพ 663***348@npu.ac.th 2023-06-24 12:14:36
445   ธิญาดา    โคตรปัญญา 663***132@npu.ac.th 2023-06-24 10:51:18
446   เอื้ออารี    เอกพันธ์ 666***631@npu.ac.th 2023-06-24 10:40:24
447   ธัญญลักษณ์    จันกง 666***615@npu.ac.th 2023-06-24 10:40:02
448   พรพงศ์    หงษ์ชูตา 666***094@npu.ac.th 2023-06-24 10:37:21
449   เกวลิน    วงค์สิน 663***371@npu.ac.th 2023-06-24 10:31:24
450   ธีระวัสส์    โพธิ์ศรีน้อย 663***231@npu.ac.th 2023-06-24 10:25:22
451   มะลิษา    น้อยอาษา 663***587@npu.ac.th 2023-06-24 10:25:15
452   สุดารัตน์    บัวพา 663***181@npu.ac.th 2023-06-24 10:17:56
453   สุทธิเกียรติ    ชาติชำนิ 666***017@npu.ac.th 2023-06-24 09:28:58
454   อนวัช    ชาชมราษฎร์ 663***399@npu.ac.th 2023-06-24 06:51:59
455   กีรติ    มงคลชัยสถิต 663***324@npu.ac.th 2023-06-23 23:01:53
456   ภานุพงษ์    มีภูคำ 663***498@npu.ac.th 2023-06-23 23:01:03
457   วงศธร    มั่นคง 664***179@npu.ac.th 2023-06-23 16:32:45
458   ศิริพร    วาระเพียง 666***042@npu.ac.th 2023-06-23 15:49:47
459   พิราภรณ์    ทันศรี 663***370@npu.ac.th 2023-06-23 14:43:27
460   ศศิธร    ศรีโยหะ 663***455@npu.ac.th 2023-06-23 12:57:48
461   ฌาฤทธิ์    เชื้อวงค์พรหม 663***516@npu.ac.th 2023-06-23 10:34:38
462   อินทิรา    ธงยศ 663***428@npu.ac.th 2023-06-23 10:08:14
463   ชนิดา    แก้วพล 663***279@npu.ac.th 2023-06-23 10:07:40
464   ปวันรัตน์    อ้วนอินทร์ 663***550@npu.ac.th 2023-06-23 10:07:06
465   วรางคณา    นาสี 663***162@npu.ac.th 2023-06-23 10:01:10
466   ธีรภัทร    จันทะแสง 663***311@npu.ac.th 2023-06-23 09:56:09
467   สิทธินนท์    ปากดี 663***139@npu.ac.th 2023-06-23 09:55:19
468   มณีรัตน์    เหลาแตว 663***220@npu.ac.th 2023-06-23 09:54:22
469   ภัทรธีรา    ละมุนมอญ 663***477@npu.ac.th 2023-06-23 09:53:22
470   ศักรินทร์    สุราษฎร์ 663***171@npu.ac.th 2023-06-23 09:48:05
471   นราธิป    สายแก้ว 663***080@npu.ac.th 2023-06-23 09:46:35
472   ภูมิศักดิ์    ปาวัน 663***043@npu.ac.th 2023-06-23 09:44:37
473   ณัฐวิมล    สุพีคำ 663***015@npu.ac.th 2023-06-23 09:43:42
474   นพรัตน์    สองศรี 663***155@npu.ac.th 2023-06-23 09:43:41
475   ปานไพลิน    ผันผ่อน 663***379@npu.ac.th 2023-06-23 09:43:26
476   สุดเขต    หมื่นพัน 663***320@npu.ac.th 2023-06-23 09:43:21
477   พีรพัฒน์    ใจกล้า 663***197@npu.ac.th 2023-06-23 09:42:57
478   ธันยบูรณ์    โยธะคง 663***205@npu.ac.th 2023-06-23 09:42:52
479   รัตติกาล    ทองที 663***312@npu.ac.th 2023-06-23 09:41:40
480   สุพิชญา    แสนอุบล 663***361@npu.ac.th 2023-06-23 09:41:01
481   ภาคิน    พรรณวงศ์ 663***056@npu.ac.th 2023-06-23 09:40:32
482   อธิวัฒน์    เข็มเลา 663***221@npu.ac.th 2023-06-23 09:39:20
483   อนุธิดา    ปุ่มเป้า 663***662@npu.ac.th 2023-06-23 09:34:18
484   ภาคภูมิ    เสพียรไพร 663***118@npu.ac.th 2023-06-23 09:22:26
485   ณัฐพล    ลุนพุฒ 663***167@npu.ac.th 2023-06-23 09:22:17
486   ธนกฤต    นาดี 663***211@npu.ac.th 2023-06-23 09:15:17
487   กฤษณพงศ์    ช่วยพันธ์ 663***282@npu.ac.th 2023-06-23 09:14:00
488   นาวา    กุลตังวัฒนา 663***054@npu.ac.th 2023-06-23 09:13:48
489   ศิริโสภา    เพียซิน 663***126@npu.ac.th 2023-06-23 09:08:23
490   จีรศักดิ์    ไขกัณหา 663***266@npu.ac.th 2023-06-23 09:08:17
491   สุนิสา    ศูนยะราช 663***134@npu.ac.th 2023-06-23 09:07:45
492   สุนิตา    ศูนยะราช 663***415@npu.ac.th 2023-06-23 09:07:44
493   นริศรา    อินทร์ศิริ 663***217@npu.ac.th 2023-06-23 09:07:09
494   กุลธิดา    นามเกตุ 663***092@npu.ac.th 2023-06-23 09:04:44
495   อดิศร    คณะนาม 663***100@npu.ac.th 2023-06-23 09:04:41
496   เนตรชนก    สิงเสือ 663***068@npu.ac.th 2023-06-23 09:03:42
497   รัตน์ติกาล    กำวงศ์ 663***159@npu.ac.th 2023-06-23 09:02:59
498   ปภาดา    อรรคศรีวร 663***014@npu.ac.th 2023-06-22 21:28:18
499   นราภรณ์    บุรัตน์ 663***030@npu.ac.th 2023-06-22 21:17:16
500   ปิยบุตร    บำเพ็ญผล 656***302@npu.ac.th 2023-06-22 21:16:10
501   ฌาวิษา    ลาดเหลา 663***295@npu.ac.th 2023-06-22 21:13:03
502   สุธาสินี    แผ้วเกษม 663***362@npu.ac.th 2023-06-22 21:01:08
503   อรอุมา    รักสุทธิ 663***530@npu.ac.th 2023-06-22 20:22:25
504   นันทิดา    ระมงคล 663***280@npu.ac.th 2023-06-22 19:56:41
505   นธี    มิ่งคำ 664***070@npu.ac.th 2023-06-22 15:50:35
506   วิชัยชาญ    พละสุ 664***088@npu.ac.th 2023-06-22 15:50:01
507   ขวัญจิรา    นามเสาร์ 663***059@npu.ac.th 2023-06-22 15:37:04
508   ปรัชญา    พิทักษ์กุล 664***096@npu.ac.th 2023-06-22 15:32:54
509   วิรัตน์    อินแสงแวง 663***113@npu.ac.th 2023-06-22 15:23:30
510   ทิพย์ปภา    แก้วเชียงหวาง 663***810@npu.ac.th 2023-06-22 15:23:21
511   แก้วตา    ต้นยวด 663***372@npu.ac.th 2023-06-22 15:14:35
512   กฤษกร    จึงมงคลสวัสดิ์ 664***062@npu.ac.th 2023-06-22 14:50:53
513   อานันท์    ตั้งไพบูลย์ 663***261@npu.ac.th 2023-06-22 14:07:04
514   ขวัญฤดี    ยางธิสาร 663***430@npu.ac.th 2023-06-22 13:54:06
515   ศศิภา    อินทา 663***444@npu.ac.th 2023-06-22 13:43:01
516   สมฤดี    ไกยะ 663***557@npu.ac.th 2023-06-22 13:41:41
517   วิชญาดา    ธานี 663***022@npu.ac.th 2023-06-22 13:41:04
518   ขนิษฐา    คำเกษ 663***193@npu.ac.th 2023-06-22 13:38:43
519   นาอนัน    วิลาพันธ์ 663***235@npu.ac.th 2023-06-22 13:37:50
520   ปวีณา    ผลาจันทร์ 663***292@npu.ac.th 2023-06-22 13:35:13
521   ปรียาพร    พิมภูคำ 663***201@npu.ac.th 2023-06-22 13:34:18
522   ปภาวรินทร์    นาคเสนี 663***364@npu.ac.th 2023-06-22 13:32:49
523   นวพล    ไหลริน 664***064@npu.ac.th 2023-06-22 13:32:00
524   พรนิภา    โสมศรี 663***714@npu.ac.th 2023-06-22 13:30:37
525   สิริกาญจน์    ไชยต้นเทือก 663***212@npu.ac.th 2023-06-22 13:28:12
526   ปิยะราช    คำบัว 664***120@npu.ac.th 2023-06-22 13:27:04
527   วิริยา    ละมูล 663***246@npu.ac.th 2023-06-22 13:26:56
528   อธิชา    พรมวิเศษ 663***706@npu.ac.th 2023-06-22 13:26:49
529   ภัทรวดี    เกษกุล 663***052@npu.ac.th 2023-06-22 13:26:02
530   จักรพงศ์    แก้วภู 664***187@npu.ac.th 2023-06-22 13:25:54
531   ฉัตรนรินทร์    ยาคง 663***375@npu.ac.th 2023-06-22 13:24:59
532   สุกัญญา    ศรีวิชา 663***128@npu.ac.th 2023-06-22 13:23:54
533   ธีรภัทร    นามโคตศรี 663***105@npu.ac.th 2023-06-22 13:23:44
534   ธนบูรณ์    แซงบุญเรือง 663***642@npu.ac.th 2023-06-22 13:23:28
535   นภัสวรรณ    เสนาวัง 663***730@npu.ac.th 2023-06-22 13:23:23
536   ฐิติศักดิ์    ท่ากุดเรือ 663***250@npu.ac.th 2023-06-22 13:23:16
537   ธิดารัตน์    สะตะ 663***711@npu.ac.th 2023-06-22 13:23:04
538   ปวันรัตน์    ระแสนพรม 663***045@npu.ac.th 2023-06-22 13:22:59
539   ลัคณา    แพงแพง 663***672@npu.ac.th 2023-06-22 13:22:40
540   ชลระฎา    ดีนัก 663***037@npu.ac.th 2023-06-22 13:22:36
541   กุมารี    เจือบุญ 663***303@npu.ac.th 2023-06-22 13:22:35
542   ณัฐชริชา    บาลอินทร์ 663***078@npu.ac.th 2023-06-22 13:22:29
543   กมลชนก    พินิจเจริญ 663***451@npu.ac.th 2023-06-22 13:22:22
544   คุรุวาร    จุลณีย์ 663***626@npu.ac.th 2023-06-22 13:21:58
545   วิภาดา    กองวงค์ 663***391@npu.ac.th 2023-06-22 13:21:57
546   ภัทรวรินทร์    เชื้อเมืองแสน 663***524@npu.ac.th 2023-06-22 13:21:56
547   พิชญ์พิชา    ยงยันต์ 663***469@npu.ac.th 2023-06-22 13:21:47
548   อินทร์ธุอร    คำมุงคุณ 663***417@npu.ac.th 2023-06-22 13:21:38
549   จุฬาลักษณ์    นามทวย 663***326@npu.ac.th 2023-06-22 13:21:37
550   ณัฐพงศ์    โขงรัตน์ 663***576@npu.ac.th 2023-06-22 13:21:25
551   เพชรลดา    ลามคำ 663***204@npu.ac.th 2023-06-22 13:21:02
552   นริสา    ขยันหา 663***410@npu.ac.th 2023-06-22 13:20:56
553   ชนกวรรณ    ฝ่ายพลแสน 663***607@npu.ac.th 2023-06-22 13:20:48
554   ปณิดา    จารุสาร 663***490@npu.ac.th 2023-06-22 13:20:38
555   อาทิตยา    ตะเส 663***170@npu.ac.th 2023-06-22 13:20:38
556   อมรรัตน์    พรมสุรินทร์ 663***581@npu.ac.th 2023-06-22 13:20:37
557   อันทิณี    พรมดี 663***649@npu.ac.th 2023-06-22 13:20:35
558   จารุภา    คุณแก้ว 663***284@npu.ac.th 2023-06-22 13:20:30
559   ชัชฎาภรณ์    ประฮาดไชย 663***851@npu.ac.th 2023-06-22 13:20:17
560   กิ่งแก้ว    พิกุลศรี 663***136@npu.ac.th 2023-06-22 13:20:17
561   เมธาพร    เห็มคำภา 663***151@npu.ac.th 2023-06-22 13:20:13
562   อภิชญา    โพธิ์ศรี 663***367@npu.ac.th 2023-06-22 13:20:01
563   เจษฎาภรณ์    บาลลา 663***144@npu.ac.th 2023-06-22 13:19:55
564   ณัฐณิชา    หรุ่นสมบูรณ์ 663***383@npu.ac.th 2023-06-22 13:19:11
565   ตรีสุคนธ์    นามโคตร 663***177@npu.ac.th 2023-06-22 13:18:44
566   พิชญา    จอกทอง 663***615@npu.ac.th 2023-06-22 13:18:25
567   กรรณิการ์    จันทร์คุณยงค์ 663***121@npu.ac.th 2023-06-22 13:18:19
568   ณิชยพน    นพคุณ 663***680@npu.ac.th 2023-06-22 13:18:19
569   กิตติพัฒน์    ศิริประสิทธิ์ 663***268@npu.ac.th 2023-06-22 13:18:12
570   นัชชา    สุรพันธ์พิชิต 663***102@npu.ac.th 2023-06-22 13:17:32
571   อิสราภรณ์    ศรีกาฬสินธุ์ 663***060@npu.ac.th 2023-06-22 13:16:50
572   ชลันธร    ชลคีรี 663***535@npu.ac.th 2023-06-22 13:16:49
573   เจษฎา    ทาต้อง 663***664@npu.ac.th 2023-06-22 13:16:33
574   นันติยา    เคล้าละมูล 663***071@npu.ac.th 2023-06-22 13:15:45
575   สรวิชญ์    อัคติ 663***623@npu.ac.th 2023-06-22 13:15:28
576   รัตนพันธ์    วังทะพันธ์ 663***482@npu.ac.th 2023-06-22 13:15:27
577   อนันตญา    พิษคำ 663***893@npu.ac.th 2023-06-22 13:15:08
578   ณัฎฐวรรณ    คำมุงคุณ 663***422@npu.ac.th 2023-06-22 13:12:24
579   ธณัญญา    มะโนรา 663***729@npu.ac.th 2023-06-22 13:10:16
580   วนิดา    วงศ์เตชะ 663***919@npu.ac.th 2023-06-22 13:09:31
581   สัญญาลักษณ์    สุขมอญ 664***016@npu.ac.th 2023-06-22 13:08:25
582   ปวีณ์กร    สายสินธ์ 663***190@npu.ac.th 2023-06-22 13:04:31
583   พรวนัช    โพธิน 663***828@npu.ac.th 2023-06-22 13:01:00
584   พรรคพล    พันธุ์เมือง 663***760@npu.ac.th 2023-06-22 12:59:00
585   อัจฉรา    โพติยะ 663***331@npu.ac.th 2023-06-22 12:57:35
586   ปิยธิดา    เคนคำพัน 663***182@npu.ac.th 2023-06-22 12:54:00
587   เขมิสรา    บาลลา 663***315@npu.ac.th 2023-06-22 12:53:58
588   วารุณี    บุตรพันธ์ 663***174@npu.ac.th 2023-06-22 12:53:38
589   อภิญญา    พรหมโคตร 663***349@npu.ac.th 2023-06-22 12:53:18
590   ศศิวิมล    แก้วกัณหา 663***091@npu.ac.th 2023-06-22 12:52:43
591   ธารารัตน์    วงศ์อินทร์อยู่ 663***844@npu.ac.th 2023-06-22 12:46:06
592   เกศวรินทร์    เสนพันธ์ 663***257@npu.ac.th 2023-06-22 12:46:04
593   ธิดารักษ์    รัตนนิล 663***752@npu.ac.th 2023-06-22 12:44:56
594   กนกพร    ฝาระมี 663***745@npu.ac.th 2023-06-22 12:44:47
595   สุวนันท์    กลีบบัว 663***034@npu.ac.th 2023-06-22 12:42:56
596   จุลธิดา    กัลญาบุตร 663***238@npu.ac.th 2023-06-22 12:29:38
597   อภิสิทธิ์    โพคาพานิชย์ 663***493@npu.ac.th 2023-06-22 12:27:11
598   จิรายุ    กุลสีดา 663***584@npu.ac.th 2023-06-22 12:24:57
599   ศิวนาถ    ทันอินทรอาจ 663***675@npu.ac.th 2023-06-22 12:24:01
600   กุลธิดา    จันทร์โคตร 663***667@npu.ac.th 2023-06-22 12:20:31
601   ศิริรัตน์    โพธิราช 663***154@npu.ac.th 2023-06-22 12:16:03
602   นวลอนงค์    บางทราย 663***901@npu.ac.th 2023-06-22 12:15:16
603   ชญานุต    วิริยะ 663***224@npu.ac.th 2023-06-22 12:05:10
604   อภิชญา    ไชยเพชร์ 663***618@npu.ac.th 2023-06-22 12:04:47
605   ฐปนันตร์    ศรีพิมพ์ 663***600@npu.ac.th 2023-06-22 12:04:30
606   วิลัยพร    สายฝน 663***063@npu.ac.th 2023-06-22 11:58:26
607   ภคพร    ฉอสวัสดิ์ 663***398@npu.ac.th 2023-06-22 11:55:54
608   พรรณพร    ญาติบำรุง 663***703@npu.ac.th 2023-06-22 11:35:10
609   ฐิติพร    นครแจ้ง 663***190@npu.ac.th 2023-06-22 11:33:48
610   ชัญญานุช    ใจกล้า 663***380@npu.ac.th 2023-06-22 11:25:36
611   เบญจภรณ์    วงศ์อินทร์อยู่ 663***265@npu.ac.th 2023-06-22 11:22:25
612   ชนม์พิชา    สมรื่น 663***141@npu.ac.th 2023-06-22 11:21:04
613   นัทริกา    ทองเลิศ 663***307@npu.ac.th 2023-06-22 11:20:43
614   นุชจิราพร    บ้านกลาง 663***216@npu.ac.th 2023-06-22 11:17:24
615   นัทตญา    ไกยะฝ่าย 663***018@npu.ac.th 2023-06-22 11:16:09
616   กนกวรรณ    ไกรษร 663***042@npu.ac.th 2023-06-22 11:13:35
617   ปณิธิ    ไพรสุวรรณ์ 663***078@npu.ac.th 2023-06-22 10:35:40
618   ศานิต    อักขระ 663***185@npu.ac.th 2023-06-22 09:15:12
619   โชคชนก    โสมรักษ์ 663***097@npu.ac.th 2023-06-21 22:04:04
620   รจชริน    ศรีจันทร์ 663***070@npu.ac.th 2023-06-21 15:37:18
621   ณัฐริกา    ศรีด้วง 663***029@npu.ac.th 2023-06-21 14:21:05
622   ชัยณรินทร์    คำไพ 661***070@npu.ac.th 2023-06-21 13:44:16
623   ชยุตม์    นารินทร์ 661***062@npu.ac.th 2023-06-21 13:34:25
624   พีระพัฒน์    ภูผู้ 661***245@npu.ac.th 2023-06-21 13:31:53
625   สุทธิพงษ์    ศรีรัตน์ 664***143@npu.ac.th 2023-06-21 13:30:39
626   ประสิทธิ์    ชายทวีป 664***093@npu.ac.th 2023-06-21 13:29:50
627   กฤตเมธ    แสงสุวรรณ 664***010@npu.ac.th 2023-06-21 13:29:33
628   เอกชัย    วินประโคน 664***037@npu.ac.th 2023-06-21 13:29:25
629   วรายุส    หงษ์สีแก้ว 662***326@npu.ac.th 2023-06-21 13:28:05
630   นครปฐม    นาพินิจ 664***150@npu.ac.th 2023-06-21 13:26:56
631   ชลลดา    บับพาน 663***308@npu.ac.th 2023-06-21 12:21:06
632   เพชรภูธร    วงศ์เหลา 663***050@npu.ac.th 2023-06-21 11:23:26
633   รพีพัทธ์    เดชทวิทย์ 663***179@npu.ac.th 2023-06-21 11:20:48
634   วิลัยพร    นนคำวงค์ 663***084@npu.ac.th 2023-06-21 11:19:54
635   พัฒนารวดี    ศรีแสง 663***142@npu.ac.th 2023-06-21 11:18:46
636   พิกุลแก้ว    เถิงนำมา 663***340@npu.ac.th 2023-06-21 11:18:02
637   อทินัดดา    งอยกุดจิก 663***274@npu.ac.th 2023-06-21 11:17:16
638   ชลธิชา    วะเกิดเป้ม 663***183@npu.ac.th 2023-06-21 11:12:40
639   ศศิวิมล    วันดี 662***267@npu.ac.th 2023-06-21 11:09:32
640   ธิญาศุกร์ภา    เพลียพล 663***136@npu.ac.th 2023-06-21 09:33:27
641   พงศกร    บัวคำนิล 663***102@npu.ac.th 2023-06-21 09:19:33
642   น้ำฝน    ศรีรงค์ 663***209@npu.ac.th 2023-06-21 09:18:46
643   ชนาภา    หุมแพง 664***252@npu.ac.th 2023-06-21 09:12:42
644   จิราภรณ์    อินทร์ภูวงษ์ 663***577@npu.ac.th 2023-06-21 08:45:26
645   ศิริพงษ์ชัย    อาษานาม 664***025@npu.ac.th 2023-06-21 06:02:35
646   กมลลักษณ์    นิลบุตร 663***589@npu.ac.th 2023-06-20 22:28:46
647   ปัญญา    ทะวะศรี 661***380@npu.ac.th 2023-06-20 21:52:41
648   ศิวกร    ไกรธิราช 663***086@npu.ac.th 2023-06-20 21:04:44
649   นภาพร    ดกเอียร์ 663***094@npu.ac.th 2023-06-20 21:03:01
650   ศศิวิมล    ก้งซุย 663***555@npu.ac.th 2023-06-20 21:02:06
651   สีหราช    รัตนมาลี 663***522@npu.ac.th 2023-06-20 20:59:06
652   ศิริญญา    บุญชาญ 663***026@npu.ac.th 2023-06-20 20:37:14
653   วีรยา    อังคะมาตย์ 663***258@npu.ac.th 2023-06-20 19:22:52
654   นาราภัทร    แดนดงยิ่ง 663***563@npu.ac.th 2023-06-20 19:19:19
655   ทิพย์มณี    เทียมกลาง 663***233@npu.ac.th 2023-06-20 19:03:16
656   มนัสสิรี    เครือเพชรกุล 663***076@npu.ac.th 2023-06-20 18:59:59
657   ภิญญดา    เภาไชย 663***085@npu.ac.th 2023-06-20 17:55:19
658   กุลจิรา    มีสิทธิ์ 663***176@npu.ac.th 2023-06-20 17:47:26
659   นิชราภรณ์    บุญเทียม 663***647@npu.ac.th 2023-06-20 17:38:24
660   ธนัชชา    พรามณี 653***029@npu.ac.th 2023-06-20 15:58:25
661   พัชราภรณ์    มีสิมมา 663***169@npu.ac.th 2023-06-20 15:29:44
662   นฤมล    โสมรักษ์ 663***437@npu.ac.th 2023-06-20 14:40:34
663   ปริญดา    ขวาดก 663***141@npu.ac.th 2023-06-20 14:11:30
664   ฑิคัมพร    นาลงพรม 663***216@npu.ac.th 2023-06-20 14:07:27
665   วณิชา    เพลินสิน 663***174@npu.ac.th 2023-06-20 14:06:20
666   สกาวเดือน    คลังบริบูรณ์ 663***265@npu.ac.th 2023-06-20 14:03:29
667   ก้องเกียรติ    ว่องไว 663***059@npu.ac.th 2023-06-20 14:02:52
668   ทศพร    เสียงอ่อน 663***026@npu.ac.th 2023-06-20 14:02:23
669   อนงค์นาถ    โคตรพันธ์ 663***125@npu.ac.th 2023-06-20 14:02:21
670   ศริตวรรธน์    คำพุช 664***056@npu.ac.th 2023-06-20 13:43:30
671   กนกพร    เตยตะคุ 663***227@npu.ac.th 2023-06-20 12:46:59
672   อริสา    พันธ์เจริญ 664***112@npu.ac.th 2023-06-20 12:03:25
673   ภัทราวดี    ไชยบุญทัน 653***326@npu.ac.th 2023-06-20 11:33:53
674   นฤดี    ศรีภูมี 663***054@npu.ac.th 2023-06-20 10:55:02
675   พรหมพร    อำนาจ 663***474@npu.ac.th 2023-06-20 08:59:24
676   วรฤทธิ์    โลตุฤทธิ์ 663***047@npu.ac.th 2023-06-19 21:59:58
677   นภัสสร    บ่อพิมพ์ 663***208@npu.ac.th 2023-06-19 21:36:41
678   อนุธิดา    วังแก้ว 663***425@npu.ac.th 2023-06-19 21:35:36
679   ณัฐพร    ยาวรัม 663***013@npu.ac.th 2023-06-19 21:09:33
680   เสฏฐวุฒิ    จันพยัฆแสง 663***112@npu.ac.th 2023-06-19 20:52:58
681   กัลยรัตน์    อุบัวบล 663***298@npu.ac.th 2023-06-19 20:27:15
682   สุพิชชา    สำพันแพ 662***075@npu.ac.th 2023-06-19 20:18:47
683   ณัฐดนัย    อินทริง 663***650@npu.ac.th 2023-06-19 19:02:55
684   กิตติกร    วันโท 663***300@npu.ac.th 2023-06-19 18:58:43
685   ศุภสิงห์    คะสุดใจ 663***359@npu.ac.th 2023-06-19 16:02:25
686   ธิชานันท์    วังสุขี 663***176@npu.ac.th 2023-06-19 15:46:43
687   จารวี    ชินบูรณ์ 663***101@npu.ac.th 2023-06-19 15:30:04
688   กนกวรรณ    ชาญามณี 664***203@npu.ac.th 2023-06-19 14:01:28
689   ศิวโรจน์    ทุมเที่ยง 664***153@npu.ac.th 2023-06-19 13:59:02
690   ธุวานนท์    ชะโลมกลาง 654***090@npu.ac.th 2023-06-19 13:46:32
691   วรวิช    แท่งเหล็ก 654***108@npu.ac.th 2023-06-19 13:44:49
692   ทิชากร    คำมุงคุณ 654***116@npu.ac.th 2023-06-19 13:44:22
693   นัฐวุฒิ    วงค์แสงคำ 654***020@npu.ac.th 2023-06-19 13:44:19
694   ภูวดล    ยิ้มดี 654***025@npu.ac.th 2023-06-19 13:42:37
695   ยุทธพิชัย    เจริญคุณ 654***041@npu.ac.th 2023-06-19 13:41:33
696   นักรบ    จิตสงคราม 654***173@npu.ac.th 2023-06-19 13:41:14
697   จิราเมธ    แสนปุชุม 654***140@npu.ac.th 2023-06-19 13:40:16
698   ทัศนีย์    สาเส็ง 654***165@npu.ac.th 2023-06-19 13:39:57
699   ธนวัฒน์    แก้วปีลา 654***017@npu.ac.th 2023-06-19 13:39:45
700   นรินดา    วิลามาศ 653***014@npu.ac.th 2023-06-19 13:38:56
701   พัฒนการ    บัวทองจันทร 654***157@npu.ac.th 2023-06-19 13:38:35
702   ฉันทนา    ชมภูพระ 654***066@npu.ac.th 2023-06-19 13:38:15
703   ธีรวัฒน์    ปกป้อง 663***486@npu.ac.th 2023-06-19 13:15:47
704   กษิดิ์เดช    ดีสวาสดิ์ 663***031@npu.ac.th 2023-06-19 12:39:54
705   ธนธรณ์    ดงแสุนสุข 663***315@npu.ac.th 2023-06-19 12:36:15
706   กมลชนก    บุระพวง 663***273@npu.ac.th 2023-06-19 12:35:42
707   สุจิตตรา    ชาสงวน 663***361@npu.ac.th 2023-06-19 12:35:40
708   อรพรรณ    วงค์จวง 663***356@npu.ac.th 2023-06-19 12:33:48
709   ชนากานญ์    ไพยะเสน 663***276@npu.ac.th 2023-06-19 12:31:36
710   นวมินทร์    ทินบุตร 663***478@npu.ac.th 2023-06-19 12:27:48
711   ธนพล    ดาบโสมศรี 663***734@npu.ac.th 2023-06-19 12:23:47
712   กฤติยาภรณ์    ฝูงที 663***110@npu.ac.th 2023-06-19 11:59:33
713   สนธยา    สุภารัตน์ 663***027@npu.ac.th 2023-06-19 11:41:37
714   ศศิวิมล    ถอยกระโทก 663***441@npu.ac.th 2023-06-19 11:37:04
715   ธณภัทร    ภูมิเลิศ 663***019@npu.ac.th 2023-06-19 11:20:53
716   ภัสติยา    แสนสุข 663***075@npu.ac.th 2023-06-19 11:01:28
717   สุทธิดา    อบเชย 663***098@npu.ac.th 2023-06-19 11:00:56
718   ธิญาดา    คุตนาม 663***605@npu.ac.th 2023-06-19 10:55:35
719   วัชรพงศ์    วงศ์ล่าม 663***364@npu.ac.th 2023-06-19 10:26:09
720   ณภัทรพงษ์    บัวชุม 663***346@npu.ac.th 2023-06-19 09:57:23
721   จิตรเทพ    ธรรมสละ 664***054@npu.ac.th 2023-06-19 09:54:13
722   พลชัย    โพนชัยยา 664***161@npu.ac.th 2023-06-19 09:48:39
723   ณัฐจีตา    คัดทะจันทร์ 663***148@npu.ac.th 2023-06-19 09:47:54
724   นฤพาน    ดวงมาลัย 664***153@npu.ac.th 2023-06-19 09:47:29
725   สุวรรณี    พวงพั่ว 663***163@npu.ac.th 2023-06-19 09:44:38
726   ณรงค์ชัย    จันทรังษี 663***155@npu.ac.th 2023-06-19 09:43:51
727   สุธาสินี    โยธายุทธ 663***155@npu.ac.th 2023-06-19 09:33:17
728   ปราชญา    นามมนตรี 663***502@npu.ac.th 2023-06-19 09:27:30
729   ทรงอัปสร    อัคบุตร 663***027@npu.ac.th 2023-06-19 09:26:18
730   กิตติพงษ์    พันธุ์โยธี 663***049@npu.ac.th 2023-06-19 09:23:27
731   สิงหรัฐ    กุลสา 663***189@npu.ac.th 2023-06-19 09:22:44
732   พชรพล    กำแหล้ 663***023@npu.ac.th 2023-06-19 09:21:53
733   เทียนชัย    เมตวงค์ 663***221@npu.ac.th 2023-06-19 09:21:16
734   ณัฐภรณ์    ผ่านเมือง 664***021@npu.ac.th 2023-06-19 09:12:50
735   อริศรา    เดชะคำภู 663***047@npu.ac.th 2023-06-19 08:45:21
736   วรินทร    พรายเวศ 663***130@npu.ac.th 2023-06-19 08:10:33
737   เสาวภา    อินทรกำแหง 663***323@npu.ac.th 2023-06-18 21:42:12
738   ณัฐริกา    ขันตี 663***307@npu.ac.th 2023-06-18 21:30:09
739   สิริกร    ใยวังหน้า 663***013@npu.ac.th 2023-06-18 19:26:18
740   วัชรากร    หงษ์ขาว 653***319@npu.ac.th 2023-06-18 16:45:23
741   สุพัตรา    โคตรพรม 663***559@npu.ac.th 2023-06-18 16:33:55
742   นราวิชญ์    บุญมาวงษา 664***011@npu.ac.th 2023-06-18 15:55:33
743   เจวะฬีลณ์    มาตราช 663***568@npu.ac.th 2023-06-18 13:51:11
744   พีรภาส    ใจกล้า 664***228@npu.ac.th 2023-06-18 13:25:03
745   ดลนภา    ก้อนกั้น 663***197@npu.ac.th 2023-06-17 22:16:00
746   ปภัสรา    ศักดิ์จำปา 663***841@npu.ac.th 2023-06-17 21:46:52
747   วรรณา    แสงทิพวรรณ 641***506@npu.ac.th 2023-06-17 16:57:52
748   โกศล    วงษ์แสงน้อย 641***514@npu.ac.th 2023-06-17 16:51:27
749   ศศิกานต์    พรมดี 664***202@npu.ac.th 2023-06-17 15:21:55
750   ณัฐชา    เรืองทวีคูณ 663***031@npu.ac.th 2023-06-17 14:57:10
751   วิชยา    พันธ์จี 664***062@npu.ac.th 2023-06-17 14:41:27
752   นฤมล    วังมั่น 664***138@npu.ac.th 2023-06-17 12:51:50
753   กิตติธัช    วงค์ศรี 663***080@npu.ac.th 2023-06-17 12:23:23
754   สุรเดช    ลีลา 664***161@npu.ac.th 2023-06-17 12:15:20
755   ปรัชญา    แก้วนอก 663***452@npu.ac.th 2023-06-17 11:50:00
756   ปิยะดา    คนเพียร 664***036@npu.ac.th 2023-06-17 11:22:42
757   วีรวัตร    พั่วโพธิ์ 664***079@npu.ac.th 2023-06-17 11:10:25
758   พินประภา    คำเจริญ 664***152@npu.ac.th 2023-06-17 10:17:24
759   กัลย์สุดา    อุปวันโท 664***160@npu.ac.th 2023-06-17 10:15:24
760   สรสิช    ราชิวงษ์ 664***065@npu.ac.th 2023-06-17 09:16:27
761   อัจฉรา    สายสะอาด 664***145@npu.ac.th 2023-06-17 08:33:17
762   ศรนรินทร์    หงษ์สุวรรณ 664***168@npu.ac.th 2023-06-17 08:15:25
763   สถาพร    ชาวศรี 663***209@npu.ac.th 2023-06-16 20:39:51
764   นครเพชร    หอมจันทร์ 664***137@npu.ac.th 2023-06-16 19:39:53
765   สริญญา    วะตะมะ 663***395@npu.ac.th 2023-06-16 17:53:38
766   เจษฎา    ทะนะเรือง 663***032@npu.ac.th 2023-06-16 16:05:18
767   สุภพิชา    จิตมาตย์ 654***345@npu.ac.th 2023-06-16 13:27:18
768   ศิริฟ้าใส    สุพร 663***123@npu.ac.th 2023-06-16 11:02:37
769   ช่อผกา    พิมพ์รัตน์ 663***339@npu.ac.th 2023-06-16 10:57:51
770   ศิริประภา    แสนโภชน์ 663***271@npu.ac.th 2023-06-16 10:57:25
771   ศิโรรัตน์    นิวงษา 663***172@npu.ac.th 2023-06-16 10:55:43
772   ธิญากรณ์    มลศิลป์ 663***024@npu.ac.th 2023-06-16 10:55:07
773   ศศิกานต์    ยตะโคตร 663***073@npu.ac.th 2023-06-16 10:54:43
774   รัตติยา    เทียนศรี 663***255@npu.ac.th 2023-06-16 10:54:29
775   จุฑามาศ    สีทาหนุน 663***016@npu.ac.th 2023-06-16 10:53:46
776   จิรวัฒน์    เดชขันธ์ 663***115@npu.ac.th 2023-06-16 10:53:21
777   อนงค์    หนึ่งคำมี 663***297@npu.ac.th 2023-06-16 10:33:27
778   บุณยาพร    ละดาดาษ 663***131@npu.ac.th 2023-06-16 10:31:18
779   ปวีณา    อินธิแสง 663***248@npu.ac.th 2023-06-16 10:31:04
780   ทิพย์นารี    แสนโคตร 663***032@npu.ac.th 2023-06-16 10:29:39
781   ณิณภัทร    เชื้อกุณะ 663***347@npu.ac.th 2023-06-16 10:29:16
782   พงศภัค    คำวัน 663***321@npu.ac.th 2023-06-16 10:28:42
783   นันทวรรณ    อัศวสกุลชัย 664***053@npu.ac.th 2023-06-16 10:10:46
784   สพลดนัย    อินทร์เพชร์ 663***774@npu.ac.th 2023-06-16 08:51:12
785   บัณฑิตา    หาญพละ 663***394@npu.ac.th 2023-06-16 08:46:54
786   พัชราภรณ์    บุตตาหึง 663***776@npu.ac.th 2023-06-16 08:42:20
787   มนสิชา    แสงสุด 663***346@npu.ac.th 2023-06-15 22:56:46
788   ศุภาพิชญ์    มานะเสน 663***047@npu.ac.th 2023-06-15 16:35:22
789   ฑิฆัมพร    บุญวาล 664***046@npu.ac.th 2023-06-15 16:25:19
790   อรทัย    เรืองแสง 664***070@npu.ac.th 2023-06-15 16:21:26
791   ณัฐลดา    น้อยใหญ่ 663***122@npu.ac.th 2023-06-15 16:12:27
792   ขวัญชนก    ภาวะ 653***269@npu.ac.th 2023-06-15 15:52:28
793   ธนพร    นาหมีด 653***251@npu.ac.th 2023-06-15 15:46:25
794   กุลธิดา    ผันผ่อน 653***343@npu.ac.th 2023-06-15 15:44:59
795   ปฏินญา    สายหล้า 663***166@npu.ac.th 2023-06-15 14:58:50
796   อรรถพล    เยาวพันธ์ 663***075@npu.ac.th 2023-06-15 14:58:18
797   กัลทิมา    อินทุกรรม 664***073@npu.ac.th 2023-06-15 14:58:09
798   สัจจารักษ์    เพ็งมี 663***117@npu.ac.th 2023-06-15 14:57:37
799   สรวิศ    วิวัฒนะ 663***133@npu.ac.th 2023-06-15 14:57:32
800   อนุชิต    บุตรโคษา 664***040@npu.ac.th 2023-06-15 14:57:20
801   ธนบูรณ์    สีเหมอะ 664***032@npu.ac.th 2023-06-15 14:57:06
802   เอกฐณัฏฐ์    มะโนรินทร์ 664***081@npu.ac.th 2023-06-15 14:56:54
803   ชนะชัย    วงค์ตาผา 663***208@npu.ac.th 2023-06-15 14:56:32
804   ธนกร    จันทร์เต็ม 663***109@npu.ac.th 2023-06-15 14:55:49
805   นนธวัช    คำนนท์ 663***050@npu.ac.th 2023-06-15 14:50:49
806   ธัญสินี    ชฎา 663***567@npu.ac.th 2023-06-15 14:48:51
807   ณภัทร    สิงขร 663***189@npu.ac.th 2023-06-15 14:35:44
808   วราวรรณ    หูมแพง 663***596@npu.ac.th 2023-06-15 14:10:33
809   สิรวิชญ์    มอมขุนทด 663***460@npu.ac.th 2023-06-15 13:54:35
810   นัฐชา    อุดมดี 664***084@npu.ac.th 2023-06-15 13:54:16
811   ธนกร    เพ็ชรนนท์ 663***379@npu.ac.th 2023-06-15 13:53:38
812   วัชรพล    น้อยโส 663***411@npu.ac.th 2023-06-15 13:53:34
813   นันทิพร    นามพิมล 651***038@npu.ac.th 2023-06-15 13:43:27
814   นรัช    พงศ์จรูญกุล 664***127@npu.ac.th 2023-06-15 13:24:04
815   กาญจณัตฐา    นันทะมาตย์ 651***079@npu.ac.th 2023-06-15 13:14:33
816   ปนัฐชา    จันทนาเวช 663***882@npu.ac.th 2023-06-15 12:36:44
817   สุมิตรา    เกยสุวรรณ 663***638@npu.ac.th 2023-06-15 12:17:14
818   ศิริวรรณ    พนาพงษ์พิสุทธิ์ 663***169@npu.ac.th 2023-06-15 11:05:23
819   เอกสิทธิ์    ไชยบุรมย์ 663***060@npu.ac.th 2023-06-15 11:02:52
820   พิชญุตม์    ลาวงศ์ 663***128@npu.ac.th 2023-06-15 11:01:29
821   นรภัทร    กิณเรศ 663***052@npu.ac.th 2023-06-15 11:01:03
822   หนึ่งฤทัย    วงษ์สุรภินันท์ 663***144@npu.ac.th 2023-06-15 10:58:58
823   เมธี    โพธิกำพล 663***136@npu.ac.th 2023-06-15 10:58:38
824   ธีรพล    บุระสิงห์ 663***149@npu.ac.th 2023-06-15 10:53:39
825   นาธาน    ดวงมาลัย 663***503@npu.ac.th 2023-06-15 10:50:58
826   จิรพงศ์    รัตนมาลี 663***164@npu.ac.th 2023-06-15 10:50:12
827   สรายุทธ    คำวัน 663***214@npu.ac.th 2023-06-15 10:49:36
828   สุพรรษา    บัวบาน 663***107@npu.ac.th 2023-06-15 10:49:23
829   กัลยกร    แพงโคตร 663***479@npu.ac.th 2023-06-15 10:48:52
830   พงศ์พันธุ์    ใชยทา 663***537@npu.ac.th 2023-06-15 10:48:15
831   อาทิตยา    มีบุญ 663***453@npu.ac.th 2023-06-15 10:47:50
832   ศุภารัตน์    ไม่แพง 663***123@npu.ac.th 2023-06-15 10:47:49
833   น้ำทิพย์    ลาวัลย์ 663***198@npu.ac.th 2023-06-15 10:47:48
834   อริญา    อุสันษา 663***206@npu.ac.th 2023-06-15 10:47:47
835   สุพรรษา    มหาจันทร์ 663***040@npu.ac.th 2023-06-15 10:47:07
836   ภานุวัฒน์    หล้าอ้วน 663***461@npu.ac.th 2023-06-15 10:46:58
837   ภรณ์ทิพย์    โพธิราช 663***468@npu.ac.th 2023-06-15 10:40:26
838   สวรส    จันทร์สุข 663***070@npu.ac.th 2023-06-15 10:36:51
839   ภาณพ    รังหอม 663***096@npu.ac.th 2023-06-15 10:25:54
840   จิราพร    บุญสมบัติ 663***548@npu.ac.th 2023-06-15 10:16:46
841   นันติกร    มาจอมศรี 663***088@npu.ac.th 2023-06-15 10:10:09
842   อฑิติยา    เอี่ยมศรี 663***940@npu.ac.th 2023-06-15 09:47:01
843   ดนัย    ศรีสถาน 663***866@npu.ac.th 2023-06-15 09:44:47
844   เจษฎา    กวดวงค์ษา 663***551@npu.ac.th 2023-06-15 09:43:30
845   มนัสชนก    โพธิ์วัน 664***038@npu.ac.th 2023-06-15 09:43:25
846   สิรภพ    อินธิสิทธิ์ 663***981@npu.ac.th 2023-06-15 09:43:12
847   ทัพไท    วงค์วันดี 663***932@npu.ac.th 2023-06-15 09:40:55
848   นราธิป    บุญแสน 663***130@npu.ac.th 2023-06-15 09:37:48
849   ลักขณา    เสนาคำ 664***069@npu.ac.th 2023-06-15 09:36:19
850   วีรวุฒิ    ลำทอง 663***353@npu.ac.th 2023-06-15 09:36:14
851   จิราภา    เครือคำ 663***858@npu.ac.th 2023-06-15 09:35:26
852   กิรณา    คำมี 663***924@npu.ac.th 2023-06-15 09:33:09
853   ปิยชุดา    สลางสิงห์ 663***221@npu.ac.th 2023-06-15 09:33:06
854   ภคพล    เเก่นจันทร์ 663***635@npu.ac.th 2023-06-15 09:32:23
855   อรัญญา    วงศ์เหง้า 663***445@npu.ac.th 2023-06-15 09:32:20
856   ภพศิริ    พันธ์จี 663***874@npu.ac.th 2023-06-15 09:31:57
857   ภัทรดนัย    อาจวิชัย 663***668@npu.ac.th 2023-06-15 09:31:57
858   สิรินาถ    ไวแสน 663***619@npu.ac.th 2023-06-15 09:31:33
859   รัตน์สุดา    โสมนาม 663***122@npu.ac.th 2023-06-15 09:30:00
860   อริสา    เกื้อกุล 663***759@npu.ac.th 2023-06-15 09:24:45
861   ปรมาภรณ์    กุลเกลี้ยง 663***080@npu.ac.th 2023-06-15 09:21:44
862   นัทธมน    หล้าคำภา 663***676@npu.ac.th 2023-06-15 09:19:18
863   ณัฐชา    สีหาบุตร 663***098@npu.ac.th 2023-06-15 09:19:09
864   พีรพัฒน์    คำบุรี 664***179@npu.ac.th 2023-06-15 09:17:48
865   เสาวลักษณ์    ศิริปี 663***262@npu.ac.th 2023-06-15 09:17:36
866   ชลดา    ทองนอก 664***187@npu.ac.th 2023-06-15 09:17:10
867   เพชรรัตน์    จันทะวงค์ 664***195@npu.ac.th 2023-06-15 09:16:57
868   ณาธาร    จองจับ 664***120@npu.ac.th 2023-06-15 09:16:33
869   ญาดา    สุวรรณน้อย 663***957@npu.ac.th 2023-06-15 09:13:49
870   เพชรไพลิน    กอกษัตริย์ 663***148@npu.ac.th 2023-06-15 09:05:12
871   นวมิน    ไชยเพ็ชร 663***443@npu.ac.th 2023-06-15 09:02:20
872   ปรารถนา    ผลาผล 663***344@npu.ac.th 2023-06-15 09:01:58
873   พัชรี    พูลสวัสดิ์ 664***245@npu.ac.th 2023-06-15 09:01:51
874   ธนดล    คำไตร 663***138@npu.ac.th 2023-06-15 07:14:10
875   วสันต์    กัสปะ 663***140@npu.ac.th 2023-06-14 22:51:24
876   ดวงพร    สิทธิวงษ์ 664***087@npu.ac.th 2023-06-14 22:24:14
877   วนิดา    สีสา 664***096@npu.ac.th 2023-06-14 22:15:28
878   มาลินี    จันทระ 663***135@npu.ac.th 2023-06-14 22:05:53
879   สุภาภรณ์    ยะจันโท 664***054@npu.ac.th 2023-06-14 21:42:22
880   อริศรา    ต้นกัลยา 664***047@npu.ac.th 2023-06-14 21:41:16
881   เอกนัฐ    วรเมธานนทกุล 663***338@npu.ac.th 2023-06-14 21:34:59
882   เฉลิมชัย    หมื่นมนตรี 662***094@npu.ac.th 2023-06-14 21:28:14
883   รัตนียา    บุตรโคษา 663***890@npu.ac.th 2023-06-14 21:24:32
884   ธัญภรณ์    จันทะลุน 663***775@npu.ac.th 2023-06-14 21:09:34
885   สุนันธา    ไตยราช 663***249@npu.ac.th 2023-06-14 18:38:43
886   ภานุคม    ช่วยรักษา 663***395@npu.ac.th 2023-06-14 18:33:21
887   ดวงลัดดา    อุดสุข 664***088@npu.ac.th 2023-06-14 18:16:05
888   รัญชนา    บุญชาญ 663***072@npu.ac.th 2023-06-14 17:46:28
889   ไอลดา    ไชโย 664***146@npu.ac.th 2023-06-14 17:41:16
890   มูลี    มนตรี 664***039@npu.ac.th 2023-06-14 17:36:27
891   มณีรัตน์    พานทอง 664***229@npu.ac.th 2023-06-14 17:08:51
892   อารียา    มณีฉาย 664***061@npu.ac.th 2023-06-14 16:47:15
893   พัณณ์ชิตา    นิติวัฒน์วรภัทร 664***237@npu.ac.th 2023-06-14 16:42:03
894   ศุภวิชญ์    ลาดี 664***112@npu.ac.th 2023-06-14 16:40:40
895   นภารัตน์    ลาวงค์ 664***013@npu.ac.th 2023-06-14 16:37:40
896   ปุญญิสา    จักรวงษ์ 664***210@npu.ac.th 2023-06-14 16:34:25
897   ธฤต    จันทร์เพ็ญ 663***237@npu.ac.th 2023-06-14 16:17:56
898   วธัญญู    แหวนพรม 663***370@npu.ac.th 2023-06-14 16:00:36
899   พรนัชชา    บุปผเวส 663***403@npu.ac.th 2023-06-14 15:58:25
900   ราเมศร์    สัพโส 663***045@npu.ac.th 2023-06-14 15:52:59
901   มนฤดี    ธรรมเพชร 664***111@npu.ac.th 2023-06-14 15:40:00
902   รัตติยาพร    เบื้องบน 663***387@npu.ac.th 2023-06-14 14:02:21
903   ณัฐวรา    โงนศรีษะ 663***197@npu.ac.th 2023-06-14 14:02:17
904   ณภาภัช    ตั้งตระกูล 667***024@npu.ac.th 2023-06-14 13:20:35
905   ภัคพล    พรมน้อย 663***061@npu.ac.th 2023-06-14 12:25:19
906   ปาริชาติ    มณี 667***016@npu.ac.th 2023-06-14 12:22:40
907   พุธศดี    สอนจิตร 663***278@npu.ac.th 2023-06-14 11:22:39
908   พิระพัฒน์    นะโพธิ์ 663***163@npu.ac.th 2023-06-14 11:06:38
909   ประกายดาว    สีหา 663***278@npu.ac.th 2023-06-14 11:00:52
910   พัชรา    ทองสาม 664***050@npu.ac.th 2023-06-14 10:17:10
911   กิติพงศ์    แก้วบัวขาว 664***092@npu.ac.th 2023-06-14 10:16:50
912   สริดา    แก้วบริบัตร 664***100@npu.ac.th 2023-06-14 10:16:49
913   ปกรณ์    พันธ์โพธิ์ 664***043@npu.ac.th 2023-06-14 10:16:34
914   วิชญาพร    ช่างทอง 664***027@npu.ac.th 2023-06-14 10:16:34
915   สุนิษา    มีแสง 664***019@npu.ac.th 2023-06-14 10:16:31
916   เดชาชัย    วังวงษ์ 664***076@npu.ac.th 2023-06-14 10:16:25
917   บุรินทร์    ผาสุข 664***068@npu.ac.th 2023-06-14 10:16:23
918   อานุภาพ    วังกะธาตุ 664***035@npu.ac.th 2023-06-14 10:16:23
919   นภัสนันท์    ใจบุรี 663***973@npu.ac.th 2023-06-14 10:03:02
920   ณญาดา    คำเนียม 663***228@npu.ac.th 2023-06-14 09:52:52
921   ชลธิชา    มันอาษา 663***269@npu.ac.th 2023-06-14 09:51:54
922   ประกายฟ้า    ยงยันต์ 663***643@npu.ac.th 2023-06-14 09:44:37
923   ภัทรวดี    จันทร 662***284@npu.ac.th 2023-06-14 09:43:25
924   วริศรา    ฮามวงค์ 663***114@npu.ac.th 2023-06-14 09:42:49
925   สุธาสินี    กุแหก 663***452@npu.ac.th 2023-06-14 09:35:08
926   ณัฏฐานนท์    อุดานนท์ 663***484@npu.ac.th 2023-06-14 09:17:34
927   ณัฐวัฒน์    อินโสม 663***767@npu.ac.th 2023-06-14 09:17:22
928   ปารวี    เชื้อพนม 663***411@npu.ac.th 2023-06-14 08:36:08
929   ปนัดดา    เม่นน้อย 663***202@npu.ac.th 2023-06-13 22:33:17
930   ธิติมา    นารีนุช 663***046@npu.ac.th 2023-06-13 22:21:06
931   ภาวิณี    แขนธิราช 663***429@npu.ac.th 2023-06-13 22:08:01
932   นภัสรา    อุณวงค์ 663***825@npu.ac.th 2023-06-13 21:57:02
933   สิทธิชัย    ธ.น.เป๋ด 663***277@npu.ac.th 2023-06-13 21:13:24
934   จิรัชญา    แสงวงค์ 663***908@npu.ac.th 2023-06-13 20:54:56
935   ยลดา    เจือบุญ 664***135@npu.ac.th 2023-06-13 20:37:37
936   ธีรภัทร    นามเพชร 663***494@npu.ac.th 2023-06-13 20:34:55
937   วีระชิต    บุญมีบุตร 663***270@npu.ac.th 2023-06-13 19:55:31
938   ฐณิดา    จัตรี 664***119@npu.ac.th 2023-06-13 19:47:30
939   รัตน์ติญากร    นรบัติ 666***268@npu.ac.th 2023-06-13 19:43:04
940   พัชรา    นามฮุง 663***916@npu.ac.th 2023-06-13 18:23:11
941   ขวัญชัย    สิงห์สา 664***143@npu.ac.th 2023-06-13 18:04:44
942   ฐณิดา    จัตรี Tha***hattri@npu.ac.th 2023-06-13 17:55:43
943   ดารารัตน์    พิศิลป์ 663***035@npu.ac.th 2023-06-13 17:29:51
944   สินิทธา    กลยนีย์ 663***226@npu.ac.th 2023-06-13 17:15:56
945   ภควรรณ    ลามุงคุณ 663***244@npu.ac.th 2023-06-13 17:12:41
946   อิสราภรณ์    ดวงดูสัน 663***119@npu.ac.th 2023-06-13 16:03:44
947   วาริณี    บรรหาร 663***251@npu.ac.th 2023-06-13 16:02:07
948   อัปสร    โยลัย 663***127@npu.ac.th 2023-06-13 15:34:33
949   มณฑกาญจณ์    เสนาสี 663***259@npu.ac.th 2023-06-13 15:19:17
950   ชัยชนะ    จันทะสิน 663***210@npu.ac.th 2023-06-13 15:05:43
951   อุลัยภรณ์    บัวมุน 664***078@npu.ac.th 2023-06-13 15:02:58
952   ประติภา    ขุนศรี 664***151@npu.ac.th 2023-06-13 14:41:55
953   ชัยวัฒน์    มุงคะวงษ์ 664***128@npu.ac.th 2023-06-13 14:37:44
954   รัชนีกร    ปัญญาสาร 664***144@npu.ac.th 2023-06-13 14:37:11
955   นฤมล    สีกาวี 664***094@npu.ac.th 2023-06-13 14:36:37
956   ปาริฉัตร    ไกยะฝ่าย 664***169@npu.ac.th 2023-06-13 14:36:27
957   ปนัดดา    ภูบัวรมณ์ 664***060@npu.ac.th 2023-06-13 14:35:49
958   จุฑามาศ    อ้นมา 664***045@npu.ac.th 2023-06-13 14:35:49
959   ชลชาติ    วัฒนสุระ 664***086@npu.ac.th 2023-06-13 14:35:49
960   สุพัตรา    พาบัว 664***193@npu.ac.th 2023-06-13 14:35:47
961   ลลิตา    กงเกต 664***037@npu.ac.th 2023-06-13 14:33:38
962   มณิภา    เคหะ 664***052@npu.ac.th 2023-06-13 14:32:37
963   ฉัตรชัย    แก่นจวง 664***102@npu.ac.th 2023-06-13 14:28:06
964   อมรรัตน์    หล้าดี 664***185@npu.ac.th 2023-06-13 14:26:14
965   พชร    กลิ่นปทุมทิพย์ 663***236@npu.ac.th 2023-06-13 14:19:30
966   ชฏาพร    จันทร 663***748@npu.ac.th 2023-06-13 14:19:18
967   ชุติมา    สาบก 663***200@npu.ac.th 2023-06-13 13:56:36
968   วรรณิดา    เพ็งชัย 663***051@npu.ac.th 2023-06-13 13:55:23
969   อภิญญา    วงศ์พล 663***044@npu.ac.th 2023-06-13 13:55:08
970   กัญญาณัฐ    สีสงค์ 663***143@npu.ac.th 2023-06-13 13:54:36
971   ชุติกาญจน์    แก้วนอก 663***093@npu.ac.th 2023-06-13 13:41:16
972   วิทวัช    เผิน 663***218@npu.ac.th 2023-06-13 13:40:13
973   ชญาภา    โต่งกาโพง 663***111@npu.ac.th 2023-06-13 13:39:48
974   นพนันท์    รุ่งเรือง 663***095@npu.ac.th 2023-06-13 13:39:47
975   ธนปชา    เซียวสกุล 663***020@npu.ac.th 2023-06-13 13:38:31
976   ชาคริต    ศรีเจริญ 663***087@npu.ac.th 2023-06-13 13:38:03
977   ณัฐพร    ปุลมาลา 663***160@npu.ac.th 2023-06-13 13:37:54
978   ญดาพร    มองโพธิ์ 663***145@npu.ac.th 2023-06-13 13:36:11
979   พลอยฟ้า    รัตนนิมิตร 663***178@npu.ac.th 2023-06-13 13:21:26
980   ศิรินันท์    คันทะลาด 663***028@npu.ac.th 2023-06-13 13:19:17
981   จิรัญญา    สีจำปา 663***544@npu.ac.th 2023-06-13 13:05:49
982   วิชยุตม์    กุลบุตร 663***547@npu.ac.th 2023-06-13 11:47:32
983   อารียา    สุนิพัฒน์ 663***593@npu.ac.th 2023-06-13 11:12:43
984   สุรีย์นิภา    ศรีมุกดา 663***791@npu.ac.th 2023-06-13 10:49:16
985   ณัฐพร    อินทร์คำน้อย 663***307@npu.ac.th 2023-06-13 10:27:49
986   นลินรัตน    โคตรพันธ์ 663***041@npu.ac.th 2023-06-13 10:21:28
987   ฑิตยา    ภูกันดาร 653***045@npu.ac.th 2023-06-13 10:21:20
988   ธัญญลักษณ์    สันตะพันธ์ 663***463@npu.ac.th 2023-06-13 10:19:49
989   พัชรินทร์    แพงกัลยา 663***521@npu.ac.th 2023-06-13 10:17:01
990   เกียรติศักดิ์    ดวงศร 663***053@npu.ac.th 2023-06-13 10:09:14
991   จุลนันท์    โตเหมือน 653***367@npu.ac.th 2023-06-13 09:38:23
992   วริณยา    สิงห์บ้านหมอ 663***208@npu.ac.th 2023-06-13 09:28:14
993   ชลิดา    เสวียววงษ์ 663***120@npu.ac.th 2023-06-13 09:21:38
994   ฑิฆัมพร    มะรุคะ 663***260@npu.ac.th 2023-06-13 09:21:27
995   พัชรพร    ศรีคูณเมือง 663***112@npu.ac.th 2023-06-13 09:21:07
996   บุษยมาศ    แวดล้อม 663***054@npu.ac.th 2023-06-13 09:20:22
997   นันทกา    แสงยวน 653***177@npu.ac.th 2023-06-13 09:20:10
998   ศิริมา    บุญช่วย 663***245@npu.ac.th 2023-06-13 09:17:53
999   ภูวนาท    คำภูษา 663***500@npu.ac.th 2023-06-13 02:39:52
1000   พรทิพย์    นิวงษา 663***039@npu.ac.th 2023-06-12 22:30:43
1001   กิตติศักดิ์    หมู่บุตร 663***095@npu.ac.th 2023-06-12 22:26:41
1002   ปนัดดา    เนตรประดิษฐ์ 663***386@npu.ac.th 2023-06-12 22:09:13
1003   กฤติมา    ทากิระ 664***136@npu.ac.th 2023-06-12 21:33:07
1004   นิรชร    มัยวงค์ 663***501@npu.ac.th 2023-06-12 21:23:28
1005   เก็จมณี    อ่อนกาสินธุ์ 663***585@npu.ac.th 2023-06-12 21:00:48
1006   สุชาริณี    ดิง 663***794@npu.ac.th 2023-06-12 20:58:16
1007   รัชพล    บัวชุม 663***654@npu.ac.th 2023-06-12 20:47:47
1008   จริยา    พรหมรัศมี 663***164@npu.ac.th 2023-06-12 19:55:49
1009   สรวิชญ์    ประกิ่ง 663***265@npu.ac.th 2023-06-12 18:50:13
1010   ณฐินี    สุขบรรเทิง 663***224@npu.ac.th 2023-06-12 16:57:26
1011   ศุภมน    พรหมจันทร์ 663***133@npu.ac.th 2023-06-12 16:51:46
1012   นิตินัดดา    วรสาร 663***240@npu.ac.th 2023-06-12 16:34:12
1013   ดารณี    รสดี 663***125@npu.ac.th 2023-06-12 16:17:22
1014   มัทนา    พางาม 663***281@npu.ac.th 2023-06-12 16:13:14
1015   เกสรา    สิงห์ตา 663***252@npu.ac.th 2023-06-12 16:13:07
1016   ปนัดดา    โพชราษฎร 663***150@npu.ac.th 2023-06-12 15:58:21
1017   กัลยาภรณ์    อารุน 663***310@npu.ac.th 2023-06-12 15:55:50
1018   รัชฎาภรณ์    รัตนภักดี 663***237@npu.ac.th 2023-06-12 15:54:52
1019   ชฎาภรณ์    เสนจันทร์ฒิไชย 663***096@npu.ac.th 2023-06-12 15:53:19
1020   รัญชิดา    ธิลาขันธ์ 653***359@npu.ac.th 2023-06-12 15:39:40
1021   พรไพลิน    วงค์ภูธร 663***735@npu.ac.th 2023-06-12 15:10:17
1022   พงศ์พลิน    กิตติยากาญจน์ 663***229@npu.ac.th 2023-06-12 15:06:43
1023   กชกร    แก้วแสง 663***115@npu.ac.th 2023-06-12 15:05:41
1024   จิราพัชร    ริกำแง 663***263@npu.ac.th 2023-06-12 15:04:32
1025   ปวีณ์ธิดา    รูปไธสง 663***099@npu.ac.th 2023-06-12 15:02:37
1026   สุกฤตา    แสนทอง 663***147@npu.ac.th 2023-06-12 15:02:18
1027   ศศิประภา    ทานันท์นอก 663***014@npu.ac.th 2023-06-12 15:01:45
1028   อริสา    ศรีทอง 663***246@npu.ac.th 2023-06-12 15:01:09
1029   จินตนา    สายเมฆ 663***222@npu.ac.th 2023-06-12 15:01:04
1030   พัชรี    รักกาล 663***691@npu.ac.th 2023-06-12 14:59:59
1031   ณรัญญา    รักษาภักดี 663***404@npu.ac.th 2023-06-12 14:59:31
1032   กิตติภัทร    ไชยรัตน์ 663***337@npu.ac.th 2023-06-12 14:58:48
1033   ปวัลภา    แพงศรี 663***685@npu.ac.th 2023-06-12 14:58:23
1034   วรรณวิษา    วรรณสิทธิ์ 663***941@npu.ac.th 2023-06-12 14:58:15
1035   ธิดารัตน์    สุวอ 663***578@npu.ac.th 2023-06-12 14:58:14
1036   ทิพย์วรา    พระไตรราช 663***511@npu.ac.th 2023-06-12 14:58:06
1037   สุพัตรา    พรมชาติ 663***790@npu.ac.th 2023-06-12 14:58:02
1038   สุจิตรา    ทองสันเทียะ 663***154@npu.ac.th 2023-06-12 14:57:42
1039   พรธิพา    ลาศรี 663***410@npu.ac.th 2023-06-12 14:57:36
1040   จิรนันท์    นาโสก 663***230@npu.ac.th 2023-06-12 14:57:29
1041   สุพิชญา    วงศรีลา 663***840@npu.ac.th 2023-06-12 14:57:22
1042   ศุภัชญา    มุ่งไธสง 663***055@npu.ac.th 2023-06-12 14:57:13
1043   มนัสชนันท์    น้อยแย้ม 663***909@npu.ac.th 2023-06-12 14:57:08
1044   วันวิสา    โคตะวงค์ 663***958@npu.ac.th 2023-06-12 14:57:06
1045   สิทธิชัย    ชินโน 663***121@npu.ac.th 2023-06-12 14:57:05
1046   ธนัญชนก    จันทร์พงษ์โชติ 663***537@npu.ac.th 2023-06-12 14:57:04
1047   จิดาภา    แก้วสีนวน 663***345@npu.ac.th 2023-06-12 14:56:52
1048   ศิริวิมล    หลานวงศ์ 663***048@npu.ac.th 2023-06-12 14:56:52
1049   กนกอร    อินธิยา 663***477@npu.ac.th 2023-06-12 14:56:39
1050   กมลกานต์    ชัยหาญ 663***123@npu.ac.th 2023-06-12 14:56:30
1051   ภคพร    สุวรรณโส 663***834@npu.ac.th 2023-06-12 14:56:12
1052   พรนภา    กัญญะวงค์ 663***873@npu.ac.th 2023-06-12 14:56:11
1053   อันนา    สุทธายน 663***824@npu.ac.th 2023-06-12 14:56:09
1054   นภัสสร    กมลเสรีรัตน์ 663***586@npu.ac.th 2023-06-12 14:56:06
1055   ศศิธร    ดีชูศร 663***990@npu.ac.th 2023-06-12 14:56:03
1056   พิมพ์นภา    ศรีคำดอน 663***800@npu.ac.th 2023-06-12 14:56:02
1057   ญวิภา    ตะโคตร 663***360@npu.ac.th 2023-06-12 14:56:01
1058   กษิตินาถ    สายสุวรรณ 663***485@npu.ac.th 2023-06-12 14:56:00
1059   รัตนากร    เชาว์ขุนทด 663***933@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:56
1060   กฤติยาภรณ์    ใสส่อง 663***149@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:41
1061   ชคันเนตร    ยุทธิกาล 663***550@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:39
1062   จุฑามาศ    ไชยสุระ 663***535@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:39
1063   ณัฐพร    ก้างออนตา 663***584@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:31
1064   วันวิสา    ทองยา 663***436@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:26
1065   สุธาสินี    ทองแสน 663***444@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:18
1066   ทัศนา    ชื่นบุญเพิ่ม 663***857@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:18
1067   ธนดล    นามเหลา 663***529@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:10
1068   กนกวรรณ    โพธิ์ชัย 663***469@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:09
1069   พรรณวรินทร์    ใจยะสม 663***683@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:09
1070   ศุภาพิชญ์    สีมี 663***071@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:05
1071   มนัญชยา    โพติยะ 663***891@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:05
1072   ณีรนุช    นามบุญเลิศ 663***032@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:05
1073   มุกดามณี    เสวียววงษ์ 663***917@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:04
1074   ณฐพรรณ    เมชบุตร 663***024@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:03
1075   มณฑนาฎ    มุลนิล 663***875@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:00
1076   ศศิประภา    นราวงษ์ 663***006@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:56
1077   จิรวดี    สุโพธิ์ 663***527@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:54
1078   พรพิรุณ    ใบหะสี 663***727@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:51
1079   แพรวา    แพงเพ็ง 663***826@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:51
1080   กฤษฏ์    อุดมศรี 663***329@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:49
1081   ภัทรดา    ลือดี 663***859@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:49
1082   เสาวลักษณ์    โคชขึง 663***204@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:45
1083   ภัทร์วศิน    เสนาะศัพท์ 663***626@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:44
1084   จารุวรรณ    เศษสุวรรณ 663***206@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:43
1085   สุภาวดี    สิงห์คำป้อง 663***196@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:43
1086   รัชนีกร    พรเพ็ง 663***057@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:43
1087   ชุติกาญจน์    บัวบานงาม 663***568@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:42
1088   ณัฏฐา    โสมนัสนานนท์ 663***438@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:41
1089   มนต์นภา    รอดทุกข์ 663***883@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:38
1090   รุ่งนภา    เริงฤทธิ์ 663***725@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:37
1091   สิทธิศักดิ์    โสภา 663***139@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:32
1092   ทินภัทร    แสนณรงค์ 663***378@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:30
1093   ณหทัย    พิมพะบุตร 663***412@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:30
1094   ศศิวิมล    เปาเรล 663***758@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:29
1095   จิระนันท์    พิมพ์บุญ 663***255@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:27
1096   สุพิชญา    ทองโคตร 663***170@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:22
1097   กฤษณา    นาชัยฤทธิ์ 663***081@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:21
1098   กัญญาณัฐ    บุญทวี 663***156@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:17
1099   วิชญาดา    นันท์บุรมย์ 663***966@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:09
1100   สุฌาวดี    บุญจันทร์ 663***162@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:09
1101   อัญชลี    ช่างทาพินธ์ 663***279@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:09
1102   ธนาภา    ตาสา 663***618@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:06
1103   ศิริรัตน์    ด่านสวัสดิ์ 663***766@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:06
1104   ธิดาทิพย์    อุปพงษ์ 663***560@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:06
1105   วิมลวรรณ    พุ่มจันทร์ 663***741@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:05
1106   ชนิษฐาค์    ทาวะรมย์ 663***313@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:03
1107   ธารดา    สุปัญญะบุตร 663***832@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:01
1108   ปภาวดี    สีวัน 663***651@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:00
1109   จิระณา    ชื่นชม 663***248@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:58
1110   อภิชญา    แสนสีมนต์ 663***220@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:57
1111   พีรดา    สลางสิงห์ 663***818@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:57
1112   พัชราภา    พร้อมสมุทร 663***784@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:55
1113   สลิลทิพย์    อำนาจ 663***105@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:48
1114   ณัฐชนน    แต้ใหม่ 663***446@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:48
1115   ดาระวี    ยางธิสาร 663***487@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:48
1116   ชุติมา    ภารรักษา 663***354@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:47
1117   อลิสรา    แก้วมะเริง 663***261@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:46
1118   วิชุดา    สิงห์แก้ว 663***974@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:42
1119   ชลณิชา    สนธิรัมย์ 663***339@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:40
1120   นันท์นภัส    พิมาน 663***386@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:35
1121   ปณิดา    แสงเพ็ชร 663***402@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:35
1122   ธันยพร    หมอกต้ายซ้าย 663***552@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:31
1123   ชนิษฐา    กระพรม 663***305@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:30
1124   วรภร    ศรีเสริม 663***733@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:29
1125   พลอยไพลิน    จงวิลัยวรรณ 663***768@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:26
1126   ปิ่นสุดา    สูนทอง 663***701@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:25
1127   รุจิพร    ดอนหล้า 663***065@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:23
1128   ตะวัน    มาตราช 663***495@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:23
1129   พรทิพย์    ทองออน 663***719@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:22
1130   ฉัตรีญา    พิกุลหอม 663***543@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:12
1131   จินตนา    กกสันเทียะ 663***519@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:11
1132   ธนพร    ตรีวิเศษ 663***592@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:06
1133   ชมพูนุท    ศรีละชุม 663***321@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:05
1134   อุริสยา    อนันตะสุข 663***303@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:57
1135   ณิชกานต์    ศรีสวัสดิ์ 663***453@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:56
1136   แก้วตา    พงษ์สมบัติ 663***198@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:52
1137   อรุณี    สมพร 663***253@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:51
1138   ปาริชาติ    เพียตัวผู้ 663***659@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:47
1139   อังค์วรา    ยมโคตร 663***816@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:47
1140   อภิชญา    แก้วมงคลศักดิ์ 663***451@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:44
1141   สกาวรัตน์    คลังทอง 663***089@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:44
1142   นันทนาการ    จันทะเนตร 663***610@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:43
1143   นวรัตน์    อุ่นบุรมย์ 663***602@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:42
1144   ธเนศ    นามวิชา 663***545@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:42
1145   โญสิตา    แผ่นสิงห์ 663***370@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:41
1146   สุภาภรณ์    อินปากดี 663***188@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:41
1147   วัลลยา    รับจันทร์ 663***865@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:41
1148   ศุภาพิชญ์    แก้วเบาะคำ 663***073@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:41
1149   ชนกสุดา    มณีสุข 663***297@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:40
1150   ดารยา    นนทะคำจันทร์ 663***479@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:40
1151   ณัชชา    รักวิชา 663***420@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:39
1152   กัลยากร    ภูเขาลาด 663***164@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:39
1153   พัชราภา    ขันบรรจง 663***040@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:39
1154   ฐาปนีย์    โคตรสมบัติ 663***388@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:39
1155   อรปรียา    งันลาโสม 663***808@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:38
1156   มานิตา    สารคิด 663***709@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:36
1157   ศศิวัลย์    งามเนตร 663***030@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:36
1158   ธนพัฒน์    ธานีวรรณ 663***600@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:23
1159   อชิรญาณ์    พัฒสิม 663***212@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:20
1160   จุฬาลักษณ์    กลมเกลี้ยง 663***271@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:18
1161   อินทิรา    ศรีสอาด 663***295@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:16
1162   ชนัญธิดา    เหลาศรี 663***352@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:16
1163   ศิรประภา    วันทอง 663***107@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:14
1164   กิตติวัฒน์    ดวงพรม 663***180@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:10
1165   นลิสลา    สูญราช 663***634@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:09
1166   กรรณิการ์    เทพสวัสดิ์ 663***311@npu.ac.th 2023-06-12 14:51:21
1167   ปริศนา    บุญเทียม 663***677@npu.ac.th 2023-06-12 14:51:18
1168   พรไพลิน    ทองสงคราม 663***675@npu.ac.th 2023-06-12 14:51:14
1169   ณภัทร    แซ่คู 663***576@npu.ac.th 2023-06-12 14:50:45
1170   วิภาภรณ์    กาสาน 663***982@npu.ac.th 2023-06-12 14:50:35
1171   อารีรัตน์    บาลจบ 663***287@npu.ac.th 2023-06-12 14:50:32
1172   ปภาวรินท์    อินทร์โสม 663***669@npu.ac.th 2023-06-12 14:49:34
1173   คชาภรณ์    พันธ์ใหญ่ 663***493@npu.ac.th 2023-06-12 14:47:48
1174   พรทิพย์    พันธ์ทับทิม 663***667@npu.ac.th 2023-06-12 14:47:15
1175   ดวงหทัย    กางทอง 663***461@npu.ac.th 2023-06-12 14:47:01
1176   พาณิณี    ขุนละมอ 663***792@npu.ac.th 2023-06-12 14:46:35
1177   จิตตรา    ทองคนทา 653***548@npu.ac.th 2023-06-12 14:20:23
1178   ศศิธร    ขุนสอน 663***446@npu.ac.th 2023-06-12 14:17:47
1179   ปัณฑารีย์    จันทนามสี 663***024@npu.ac.th 2023-06-12 14:15:38
1180   ปภาดา    ศรีสงค์ 663***099@npu.ac.th 2023-06-12 14:14:13
1181   นิรวิทธ์    โฉมเฉลา 663***438@npu.ac.th 2023-06-12 14:10:27
1182   วันวิสา    อุปพงษ์ 663***172@npu.ac.th 2023-06-12 14:10:24
1183   อมลวรรณ    คำชนะ 663***487@npu.ac.th 2023-06-12 14:10:15
1184   ศรายุท    พลชารี 663***407@npu.ac.th 2023-06-12 14:10:07
1185   ภัทราภรณ์    สีสงแย้ม 663***156@npu.ac.th 2023-06-12 14:09:24
1186   จารุพร    ธรรมสนอง 663***501@npu.ac.th 2023-06-12 14:04:31
1187   พรนภา    พานสง่า 663***428@npu.ac.th 2023-06-12 14:02:02
1188   ธรณินทร์    ชูประยูร 666***018@npu.ac.th 2023-06-12 12:40:06
1189   ลลิดา    ลือหาร 663***171@npu.ac.th 2023-06-12 11:38:18
1190   วิรญา    ชานุชิต 663***039@npu.ac.th 2023-06-12 11:21:14
1191   อรณิชา    บุญเพ็ง 664***078@npu.ac.th 2023-06-12 11:02:48
1192   จนิตา    อ้นมา 663***026@npu.ac.th 2023-06-12 10:21:39
1193   กนกวรรณ    ยศทา 663***084@npu.ac.th 2023-06-12 09:50:57
1194   พรรณกาญจน์    อุทัยแสง 663***257@npu.ac.th 2023-06-12 09:50:40
1195   ศุทธหทัย    สาวิสิทธิ์ 663***445@npu.ac.th 2023-06-12 09:49:29
1196   อนุชิต    ชาดาเม็ก 663***166@npu.ac.th 2023-06-12 09:44:43
1197   ณริสา    เรืองศรีสม 663***059@npu.ac.th 2023-06-12 09:43:55
1198   ศิรินทิพย์    ศิริสานต์ 663***127@npu.ac.th 2023-06-12 09:17:49
1199   ธันย์ชนก    พรมสอน 663***119@npu.ac.th 2023-06-12 09:13:16
1200   ณัฐดนัย    พรหมแสงใส 663***232@npu.ac.th 2023-06-12 09:09:02
1201   กัลยรัตน์    เหลาบัว 663***189@npu.ac.th 2023-06-12 09:08:41
1202   พนิดา    คำด่อน 662***299@npu.ac.th 2023-06-12 09:06:55
1203   ปาริฉัตร    ทิพย์เสนา 663***642@npu.ac.th 2023-06-12 06:03:32
1204   รัฐพล    ศรีพิมพ์ 663***037@npu.ac.th 2023-06-11 23:23:57
1205   ณัฐวุฒิ    บุญมี 663***137@npu.ac.th 2023-06-11 22:59:24
1206   เอื้ออังกูร    ซาเสน 663***265@npu.ac.th 2023-06-11 21:44:05
1207   ปูริดา    เมืองโคตร 663***321@npu.ac.th 2023-06-11 21:02:16
1208   ศุภกานต์    จรัสแผ้ว 663***425@npu.ac.th 2023-06-11 20:51:48
1209   ฉัฐพล    ยอดดำเนิน 663***373@npu.ac.th 2023-06-11 20:16:31
1210   สุภาพร    จันโทนวน 663***539@npu.ac.th 2023-06-11 13:57:34
1211   ปิยะพร    ศรีนาค 667***018@npu.ac.th 2023-06-11 10:46:30
1212   สิรินารถ    จันทเลิง 666***284@npu.ac.th 2023-06-11 10:42:54
1213   ภัทรพล    พรหมจอม 663***031@npu.ac.th 2023-06-11 10:39:38
1214   ธนิษฐา    ยนต์ลอย 663***080@npu.ac.th 2023-06-11 10:37:39
1215   ขนิษฐา    ลมบัวลอด 663***049@npu.ac.th 2023-06-11 10:36:44
1216   วัฒนา    สุริยนต์ 663***015@npu.ac.th 2023-06-11 10:36:35
1217   ปิยรัช    สายจันทร์ 663***023@npu.ac.th 2023-06-11 10:34:30
1218   อมร    คำถา 663***106@npu.ac.th 2023-06-11 10:34:26
1219   นภัสรา    เข็มเพชร 663***098@npu.ac.th 2023-06-11 10:34:19
1220   จุฑารัตน์    สุทธิอาจ 655***482@npu.ac.th 2023-06-10 22:05:45
1221   ปภาดา    รูปงาม 663***362@npu.ac.th 2023-06-10 19:12:42
1222   ศตวุฒิ    ปัทมะ 663***290@npu.ac.th 2023-06-09 20:59:59
1223   นริสา    บันหาร 663***594@npu.ac.th 2023-06-09 20:21:22
1224   พรรัตน์    สินโต 663***184@npu.ac.th 2023-06-09 18:30:23
1225   อินทิรา    ยศทราช 664***178@npu.ac.th 2023-06-09 16:03:11
1226   นาตาลี    สเตลเซอร์ 663***299@npu.ac.th 2023-06-09 15:43:25
1227   สหรัฐ    สำเริง 663***450@npu.ac.th 2023-06-09 15:13:51
1228   ภัทรสุดา    พิมทอง 663***289@npu.ac.th 2023-06-09 10:36:01
1229   อมรรัตน์    วงศ์วิจิตร 663***191@npu.ac.th 2023-06-09 10:04:49
1230   จิราภรณ์    สมโคตร 663***075@npu.ac.th 2023-06-08 19:36:05
1231   ศศิภา    แสงทอง 663***022@npu.ac.th 2023-06-08 11:40:04
1232   ธนวัฒน์    อินตา 663***120@npu.ac.th 2023-06-07 22:15:57
1233   ธัญรดี    เสนพันธ์ 663***208@npu.ac.th 2023-06-07 22:06:25
1234   ธนาพิพัฒน์    โพธิ์พุ่ม 663***018@npu.ac.th 2023-06-07 21:04:07
1235   ไชยวัฒน์    นุ่มคง 664***099@npu.ac.th 2023-06-07 19:43:46
1236   กัลยาณี    ม่วงไทย 667***040@npu.ac.th 2023-06-07 17:12:48
1237   มานะชัย    แก้วสีดวง 667***032@npu.ac.th 2023-06-07 17:11:39
1238   ฉัตรชัย    ไชยมงค์ 667***024@npu.ac.th 2023-06-07 17:10:50
1239   ปนัดดา    หงษ์ไชย 663***505@npu.ac.th 2023-06-07 16:38:25
1240   ภาคภูมิ    คำด่อน 661***067@npu.ac.th 2023-06-07 16:12:20
1241   สุภาพร    จันโทนวน 663***090@npu.ac.th 2023-06-07 10:26:17
1242   ชลดา    ลาลัย 663***513@npu.ac.th 2023-06-07 09:54:03
1243   สิรินันท์    น้อยสีมุม 663***114@npu.ac.th 2023-06-07 09:53:13
1244   ชัชวาลย์    ยะจันโท 663***150@npu.ac.th 2023-06-07 09:52:41
1245   นัฏชณิกร    ปาหลา 663***075@npu.ac.th 2023-06-07 09:52:34
1246   จิดาภา    มูลตองคะ 663***356@npu.ac.th 2023-06-07 09:51:16
1247   ปนิดา    โคตรมณี 663***489@npu.ac.th 2023-06-07 09:51:07
1248   ณัฎฐนันท์    หงษไกร 663***224@npu.ac.th 2023-06-07 09:50:57
1249   วิชาพร    อัมพวา 663***216@npu.ac.th 2023-06-07 09:50:20
1250   มณีโชติรส    ทองบุญ 663***026@npu.ac.th 2023-06-07 09:50:20
1251   สันติชัย    แก้วมนตรี 663***430@npu.ac.th 2023-06-07 09:49:41
1252   ชนิกา    มะลิขจร 662***275@npu.ac.th 2023-06-07 08:30:40
1253   วีรวัฒน์    สุวรรณมาโจ 663***088@npu.ac.th 2023-06-06 11:06:10
1254   ธีรกานต์    มลทา 663***239@npu.ac.th 2023-06-05 19:15:21
1255   สุประวีณ์    วงศ์วลัยมาศ 663***782@npu.ac.th 2023-06-05 01:08:20
1256   ศศิธร    สิทธิวงค์ 663***631@npu.ac.th 2023-06-04 18:27:12
1257   จุรีรัตน์    โคตะลี 653***117@npu.ac.th 2023-06-03 22:54:01
1258   กัญญาภัค    เดชรักษา 663***172@npu.ac.th 2023-06-03 15:20:07
1259   จันทรัตน์    นะทอน 663***042@npu.ac.th 2023-06-02 19:16:42
1260   ภัทรธิดา    จันทร์อ่อน 651***111@npu.ac.th 2023-06-02 10:17:09
1261   ดวงนภา    จันใด 651***046@npu.ac.th 2023-06-02 10:16:37
1262   นิชาภา    ประจญ 651***022@npu.ac.th 2023-06-02 10:15:43
1263   พิลาวรรณ    คำพวง 651***121@npu.ac.th 2023-06-02 10:15:35
1264   ปนัดดา    พรมปากสา 651***139@npu.ac.th 2023-06-02 10:14:44
1265   จิรัชญา    อินทรินทร์ 651***204@npu.ac.th 2023-06-02 10:13:56
1266   ชนิกานต์    ปานาทำมา 651***089@npu.ac.th 2023-06-02 10:13:36
1267   วริษฐา    อุปทุม 651***055@npu.ac.th 2023-06-02 10:13:23
1268   พิราอร    วงษา 651***097@npu.ac.th 2023-06-02 10:12:49
1269   ธนพร    โคตรคำ 651***253@npu.ac.th 2023-06-02 10:12:20
1270   รวิสรา    คำใจ 651***030@npu.ac.th 2023-06-02 10:05:16
1271   นิกข์นิภา    ชาบรรทม 651***012@npu.ac.th 2023-06-02 10:02:12
1272   ปณิตา    สายสอน 651***147@npu.ac.th 2023-06-02 10:00:16
1273   พรนัชชา    รินถา 651***071@npu.ac.th 2023-06-02 09:58:53
1274   จีรนันท์    มิ่งขวัญ 651***014@npu.ac.th 2023-06-02 09:58:43
1275   เสาวลักษณ์    นาชัยเวียง 651***170@npu.ac.th 2023-06-02 09:58:27
1276   วรัญญา    วรโคตร 651***238@npu.ac.th 2023-06-02 09:58:05
1277   ศิตา    อนันตการณ์ชัย 651***188@npu.ac.th 2023-06-02 09:57:52
1278   พิชชาพร    ใจช่วง 651***154@npu.ac.th 2023-06-02 09:57:29
1279   ปนิศรา    แพงสาระ 651***162@npu.ac.th 2023-06-02 09:57:24
1280   ปาลิตา    กุลยะ 651***103@npu.ac.th 2023-06-02 09:56:46
1281   ทิมพิกา    ลิภา 651***087@npu.ac.th 2023-06-02 09:56:38
1282   สุดารัตน์    ลาวิลาศ 651***160@npu.ac.th 2023-06-02 09:56:23
1283   นิตยา    ฉัตรเฉลิม 651***095@npu.ac.th 2023-06-02 09:55:49
1284   วิรากานต์    ไชยภักดี 663***232@npu.ac.th 2023-06-01 18:26:31
1285   ศิลิลทิพย์    นิลดอนหวาย 651***077@npu.ac.th 2023-06-01 09:22:07
1286   วัชระพงษ์    เพียฝ่าย 651***036@npu.ac.th 2023-06-01 09:21:37
1287   จักรภัทร    ยศสงคราม 651***044@npu.ac.th 2023-06-01 09:18:26
1288   กรวิชญ์    จิตหงษา 651***150@npu.ac.th 2023-06-01 09:10:18
1289   รังสิมันต์    บุญขาว 651***010@npu.ac.th 2023-06-01 09:08:38
1290   อนันยศ    พรหมวิศาสตร์ 651***603@npu.ac.th 2023-06-01 09:08:28
1291   นนท์ปวิช    รินทะศักดิ์ 651***119@npu.ac.th 2023-06-01 09:03:45
1292   ธิติวุธ    เอกพันธ์ 651***101@npu.ac.th 2023-06-01 09:03:11
1293   ประกาศิต    พิมพ์พงค์ 661***070@npu.ac.th 2023-05-31 13:47:27
1294   จีรนันท์    เชื้อตาอ่อน 668***096@npu.ac.th 2023-05-31 13:02:04
1295   ณัฐธยาน์    จรรยา 662***018@npu.ac.th 2023-05-31 09:48:50
1296   อลีนา    ซีค๊อต 663***152@npu.ac.th 2023-05-31 09:27:22
1297   ทิพรดา    โกพล 662***325@npu.ac.th 2023-05-31 08:50:25
1298   เกริกพล    ดวงศร 661***108@npu.ac.th 2023-05-31 08:37:35
1299   กุลสตรี    นัดทะยาย 662***309@npu.ac.th 2023-05-31 08:34:55
1300   ณัฐลิกา    ดวงสิม 662***184@npu.ac.th 2023-05-31 08:32:12
1301   เกวลิน    สุพรม 662***176@npu.ac.th 2023-05-31 08:24:16
1302   ปภาวดี    อ่อนบัตร 662***150@npu.ac.th 2023-05-31 08:24:10
1303   ญาณิศา    พรเจริญ 662***192@npu.ac.th 2023-05-31 08:24:03
1304   สุพัฒตรา    บุญเลิศ 662***085@npu.ac.th 2023-05-31 08:24:00
1305   ภรณ์ลดา    เข็มตูม 662***093@npu.ac.th 2023-05-31 08:23:48
1306   ศุภสุตา    มะลิรุ่งเรือง 662***333@npu.ac.th 2023-05-31 08:21:17
1307   ภานุวัฒน์    เห็มหา 662***143@npu.ac.th 2023-05-31 08:21:03
1308   ปภาวี    รอดฮ้อย 662***234@npu.ac.th 2023-05-31 08:20:27
1309   ชริญดา    พลชัยยา 662***168@npu.ac.th 2023-05-31 08:19:43
1310   ระพีพัฒน์    เทพมงคล 662***042@npu.ac.th 2023-05-31 08:19:42
1311   อภิวัฒน์    พาบัว 662***317@npu.ac.th 2023-05-31 08:19:38
1312   อรจิรา    ปาวัน 662***226@npu.ac.th 2023-05-31 08:19:37
1313   อริศรา    เอกสะพัง 662***119@npu.ac.th 2023-05-31 08:19:35
1314   จักรพงค์    รื่นเริง 662***034@npu.ac.th 2023-05-31 08:19:35
1315   เกวลิน    วงษ์อดุลฤทธิ์ 662***101@npu.ac.th 2023-05-31 08:19:34
1316   จินดาลักษณ์    แสนโคตร 662***242@npu.ac.th 2023-05-31 08:19:34
1317   ณัฐริกา    ดีพรม 662***259@npu.ac.th 2023-05-31 08:19:34
1318   พัชราภา    จันทร์ผักแว่น 662***291@npu.ac.th 2023-05-31 08:19:34
1319   ขนิษฐา    เทวาภัคพงศ์ 662***077@npu.ac.th 2023-05-31 08:19:34
1320   ณัฐธนนท์    แก้วนิวงค์ 662***026@npu.ac.th 2023-05-31 08:19:34
1321   อระวี    ครุธตำคำ 662***135@npu.ac.th 2023-05-31 08:19:34
1322   อภัสรา    การุญ 662***127@npu.ac.th 2023-05-31 08:19:34
1323   รักฤทัย    ทองใบ 662***341@npu.ac.th 2023-05-31 08:17:02
1324   พรหมพร    ศรีพลแสน 662***069@npu.ac.th 2023-05-31 08:17:02
1325   นิติธร    ศรีหานาม 661***208@npu.ac.th 2023-05-30 21:13:56
1326   เจตนิพัทธ์    ทองสิงห์ 661***249@npu.ac.th 2023-05-30 19:23:05
1327   ณัฐิวุฒิ    สุขไกร 663***111@npu.ac.th 2023-05-30 17:47:03
1328   ณัฐนัย    หนันอ้าย 661***034@npu.ac.th 2023-05-30 14:54:53
1329   สุรเกียรติ    อ่อนสุระทุม 663***546@npu.ac.th 2023-05-30 12:17:55
1330   ขวัญฤดี    เพิ่มขึ้น 663***532@npu.ac.th 2023-05-29 16:51:03
1331   เจษฎางคณา    หณุสิงห์ 663***645@npu.ac.th 2023-05-29 15:06:32
1332   จุฑาทิพย์    เรณู 663***207@npu.ac.th 2023-05-29 14:43:12
1333   พัชรินทร์    หลินภู 653***067@npu.ac.th 2023-05-29 11:02:28
1334   พงศธร    พุทธา 652***117@npu.ac.th 2023-05-29 10:26:26
1335   ธนกร    จันทะวงษ์ 652***455@npu.ac.th 2023-05-29 10:20:18
1336   วุฒิชัย    มณีลุน 652***372@npu.ac.th 2023-05-29 10:05:18
1337   สุรเชษฐ์    แสวงบุญ 663***222@npu.ac.th 2023-05-29 08:07:51
1338   กิดาการ    จันทร์เพ็งเพ็ญ 663***448@npu.ac.th 2023-05-28 14:13:20
1339   สุธาสินี    แก้วปีลา 663***339@npu.ac.th 2023-05-28 14:02:04
1340   สกาวรัตน์    บุตรบุรี 663***104@npu.ac.th 2023-05-27 11:45:03
1341   ชัชวาลย์    ไชยสังวล 663***106@npu.ac.th 2023-05-27 10:42:30
1342   เปรมฤทัย    ทีปธรรม 663***213@npu.ac.th 2023-05-27 10:37:17
1343   กาญจณา    ทองสด 664***103@npu.ac.th 2023-05-26 16:20:13
1344   นรีรัตน์    ชนะพจน์ 663***323@npu.ac.th 2023-05-26 12:12:04
1345   นภิศรา    ประวาฬ 662***043@npu.ac.th 2023-05-26 11:46:15
1346   จิราพัชร    โคตะบิน 662***035@npu.ac.th 2023-05-26 11:43:27
1347   เกวลิน    สุรารักษ์ 663***083@npu.ac.th 2023-05-26 10:44:07
1348   วีระกุล    มาเหลา 655***864@npu.ac.th 2023-05-26 10:03:47
1349   ภัทรวดี    จันทร 662***03@npu.ac.th 2023-05-26 09:53:03
1350   พัชรีญา    สมรฤทธิ์ 664***028@npu.ac.th 2023-05-26 09:22:39
1351   ช่อลดา    บัวชุม 666***607@npu.ac.th 2023-05-25 17:54:24
1352   ลลิตา    อู่รัศมี 666***599@npu.ac.th 2023-05-25 17:53:57
1353   วรรณฤดี    ตุเกตุ 666***581@npu.ac.th 2023-05-25 17:53:36
1354   หทัยกาญจน์    มาภา 666***573@npu.ac.th 2023-05-25 17:53:06
1355   อนงค์ลักษณ์    ยามมา 666***565@npu.ac.th 2023-05-25 17:52:41
1356   สุพจน์    กองเกิด 666***557@npu.ac.th 2023-05-25 17:52:18
1357   จิรวรรณ    บัวลา 666***540@npu.ac.th 2023-05-25 17:51:54
1358   ฤชานนท์    ฤดีเลิศรุ่งเรือง 666***532@npu.ac.th 2023-05-25 17:51:27
1359   วิริยาภรณ์    แพงจันทร์ 666***524@npu.ac.th 2023-05-25 17:50:53
1360   ภาณุวัฒน์    ปองไป 666***516@npu.ac.th 2023-05-25 17:50:32
1361   ใจรัก    ทองนำ 666***508@npu.ac.th 2023-05-25 17:50:08
1362   เสาวลักษณ์    คนกล้า 666***490@npu.ac.th 2023-05-25 17:49:40
1363   กิรัตยา    วังคะฮาต 666***482@npu.ac.th 2023-05-25 17:48:37
1364   อภิวัฒน์    อุปพงษ์ 666***474@npu.ac.th 2023-05-25 17:48:01
1365   วิมลทิพย์    หาไชย 666***466@npu.ac.th 2023-05-25 17:47:33
1366   ภูวดล    แวงดีสอน 666***458@npu.ac.th 2023-05-25 17:47:08
1367   วิลาวัณย์    คำชนะ 666***441@npu.ac.th 2023-05-25 17:46:43
1368   ชวโรจน์    ศรีวรขันธ์ 666***433@npu.ac.th 2023-05-25 17:45:43
1369   พิเชษฐ์    ประสานชีพ 666***425@npu.ac.th 2023-05-25 17:45:12
1370   สุภาวดี    สีวัน 666***409@npu.ac.th 2023-05-25 17:44:20
1371   ชนิสรา    แก้วดวงดี 666***391@npu.ac.th 2023-05-25 17:43:34
1372   นิรันดร์รัตน์    มะณีแสง 666***383@npu.ac.th 2023-05-25 17:43:06
1373   วชิรวิชญ์    พื้นแสน 666***375@npu.ac.th 2023-05-25 17:42:40
1374   ณัฐพร    เดชทะสอน 666***367@npu.ac.th 2023-05-25 17:42:13
1375   อนุรัตน์    เรียมแสน 666***359@npu.ac.th 2023-05-25 17:41:37
1376   วาสนา    อนุพันธ์ 666***342@npu.ac.th 2023-05-25 17:41:10
1377   วิรัชพงศ์    บุณฑริกวงศ์ 666***326@npu.ac.th 2023-05-25 17:40:43
1378   ศิริวรรณ    แหมไธสง 666***318@npu.ac.th 2023-05-25 17:40:12
1379   ก่อกุศล    อินธิแสน 666***292@npu.ac.th 2023-05-25 17:37:52
1380   พงษ์พัฒน์    สีดาวงษ์ 666***276@npu.ac.th 2023-05-25 17:37:04
1381   สุพรรณภา    จันทร์วัง 666***250@npu.ac.th 2023-05-25 17:36:03
1382   เปมิกา    มั่นทัพ 666***243@npu.ac.th 2023-05-25 17:35:30
1383   สกุลเพ็ช    พรมโคตร 666***235@npu.ac.th 2023-05-25 17:33:48
1384   ธนเดช    ติ้ววงค์ 666***219@npu.ac.th 2023-05-25 17:32:38
1385   อรรถพล    วิโย 666***201@npu.ac.th 2023-05-25 17:32:05
1386   ณัฐฉิมา    กันหะบุตร 666***193@npu.ac.th 2023-05-25 17:31:35
1387   ธนาวุฒิ    ค่ำคูณ 666***177@npu.ac.th 2023-05-25 17:30:46
1388   ปริศรา    สุภา 666***169@npu.ac.th 2023-05-25 17:30:23
1389   รัตนา    ตะราษี 666***151@npu.ac.th 2023-05-25 17:29:50
1390   ธนวัฒน์    สิงห์ชา 666***144@npu.ac.th 2023-05-25 17:29:07
1391   วิธินี    มุสิกนาม 666***136@npu.ac.th 2023-05-25 17:28:32
1392   อมรรัตน์    ฤทธิ์จรูญ 666***128@npu.ac.th 2023-05-25 17:27:40
1393   ธนิตา    สมบูรณ์ 666***110@npu.ac.th 2023-05-25 17:27:08
1394   จักร์ตรี    ทิพย์อักษร 666***102@npu.ac.th 2023-05-25 17:26:24
1395   เอกชัย    เกษรราช 666***078@npu.ac.th 2023-05-25 17:23:38
1396   จิราภรณ์    สิงหา 666***060@npu.ac.th 2023-05-25 17:23:06
1397   อัจริยา    ชูศรีพัฒ 663***158@npu.ac.th 2023-05-25 17:23:01
1398   สร้อยสุดา    วะสาร 666***052@npu.ac.th 2023-05-25 17:22:38
1399   ฤทธิเดช    สกุลซ้ง 666***045@npu.ac.th 2023-05-25 17:22:16
1400   ไกรฤกษ์    เกษมสินธุ์ 666***037@npu.ac.th 2023-05-25 17:21:35
1401   โอภาส    เทศน์ไธสง 666***029@npu.ac.th 2023-05-25 16:55:17
1402   สุทธิรัก    ชาดง 666***011@npu.ac.th 2023-05-25 15:58:45
1403   อณุศักดิ์    อินทริง 661***108@npu.ac.th 2023-05-25 13:08:13
1404   ธนกฤต    สมรฤทธิ์ 661***298@npu.ac.th 2023-05-25 13:01:04
1405   ผล    อินทวงศ์ 661***256@npu.ac.th 2023-05-25 12:53:22
1406   ปราโมทย์    สุพร 662***221@npu.ac.th 2023-05-25 12:14:42
1407   ภัณทิรา    บุพศิริ 661***097@npu.ac.th 2023-05-24 21:37:01
1408   เมธาวี    มากต่าย 663***124@npu.ac.th 2023-05-24 18:48:55
1409   ภคเดช    มีบุญ 661***018@npu.ac.th 2023-05-24 16:13:46
1410   ภานุพงศ์    โลสันตา 661***068@npu.ac.th 2023-05-24 14:25:07
1411   ทัศน์พล    ฝันดี 661***019@npu.ac.th 2023-05-24 14:13:17
1412   ปริศนา    อุตทรัง 662***015@npu.ac.th 2023-05-24 10:09:57
1413   ทรงพล    ปากดี 661***058@npu.ac.th 2023-05-24 10:05:38
1414   พุฒิพร    ลาสา 661***119@npu.ac.th 2023-05-24 10:01:15
1415   กลวัชร    อินเสนลา 661***093@npu.ac.th 2023-05-24 09:49:01
1416   นมัสการ    สมรักษ์ 661***091@npu.ac.th 2023-05-24 09:48:42
1417   นราธิป    คำลือ 652***505@npu.ac.th 2023-05-24 08:52:58
1418   ธีระเดช    พรหมชาติ 662***078@npu.ac.th 2023-05-23 08:52:54
1419   ธีรภัทร์    บุญรัตน์ 662***045@npu.ac.th 2023-05-23 08:52:37
1420   ชานน    ภาคภูมิ 662***037@npu.ac.th 2023-05-23 08:52:29
1421   นิชาภัทร    งอกวงษ์ 651***189@npu.ac.th 2023-05-23 08:44:46
1422   นันทวัฒน์    ติโนชัง 662***015@npu.ac.th 2023-05-22 15:13:06
1423   ภัทรพล    สุขสำราญ 662***049@npu.ac.th 2023-05-22 15:12:55
1424   ปรมัตถ์    คงเอียง 662***023@npu.ac.th 2023-05-22 15:12:39
1425   นวชิต    วงค์นนท์พรม 652***398@npu.ac.th 2023-05-22 09:10:48
1426   สุทัศน์    แสนยามูล 652***422@npu.ac.th 2023-05-22 09:08:30
1427   กิตติศักดิ์    ยศประสงค์ 652***430@npu.ac.th 2023-05-22 09:06:04
1428   มิ่งขวัญ    แก้วภักดี 652***316@npu.ac.th 2023-05-22 08:55:10
1429   ณรงค์ศักดิ์    วิเศษไชย 652***067@npu.ac.th 2023-05-22 08:54:58
1430   พลพิชัย    นริสาร 652***059@npu.ac.th 2023-05-22 08:49:07
1431   สิทธิศักดิ์    อินโสม 652***349@npu.ac.th 2023-05-22 08:45:57
1432   อดิภัทร    ดวงขุนลา 651***134@npu.ac.th 2023-05-22 08:20:07
1433   ชลธิชา    แผ่นพรม 663***449@npu.ac.th 2023-05-21 19:51:22
1434   วัชรีพร    ลีนาลาด 655***136@npu.ac.th 2023-05-20 14:19:43
1435   ธาริณี    ปริยัติพงษ์ 655***963@npu.ac.th 2023-05-20 14:14:19
1436   วิชชาชาญ    กระพรม 655***854@npu.ac.th 2023-05-20 13:21:19
1437   สุดารัตน์    เชื้อเมืองแสน 655***037@npu.ac.th 2023-05-20 13:17:34
1438   อุไรวรรณ    ทองกันทม 655***849@npu.ac.th 2023-05-20 11:18:10
1439   ธีรภัทร์    ลาหา 641***456@npu.ac.th 2023-05-19 14:39:48
1440   สมเกียรติ    สมดี 662***404@npu.ac.th 2023-05-19 13:34:55
1441   ภัทรพล    ลีหา 662***065@npu.ac.th 2023-05-19 13:33:33
1442   รพีพัทธ์    เดชทวิทย์ 662***123@npu.ac.th 2023-05-19 13:30:01
1443   พร้อมพันธ์    สุขะหา 662***412@npu.ac.th 2023-05-19 13:29:28
1444   ชินวัตร    ขัดทรายขาว 662***305@npu.ac.th 2023-05-19 13:27:20
1445   เกริกวิชญ์    ข่อมขันธ์ 662***107@npu.ac.th 2023-05-19 13:27:19
1446   ภัทรนันท์    ทองสุข 662***099@npu.ac.th 2023-05-19 13:23:06
1447   วริยา    ตูมขาว 662***024@npu.ac.th 2023-05-19 13:15:19
1448   ภัณฑิรา    เพ็งศรี 662***073@npu.ac.th 2023-05-19 13:01:25
1449   พรรัมภา    แก้วบัวเคน 662***230@npu.ac.th 2023-05-19 12:36:54
1450   กนกพรรณ    คำหาญ 662***056@npu.ac.th 2023-05-19 09:31:09
1451   กฤษกร    บัณฑิตนวศาสตร์ 662***072@npu.ac.th 2023-05-19 09:25:41
1452   ศุภณัฐ    ไชยเทศ 662***213@npu.ac.th 2023-05-19 09:22:30
1453   ภัทรวดี    คานดง 662***049@npu.ac.th 2023-05-19 09:22:11
1454   เกตน์นิภา    จานแก่น 662***080@npu.ac.th 2023-05-19 09:21:50
1455   ปิยาอร    คะดุน 662***254@npu.ac.th 2023-05-19 09:21:48
1456   ศศิธร    คะดุน 662***247@npu.ac.th 2023-05-19 09:21:48
1457   ปัทมวรรณ    แมดมิ่งเหง้า 662***288@npu.ac.th 2023-05-19 09:21:47
1458   กนกวรรณ    นาโอพิมพ์ 662***320@npu.ac.th 2023-05-19 09:21:47
1459   เจษฎาพล    ทองสี 662***304@npu.ac.th 2023-05-19 09:20:37
1460   อนุสรณ์    ศรีหะมคล 662***296@npu.ac.th 2023-05-19 09:18:32
1461   ขวัญสุดา    แก้วไพศาล 662***023@npu.ac.th 2023-05-19 09:18:17
1462   ชรินพร    โคตรภา 662***064@npu.ac.th 2023-05-19 09:15:47
1463   วิทวัส    ปุ๊สีดา 662***031@npu.ac.th 2023-05-19 09:13:09
1464   นฤเบศ    วดีศิริศักดิ์ 651***233@npu.ac.th 2023-05-19 08:33:33
1465   ภานุวัฒน์    เสนาสี 651***283@npu.ac.th 2023-05-18 13:45:05
1466   จิรวัฒน์    สีม่วง 651***531@npu.ac.th 2023-05-18 13:42:32
1467   ปิยะราช    วิระชิด 651***246@npu.ac.th 2023-05-18 13:40:00
1468   ธนูศร    แก้วไพศาล 651***291@npu.ac.th 2023-05-18 13:39:10
1469   อนุวัฒน์    แสนหูม 651***366@npu.ac.th 2023-05-18 13:38:58
1470   พีรพัฒน์    แก้วดี 651***432@npu.ac.th 2023-05-18 13:38:48
1471   สมิทธ์    ไฮคำสี 651***218@npu.ac.th 2023-05-18 13:38:47
1472   ชินพัฒน์    ทองมา 651***382@npu.ac.th 2023-05-18 13:37:03
1473   ณัฐนิธิ    วจนะศิริ 651***390@npu.ac.th 2023-05-18 13:36:24
1474   พีรพัฒน์    สุวรรณมาโจ 651***440@npu.ac.th 2023-05-18 13:36:12
1475   จิรเมธ    เดชทะศร 651***473@npu.ac.th 2023-05-18 13:36:10
1476   ชัยวัฒน์    หล้าเพ็ง 662***166@npu.ac.th 2023-05-18 09:36:48
1477   สิทธิเดช    วงค์ประเสริฐ 662***018@npu.ac.th 2023-05-18 09:35:44
1478   อติกันต์    เจาะจง 662***026@npu.ac.th 2023-05-18 09:35:14
1479   ช่อผกา    พรมตา 662***059@npu.ac.th 2023-05-18 09:33:17
1480   พิไลลักษณ์    บำเพ็ญศิลป 651***085@npu.ac.th 2023-05-18 09:28:36
1481   นวภัทร    ถาลี 651***143@npu.ac.th 2023-05-18 08:59:09
1482   ธนวัฒน์    ครีจักร 662***158@npu.ac.th 2023-05-18 08:58:45
1483   โฆษิต    ไชยสุระ 651***093@npu.ac.th 2023-05-18 08:58:09
1484   ภายุพลเดช    ชัยมาตร 651***614@npu.ac.th 2023-05-18 08:56:42
1485   ศิวกร    ภะวะ 651***259@npu.ac.th 2023-05-18 08:56:41
1486   พาทิศ    ชนะพจน์ 651***168@npu.ac.th 2023-05-18 08:55:46
1487   วรรณวิษา    ใจสว่าง 651***586@npu.ac.th 2023-05-18 08:54:31
1488   บุตรษราคำ    ลมอ่อน 662***042@npu.ac.th 2023-05-18 08:50:51
1489   นัทณิชา    ยนต์ลอย 662***182@npu.ac.th 2023-05-18 08:48:06
1490   วัชรพงศ์    ชารีวรรณ 662***133@npu.ac.th 2023-05-18 08:46:50
1491   ปิยธิดา    สายตา 662***190@npu.ac.th 2023-05-18 08:45:26
1492   ทรรศน์ไท    พิลาศรี 662***067@npu.ac.th 2023-05-18 08:45:01
1493   วารีรัตน์    อุปพงษ์ 668***344@npu.ac.th 2023-05-17 13:13:26
1494   บัวแก้ว    ทัศวงษ์ 662***95@npu.ac.th 2023-05-17 11:24:17
1495   ชลวษา    ชัยสุข 663***347@npu.ac.th 2023-05-16 20:11:23
1496   ปานวาด    ใจศิริ 662***61@npu.ac.th 2023-05-16 15:25:21
1497   ติรณา    งามงอน 662***21@npu.ac.th 2023-05-16 15:22:43
1498   นวพล    เขื่อนขันธ์ 662***88@npu.ac.th 2023-05-16 15:21:33
1499   ศิริลักษณ์    อินทนนท์ 662***38@npu.ac.th 2023-05-16 15:21:07
1500   ธณธรณ์    จิตมาตย์ 662***79@npu.ac.th 2023-05-16 15:21:02
1501   สิริรัตน์    วงค์ขวาหูม 662***02@npu.ac.th 2023-05-16 15:20:26
1502   กาญจนา    จันทะนะ 662***69@npu.ac.th 2023-05-16 15:20:00
1503   พรจุฑา    กองทัพไทย 662***62@npu.ac.th 2023-05-16 15:19:57
1504   อิศริญา    โคตรทุมมี 662***86@npu.ac.th 2023-05-16 15:19:47
1505   วรายุส    หงษ์สีแก้ว 662***78@npu.ac.th 2023-05-16 15:19:46
1506   ปิยวรรณ    ลิ้มสุวิชาโน 662***51@npu.ac.th 2023-05-16 15:19:42
1507   กมลลักษณ์    บุญก้อน 662***52@npu.ac.th 2023-05-16 15:19:42
1508   จุฬาลักษณ์    โชคชัย 662***46@npu.ac.th 2023-05-16 15:19:42
1509   หทัยชนก    หูนห่วง 662***12@npu.ac.th 2023-05-16 15:19:41
1510   นันทนา    แสงสุวรรณ์ 662***36@npu.ac.th 2023-05-16 15:19:34
1511   ปริชาติ    ยะสุรีย์ 662***70@npu.ac.th 2023-05-16 15:19:32
1512   กุลธิดา    มิควาฬ 662***20@npu.ac.th 2023-05-16 15:19:25
1513   ภูวมินทร์    สรศิลป์ 662***47@npu.ac.th 2023-05-16 15:19:22
1514   รัตติญา    ใจช่วง 662***44@npu.ac.th 2023-05-16 15:19:13
1515   ชลลดา    ราชวัตร 662***54@npu.ac.th 2023-05-16 15:19:08
1516   ศุภาษกร    สีกานิล 662***39@npu.ac.th 2023-05-16 15:19:03
1517   ธนดล    ศรีกาลังค์ 662***81@npu.ac.th 2023-05-16 15:18:59
1518   อธิป    อินทนนท์ 662***45@npu.ac.th 2023-05-16 15:18:59
1519   อุทัยวรรณ    คำมุงคุณ 662***87@npu.ac.th 2023-05-16 15:18:51
1520   ณัฎฐิกา    เม่นเกิด 662***94@npu.ac.th 2023-05-16 15:18:40
1521   วรัทยา    ค้ำจุน 662***11@npu.ac.th 2023-05-16 15:18:18
1522   พรพรรณ    สำรอง 662***77@npu.ac.th 2023-05-16 15:17:31
1523   พิยดา    กาดำดวน 662***28@npu.ac.th 2023-05-16 15:17:29
1524   หนึ่งฤทัย    ชิณะแขว 662***53@npu.ac.th 2023-05-16 15:17:26
1525   จักรภัทร    เลื่อนไชย 662***10@npu.ac.th 2023-05-16 15:17:14
1526   นารีรัตน์    วงสาต 662***60@npu.ac.th 2023-05-16 15:17:02
1527   ธนกฤต    จันสว่าง 662***04@npu.ac.th 2023-05-16 15:16:22
1528   พีรวัส    พังยะ 662***29@npu.ac.th 2023-05-16 15:15:56
1529   กิตติกร    กลมลา 662***96@npu.ac.th 2023-05-16 15:13:50
1530   ปวันรัตน์    โคตรพรม 668***229@npu.ac.th 2023-05-16 15:00:43
1531   วิริญว์    ครทน 661***88@npu.ac.th 2023-05-16 13:42:34
1532   หัฎฐกร    ครทน 661***96@npu.ac.th 2023-05-16 13:32:22
1533   บุญยานุช    โคตนาม 651***029@npu.ac.th 2023-05-16 09:26:17
1534   ภัทราภรณ์    สิถินวัน 651***037@npu.ac.th 2023-05-16 08:25:22
1535   พัชริดา    สิถินวัน 651***045@npu.ac.th 2023-05-16 08:23:20
1536   ธันยพร    ปัญญาชัย 651***163@npu.ac.th 2023-05-16 08:21:29
1537   เยาวรัตน์    นนทะศรี 651***114@npu.ac.th 2023-05-16 08:18:36
1538   สกาวรัตน์    พุทธระ 651***171@npu.ac.th 2023-05-16 08:18:29
1539   นภสร    ผันสำลี 651***064@npu.ac.th 2023-05-16 08:17:43
1540   ศุภกานต์    สอนที 651***213@npu.ac.th 2023-05-16 08:17:29
1541   สุพัตรา    บ่อทอง 651***098@npu.ac.th 2023-05-16 08:17:10
1542   ปพิชญา    ทุมโส 651***130@npu.ac.th 2023-05-16 08:15:19
1543   กนกอร    ลุนลา 651***148@npu.ac.th 2023-05-16 08:15:10
1544   ณัชนิชา    สุขสงวน 651***197@npu.ac.th 2023-05-16 08:14:20
1545   ธีวาพร    วงจวง 651***072@npu.ac.th 2023-05-16 08:14:04
1546   สุภาภรณ์    โพชราช 651***029@npu.ac.th 2023-05-16 08:13:52
1547   นิรชร    พ่อวิเศษ 651***011@npu.ac.th 2023-05-16 08:13:24
1548   อมรรัตน์    เสนาคำ 651***023@npu.ac.th 2023-05-16 08:13:24
1549   ธันยพร    นามสิงห์ 651***031@npu.ac.th 2023-05-16 08:13:22
1550   ธิตยา    เรืองจันทร์ 651***080@npu.ac.th 2023-05-16 08:13:21
1551   กมลรัตน์    บุพศิริ 651***074@npu.ac.th 2023-05-16 08:13:20
1552   สุภาวดี    บุษบา 651***037@npu.ac.th 2023-05-16 08:12:58
1553   พฤติพร    สุวรรณรัตน์ 651***205@npu.ac.th 2023-05-16 08:12:56
1554   ปริณดา    ผลบุญ 651***015@npu.ac.th 2023-05-16 08:12:55
1555   ธนวัฒน์    มุทุจิตร 651***062@npu.ac.th 2023-05-16 08:12:55
1556   สรวิชญ์    นิวงษา 662***466@npu.ac.th 2023-05-16 06:26:02
1557   กนกพิชญ์    โพธิ์สุ 663***433@npu.ac.th 2023-05-16 03:33:33
1558   อภิเดช    จันทร์สว่าง 002***@npu.ac.th 2023-05-15 23:40:02
1559   ศิริพร    คำโคตร 668***401@npu.ac.th 2023-05-15 23:05:47
1560   เทวฤทธิ์    วะลับ 668***559@npu.ac.th 2023-05-15 22:42:59
1561   กรรณิกา    ติธรรม 668***633@npu.ac.th 2023-05-15 22:38:28
1562   เกียรติศักดิ์    เหล่ากกโพธิ์ 668***534@npu.ac.th 2023-05-15 22:12:51
1563   ปิยะเรศ    เหลาดี 668***237@npu.ac.th 2023-05-15 16:50:56
1564   วันนิสา    พรมพินิจ 668***336@npu.ac.th 2023-05-15 15:18:35
1565   ศรีสุดา    พรหมพินิจ 668***377@npu.ac.th 2023-05-15 15:16:14
1566   ธัญชนก    เพียรภูเขา 668***153@npu.ac.th 2023-05-15 15:16:12
1567   อรทัย    โพธิ์สิงห์ 668***468@npu.ac.th 2023-05-15 15:15:56
1568   อรนภา    มาเพ็ง 668***575@npu.ac.th 2023-05-15 15:15:52
1569   กมลลักษณ์    แก้วสุวรรณ 668***021@npu.ac.th 2023-05-15 15:15:29
1570   พรนภา    ไกยลุน 668***252@npu.ac.th 2023-05-15 15:15:26
1571   จามิกา    ภูอาลัย 668***070@npu.ac.th 2023-05-15 15:15:24
1572   ปิยะวรรณ    คำมุงคุณ 668***245@npu.ac.th 2023-05-15 15:15:23
1573   ศศิธร    พลรักษา 668***641@npu.ac.th 2023-05-15 15:15:18
1574   พรรณิดา    กุมลา 668***682@npu.ac.th 2023-05-15 15:15:12
1575   อนุสรา    กองเกิด 668***450@npu.ac.th 2023-05-15 15:15:08
1576   บุญธิรา    ทองคำ 668***195@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:48
1577   กัญญาพัชร    ข่วงทิพย์ 668***054@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:44
1578   อาทิตยา    อุ่นรัมย์ 668***484@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:41
1579   วราภรณ์    มุงคุณ 668***328@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:33
1580   รุ้งณภัฐ    บุญเรือง 668***286@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:32
1581   วราภรณ์    ผาแดง 668***310@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:30
1582   ชลธิชา    ตะอินทร์ 668***591@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:27
1583   กัณฐมณี    ไทยธวัชกุล 668***062@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:27
1584   ศริญญา    ทาศรีภู 668***609@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:23
1585   ภัคจิรา    รามศรี 668***278@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:21
1586   กนกวรรณ    หาวดาวลิ 668***674@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:17
1587   สิรินทรา    เอกคณิต 668***658@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:13
1588   อทิตญา    โสมดี 668***443@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:12
1589   นัฐพร    สมัครเครือ 668***179@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:12
1590   สุดารัตน์    แก้วกันยา 668***427@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:12
1591   ทรงเดช    ด่อนประมี 668***625@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:11
1592   ศศิวรรณ    ฟองลาที 668***393@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:11
1593   ศิริรักษ์    แจ้งไชยศรี 668***419@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:11
1594   ขวัญฤทัย    ประภาวนัง 668***526@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:11
1595   ปณิตา    แสนสุภา 668***203@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:11
1596   ดรีมลดา    วงศ์กาฬสินธุ์ 668***146@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:11
1597   กมลทิพย์    นนเลาพล 668***013@npu.ac.th 2023-05-15 15:12:59
1598   ปริยดา    แพงศรีฮัก 668***211@npu.ac.th 2023-05-15 15:12:52
1599   มุกดา    เหล่านายอ 668***567@npu.ac.th 2023-05-15 15:12:50
1600   ธนวัฒน์    อาษาสร้อย 668***542@npu.ac.th 2023-05-15 15:12:50
1601   น้ำทิพย์    วงเทพ 668***187@npu.ac.th 2023-05-15 15:12:50
1602   กฤษติกาล    ฮาบพนม 668***047@npu.ac.th 2023-05-15 15:12:50
1603   ศยามล    บุตดา 668***369@npu.ac.th 2023-05-15 15:12:49
1604   ธัญญลักษณ์    จันทร 668***161@npu.ac.th 2023-05-15 15:12:47
1605   อริสรา    ไตรราษฏร์ 668***476@npu.ac.th 2023-05-15 15:12:47
1606   ณัฐธิดา    ตุพิลา 668***112@npu.ac.th 2023-05-15 15:12:34
1607   จิราวดี    วงค์แสงคำ 668***088@npu.ac.th 2023-05-15 15:12:11
1608   ศรุตา    ปุณริบูรณ์ 668***385@npu.ac.th 2023-05-15 15:12:09
1609   ณุธิตา    ชาเรืองเดช 668***138@npu.ac.th 2023-05-15 15:12:05
1610   เอมมิกา    วิพรหมหา 668***500@npu.ac.th 2023-05-15 15:11:44
1611   เอมอร    สุขมอญ 668***518@npu.ac.th 2023-05-15 15:11:24
1612   ธนพล    ผาพรม 662***338@npu.ac.th 2023-05-15 14:04:08
1613   ชนิดา    แสงอ่อน 662***057@npu.ac.th 2023-05-15 13:45:48
1614   รุ่งตะวัน    สวัสดิ์ผลจำรูญ 662***222@npu.ac.th 2023-05-15 13:36:19
1615   วัชรินทร์    ใจตรง 662***388@npu.ac.th 2023-05-15 13:35:39
1616   คุณัญญา    จันทร 662***347@npu.ac.th 2023-05-15 13:31:45
1617   ธนาธิป    ศรีผ่องงาม 662***034@npu.ac.th 2023-05-15 13:29:34
1618   ปลายฝน    เธอจันทึก 662***180@npu.ac.th 2023-05-15 13:28:13
1619   ณัฐธิดา    ศรีดาวงค์ 662***172@npu.ac.th 2023-05-15 13:28:09
1620   ธีระวิศาล    ศรีงอย 662***339@npu.ac.th 2023-05-15 13:27:11
1621   ตะวัน    แก้วสกุณี 662***164@npu.ac.th 2023-05-15 13:26:51
1622   เจษฎา    เดชทะศร 662***216@npu.ac.th 2023-05-15 13:26:47
1623   ธัญวรัตน์    จันฤาไชย 662***297@npu.ac.th 2023-05-15 13:25:50
1624   ชุติกาญน์    ตระกูลศักดิ์ศรี 662***321@npu.ac.th 2023-05-15 13:25:37
1625   ชนันธร    โคตรเจริญ 662***206@npu.ac.th 2023-05-15 13:24:37
1626   สมปอง    ดีผาง 662***198@npu.ac.th 2023-05-15 13:24:35
1627   ณัฐวัตร    สุวรรณวงค์ 662***370@npu.ac.th 2023-05-15 13:23:53
1628   นราทิป    ทัศน์ศรี 662***313@npu.ac.th 2023-05-15 13:23:29
1629   ปุณยวัจน์    ชุมชนุม 662***149@npu.ac.th 2023-05-15 13:22:25
1630   ณรงค์ศักดิ์    วรรณชัย 662***248@npu.ac.th 2023-05-15 13:22:21
1631   นันทิดา    เสาหงษ์ 662***263@npu.ac.th 2023-05-15 13:22:21
1632   พิมพ์ผกา    นนทะวงษา 662***271@npu.ac.th 2023-05-15 13:22:18
1633   กาญจนา    วงษาดี 662***289@npu.ac.th 2023-05-15 13:22:18
1634   กัตถนา    ศรีวรรณ์ 662***214@npu.ac.th 2023-05-15 13:21:32
1635   บุญญฤทธิ์    บรรหาร 662***083@npu.ac.th 2023-05-15 13:21:03
1636   ธีรภัทร    พรหมจรรย์ 662***075@npu.ac.th 2023-05-15 13:20:17
1637   พีรพัฒน์    ยืนนาน 662***156@npu.ac.th 2023-05-15 13:20:16
1638   วิลาวัณย์    มหาชัย 662***032@npu.ac.th 2023-05-15 13:20:05
1639   วิศรุต    ฤกษ์ดี 662***255@npu.ac.th 2023-05-15 13:20:03
1640   ปิติพัฒน์    มหาศิริ 662***091@npu.ac.th 2023-05-15 13:19:53
1641   กรุงธน    ปล้องทอง 662***115@npu.ac.th 2023-05-15 13:18:43
1642   ธีรภัทร    คะตา 662***109@npu.ac.th 2023-05-15 13:17:31
1643   ภานุวัฒน์    ฐานสินพูล 662***208@npu.ac.th 2023-05-15 13:17:16
1644   คุณากร    สุวรรณะ 662***174@npu.ac.th 2023-05-15 13:08:44
1645   ภาณุพงศ์    ห่อคนดี 652***034@npu.ac.th 2023-05-15 10:03:54
1646   พีระพัฒน์    ศรีใสคำ 652***018@npu.ac.th 2023-05-15 09:30:24
1647   พิพัฒน์    เอ๊ฟวา 652***042@npu.ac.th 2023-05-15 09:30:17
1648   ตรีเทพ    วงษ์ศรีทา 652***414@npu.ac.th 2023-05-15 09:30:10
1649   พีระพัฒน์    บุตรโสม 652***356@npu.ac.th 2023-05-15 09:29:46
1650   อภิเดช    จันทร์สว่าง 652***299@npu.ac.th 2023-05-15 09:29:09
1651   นิรุตติ์    แก้วประสินธุ์ 652***166@npu.ac.th 2023-05-15 09:28:23
1652   อภิชัย    วงค์เสนา 652***141@npu.ac.th 2023-05-15 09:27:50
1653   ปฏิภัทร    ตะวงค์ 652***133@npu.ac.th 2023-05-15 09:27:42
1654   ธนภัทร์    คำภา 652***075@npu.ac.th 2023-05-15 09:27:40
1655   ธรรมรักษ์    นาอุดม 652***182@npu.ac.th 2023-05-15 09:27:39
1656   ยุทธิชัย    เทพกรรณ์ 652***158@npu.ac.th 2023-05-15 09:27:30
1657   เกียรติขจร    วรคันธ์ 652***463@npu.ac.th 2023-05-15 09:27:03
1658   ภูวดล    ไตริน 652***364@npu.ac.th 2023-05-15 09:26:58
1659   เสกสรร    เบ้าลี 652***406@npu.ac.th 2023-05-15 09:26:57
1660   อรรถพล    ทมทะวา 652***091@npu.ac.th 2023-05-15 09:26:55
1661   จารุเดช    นิวงษา 652***489@npu.ac.th 2023-05-15 09:26:40
1662   วีรภาพ    ดาเพ็ง 652***125@npu.ac.th 2023-05-15 09:26:31
1663   วุฒิชัย    ระพันธ์คำ 652***521@npu.ac.th 2023-05-15 09:25:25
1664   รุจิกร    ทองเภา 652***513@npu.ac.th 2023-05-15 09:23:29
1665   พชรพล    วารี 652***448@npu.ac.th 2023-05-15 09:23:22
1666   ศุภวัฒน์    พรมวงษา 652***083@npu.ac.th 2023-05-15 09:23:18
1667   เจษฎาภรณ์    สอนที 652***497@npu.ac.th 2023-05-15 09:22:51
1668   ธีรนันท์    ทองสี 652***174@npu.ac.th 2023-05-15 09:22:43
1669   อนวัช    ปัญญาชัย 652***026@npu.ac.th 2023-05-15 09:22:39
1670   ธีระพงษ์    นิวงษา 652***331@npu.ac.th 2023-05-15 09:22:06
1671   อดิศร    เคหะ 652***547@npu.ac.th 2023-05-15 09:21:45
1672   ณัฐพล    มูลแสง 661***026@npu.ac.th 2023-05-15 08:49:32
1673   นัทธพงศ์    แสงผา 661***034@npu.ac.th 2023-05-15 08:46:42
1674   หนึ่งฤทัย    จันคำ 662***182@npu.ac.th 2023-05-14 21:02:25
1675   ภัทรพล    คำชมภู 663***316@npu.ac.th 2023-05-14 15:47:00
1676   ภาสินี    ศรีพันลม 663***867@npu.ac.th 2023-05-14 15:14:33
1677   วนัสนันท์    ศรีวรสาร 662***277@npu.ac.th 2023-05-14 14:13:09
1678   นิภาพร    บุญเต็ม 663***175@npu.ac.th 2023-05-14 12:40:59
1679   ฉายรวี    ตรงดี 663***423@npu.ac.th 2023-05-14 12:35:24
1680   เบญญาภา    โคตรสขึง 663***240@npu.ac.th 2023-05-14 12:29:26
1681   ศรัณย์รัตน์    เกษโมลี 661***089@npu.ac.th 2023-05-13 17:34:45
1682   ชณิกา    โยตะสิงห์ 662***269@npu.ac.th 2023-05-13 13:08:36
1683   อภิญญา    มานิล 662***354@npu.ac.th 2023-05-13 09:00:48
1684   พิพัฒน์    เชื้อคำเพ็ง 662***090@npu.ac.th 2023-05-12 21:38:22
1685   ปาริชาต    อำนาจวงค์ 663***693@npu.ac.th 2023-05-12 18:42:45
1686   สิรินญา    ไชยกุล 662***208@npu.ac.th 2023-05-12 18:23:14
1687   ธีรวัฒน์    นิวงษา 663***053@npu.ac.th 2023-05-12 13:39:13
1688   ปนัดดา    ธะนะฤทธิ์ 662***236@npu.ac.th 2023-05-12 13:29:07
1689   ประภัสสร    แสงสุวรรณ 662***27@npu.ac.th 2023-05-12 03:48:24
1690   พรรณิษา    วิชัช 663***743@npu.ac.th 2023-05-11 22:45:13
1691   นิธิพร    ผาบแก้ว 663***471@npu.ac.th 2023-05-11 19:27:20
1692   กัญชริกา    ไชยราช 663***057@npu.ac.th 2023-05-11 18:16:42
1693   ชุติกาญจน์    ศรีจันทร์ 663***185@npu.ac.th 2023-05-11 16:17:38
1694   พัณณิตา    ต้นเกตุ 663***334@npu.ac.th 2023-05-11 16:13:44
1695   พักตร์จิรา    พิมเสน 663***466@npu.ac.th 2023-05-11 16:12:18
1696   ธันย์ชนก    อัคฮาด 663***458@npu.ac.th 2023-05-11 16:03:24
1697   วิมลสิริ    ทะนะไชย 663***292@npu.ac.th 2023-05-10 17:36:53
1698   จิตตราภรณ์    กลิ่นสันเทียะ 663***099@npu.ac.th 2023-05-09 14:08:23
1699   รุจิรา    คนงาม 663***198@npu.ac.th 2023-05-09 08:30:58
1700   ศุภากาญจน์    เพ็งจันทร์ 663***063@npu.ac.th 2023-05-07 19:57:04
1701   ธีรวุฒิ    วดีศิริศักดิ์ 653***107@npu.ac.th 2023-04-29 00:15:31
1702   ธนพงศ์    ขวัญเพชร 653***032@npu.ac.th 2023-04-29 00:12:07
1703   ทัตพงศ์    เขตนคร 653***123@npu.ac.th 2023-04-29 00:10:21
1704   ปิยฉัตร    โพนชัย 666***034@npu.ac.th 2023-04-23 09:56:10
1705   วิทวัส    ธรรมสุนา 663***081@npu.ac.th 2023-04-19 10:10:25
1706   สร้อยสุดา    บุตรบุราณ 663***013@npu.ac.th 2023-04-18 16:28:58
1707   จุฬาลักษณ์    พรมแก้ว 663***016@npu.ac.th 2023-04-18 11:32:35
1708   Yu    Siliang 647***127@npu.ac.th 2023-04-18 10:23:36
1709   Yao    Cheng 657***092@npu.ac.th 2023-04-18 09:45:47
1710   สุพัตรา    อัคราช 664***010@npu.ac.th 2023-04-12 13:24:20
1711   ช่อผกา    แสงสุวรรณ 652***079@npu.ac.th 2023-04-09 19:04:28
1712   บดินทร์ภัทร์    นันทรักษ์ 666***227@npu.ac.th 2023-03-31 10:01:29
1713   กัลยากร    น้อยนันตะ 651***022@npu.ac.th 2023-03-28 10:33:09
1714   อาวัสดา    คำหล้า 666***300@npu.ac.th 2023-03-28 09:47:49
1715   ภัทราภรณ์    ภาวะดี 666***417@npu.ac.th 2023-03-27 21:10:19
1716   ภัทรวดี    สาโรช 654***102@npu.ac.th 2023-03-27 12:04:25
1717   ปวีณา    หนึ่งคำมี 663***156@npu.ac.th 2023-03-18 16:44:08
1718   นวรัตน์    นพรัตน์ 653***084@npu.ac.th 2023-03-15 16:21:57
1719   วราภรณ์    เข็มมา 663***196@npu.ac.th 2023-03-06 18:31:13
1720   ชลธิชา    พรมรินทร์ 663***149@npu.ac.th 2023-02-27 22:28:04
1721   อริศรา    อุดมกัน 664***020@npu.ac.th 2023-02-27 11:29:55
1722   นพนิรันดร์    ศรีหาวงค์ 663***115@npu.ac.th 2023-02-24 10:50:12
1723   วรายุภัสร์    กุลยะ 656***328@npu.ac.th 2023-02-21 21:11:22
1724   จิราพร    เสตถา 663***067@npu.ac.th 2023-02-21 14:40:42
1725   พสิษฐ์    จันแดง 656***336@npu.ac.th 2023-02-21 11:42:24
1726   พงศ์ดนัย    ร่วมประทู้ 652***022@npu.ac.th 2023-02-20 18:27:03
1727   อาทิตยา    นันสีบุตร 663***029@npu.ac.th 2023-02-17 20:59:01
1728   ชนิดา    โสภี 663***409@npu.ac.th 2023-02-17 18:00:59
1729   นาตยา    พิมทา 656***024@npu.ac.th 2023-02-16 10:35:23
1730   ปรียาภรณ์    ปวงศรี 653***613@npu.ac.th 2023-02-13 12:06:15
1731   สุจิรา    ไชยพรม 653***431@npu.ac.th 2023-02-10 11:27:30
1732   ฐิตาภรณ์    นามดี 652***087@npu.ac.th 2023-02-09 16:25:25
1733   เตวิช    แสงตา 652***064@npu.ac.th 2023-02-09 11:42:19
1734   พงษ์พัฒน์    มงคล 652***194@npu.ac.th 2023-02-06 13:22:51
1735   พรทิพย์    แก้วกิ่ง 653***095@npu.ac.th 2023-01-31 00:05:28
1736   อาริยา    รัตนิมิตร 652***319@npu.ac.th 2023-01-30 14:59:07
1737   แก้วกัญญา    บุญบรรลุ 663***117@npu.ac.th 2023-01-30 10:00:20
1738   พิมพ์ชนก    บุญพิทักษ์ 653***253@npu.ac.th 2023-01-23 15:07:04
1739   เสกสันต์    พ่ออามาตย์ 654***094@npu.ac.th 2023-01-20 09:10:33
1740   รุ่งนภา    คำลือไชย 654***046@npu.ac.th 2023-01-19 20:41:13
1741   ฟ้าใส    ยะจันโท 654***128@npu.ac.th 2023-01-19 20:36:55
1742   สายฝน    จำปา 654***038@npu.ac.th 2023-01-19 20:33:07
1743   ภัทรวดี    นิวงษา 654***020@npu.ac.th 2023-01-19 20:30:53
1744   ตุลาศิณี    ต่างศรี 652***095@npu.ac.th 2023-01-19 16:34:43
1745   ชลธิชา    โกพล 652***053@npu.ac.th 2023-01-19 16:30:28
1746   ขจรยศ    รัตนรุ่งชัย 652***038@npu.ac.th 2023-01-19 16:29:33
1747   กนิษฐา    แสนสุภา 652***012@npu.ac.th 2023-01-19 16:28:42
1748   อนันตชัย    พ่อเพียโคตร 652***285@npu.ac.th 2023-01-19 16:27:51
1749   ชไมพร    เสนคะ 652***335@npu.ac.th 2023-01-19 16:27:14
1750   อานันทชัย    นายกชน 652***293@npu.ac.th 2023-01-19 16:26:39
1751   ปิยวัฒน์    คุณา 652***186@npu.ac.th 2023-01-19 16:26:38
1752   วริศรา    ทุลาวัน 652***244@npu.ac.th 2023-01-19 16:26:37
1753   ปัฌชญาวุฒิ    พรหมปฤกษา 652***178@npu.ac.th 2023-01-19 16:26:28
1754   ชลธิชา    วังทะพันธ์ 652***061@npu.ac.th 2023-01-19 16:26:16
1755   ปราณปรียา    น้อยเมืองโพน 652***160@npu.ac.th 2023-01-19 16:25:53
1756   ระพีวิชญ์    อ้วนไตร 652***210@npu.ac.th 2023-01-19 16:25:34
1757   กรกช    มูลไชย 652***020@npu.ac.th 2023-01-19 16:25:17
1758   เจนจิรา    ธนกุล 652***046@npu.ac.th 2023-01-19 16:25:08
1759   ปทิตตา    ไทรสุวรรณ์ 652***145@npu.ac.th 2023-01-19 16:24:48
1760   ปรัชญา    โฉมเนตร์ 652***152@npu.ac.th 2023-01-19 16:24:47
1761   อารยา    ปัญญาพ่อ 652***301@npu.ac.th 2023-01-19 16:24:46
1762   รินรดา    แสงสุวรรณ 652***327@npu.ac.th 2023-01-19 16:24:42
1763   ศุภโชค    ศรีเจริญ 652***277@npu.ac.th 2023-01-19 16:24:41
1764   ศศิกานต์    ภวภูตานนท์ 652***269@npu.ac.th 2023-01-19 16:24:34
1765   พรภิมล    สุวรรณโคตร 652***202@npu.ac.th 2023-01-19 16:24:33
1766   เขมราช    ไชยบุตร 652***491@npu.ac.th 2023-01-16 14:33:53
1767   เทวินทร์    ศรีวะรมย์ 655***391@npu.ac.th 2023-01-16 09:22:19
1768   ธนดล    สารีมุกข์ 652***715@npu.ac.th 2023-01-16 09:06:44
1769   พลอยไพลิน    สิงหะ 653***185@npu.ac.th 2023-01-10 12:34:28
1770   สุเมธ    ขันทอง 652***272@npu.ac.th 2023-01-09 14:08:07
1771   พลอยแสง    อรรคนิตย์ 653***589@npu.ac.th 2023-01-09 13:56:12
1772   ทิพย์พมาศ    กีรัตน์ 653***449@npu.ac.th 2023-01-07 16:54:38
1773   อรทัย    ไชโย 653***595@npu.ac.th 2023-01-04 21:52:54
1774   อภิสิทธิ์    แก้วชาลุน 657***030@npu.ac.th 2023-01-04 11:16:36
1775   นัฐชัย    ชาสงวน 656***042@npu.ac.th 2023-01-04 10:34:54
1776   กัญญาณัฐ    เจริญรัตน์ 653***357@npu.ac.th 2022-12-27 13:45:32
1777   ประหยัด    คำมงคล 653***332@npu.ac.th 2022-12-27 12:24:30
1778   จันทรทิพย์    สงเคราะห์ 653***012@npu.ac.th 2022-12-27 11:54:08
1779   อรพรรณ    บุญยืน 653***087@npu.ac.th 2022-12-27 11:53:58
1780   รัญชิดา    สันโดษ 653***103@npu.ac.th 2022-12-27 11:52:16
1781   ศศิประภา    เข็มอุทา 653***316@npu.ac.th 2022-12-27 11:36:32
1782   อาทิตยา    เถาว์กลาง 653***506@npu.ac.th 2022-12-27 11:34:30
1783   จิรนันท์    พนมเจริญกิจ 653***233@npu.ac.th 2022-12-27 11:23:41
1784   นิตยา    คำสาว 657***027@npu.ac.th 2022-12-26 17:11:51
1785   ผกามาศ    ชมราศรี 655***229@npu.ac.th 2022-12-26 10:56:38
1786   ศศิกานต์    สมขาว 652***169@npu.ac.th 2022-12-26 09:11:28
1787   วรวุฒิ    ไชยหงษ์ 655***847@npu.ac.th 2022-12-26 09:07:05
1788   วรพงษ์    สิงห์จันทร์ 655***862@npu.ac.th 2022-12-25 18:01:58
1789   ณัฐพงศ์    นาเมืองรักษ์ 656***018@npu.ac.th 2022-12-24 13:31:37
1790   พัดลัดดา    โง่นสา 652***264@npu.ac.th 2022-12-19 13:35:52
1791   ชนพัฒน์    ลามี 652***223@npu.ac.th 2022-12-19 13:35:10
1792   ตะวันฉาย    อินทริง 651***059@npu.ac.th 2022-12-19 13:30:48
1793   วัชรี    โทรัตน์ 651***042@npu.ac.th 2022-12-19 13:27:53
1794   ศิริพร    อนุญาหงษ์ 651***034@npu.ac.th 2022-12-19 13:27:26
1795   จินดาพร    เกี้ยวสันเทียะ 651***075@npu.ac.th 2022-12-19 13:27:22
1796   อดิภา    โทรัตน์ 651***117@npu.ac.th 2022-12-19 13:27:08
1797   กฤษฎา    จุลขันธ์ 646***016@npu.ac.th 2022-12-17 12:19:34
1798   รัชณี    ไชยเพชร 636***025@npu.ac.th 2022-12-15 16:15:51
1799   อัญชลี    กำริสุ 636***017@npu.ac.th 2022-12-15 15:52:03
1800   ปรัตถกร    พานิชกุล 651***141@npu.ac.th 2022-12-14 10:34:50
1801   ยุพา    โพธิ์ชาย 651***240@npu.ac.th 2022-12-14 10:30:55
1802   นันทิพัฒน์    มั่นทอง 651***166@npu.ac.th 2022-12-14 10:30:51
1803   นันทิภาคย์    มั่นทอง 651***158@npu.ac.th 2022-12-14 10:30:29
1804   อติชาติ    คุ้มเกรง 651***281@npu.ac.th 2022-12-14 10:30:25
1805   เสาวลักษณ์    อัญปัญญา 651***026@npu.ac.th 2022-12-14 10:30:02
1806   ปพิชญา    มะละกา 651***323@npu.ac.th 2022-12-14 10:29:03
1807   กันตนา    โปแอ 651***224@npu.ac.th 2022-12-14 10:28:55
1808   ณัฎฐณิชา    หลักชัย 651***190@npu.ac.th 2022-12-14 10:27:44
1809   สุวิชาดา    โทรัตน์ 651***091@npu.ac.th 2022-12-14 10:27:18
1810   ตวงรัตน์    สิทธิยา 651***232@npu.ac.th 2022-12-14 10:27:09
1811   ธิดารัตน์    เบ็ญจกิจ 651***174@npu.ac.th 2022-12-14 10:26:55
1812   จิราทิพย์    ทองอ่อน 651***265@npu.ac.th 2022-12-14 10:26:49
1813   ศิโรรัตน์    บุพศิริ 651***331@npu.ac.th 2022-12-14 10:26:42
1814   นิตยา    โคตะบิน 651***273@npu.ac.th 2022-12-14 10:26:39
1815   สุนิตรา    ภูผิวเงิน 651***018@npu.ac.th 2022-12-14 10:26:06
1816   อารีรัตน์    จำปาแดง 651***257@npu.ac.th 2022-12-14 10:25:40
1817   กัญญารัตน์    แสนคำ 653***365@npu.ac.th 2022-12-13 10:59:52
1818   ชนวีร์    คำคู 653***340@npu.ac.th 2022-12-12 16:12:46
1819   พิรดาภร    ใจหาญ 636***033@npu.ac.th 2022-12-12 11:29:57
1820   มัชฌิมา    โพทะโสม 653***456@npu.ac.th 2022-12-11 12:05:49
1821   ปรารถนา    แก้วอินธิ 651***083@npu.ac.th 2022-12-11 11:35:38
1822   ปิ่นนภา    นิลศิริ 653***209@npu.ac.th 2022-12-08 14:00:48
1823   สุชานันท์    บัวหอม 653***324@npu.ac.th 2022-12-08 09:52:49
1824   ภัทรสุดา    ภาโนชิต 653***142@npu.ac.th 2022-12-07 13:53:30
1825   พิชญ์ปิยา    อุปเสน 651***261@npu.ac.th 2022-12-07 09:08:09
1826   ภัคจิรา    เตโช 651***287@npu.ac.th 2022-12-07 08:59:07
1827   วุฒิพร    สำรวมจิต 655***235@npu.ac.th 2022-12-03 12:24:05
1828   พลฉัตร    ภูขามคม 653***488@npu.ac.th 2022-12-01 09:47:34
1829   ณัฐธิดา    สุทธิจักร์ 651***154@npu.ac.th 2022-11-30 09:10:40
1830   ธีรนาถ    มาภา 651***188@npu.ac.th 2022-11-30 09:08:22
1831   พรรณพัสสา    คำหยุก 651***253@npu.ac.th 2022-11-30 08:58:48
1832   ใบหม่อน    วงค์เครือสอน 651***212@npu.ac.th 2022-11-30 08:56:47
1833   นัชชา    ลำทอง 651***196@npu.ac.th 2022-11-30 08:55:27
1834   สาวิตรี    แสนเสร็จ 651***444@npu.ac.th 2022-11-30 08:54:50
1835   วิภาวี    จิตมาตย์ 651***360@npu.ac.th 2022-11-30 08:54:41
1836   ชฎาพร    ละลอย 651***089@npu.ac.th 2022-11-30 08:54:10
1837   ศิวพร    ผายม 651***410@npu.ac.th 2022-11-30 08:53:40
1838   ศศินา    คลี่เกษร 651***402@npu.ac.th 2022-11-30 08:53:28
1839   นันท์นภัส    มหาโคตร 651***204@npu.ac.th 2022-11-30 08:53:12
1840   รัตนา    จันทร์ใจดี 651***329@npu.ac.th 2022-11-30 08:50:48
1841   ณิชาภัทร    บุญเยือง 651***162@npu.ac.th 2022-11-30 08:50:20
1842   ชฎาภรณ์    บุตรเนียน 651***097@npu.ac.th 2022-11-30 08:49:56
1843   พรธิดา    กุมลา 651***246@npu.ac.th 2022-11-30 08:49:03
1844   ปฎิมาพร    ถ่อแก้ว 651***220@npu.ac.th 2022-11-30 08:48:43
1845   ณัฐวุฒิ    วงษาเนาว์ 655***187@npu.ac.th 2022-11-29 20:09:56
1846   วุฒิชัย    อิ่มเอิบ 654***161@npu.ac.th 2022-11-29 10:18:21
1847   รัชภูมิ    เปล่งทรัพย์ 654***146@npu.ac.th 2022-11-29 10:17:18
1848   อธิรัตน์    จองลีพันธ์ 654***013@npu.ac.th 2022-11-29 10:17:07
1849   ทัพพ์    รุ่งเรืองเจริญกิจ 653***101@npu.ac.th 2022-11-28 16:36:14
1850   พลวัต    พวงจำปี 653***399@npu.ac.th 2022-11-26 14:10:59
1851   พิริยาภรณ์    เหง้าละคร 653***068@npu.ac.th 2022-11-25 11:49:29
1852   อาทิติยา    อุส่าห์ 653***050@npu.ac.th 2022-11-25 11:46:41
1853   หฤทัย    โมกัน 653***154@npu.ac.th 2022-11-24 09:48:25
1854   จรวยพร    สุขโสม 653***055@npu.ac.th 2022-11-24 09:31:17
1855   ตรียรัตน์    เหลาดี 653***162@npu.ac.th 2022-11-24 09:29:47
1856   ฐิติรัตน์    กอมณี 653***212@npu.ac.th 2022-11-24 09:28:46
1857   ธัชพรรณ    ชุมนุมพร 653***261@npu.ac.th 2022-11-24 09:28:35
1858   ชาคริต    วงศ์โพนทอง 653***121@npu.ac.th 2022-11-24 09:27:28
1859   พลพล    จิตมาตย์ 653***113@npu.ac.th 2022-11-24 09:26:23
1860   พรรณิภา    คำบัว 653***220@npu.ac.th 2022-11-24 09:26:18
1861   ชลธิชา    คณารักษ์ 653***035@npu.ac.th 2022-11-23 21:17:24
1862   กาญจนา    หันตุลา 653***118@npu.ac.th 2022-11-23 20:59:54
1863   ปิยะกมล    สายตา 020***@npu.ac.th 2022-11-22 16:23:59
1864   วิซุตา    แสนบรรดิษฐ์ 657***025@npu.ac.th 2022-11-22 12:49:10
1865   ธนพล    กันรเรศ 654***188@npu.ac.th 2022-11-22 11:02:23
1866   นัฐพงษ์    ปิยะราช 653***396@npu.ac.th 2022-11-21 12:54:39
1867   กาญจนา    เหมโส๊ะ 654***070@npu.ac.th 2022-11-21 11:28:06
1868   วันวิสา    เอี่ยมเนตร์ 653***147@npu.ac.th 2022-11-21 09:13:34
1869   มนัสนันท์    มหารัตน์ธน 654***037@npu.ac.th 2022-11-19 11:03:07
1870   ปฐมพร    เสนสวน 654***011@npu.ac.th 2022-11-19 10:25:23
1871   ทนงศักดิ์    แสงทวี 651***170@npu.ac.th 2022-11-18 10:00:34
1872   ยุทธศาสตร์    กุดทิม 651***311@npu.ac.th 2022-11-18 09:37:01
1873   ชิโนรส    รินทะจะกะ 651***113@npu.ac.th 2022-11-18 09:36:20
1874   ปิยวัช    ลาริมาตย์ 651***238@npu.ac.th 2022-11-18 09:32:29
1875   อุไรวรรณ    บุญรัตน์ 651***501@npu.ac.th 2022-11-18 09:17:30
1876   วรรณิศา    สายรัฐ 625***677@npu.ac.th 2022-11-17 12:30:06
1877   ฐานิดา    พรมดี 651***027@npu.ac.th 2022-11-16 15:50:07
1878   เปรมวดี    ภูมิภูเขียว 651***118@npu.ac.th 2022-11-16 15:49:13
1879   นันทิดา    ธิปัญญา 651***100@npu.ac.th 2022-11-16 15:48:26
1880   สุภัสสรา    จูมฟอง 651***043@npu.ac.th 2022-11-16 15:47:51
1881   พัชราภา    ตันสาย 651***019@npu.ac.th 2022-11-16 15:47:27
1882   พัชราภา    ดวงเทษา 651***126@npu.ac.th 2022-11-16 15:44:17
1883   อรณิชา    ศรีพระจันทร์ 651***191@npu.ac.th 2022-11-16 15:35:36
1884   ธันย์ชนก    ลอยดี 651***225@npu.ac.th 2022-11-16 15:13:54
1885   เกศกนก    บะสุรินทร์ 653***225@npu.ac.th 2022-11-15 15:14:20
1886   จุฬาลักษณ์    รุ่งเรืองวุฒิกุล 653***010@npu.ac.th 2022-11-14 20:17:16
1887   พัชริยา    มูลเมือง 655***839@npu.ac.th 2022-11-14 14:51:26
1888   กรวิชญ์    เหลินต้ายซ้าย 652***380@npu.ac.th 2022-11-14 14:21:14
1889   ฐิจุฬา    อินธิราช 653***523@npu.ac.th 2022-11-14 14:11:24
1890   บุตรน้ำเพชร    แสนตื้อ 652***029@npu.ac.th 2022-11-14 09:21:33
1891   อธิตยา    มังศรี 652***235@npu.ac.th 2022-11-14 09:20:28
1892   ณัฐณิชา    นามพิชัย 652***094@npu.ac.th 2022-11-14 09:18:53
1893   วรรณธิดา    หูมแพง 652***102@npu.ac.th 2022-11-14 09:18:45
1894   ชนิตา    พ่อเกตุ 652***086@npu.ac.th 2022-11-14 09:18:31
1895   วารี    แช่มรัมย์ 652***151@npu.ac.th 2022-11-14 09:18:22
1896   ปานจิต    เที่ยงตรง 652***136@npu.ac.th 2022-11-14 09:18:02
1897   เรือนหงษ์    ผุยปัญญา 652***052@npu.ac.th 2022-11-14 09:18:00
1898   เทียนทอง    แสนเขื่อน 652***045@npu.ac.th 2022-11-14 09:17:41
1899   พรรณภัทร    คำสุข 652***128@npu.ac.th 2022-11-14 09:17:03
1900   กัญญาวีร์    พิลาน 652***177@npu.ac.th 2022-11-14 09:16:42
1901   ประกายดาว    อินแสงแวง 652***243@npu.ac.th 2022-11-14 09:16:26
1902   วิภาดา    อุทธศรี 652***060@npu.ac.th 2022-11-14 09:16:25
1903   จิดาภา    นนทะวงศ์ 652***219@npu.ac.th 2022-11-14 09:16:20
1904   ศศิวิมล    ครุทแสง 652***201@npu.ac.th 2022-11-14 09:16:17
1905   พิมลรัตน์    จันอุด 652***110@npu.ac.th 2022-11-14 09:15:51
1906   ปรางทิพย์    ชุดชา 652***144@npu.ac.th 2022-11-14 09:15:24
1907   ปิยธิดา    คำสุข 652***011@npu.ac.th 2022-11-14 09:15:01
1908   ภัทราพร    โคตนาม 652***250@npu.ac.th 2022-11-14 09:14:55
1909   กลทีป์    ศรีแก้ว 652***193@npu.ac.th 2022-11-14 09:13:42
1910   พิชญาภา    ดวงดีแก้ว 652***078@npu.ac.th 2022-11-14 09:13:20
1911   อนุสรา    วังอุปัดชา 652***185@npu.ac.th 2022-11-14 09:13:08
1912   วิภาดา    แสนพรหม 652***227@npu.ac.th 2022-11-14 09:06:38
1913   กนกพรรณ    ใจเอื้อย 655***096@npu.ac.th 2022-11-13 10:54:10
1914   มงคล    อาจอักษร 632***182@npu.ac.th 2022-11-11 11:05:28
1915   วิภาพรรณ    บรรหาร 651***352@npu.ac.th 2022-11-11 10:25:36
1916   วิลาสินี    สกุลทะวิจิตร 651***378@npu.ac.th 2022-11-11 10:24:18
1917   ชิษณุชา    งอกวงษ์ 651***121@npu.ac.th 2022-11-11 10:24:06
1918   อารีรัตน์    ด้วงพันลำ 651***493@npu.ac.th 2022-11-11 10:22:11
1919   จิรเดช    ชมภูนิมิตร 651***055@npu.ac.th 2022-11-11 10:22:10
1920   ภัทราภรณ์    ศรีสมุทร 651***303@npu.ac.th 2022-11-11 10:22:05
1921   พิษณุ    ทหาร 651***279@npu.ac.th 2022-11-11 10:21:46
1922   ศศิชา    สุนทร 651***394@npu.ac.th 2022-11-11 10:21:45
1923   ชาญณรงค์    ยอดสุบรรณ์ 651***105@npu.ac.th 2022-11-11 10:21:30
1924   สุชาวดี    วรติยะ 651***451@npu.ac.th 2022-11-11 10:21:20
1925   อลงกรณ์    นันชนะ 651***477@npu.ac.th 2022-11-11 10:21:18
1926   ธนวัฒน์    อนันตพัฒน์ 642***058@npu.ac.th 2022-11-11 10:16:59
1927   ประกายเดือน    สีหา 652***148@npu.ac.th 2022-11-10 16:07:02
1928   เจตณพัทย์    จันทนพ 651***267@npu.ac.th 2022-11-09 13:40:29
1929   การัณย์    อุผา 651***168@npu.ac.th 2022-11-09 13:34:04
1930   พัชรพล    นามเสาร์ 651***200@npu.ac.th 2022-11-09 13:33:51
1931   วัชรพงศ์    สมรฤทธิ์ 651***317@npu.ac.th 2022-11-09 13:33:08
1932   ณัฐชา    คำเกษ 651***051@npu.ac.th 2022-11-09 13:32:28
1933   ปภัสรา    วงษา 651***044@npu.ac.th 2022-11-09 13:32:27
1934   ชลธิชา    จุลขันธ์ 651***036@npu.ac.th 2022-11-09 13:32:26
1935   เมธัส    คะบุตร 651***226@npu.ac.th 2022-11-09 13:32:01
1936   ชลธิชา    นามเสาร์ 651***218@npu.ac.th 2022-11-09 13:31:51
1937   ศิริลักษณ์    ทาเอื้อ 651***069@npu.ac.th 2022-11-09 13:31:37
1938   ทักชินัย    หลวงโป้ 651***283@npu.ac.th 2022-11-09 13:30:21
1939   มัลลิกา    รัตนะ 651***085@npu.ac.th 2022-11-09 13:30:09
1940   น้ำทิพย์    เนยอิ่ม 651***127@npu.ac.th 2022-11-09 13:30:07
1941   ณัฐสิทธิ์    นามเสาร์ 651***176@npu.ac.th 2022-11-09 13:29:34
1942   วริทธินันท์    วรรณะ 651***234@npu.ac.th 2022-11-09 13:26:17
1943   ภัทรวดี    โคตะบิน 651***259@npu.ac.th 2022-11-09 13:26:06
1944   ปฐมพร    คะลีล้วน 651***010@npu.ac.th 2022-11-09 13:25:02
1945   ธรรมรัชต์    พรรณา 652***264@npu.ac.th 2022-11-09 12:08:02
1946   ปัญญาวุธ    บุญสิทธิ์ 656***153@npu.ac.th 2022-11-08 10:07:11
1947   ธนาวัฒน์    พลชัยยา 652***124@npu.ac.th 2022-11-07 14:09:09
1948   ชลพิชา    สีระออง 652***082@npu.ac.th 2022-11-07 13:58:20
1949   ณัฐพงศ์    เปรนาม 652***231@npu.ac.th 2022-11-07 13:58:13
1950   ชิดชัย    โพธิ์ภา 652***041@npu.ac.th 2022-11-07 13:57:52
1951   นุชิต    วงศ์กระโซ่ 652***215@npu.ac.th 2022-11-07 13:57:26
1952   วรัญชิต    เสถา 652***017@npu.ac.th 2022-11-07 13:56:46
1953   พีระพงศ์    สมวงค์ 652***066@npu.ac.th 2022-11-07 13:56:38
1954   อดิสร    หนันลี 652***256@npu.ac.th 2022-11-07 13:55:26
1955   ศิริวรรณ    จันปุ่ม 652***108@npu.ac.th 2022-11-07 13:55:13
1956   กฤษณา    ผลขาว 652***306@npu.ac.th 2022-11-07 13:55:09
1957   ผกาวรรณ    ชัยรัตน์ 652***165@npu.ac.th 2022-11-07 13:54:59
1958   อนุวัฒน์    กองสุวรรณ 652***157@npu.ac.th 2022-11-07 13:54:55
1959   ยศวดี    เพ็งอาสา 652***199@npu.ac.th 2022-11-07 13:54:42
1960   วธัญญา    พาพรม 652***173@npu.ac.th 2022-11-07 13:54:36
1961   สุพิชชา    หนูหาญ 652***090@npu.ac.th 2022-11-07 13:54:35
1962   ฟ้าประทาน    เที่ยงตรง 652***207@npu.ac.th 2022-11-07 13:54:23
1963   จิรภัทร    สุครีพ 652***280@npu.ac.th 2022-11-07 13:54:17
1964   ชนม์นิภา    ขันติโยพันธ์ 652***298@npu.ac.th 2022-11-07 13:53:40
1965   วิทยา    พระแสง 652***058@npu.ac.th 2022-11-07 13:53:09
1966   อณิรุตน์    พรหมจันทร์ 652***033@npu.ac.th 2022-11-07 13:51:31
1967   ธนบดี    นครศรี 653***139@npu.ac.th 2022-11-07 12:13:58
1968   ปนัดดา    การสุนทร 655***294@npu.ac.th 2022-11-06 13:46:05
1969   กานติมา    ศรีวรสาร 655***815@npu.ac.th 2022-11-06 10:41:28
1970   สุรพล    วงษ์ธรรม 655***534@npu.ac.th 2022-11-06 09:05:35
1971   วิศรุต    มะยัง 655***054@npu.ac.th 2022-11-06 09:04:57
1972   สุนารี    ธุระพระ 655***021@npu.ac.th 2022-11-05 15:35:23
1973   ภคมน    ปิยะเศรษฐา 655***260@npu.ac.th 2022-11-05 15:31:30
1974   ณัฐวัตร    วงษ์กุล 633***075@npu.ac.th 2022-11-05 15:26:48
1975   มานัต    เสนคะ 655***029@npu.ac.th 2022-11-05 11:18:16
1976   รัชชานนท์    ทมถา 655***310@npu.ac.th 2022-11-05 10:10:17
1977   มนตรี    บุญชู 655***013@npu.ac.th 2022-11-05 10:10:14
1978   นันทปรีชา    สิงห์ทอง 655***070@npu.ac.th 2022-11-05 10:10:02
1979   สาลินี    นาลงพรม 655***252@npu.ac.th 2022-11-05 10:09:58
1980   ทิพย์สุวรรณ    แซ่ลี้ 655***583@npu.ac.th 2022-11-05 09:06:06
1981   ธรัญญา    ปูธิรัตน์ 655***336@npu.ac.th 2022-11-05 09:03:11
1982   สันติภาพ    แสงศรีจันทร์ 655***955@npu.ac.th 2022-11-05 08:50:55
1983   ไอรินลดา    บางศิริ 655***450@npu.ac.th 2022-11-03 19:17:25
1984   ดลนภัส    จันรอง 656***013@npu.ac.th 2022-11-03 17:13:15
1985   จิรายุ    นุชนารถ 642***015@npu.ac.th 2022-11-03 14:09:16
1986   วราภรณ์    เชื้อคำเพ็ง 642***122@npu.ac.th 2022-11-03 14:05:15
1987   เมธาวุฒิ    ถนอมจิตร 642***114@npu.ac.th 2022-11-03 14:05:09
1988   ธนพนธ์    ไตรยราช 642***064@npu.ac.th 2022-11-03 14:05:01
1989   วัฒณชัย    สิมลี 656***237@npu.ac.th 2022-11-03 10:34:14
1990   วีรศักดิ์    หะติง 656***146@npu.ac.th 2022-11-03 09:36:03
1991   ศิริภาพร    เหล่าเคน 655***211@npu.ac.th 2022-11-02 13:56:21
1992   พิชชานันท์    พวงน้อย 655***302@npu.ac.th 2022-11-02 13:06:22
1993   อรทัย    นาคำ 655***393@npu.ac.th 2022-11-01 10:23:38
1994   อดิเทพ    ขันอาสา 652***255@npu.ac.th 2022-11-01 08:51:24
1995   กชกร    แก่นดี 655***344@npu.ac.th 2022-10-31 16:45:25
1996   วราวรรณ    ลาทา 652***258@npu.ac.th 2022-10-31 13:30:23
1997   ศุภกิตติ์    บุโพธิ์ 652***418@npu.ac.th 2022-10-31 09:30:13
1998   อนุชิต    ชัยนา 655***161@npu.ac.th 2022-10-30 14:45:43
1999   กัญญ์วรา    สิงห์ศรี 655***047@npu.ac.th 2022-10-30 11:45:08
2000   นันฐิกา    ตราเงิน 655***278@npu.ac.th 2022-10-30 10:40:41
2001   พรเทพ    แง่มสุราช 655***268@npu.ac.th 2022-10-29 10:18:24
2002   จิตรวรรณ    กาฬหว้า 655***581@npu.ac.th 2022-10-29 10:14:54
2003   จันทนิภา    บุญกลม 655***060@npu.ac.th 2022-10-29 08:38:39
2004   อริษา    อ่อนสง 652***027@npu.ac.th 2022-10-28 21:17:01
2005   อิศวพร    ปัญญาวงศ์ 653***354@npu.ac.th 2022-10-28 20:50:40
2006   วุฒิชัย    พ่อสิงห์ 653***362@npu.ac.th 2022-10-28 17:31:32
2007   วันเฉลิม    ไชยเสนา 652***251@npu.ac.th 2022-10-28 10:08:10
2008   วิวรรธน์    โพชะโน 652***404@npu.ac.th 2022-10-27 08:33:56
2009   เกียรติศักดิ์    อุติรา 652***362@npu.ac.th 2022-10-27 08:32:25
2010   ธนพัชร์    วณิชพงษ์ศิริ 656***054@npu.ac.th 2022-10-25 11:50:26
2011   สิรินทิพย์    ปะมา 655***997@npu.ac.th 2022-10-25 10:52:52
2012   ศิริลักษณ์    แก้วระดี 655***524@npu.ac.th 2022-10-22 18:53:15
2013   ทศพร    ศรีตะวัน 655***227@npu.ac.th 2022-10-22 01:12:41
2014   พัฒนา    นนทะเสน 655***971@npu.ac.th 2022-10-21 21:27:47
2015   ธัญลักษณ์    บุตรแสนคม 655***385@npu.ac.th 2022-10-21 20:44:30
2016   ขวัญจิรา    ขาวหมอ 655***237@npu.ac.th 2022-10-21 18:40:55
2017   พักตร์พริ้ง    แพงสนาม 655***243@npu.ac.th 2022-10-21 18:03:27
2018   กิจธิพล    พรหมจันทร์ 656***187@npu.ac.th 2022-10-21 16:26:25
2019   ฉัตรชัย    สมอทอง 655***625@npu.ac.th 2022-10-21 16:05:48
2020   สุณารักษ์    สุขภูวงค์ 655***823@npu.ac.th 2022-10-21 14:53:14
2021   รัชนีกร    สมปอง 655***195@npu.ac.th 2022-10-21 14:17:34
2022   นัทกานดา    ข่วงทิพย์ 655***567@npu.ac.th 2022-10-21 13:39:53
2023   จุฑามาศ    เหล่าออง 655***169@npu.ac.th 2022-10-21 12:25:02
2024   สุทธิพงศ์    มุลสุรินทร์ 655***433@npu.ac.th 2022-10-21 11:08:25
2025   ชนาธิป    เหล่าดี 655***094@npu.ac.th 2022-10-21 10:52:36
2026   จรรยารักษ์    มหิพันธุ์ 655***466@npu.ac.th 2022-10-21 10:04:58
2027   ปฏิภาณ    เชื้อพลบ 652***314@npu.ac.th 2022-10-21 09:34:01
2028   ภาสินี    ศรีสงเปลือย 655***045@npu.ac.th 2022-10-21 09:05:46
2029   อลงกรณ์    อาภรณ์กุล 655***565@npu.ac.th 2022-10-20 22:20:03
2030   ณัฏฑริกา    สารทอง 655***219@npu.ac.th 2022-10-20 21:45:16
2031   เกวลิน    ตาทิพย์ 655***591@npu.ac.th 2022-10-20 21:42:37
2032   เอมอร    ปัดบุญทัน 655***617@npu.ac.th 2022-10-20 21:16:09
2033   พรรณภา    เพียพล 655***177@npu.ac.th 2022-10-20 20:52:57
2034   วราภรณ์    บุญโท 655***658@npu.ac.th 2022-10-20 19:56:41
2035   ชนนิกานต์    วงศ์ศรีชา 655***708@npu.ac.th 2022-10-20 19:10:54
2036   กนกวรรณ    ชาธรรมา 645***808@npu.ac.th 2022-10-20 16:39:26
2037   นราสิทธิ์    ผุยลา 655***722@npu.ac.th 2022-10-20 15:53:09
2038   บัวบาน    พรหมบาง 655***559@npu.ac.th 2022-10-20 15:16:15
2039   โสภิตตา    อุปพรม 655***367@npu.ac.th 2022-10-20 14:25:50
2040   นิตยา    นวลใส 655***914@npu.ac.th 2022-10-20 13:26:14
2041   สุปัญญา    ลำภา 655***542@npu.ac.th 2022-10-20 11:01:30
2042   ชนาพร    บุญจริง 655***773@npu.ac.th 2022-10-20 09:50:38
2043   อรุณสิริ    ภาคนาม 655***342@npu.ac.th 2022-10-19 17:51:03
2044   อัจฉรา    รูปเรี่ยม 656***039@npu.ac.th 2022-10-19 16:08:56
2045   นราชัย    ผุยลา 655***474@npu.ac.th 2022-10-19 16:01:10
2046   วราวุธ    ละครพล 655***120@npu.ac.th 2022-10-19 15:20:56
2047   เกษศิรินทร์    เทพสกุล 652***146@npu.ac.th 2022-10-19 15:11:32
2048   มิธิดาวรรณ์    สอรักษ์ 655***326@npu.ac.th 2022-10-19 14:25:18
2049   พรทิพย์    สาริศรี 655***575@npu.ac.th 2022-10-19 14:09:15
2050   ชัยนันท์    กั้นชัยภูมิ 656***138@npu.ac.th 2022-10-19 14:03:16
2051   อัจฉราภรณ์    ชาวเขา 655***609@npu.ac.th 2022-10-19 10:18:04
2052   ชุติมา    เมืองสุวรรณ 655***441@npu.ac.th 2022-10-18 18:15:02
2053   สุธีวีรวงศ์    คำภูษา 656***260@npu.ac.th 2022-10-18 16:51:29
2054   กิตติมา    ทองห่อ 655***674@npu.ac.th 2022-10-18 16:20:29
2055   บัณฑิต    บุญสว่าง 655***419@npu.ac.th 2022-10-18 16:17:58
2056   วิชิตพล    อิสรานุวงศ์กูร 645***202@npu.ac.th 2022-10-18 16:04:41
2057   นิธิ    หอมจันทร์ 654***181@npu.ac.th 2022-10-18 15:50:39
2058   อรวรรณ    จันทโสม 655***641@npu.ac.th 2022-10-18 15:37:05
2059   พูลทรัพย์    ศรีธรรมมา 656***211@npu.ac.th 2022-10-18 11:26:17
2060   พชร    วงษ์มากวารี 646***024@npu.ac.th 2022-10-18 10:05:11
2061   ณัฐวุฒิ    ไชยสุระ 652***388@npu.ac.th 2022-10-17 22:21:15
2062   พีระเทพ    นิวงษา 652***420@npu.ac.th 2022-10-17 15:56:17
2063   เทพนิรันดร์    ธรรมนาม 652***172@npu.ac.th 2022-10-17 15:27:53
2064   พูลทรัพย์    ชมโสม 652***228@npu.ac.th 2022-10-17 15:24:49
2065   เนติพล    คนหมั้น 652***032@npu.ac.th 2022-10-17 15:20:42
2066   จิตรภาณุ    พิมต้น 652***065@npu.ac.th 2022-10-17 15:20:15
2067   ธนายุทธ    สว่างศักดิ์ 652***273@npu.ac.th 2022-10-17 15:18:42
2068   ศักดิ์กรินทร์    ไกรษร 652***323@npu.ac.th 2022-10-17 15:17:53
2069   โกเมนทร์    อุทาสี 652***208@npu.ac.th 2022-10-17 15:17:52
2070   เฉลิมพงษ์    คำมี 652***471@npu.ac.th 2022-10-17 15:17:46
2071   ปฎิพล    นันนวน 652***265@npu.ac.th 2022-10-17 15:17:46
2072   คณุตรัตน์    สุนารัตน์ 652***216@npu.ac.th 2022-10-17 15:17:38
2073   ชินดนัย    โสมี 652***222@npu.ac.th 2022-10-17 15:09:05
2074   พัชระ    ศรีวรสาร 652***396@npu.ac.th 2022-10-17 15:06:59
2075   วินัท    อินทร์โสม 652***198@npu.ac.th 2022-10-17 15:03:17
2076   ธนาวุฒิ    แพงดี 652***107@npu.ac.th 2022-10-17 15:00:50
2077   ธนวุธ    ดีละ 652***024@npu.ac.th 2022-10-17 15:00:44
2078   ธีระชาติ    ฉายจรุง 652***073@npu.ac.th 2022-10-17 14:52:42
2079   อนุพันธ์    อันเพ็ง 652***081@npu.ac.th 2022-10-17 14:41:36
2080   ชินวัตร    พรมศรีธรรม 652***115@npu.ac.th 2022-10-17 14:40:53
2081   ธีระภัทร์    รินทะศักดิ์ 652***099@npu.ac.th 2022-10-17 14:40:22
2082   เมธัส    บัวชุม 652***180@npu.ac.th 2022-10-17 14:39:59
2083   อรรณภ    กันยา 652***321@npu.ac.th 2022-10-17 14:39:42
2084   อนวัช    อ่อนบัตร 652***164@npu.ac.th 2022-10-17 14:39:40
2085   อัฐธิชาติ    โทเชื้อ 652***230@npu.ac.th 2022-10-17 14:39:33
2086   วัชรพล    ราชวงศ์ 652***156@npu.ac.th 2022-10-17 14:38:52
2087   ธนกร    แก้วดารา 652***057@npu.ac.th 2022-10-17 14:38:52
2088   ยุทธิชัย    เกดา 652***149@npu.ac.th 2022-10-17 14:37:44
2089   อรรถพล    แก้วบุดตา 652***016@npu.ac.th 2022-10-17 14:37:38
2090   พีรพงษ์    ศรีทองทา 655***930@npu.ac.th 2022-10-17 10:19:40
2091   ชรินรัตน์    อรรคฮาด 655***805@npu.ac.th 2022-10-16 21:02:28
2092   นงนุช    ทีหอคำ 655***318@npu.ac.th 2022-10-16 19:12:09
2093   กษมา    วรวะไล 655***516@npu.ac.th 2022-10-16 18:44:15
2094   กษิดิศ    แสวงบุญ 655***557@npu.ac.th 2022-10-16 18:28:02
2095   จริญาพร    ฤทธิธรรม 655***615@npu.ac.th 2022-10-16 18:11:40
2096   ทรงพล    โพสาวัง 655***748@npu.ac.th 2022-10-16 17:47:52
2097   ภิญญดา    สาสุด 655***797@npu.ac.th 2022-10-16 17:35:55
2098   นิตินัย    เที่ยงทัศน์ 655***102@npu.ac.th 2022-10-16 11:03:13
2099   สุวิชา    ลำภา 655***948@npu.ac.th 2022-10-16 10:12:00
2100   กุลธิดา    พิตะพันธ์ 655***706@npu.ac.th 2022-10-16 08:57:04
2101   อนันยช    รูปดี 655***623@npu.ac.th 2022-10-16 08:25:33
2102   ธิปไตย    การุณ 655***011@npu.ac.th 2022-10-16 02:01:00
2103   พุทธิดา    บรรจมาตย์ 655***110@npu.ac.th 2022-10-15 21:29:04
2104   กัญญา    แสนศิริ 655***128@npu.ac.th 2022-10-15 21:15:54
2105   เพ็ญนภา    อุ่นกลม 655***086@npu.ac.th 2022-10-15 21:02:04
2106   ปิยะวัฒน์    จันทพันธ์ 655***039@npu.ac.th 2022-10-15 20:43:18
2107   นงค์ลักษณ์    ผายสียวน 655***151@npu.ac.th 2022-10-15 16:59:02
2108   มานิตย์    บาลคง 655***383@npu.ac.th 2022-10-15 16:57:46
2109   มนต์นภา    ยืนยง 655***351@npu.ac.th 2022-10-15 15:55:08
2110   อรนภา    ศักดิ์หาญภพ 655***369@npu.ac.th 2022-10-15 13:29:34
2111   อวิรุทธิ์    สุริยนต์ 655***476@npu.ac.th 2022-10-15 13:25:46
2112   พัชรี    ขัตติยวงศ์ 655***698@npu.ac.th 2022-10-15 13:05:09
2113   นรินทร์    หอมเสน 655***185@npu.ac.th 2022-10-15 13:01:42
2114   ภูธนพัฒน์    โกพลรัตน์ 652***187@npu.ac.th 2022-10-15 12:10:28
2115   วุฒินันท์    ดอนเกิด 655***532@npu.ac.th 2022-10-15 11:38:47
2116   เทพพร    หงษ์สุวรรณ 655***664@npu.ac.th 2022-10-15 11:38:34
2117   บวร    จินดาหอม 655***599@npu.ac.th 2022-10-15 11:38:24
2118   จิตต์ลัดดา    ไชยเพชร์ 655***435@npu.ac.th 2022-10-15 11:20:09
2119   นักขัตต์    ทีหอคำ 655***680@npu.ac.th 2022-10-15 09:53:57
2120   ฤทธิเกียรติ    สุพร 655***292@npu.ac.th 2022-10-15 09:37:06
2121   เจษฎา    เชื้อเงิน 655***250@npu.ac.th 2022-10-15 08:12:27
2122   ชัชวาลย์    อานนท์ 655***193@npu.ac.th 2022-10-15 01:11:10
2123   Nguyen    Thanh Ha 655***573@npu.ac.th 2022-10-14 23:36:07
2124   อฑิตยาพร    มุ่งพูนกลาง 655***508@npu.ac.th 2022-10-14 22:35:56
2125   ธีระพงษ์    ศรีษาวรรณ 655***328@npu.ac.th 2022-10-14 16:13:31
2126   ภาพิมล    ฝ่ายทะแสง 655***409@npu.ac.th 2022-10-14 15:50:16
2127   รัตนชัย    กุจนา 655***401@npu.ac.th 2022-10-14 15:33:19
2128   สุภาพร    ไพเราะ 655***427@npu.ac.th 2022-10-14 14:47:47
2129   ฤทธี    มูลโคตร 655***500@npu.ac.th 2022-10-14 14:46:58
2130   ลักษมี    บุผาหลง 655***922@npu.ac.th 2022-10-14 12:05:19
2131   ณัฐสินี    ชาววัง 655***052@npu.ac.th 2022-10-14 11:17:36
2132   ศิริวุฒ    มโนสา 655***807@npu.ac.th 2022-10-14 10:19:35
2133   วิภารัตน์    สูญราช 655***682@npu.ac.th 2022-10-14 09:06:12
2134   จักรกฤษณ์    ทองโพธิ์ศรี 655***765@npu.ac.th 2022-10-13 20:02:13
2135   สมบูรณ์    คนขยัน 655***989@npu.ac.th 2022-10-13 19:47:43
2136   พิมพ์ชนก    สำเภา 655***831@npu.ac.th 2022-10-13 17:29:56
2137   ณัฐชนันท์    นาเวียง 655***153@npu.ac.th 2022-10-13 16:46:59
2138   จันทิมา    เงางาม 655***633@npu.ac.th 2022-10-13 13:51:11
2139   สุดารัตน์    ชัยชนะศรี 655***088@npu.ac.th 2022-10-13 13:33:38
2140   ธิดารัตน์    ซาเสน 655***468@npu.ac.th