Nakhon Phanom University
รายชื่อบุคลากรที่อนุมัตแล้ว
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ เวลาที่ลงทะเบียน
1   สันติ    วาทิรอยรัมย์ santi @npu.ac.th 2020-07-01 14:44:05
2   ปุณภวัฒน์    กาศรุณ bhunpawatana@npu.ac.th 2020-07-01 12:52:08
3   สุริยา    คำหว่าน phusuriya@npu.ac.th 2020-07-01 08:29:39
4   สนั่น    จันทร์หอม csanan@npu.ac.th 2020-06-30 09:16:59
5   ประพันธ์    ปัดสินธ์ุ Boy_patsin@npu.ac.th 2020-06-29 09:51:14
6   ศุภโชค    ปัดนา patna1879@npu.ac.th 2020-06-29 09:48:53
7   ปกรณ์    อุ่นไธสง pakorn.15@npu.ac.th 2020-06-29 09:46:54
8   วทัญญา    นามบุรี nambulee@npu.ac.th 2020-06-25 16:31:54
9   เพ็ชร    คชรัตน์ petchkotcharad@npu.ac.th 2020-06-24 14:32:19
10   นฤดล    พันธุวรรณ panthai.llo@npu.ac.th 2020-06-24 13:12:17
11   นพัตธร    ศรีจันทึก napattornsri@npu.ac.th 2020-06-24 10:39:11
12   ฐานพัฒน์    อาตวงษ์ bigmen_thanapat@npu.ac.th 2020-06-24 09:18:39
13   วิไลลักษณ์    ยืนยง wilailuck.pp@npu.ac.th 2020-06-24 09:13:29
14   ภัทร    คุปตะบุตร pat@npu.ac.th 2020-06-24 09:12:53
15   สมยศ    ภูกำเหนิด FI.Somyot@npu.ac.th 2020-06-24 09:12:47
16   ปิยวัฒน์    หาญกล้า Piyawat_Fi1990@npu.ac.th 2020-06-24 09:12:44
17   แก้วเกร็ดฟ้า    ตั้งสุภากิจ kaeogetfat@gmail.com@npu.ac.th 2020-06-24 09:07:44
18   นฤดล    พันธุวรรณ panthai.llo@npu.ac.th@npu.ac.th 2020-06-24 09:07:19
19   กานต์    มูลศรี k.moonsri@npu.ac.th 2020-06-23 13:14:01
20   ศราวุธ    ไผ่แก้ว sarawoot@npu.ac.th 2020-06-22 13:01:51
21   รพิพัฒน์    รุ่งสกุล rapipat.r@npu.ac.th 2020-06-18 13:00:19
22   โสวรรณ    ช้างศิริกุลชัย ch.sowan@npu.ac.th 2020-06-18 12:52:12
23   วันนิวัติ    อิทธิไชโย wanniwat@npu.ac.th 2020-06-18 10:12:14
24   สุปภาดา    เซียวสกุล supaphada15@npu.ac.th 2020-06-15 14:35:15
25   ณัฐพล    บุญบรรจง boonbunjong1234@npu.ac.th 2020-06-12 11:00:22
26   อนุชิต    สิงห์สุวรรณ localpower0225@npu.ac.th 2020-06-11 10:02:15
27   วิทยา    บุญสุข witthaya5773@npu.ac.th 2020-06-11 08:17:57
28   วิชญ    อภิบาลศรี donla222@npu.ac.th 2020-06-10 15:37:19
29   อุไรลักษณ์    นนทะวงษา ่jusskken@npu.ac.th 2020-06-05 10:45:20
30   ปินันทนา    สิงห์ยะบุศย์ pinantana276@npu.ac.th 2020-06-05 08:51:51
31   สุประวีณ์    คงธนชโยพิทย์ Suprawee_Kh@npu.ac.th 2020-06-04 10:48:53
32   สหภัทร    ลิมะมาพา sahapat@npu.ac.th 2020-06-02 10:46:33
33   เอกภพ    รอดเที่ยง ekkaphop@npu.ac.th 2020-06-02 10:31:40
34   รัตน์จุรี    ศักดีแสง bam-ratjuree@npu.ac.th@npu.ac.th 2020-05-26 10:50:14
35   สุนิสา    นนจันทร์ sunisa2536@npu.ac.th 2020-05-22 08:58:38
36   ธารารัตน์    มหาพันธ์ thararat@npu.ac.th 2020-05-22 08:56:10
37   ทรงพล    วิจารณ์จักร songpol.w@npu.ac.th 2020-05-21 16:40:38
38   ประจิตรา    สุทธิกุล Prajitra@npu.ac.th 2020-05-21 15:19:16
39   สุวิจักขณ์    สามิต suwichaksamit@npu.ac.th 2020-05-21 09:26:05
40   วีระพล    นามวงศ์ veerapon@npu.ac.th 2020-05-21 09:22:14
41   ณัฐวุฒิ    ชัวนินี ืnattavut.ch@npu.ac.th 2020-05-21 09:21:13
42   พัฒณิฌาย์    พูนทองอินทร์ PATNICHA@npu.ac.th 2020-05-21 09:21:02
43   กฤษนันต์    มังคละคีรี kritsanan@npu.ac.th 2020-05-21 09:12:21
44   บรรจง    ภูละคร tomorn_aud@npu.ac.th 2020-05-21 08:59:13
45   วิศรุต    รัชนกุล vitsaroot_r@npu.ac.th 2020-05-21 08:57:09
46   ณรงค์ฤทธิ์    วะชุม narongrit@npu.ac.th 2020-05-21 08:51:29
47   โชษิตา    สุขคะนนท์ chosita.aon@npu.ac.th 2020-05-21 08:45:25
48   เชาวลิต    สุขคะนนท์ chaowalit@npu.ac.th 2020-05-21 08:43:54
49   วัชราภรณ์    เครือพันธ์ W.Khuaphan@npu.ac.th 2020-05-21 08:42:07
50   พัฒน์ธราดล    รุ่งเรืองเจริญกิจ Pattaradon.2530@npu.ac.th 2020-05-20 16:25:03
51   จันทร์เพ็ญ    ไตรมงคลเจริญ Chanpen@npu.ac.th@npu.ac.th 2020-05-20 13:09:03
52   วันเพ็ญ    อุไรวงศ์ Wanpen.U@npu.ac.th 2020-05-20 11:45:50
53   คจรศักดิ์    สิงหันต์ kajonsak@npu.ac.th 2020-05-20 10:19:53
54   อนันตชิน    คำสุภา anantachin@npu.ac.th 2020-05-20 09:05:58
55   พรพิรุณ    แม้นประเสริฐ pornpirun.Man@npu.ac.th 2020-05-19 09:46:31
56   เกียรติพงษ์    อ่อนบัตร Kiattipong.o@npu.ac.th 2020-05-19 09:28:35
57   สมศักดิ์    ไชยมาโย somsak.chaimayo@npu.ac.th 2020-05-19 09:05:36
58   ยอดเปรม    ภูกำเนิด yodprem.p@npu.ac.th 2020-05-19 08:58:20
59   มงคล    กาสีวงศ์ mongkol_kaseewong@npu.ac.th 2020-05-19 08:51:21
60   สิทธิพงษ์    อุดมบุญญานุภาพ sittipong22@npu.ac.th 2020-05-19 08:50:38
61   ณัฐพงษ์    ชลุยรัตน์ nuttapong30@npu.ac.th 2020-05-19 08:49:22
62   ปราณี    ยตะโคตร Yatakoat.pranee@npu.ac.th 2020-05-18 18:28:35
63   วัชรินทร์    เขียวไกร Watcharin@npu.ac.th 2020-05-18 18:21:36
64   คจรศักดิ์    สิงหันต์ kjssh05082514@npu.ac.th 2020-05-18 18:13:26
65   วิโรจน์    ฉัตรเกษ Wirot.c@npu.ac.th 2020-05-18 18:12:11
66   มงคลรัตน์    สุวรรณทรัพย์ suwannasup11tukta@npu.ac.th 2020-05-18 17:37:52
67   ตีเพชร    ไชยศล teepach-19@npu.ac.th 2020-05-18 09:43:41
68   นพฤทธิ์    พรหมลัง noppalith.p@npu.ac.th 2020-05-18 09:38:44
69   อนุรักษ์    ตัณฑวรา tunthawara@npu.ac.th 2020-05-18 09:33:02
70   หาญณรงค์    บำรุงศิริ Hannarong.b@npu.ac.th 2020-05-18 09:25:39
71   ไชยา    โฉมเฉลา chaiya_npu@npu.ac.th 2020-05-18 09:14:37
72   ศราวุธ    พงสุภา sarawuth.p@npu.ac.th 2020-05-18 09:13:50
73   ศักดา    ตั้งตระกูล sakda.tangtrakul@npu.ac.th 2020-05-18 09:07:17
74   วราภรณ์    อักโขวงค์ warapornmouy@npu.ac.th 2020-05-18 09:05:24
75   จิรวัฒน์    แสนดวง Top_Jirawat@npu.ac.th 2020-05-18 09:03:14
76   บุญโชค    พ่อตาแสง boonchock@npu.ac.th 2020-05-18 09:02:27
77   ไพศาล    เดชป้องหา dachpongha.paisan@npu.ac.th 2020-05-18 08:39:27
78   ทรงกช    ศรีประสาร songgots@npu.ac.th 2020-05-14 13:45:00
79   วราภรณ์    อุ้มอังวะ warapron_toy2511@npu.ac.th 2020-05-14 10:41:26
80   เกรียงไกร    ผาสุตะ kriangkraipasuta@npu.ac.th 2020-05-12 11:05:47
81   ภาวดี    พันธรักษ์ pawadee@npu.ac.th@npu.ac.th 2020-05-11 20:28:45
82   สุรศักดิ์    แสนพรหม surasak@npu.ac.th 2020-05-10 10:19:59
83   มงคล    กาสีวงศ์ mongkol_kaseewong@hotmail.com@npu.ac.th 2020-05-08 15:42:51
84   อนิรุจ    อินทร์เกษา Anirut@npu.ac.th 2020-05-08 12:57:35
85   ณภัทร    หงษาวงศ์ Naphatiac@npu.ac.th 2020-05-08 09:40:57
86   กิตติภพ    โลสันตา kittiphop@npu.ac.th 2020-05-08 09:28:24
87   ธนิดา    หล้าสมบัติ thanida_1989@npu.ac.th 2020-05-08 09:11:16
88   รัตนพล    จันทร์ปาน rattanaphon@npu.ac.th 2020-05-08 08:52:24
89   ก้องรัฐ    นกแก้ว Nokkaew@npu.ac.th 2020-05-07 21:27:08
90   ปรัชพงศ์    นับถือตรง nupteotrong01@npu.ac.th 2020-05-07 20:10:51
91   เมธาวุฒิ    สีหามาตย์ Maytavut@npu.ac.th 2020-05-07 19:17:36
92   มนตรี    แสงสุริยันต์ Montri.sang@npu.ac.th 2020-05-07 18:48:49
93   ดารณี    เกตุชมภู Daranee_ket@npu.ac.th 2020-05-07 17:15:13
94   ธนิสรา    บุตรสิงขรณ์ tanissara.b@npu.ac.th 2020-05-07 17:03:40
95   นิภาภัทร    พงษ์โสภณ Nipaphat@npu.ac.th 2020-05-07 15:49:44
96   เนียน    คำมุลตรี Niank@npu.ac.th 2020-05-07 15:33:19
97   ธิดารัตน์    ประพัฒน์พงษ์ tidarat17@npu.ac.th 2020-05-07 15:00:35
98   สุณัฏฐา    สุทุม sunattha4289@npu.ac.th 2020-05-07 14:57:44
99   ดารณี    เกตุชมภู Daranee.ket@npu.ac.th 2020-05-07 14:55:59
100   สรวิทย์    งามสุทธิ sorawit_oat@npu.ac.th 2020-05-07 14:45:53
101   ชไมพร    ไทยดำรงเดช chamaipornn@npu.ac.th 2020-05-07 14:31:38
102   สุณัฏฐา    สุทุม sunattha4289@npu.ac.th@npu.ac.th 2020-05-07 14:28:42
103   ปินันทนา    สิงห์ยะบุศย์ aon276699@npu.ac.th 2020-05-07 14:28:06
104   จีราพร    รัตนโกสุม aaa.jee@npu.ac.th 2020-05-07 14:26:10
105   สุริยันต์    สุรเกรียงไกร suriyan2510@gmail.com@npu.ac.th 2020-05-07 14:25:03
106   ณรินณ์ทิพ    ลุนบุดดา Narinthip_loon@hotmail.com@npu.ac.th 2020-05-07 14:13:05
107   ปิยาภิศักดิ์    เจียรสุคนธ์ piyaphisak@npu.ac.th 2020-05-07 14:09:00
108   ปิยธิดา    รัตนรามา Piyathida@npu.ac.th 2020-05-07 14:07:15
109   จุฬาพร    พลรักษ์ Jokjokjula004@gmail.com@npu.ac.th 2020-05-07 11:37:52
110   มลฤดี    ลิ่วเฉลิมวงศ์ mon.liw@npu.ac.th 2020-05-07 10:50:46
111   สาวิณี    โกพลรัตน์ sawineekopolrat@npu.ac.th 2020-05-07 10:19:08
112   สฤษดิ์    ศรีขาว sarit@npu.ac.th 2020-05-07 08:15:15
113   ระวีวัฒน์    ศรีประดิษฐ์ Raweewat@npu.ac.th 2020-05-07 06:11:16
114   อภิ    คำเพราะ sandacross@npu.ac.th 2020-05-06 14:08:27
115   ศศิฉาย    พิมพ์พรรค์ sasichai.pi@npu.ac.th 2020-05-06 14:07:47
116   วันเพ็ญ    กาคำผุย wanpen@npu.ac.th 2020-05-06 12:30:03
117   สมเกียรติ    สุทธรัตน์ somkiat.sutth@npu.ac.th 2020-05-06 07:37:32
118   กษมา    ประเสริฐสังข์ kasama@npu.ac.th 2020-05-05 20:55:09
119   ธนพร    วรรณเสน tanaporn2929@npu.ac.th 2020-05-05 12:52:28
120   ทนงศักดิ์    กุมภิโร tanongsak@npu.ac.th 2020-05-05 10:37:10
121   มัสตุรงค์    สุวรรณไตรย์ P_mus@npu.ac.th 2020-05-03 14:18:55
122   ธาราภรณ์    จันทมาศ Taraporn@npu.ac.th 2020-04-29 17:28:17
123   แพงมา    โคตรสา phangma_phang22@npu.ac.th 2020-04-29 14:16:00
124   อารมย์    ปัถวี Rrom@npu.ac.th 2020-04-29 08:42:01
125   ปุณยนุช    ภู่ระหงษ์ punyanut.itech@npu.ac.th 2020-04-27 14:35:42
126   นัฐรัมภาพร    ธนปิยวัฒน์ natrampaporn@npu.ac.th 2020-04-24 10:48:06
127   วัลจิราพร    รอดชุม wanchiraphorn@npu.ac.th 2020-04-24 09:49:47
128   ธนาวุฒิ    บุญฉิม thanawuthb@npu.ac.th 2020-04-22 08:54:38
129   ศิริวรรณ    หาวิลี siriwan_ha@npu.ac.th 2020-04-21 14:10:39
130   ธราธิป    ภู่ระหงษ์ tharathip_ph@npu.ac.th 2020-04-21 13:11:51
131   ขวัญดาว    อุดมสิน udomdaw@npu.ac.th 2020-04-20 14:27:16
132   ปภัสสร    นวนนุกูล Papassorn.iac@npu.ac.th 2020-04-20 10:21:47
133   ณัฏฐ์นรี    สุริยสิทธิ์ nareeteerak11@npu.ac.th 2020-04-20 09:59:22
134   ภรณ์ชนก    เนานงค์ pornchanoknn@npu.ac.th 2020-04-20 09:57:58
135   ศิริพร    พุฒเพ็ง siripron@npu.ac.th 2020-04-20 09:47:03
136   มัลลิกา    บัวมุล manlika_bu@npu.ac.th 2020-04-17 11:04:07
137   นาฏยา    โคสะสุ nadtaya_co@npu.ac.th 2020-04-17 10:38:54
138   พิมลพรรณ    อันสุข pimonpan.ansk@npu.ac.th 2020-04-17 10:15:52
139   มะยุรี    วงค์กวานกลม mayuri.npu@npu.ac.th 2020-04-17 10:10:41
140   วรรษมน    ปาพรม wassamonpaprom@npu.ac.th 2020-04-17 09:30:55
141   นภาทิพย์    ตั้งตรีจักร Napatip.maple@gmail.com@npu.ac.th 2020-04-16 21:07:17
142   นภาทิพย์    ตั้งตรีจักร Napatip@npu.ac.th 2020-04-16 19:31:15
143   กฤษณา    ยะจันโท kritsana @npu.ac.th@npu.ac.th 2020-04-16 14:50:46
144   กฤษณา    ยะจันโท drogonfiy_nang@hotmail.com@npu.ac.th 2020-04-16 14:48:43
145   จิราวรรณ    คำธร jirawan.kt@npu.ac.th 2020-04-15 16:28:41
146   วิจิตรตา    อรรถสาร tsareeporn@npu.ac.th 2020-04-15 16:08:51
147   พีระพงษ์    ยาสาไชย peeraphong@npu.ac.th 2020-04-12 19:08:19
148   อรอุมา    สกุลไทย pum.onuma@npu.ac.th 2020-04-10 15:23:52
149   เขมิกา    ทองเรือง khemika_t@npu.ac.th 2020-04-10 15:19:53
150   ณัฐพงศ์    นาเมืองรักษ์ ืีnuttapong_electronics_nawa@npu.ac.th 2020-04-08 10:35:07
151   อภิญญา    เอ๊ฟวา apinya_pumpuy@npu.ac.th 2020-04-08 09:53:07
152   วิภาพร    นวนนุกูล wipapone@npu.ac.th 2020-04-07 14:56:33
153   จิราภา    ปะวัง Jirapa @npu.ac.th 2020-04-07 14:38:16
154   อรพรรณ    สุวรรณมาโจ Orapunsu@npu.ac.th 2020-04-07 14:27:57
155   เปรียบแก้ว    ฝาระมี priabgeaw@npu.ac.th 2020-04-07 13:14:32
156   มะยุรี    วงค์กวานกลม mayuri.wong@npu.ac.th 2020-04-07 11:29:13
157   ระวิ    หาจัตุรัส Cameo350@npu.ac.th 2020-04-07 08:59:16
158   อรอนงค์    คำคนชื่อ onanong.kh@npu.ac.th 2020-04-06 14:49:19
159   สำราญ    วิเศษ samran@npu.ac.th 2020-04-03 09:59:29
160   กัมปนาจ    เภสัชชา kampanatmon@npu.ac.th 2020-04-02 16:06:50
161   พัชนี    สมกำลัง patchanee@npu.ac.th@npu.ac.th 2020-04-02 09:51:53
162   ฤทัยรัตน์    คำไพ Rutairat@npu.ac.th 2020-04-02 09:18:46
163   มารศรี    ศิริสวัสดิ์ marasri@npu.ac.th 2020-04-01 16:12:25
164   วรรณภา    แสนวันดี Wannapha_San@npu.ac.th 2020-04-01 14:43:25
165   ณรากร    สาริบุตร Narakon@npu.ac.th 2020-04-01 11:24:55
166   พัชรี    ชัยชาญ ben_patcharee@npu.ac.th 2020-03-31 18:43:41
167   ยุพาภรณ์    จันจุฬา dada.naenae@npu.ac.th 2020-03-31 15:12:13
168   อุไรวรรณ    คำพิลา uraiwankhampila@npu.ac.th 2020-03-31 14:14:18
169   วงเดือน    เฉลิมชาติ Chalremchat08@npu.ac.th 2020-03-31 11:21:54
170   จันทิมา    เฉนียง Jantima@npu.ac.th 2020-03-31 10:08:13
171   ธัญญารัตน์    สุขัน Tanyarat@npu.ac.th 2020-03-31 09:55:49
172   ศิรินณา    คำเห็น Sirinna@npu.ac.th 2020-03-31 09:54:07
173   ธัญญารัตน์    สุขัน Jane3970@npu.ac.th 2020-03-30 20:15:16
174   สิริรักษ์    รัชชุศิริ Sirirak@npu.ac.th 2020-03-30 19:55:57
175   กิตติรัช    นวลงาม Kittirat.Nu@npu.ac.th 2020-03-30 15:10:37
176   พิมลรัตน์    วงค์กระโซ่ Pimolrat.wg@npu.ac.th 2020-03-30 15:00:02
177   สุรารักษ์    ศรีลาศักดิ์ surarak.sl@npu.ac.th 2020-03-30 14:51:11
178   สุภัทรา    เขียวศรี supratra.no@npu.ac.th 2020-03-30 14:46:56
179   วศินภัทร์    ปิยะพงศ์สกุล Vasinbhath2524@npu.ac.th 2020-03-27 16:39:45
180   เบญจยามาศ    พิลายนต์ ิbenjayamas@npu.ac.th 2020-03-27 14:54:41
181   เบญจยามาศ    พิลายนต์ nongpi3@gmail.com@npu.ac.th 2020-03-27 14:45:43
182   คำรณ    สิระธนกุล kumron.si@npu.ac.th 2020-03-27 09:27:05
183   วิลาวัณย์    ยืนยง wilawan.y1705@npu.ac.th 2020-03-26 15:15:54
184   จุรีรัตน์    กอเจริญยศ jaeh16@npu.ac.th 2020-03-26 11:34:55
185   ธาตรี    วีระวงษ์ thatri@npu.ac.th 2020-03-26 11:15:00
186   กรไชย    พรลภัสรชกร kornchai.p@npu.ac.th 2020-03-25 19:57:32
187   ฑรรญมล    สุทธิโสม numkang@npu.ac.th 2020-03-25 16:25:40
188   จารุกัญญา    อุดานนท์ Jarukanya_u@npu.ac.th 2020-03-25 16:17:02
189   อภิกนิษฐา    นาเลาห์ apikanittha@npu.ac.th 2020-03-25 13:30:51
190   ปิยะรัตน์    อนงค์ไชย piyarat2525@npu.ac.th 2020-03-25 13:20:47
191   ณรงค์ฤทธิ์    สุมาลี narongrit_s@npu.ac.th 2020-03-25 11:18:12
192   พัชรวดี    เพ็งสระเกตุ Phatcharawadee@npu.ac.th 2020-03-25 10:47:56
193   อาติมา    โอภาส atima_o@npu.ac.th 2020-03-25 10:45:45
194   ฤทธิพร    สุทธิไชยา ritthiporn@npu.ac.th 2020-03-25 10:41:42
195   หัทยา    ภูน้ำเย็น Hattaya.p@npu.ac.th 2020-03-25 02:18:57
196   เพ็ชร    คชรัตน์ petch@npu.ac.th 2020-03-24 21:04:07
197   เตือนใจ    สิงห์สุ tuenjai.1234@npu.ac.th 2020-03-24 13:30:15
198   วโรทัย    สิริเศรณี ajwarothai@npu.ac.th 2020-03-24 00:35:32
199   ธัญญ์นภัส    ทวีกิจธนาโรจน์ Ple_ge@npu.ac.th 2020-03-23 21:21:52
200   อภัยวรรณ์    จิตมาตย์ aphaiwan-ji@npu.ac.th 2020-03-23 15:04:51
201   ศิรประภา    เปาวะนา siraprapa.pa@npu.ac.th 2020-03-23 14:28:52
202   ศิริวรรณ    ยืนยั่ง siriwannuy@npu.ac.th 2020-03-23 11:07:46
203   ประพัฒน์พงศ์    ปรีชา prapatpong@npu.ac.th 2020-03-23 11:05:19
204   อุบลพันธ์    เอี่ยมสม ubonpun14@npu.ac.th 2020-03-23 09:28:51
205   สุวัฒน์    ดวงรัตน์ Suwat@npu.ac.th 2020-03-21 22:44:41
206   อรอนงค์    ลินสาว Onanong.linsao@npu.ac.th 2020-03-21 22:40:48
207   เพ็ชร    คชรัตน์ Petch0652524465@npu.ac.th 2020-03-20 10:49:35
208   มลัย    แก้วจันหอม malai@npu.ac.th 2020-03-20 10:23:21
209   อุมา    โคตรอาษา khotarsaouma@npu.ac.th 2020-03-20 09:08:28
210   ชนิดา    ศรีจันทรา chanida@npu.ac.th 2020-03-20 09:02:25
211   สุจิตรา    แสงจันดา sujittrasang@npu.ac.th 2020-03-19 21:35:59
212   ชนิดา    ขัดทะเสมา Chanidaa1@npu.ac.th 2020-03-19 17:15:38
213   วินัย    บุญลคร giggs26@npu.ac.th 2020-03-19 16:57:52
214   วัชราภรณ์    วังหอม Vacharaporn@npu.ac.th 2020-03-19 16:55:39
215   อรอนงค์    มงกุฎ Namwan_nk@npu.ac.th 2020-03-19 16:53:17
216   จีระศักดิ์    โพธิ์สุวรรณ EDU_academic@npu.ac.th 2020-03-19 16:21:09
217   เมฑิณี    เมษสุวรรณ Metineemessuwan@npu.ac.th 2020-03-19 14:49:54
218   พรพิมล    ควรรณสุ Pornpimon.Kavansu@npu.ac.th 2020-03-19 14:05:12
219   ชนิดา    ยุบลไสย์ chanida.yub@npu.ac.th 2020-03-19 13:59:49
220   ปินันทนา    สิงห์ยะบุศย์ aon2766@npu.ac.th 2020-03-19 12:24:21
221   ประไพรัตน์    แก้วศิริ pairatk@npu.ac.th 2020-03-19 10:59:38
222   เจริญชัย    หมื่นห่อ charoenchai19@npu.ac.th 2020-03-19 10:42:02
223   มลฤดี    ลิ่วเฉลิมวงศ์ Monrudee.Liw@gmail.com@npu.ac.th 2020-03-19 06:42:44
224   ณัฐชาติ    ต้องเดช nattachat.t@npu.ac.th 2020-03-18 23:51:16
225   สุจิน    สุนีย์ sujin@npu.ac.th 2020-03-18 23:45:01
226   ณัฐชาติ    ต้องเดช tatae.nattachat@npu.ac.th 2020-03-18 20:33:25
227   จิระชัย    คาระวะ jirachai_k@npu.ac.th 2020-03-18 17:17:47
228   ทรงชัย    มุกดาม่วง Songchaimukdamuang@npu.ac.th 2020-03-18 16:39:23
229   ยลดา    หงษ์ทอง yonlada.npu@npu.ac.th 2020-03-18 15:56:12
230   ณิชชยา    สุตะภักดิ์ nitchaya_24@npu.ac.th 2020-03-18 15:00:47
231   กชกร    เดชะคำภู Monydecha@npu.ac.th 2020-03-18 14:14:03
232   อนุชิต    สิงห์สุวรรณ Anuchit@npu.ac.th 2020-03-18 13:02:54
233   ศิริภรณ์    นราหนองแวง siriporn.n@npu.ac.th 2020-03-18 12:08:16
234   นิรชา    ชมภูราษฏร์ Niracha@npu.ac.th 2020-03-18 11:43:32
235   ปริญญา    อ้นมา parinya.onma@npu.ac.th 2020-03-18 11:36:59
236   อนงค์    รุ่งสุข anong@npu.ac.th 2020-03-18 11:28:05
237   วิวรรยา    รัตนวิรุุฬห์ Ayoung@npu.ac.th 2020-03-18 11:02:17
238   สุรักษ์    สิมคาน test@npu.ac.th 2020-03-18 10:16:22
239   ตรีนุช    คำทะเนตร Yim_Threenush@npu.ac.th 2020-03-06 09:48:30
240   ธนภร    วัฒนนวลสกุล thanaporn.watt@npu.ac.th 2020-03-04 13:32:22
241   อัครพล    ไชยโชค acarapol.ch@npu.ac.th 2020-02-27 10:16:24
242   ชไมพร    นันทมัจฉา chamaiporn@npu.ac.th 2020-02-27 08:33:47
243   มณีรัตน์    มาตรารักษ์ manerat-prince@npu.ac.th 2020-02-27 08:31:18
244   สุรีรัตน์    สุธรรม sureerat_su@npu.ac.th 2020-02-27 08:26:54
245   ณัฐพงษ์    เกตวงษา natthapong.g@npu.ac.th 2020-02-26 15:15:11
246   ทัศพงศ์    นันทมัจฉา thassaphong_nan@npu.ac.th 2020-02-26 14:44:57
247   วันเฉลิม    มังคละคีรี wanchalerm_m@npu.ac.th 2020-02-26 14:41:06
248   ชนันพร    โนชัย goongchanan@npu.ac.th 2020-02-24 18:02:51
249   สายชล    วงค์ใหญ่ saychon@npu.ac.th 2020-02-21 09:15:36
250   นริศรา    สุทุม naritsara@npu.ac.th 2020-02-04 14:02:35
251   ขวัญข้าว    ไชยรบ kwankaoc@npu.ac.th 2020-01-31 20:02:04
252   สุกัญญา    บัวผัน suganya@npu.ac.th 2020-01-24 09:14:20
253   ธีรพล    อุปชาบาล Uteerapon@npu.ac.th 2020-01-23 13:53:20
254   สุริยันต์    สุรเกรียงไกร suriyan2510@npu.ac.th 2020-01-20 19:12:18
255   ดวงตา    สุระแสง strawberry.nupoo@npu.ac.th 2020-01-20 15:48:54
256   ฤทัยวรรณ    เมืองสุวรรณ Fah_rutaiwan@npu.ac.th 2020-01-20 15:44:10
257   วัทธิกร    พลชา hs4yju@npu.ac.th 2020-01-20 15:32:18
258   วชิรกรณ์    เสนาวัง wachilakorn@npu.ac.th 2020-01-20 15:30:04
259   บุษกร    พรมดี Butsakorn1139@npu.ac.th 2020-01-20 15:23:23
260   ณัฐธยานันท์    สุวอ Natthayanan@npu.ac.th 2020-01-20 15:22:37
261   วิลาสินี    เจียรสุคนธ์ Jaokwang@npu.ac.th 2020-01-20 15:16:34
262   ณัฐธิดา    นาคเสน nattida_eye@npu.ac.th 2020-01-20 15:15:38
263   ศศิวิมล    อรรคศรีวร sasiwimol@npu.ac.th 2020-01-08 14:53:17
264   มุขธิดา    เชื้อคำเพ็ง muktida29@npu.ac.th 2019-12-20 09:31:27
265   วัจน์กร    กานิล watjagon@npu.ac.th 2019-12-18 13:50:58
266   กฤตธี    สงวนศักดิ์ s.krittatee@npu.ac.th 2019-11-20 12:40:28
267   ปิยะดา    ใสหมี piyada_hr@npu.ac.th 2019-11-19 08:38:34
268   ณัฐพร    พานทอง nutthaporn@npu.ac.th 2019-11-11 14:49:24
269   สุวิจักขณ์    สามิต suwichaksamit@npu.ac.th 2019-11-03 11:04:16
270   กุลนิตย์    เคนศรี kunlanit@npu.ac.th 2019-10-25 13:04:01
271   สิริวัฒน์    นิลวัฒน์ siriwut.n@npu.ac.th 2019-10-21 11:56:35
272   พิมพ์ผกา    ยอดนารี pimpaka.ynd@npu.ac.th 2019-10-20 16:47:17
273   มนัสนันท์    กาญจนาภา manas3341@npu.ac.th 2019-10-17 11:01:46
274   ธนพัฒน์    สุระนรากุล tanapat_ball@npu.ac.th 2019-09-30 21:22:04
275   พรรณิภา    จำปาศรี jumpasi_apa@npu.ac.th 2019-09-04 09:18:31
276   ธีระ    โลสันตา teera211988@npu.ac.th 2019-08-28 00:49:56
277   นัทติญา    ทองโคตร nattiya.t@npu.ac.th 2019-08-13 11:50:08
278   ธนวิน    สาตสิน thanawin.satsin@npu.ac.th 2019-08-06 10:47:00
279   สุรศักดิ์    ตั้งตระกูล surasak.ta@npu.ac.th@npu.ac.th 2019-08-05 13:07:39
280   เอมิกา    เหมพลชม amika1214@npu.ac.th 2019-07-03 08:50:49
281   กุลนิภา    พุฒเพ็ง p.gulnipaa@npu.ac.th 2019-07-01 14:20:34
282   พุธิดา    สิมสินธุ์ s.phuthida@npu.ac.th 2019-07-01 14:02:18
283   ศิขริน    ด้วงคำภา thanadech.p@npu.ac.th 2019-06-26 20:57:44
284   พิราภรณ์    แก้วมณีชัย prpkaew@npu.ac.th 2019-06-21 11:13:22
285   อาทิตยา    คำมุงคุณ Artitaya_k@npu.ac.th 2019-06-18 16:26:20
286   กฤษดา    สิทธิดา Kitsada@npu.ac.th 2019-06-18 10:35:14
287   อนิวรรตน์    พลรักษ์ anivat@npu.ac.th 2019-06-13 13:16:45
288   สุกัญญา    โฮมวงศ์ sukanya@npu.ac.th 2019-06-12 13:18:45
289   สมชาย    เบ้าทอง somchai.baotong@npu.ac.th 2019-06-10 10:55:28
290   ธีระ    โลสันตา mahnoinoi@npu.ac.th 2019-06-08 11:39:55
291   กนกวรรณ    โทบุดดี Kanokwan@npu.ac.th 2019-06-06 16:15:54
292   ระวีวัฒน์    ศรีประดิษฐ์ Mr.raweewat.s@npu.ac.th 2019-05-31 14:22:33
293   ศศิธร    แสงจำรัสชัยกุล sasithron.kun@npu.ac.th 2019-05-23 16:24:38
294   สุรีรัตน์    ตลับเงิน ToeyTalapngoen@npu.ac.th 2019-05-23 13:25:07
295   สุริยา    ประสมทอง Suriya.p@npu.ac.th 2019-05-18 14:32:09
296   ณัฐภัทร    อภิรัชภิญโญ Apiruchpinyo@npu.ac.th 2019-05-16 14:02:09
297   สุนทร    วะโลลม Soonthornwa@npu.ac.th 2019-05-14 12:02:51
298   ชลธิชา    ศรีลาอ่อน Chonthicha@npu.ac.th 2019-05-14 11:48:58
299   ธานี    ทุมประเสน thaneett@npu.ac.th 2019-04-04 10:54:22
300   ธัญวรัตน์    มีอำนาจ sudoka.praew@npu.ac.th 2019-04-03 14:52:34
301   พัชรี    ชัยชาญ ben_patcharee@npu.ac.th@npu.ac.th 2019-04-02 11:08:17
302   วรีวรรณ    เลิศศิริวรกุล bbk_npu@npu.ac.th 2019-01-30 09:16:48
303   สุรีรัตน์    ตลับเงิน Sureerat.ta@npu.ac.th 2019-01-28 15:11:15
304   วรีวรรณ    เลิศศิริวรกุล bkk_npu@npu.ac.th 2019-01-25 05:35:05
305   วิภาวรรณ    สีหาคม vipawan@npu.ac.th 2019-01-22 15:07:18
306   ภาณุวัช    โทษา panuwat@npu.ac.th 2019-01-21 09:21:23
307   มานะชัย    แก้วสีดวง Manachai@npu.ac.th 2019-01-14 15:29:53
308   เจนจิรา    แม้นประเสริฐ janjira@npu.ac.th 2019-01-14 10:07:06
309   ชนิชา    ไชยต้นเทือก chanicha_c@npu.ac.th 2019-01-10 13:54:56
310   กุลพิธาน์    จุลเสวก Khunphitha@npu.ac.th 2019-01-10 11:39:25
311   ณัฏยา    อ่อนผิว nuttayaonpiw@npu.ac.th 2019-01-09 08:44:23
312   พรรณยุพา    เนาว์ศรีสอน panyupa@npu.ac.th 2019-01-08 16:20:45
313   พรปวีณ์    วรดิฐสกุลชัย pwora@npu.ac.th 2019-01-04 10:46:27
314   ปาริชาติ    เมืองขวา parichart@npu.ac.th 2019-01-02 15:22:27
315   พรปวีณ์    วรดิฐสกุลชัย phornpawi.w@npu.ac.th 2018-12-26 16:05:39
316   วิธวัช    พ่อท้าว witthawat_wt@npu.ac.th 2018-12-24 09:34:11
317   ชวาลา    บัวหอม Chawala@npu.ac.th 2018-12-19 15:32:58
318   ประภากร    ศรีสง่า prapakorn@npu.ac.th 2018-12-19 15:17:41
319   เกวลี    ศรีหะมงคล kaewalee.s@npu.ac.th 2018-12-17 16:10:16
320   ปราณี    ยตะโคตร pranee.y@npu.ac.th 2018-12-06 10:53:22
321   วีรีย์    วงศ์ณรัตน์ weeree.w@npu.ac.th 2018-12-04 08:17:19
322   กรรณิการ์    นนทวงศรี cpnp.bcnn@npu.ac.th 2018-12-03 14:41:59
323   ทิวานัถ    แก้วสอนดี tiwanat@npu.ac.th 2018-11-28 22:23:56
324   ศิริพร    เดชาจิรสิน siriporn-bj@npu.ac.th 2018-11-26 11:22:57
325   ยุพเรศ    โจมแพง yupared@npu.ac.th 2018-11-25 12:05:46
326   ภาณุพงศ์    ภิรมย์การ puchong@npu.ac.th 2018-11-21 14:35:17
327   สินีนาถ    ชัยสุนทร sineenat@npu.ac.th 2018-11-21 12:02:07
328   ภานุ    พงษ์ฉวี phanu_nu@npu.ac.th 2018-11-21 12:02:00
329   วิภาดา    คำลุน wipadakwang115@gmail.com@npu.ac.th 2018-11-21 11:59:16
330   สุธิดา    เดชทะสอน suthidade.1987@npu.ac.th 2018-11-19 14:29:19
331   ปัทมา    วิชัยโย patt_wi@npu.ac.th 2018-11-15 11:14:43
332   รัตนา    สุวรรณทิพย์ pr.sitc@npu.ac.th 2018-11-06 14:55:25
333   แพงมา    โคตรสา phangma_phang@npu.ac.th 2018-11-02 14:09:21
334   ศิริวิมล    บุญจันทร์ siriwimon@npu.ac.th 2018-11-01 16:31:43
335   นวพล    โมยะ nawapol.moya@npu.ac.th 2018-11-01 16:31:04
336   พิมพิไล    อินทร์หอม poiki04.2536@npu.ac.th 2018-11-01 16:30:00
337   พรรณิภา    จำปาศรี Punnipa03@npu.ac.th 2018-11-01 16:26:50
338   ภัทรนันท์    กัญจนวิภาพร TPC@npu.ac.th 2018-10-29 19:25:25
339   สุทธิรักษ์    ไพโรจน์ suttirak.sp@npu.ac.th 2018-10-17 16:10:35
340   พัชริญาภรณ์    พัชรปุณยาภรณ์ indycutii@npu.ac.th 2018-10-02 11:03:10
341   อุดร    พวงพิลา Udonr2514@npu.ac.th 2018-10-01 14:14:24
342   นันทพงศ์    วงศ์ณรัตน์ technojn2525@npu.ac.th 2018-10-01 14:10:14
343   นิธิศ    งอกวงษ์ Nithid2525@npu.ac.th 2018-10-01 12:41:41
344   คงฤทธิ์    กุลวงษ์ khongrit@npu.ac.th 2018-09-26 09:21:25
345   จิตราพร    สมพล jitarbhorn@npu.ac.th 2018-09-26 09:19:56
346   ณัฐกานต์    วุฒิสาร nutty9595@npu.ac.th 2018-09-25 16:45:57
347   ปรียาพร    เนียมจีน preeyaporn.acc@npu.ac.th 2018-09-25 11:07:20
348   ปรียาพร    เนียมจีน preeyaporn.acc@gmail.com@npu.ac.th 2018-09-25 11:04:41
349   อนิรุทธิ์    ผงคลี anirut.p@npu.ac.th 2018-09-24 15:46:02
350   สุชาดา    เฉลิมมุข suchada.chal@npu.ac.th 2018-09-24 10:55:35
351   วิรมณ    กาสีวงศ์ wiramon89@npu.ac.th 2018-09-20 10:03:53
352   วิภารัตน์    ศรีนาค Nannie.wiparat@npu.ac.th 2018-09-13 16:08:37
353   พัชริญาภรณ์    พัชรปุณยาภรณ์ poonya.pat@npu.ac.th 2018-09-13 13:53:39
354   อัครเดช    ฉวีรักษ์ aukkaradej.c@npu.ac.th 2018-09-13 10:32:11
355   อรุณี    บุญสว่าง arunee.itech@npu.ac.th 2018-09-11 15:39:16
356   เสาวรส    โพธิ์ชัยเจริญ phochaicharoen@npu.ac.th 2018-09-06 08:31:21
357   ทินกร    อัตไพบูลย์ attapaiboon@npu.ac.th 2018-09-04 10:38:22
358   กำพร    ประชุมวรรณ komjoun3@npu.ac.th 2018-09-04 10:29:54
359   วิโรจน์    ฉัตรเกษ Wirot.ch@npu.ac.th 2018-08-21 09:21:29
360   ปริศนา    แสงสุวรรณ Prissana@npu.ac.th 2018-08-17 14:04:04
361   สุรเชษฐ์    สมตัว surachesthaso@npu.ac.th 2018-08-10 13:42:34
362   สมพร    กงนะ kpsomporn@npu.ac.th 2018-08-07 13:59:10
363   สุรีรัตน์    สุธรรม sureerat_suthum@npu.ac.th 2018-08-03 14:34:58
364   วจีธาร    รักษ์ชุมชน mook_love_jesus@npu.ac.th 2018-08-03 14:32:30
365   สุพัตรา    ปินะกัง Suphatra.p2530@npu.ac.th 2018-07-24 13:29:26
366   สมชัย    วะชุม somchai61@npu.ac.th 2018-07-24 11:13:52
367   พิจิตรา    ธงพานิช phichittra@npu.ac.th 2018-07-16 14:10:41
368   ณัฐวุฒิ    โง่นสา natthawut@npu.ac.th 2018-07-16 10:36:21
369   กฤติเดช    รัตนโยธิน au-npu@npu.ac.th 2018-07-12 11:52:14
370   สุริยา    ประสมทอง suriya.tea@npu.ac.th 2018-07-11 17:29:00
371   สมพร    กงนะ sompornrdi@npu.ac.th 2018-07-11 10:02:02
372   กมล    คำเพ็ชรดี kamon2531@npu.ac.th 2018-07-10 10:11:11
373   กมล    คำเพ็ชรดี kamonpang@npu.ac.th 2018-07-09 11:26:32
374   พัชรณัฏฐ์    แสงอ่อน Phatcharanat.S@npu.ac.th 2018-07-03 14:31:46
375   ชนกนันท์    บุโพธิ์ chanoknan.bupo@npu.ac.th 2018-07-02 09:51:47
376   วิชาญ    ใจสุข wichan_jai@npu.ac.th 2018-06-20 08:11:10
377   วราภรณ์    อักโขวงค์ mouytechno@npu.ac.th 2018-06-19 11:38:57
378   ปริวรรต    เพียรภายลุน pariwat.p@npu.ac.th 2018-06-17 21:54:18
379   วิโรจน์    ฉัตรเกษ Wirot_ch@npu.ac.th 2018-06-14 11:32:38
380   กัณฐรัตน์    คำมะมูน khuntarat.khum@npu.ac.th 2018-06-12 15:28:54
381   จริยา    มาคำ ่jariya.mak@npu.ac.th 2018-06-12 15:13:38
382   อุไรวรรณ    คำพิลา uraiwan2412@npu.ac.th 2018-06-04 08:26:44
383   กฤติกา    ชุณห์วิจิตรา Krittika@npu.ac.th 2018-06-03 19:24:04
384   ณัฐพงศ์    สอนอาจ nutthapong_17@npu.ac.th 2018-05-30 19:21:03
385   วุฒิธิกรณ์    ประพัศรางค์ vuttigon.phr@npu.ac.th 2018-05-30 10:33:41
386   พัฒนะ    พิมพ์แน่น pattana.p@npu.ac.th 2018-05-28 15:14:57
387   ดำเนิน    อนะมาน damnern@npu.ac.th 2018-05-25 11:02:04
388   สุชีวา    สิทธิจินดา scsucheewa@npu.ac.th 2018-05-24 15:54:27
389   ณัฐพงศ์    สอนอาจ nutthapong_s@npu.ac.th 2018-05-22 21:53:30
390   กัมปนาจ    เภสัชชา kamphe@npu.ac.th 2018-05-11 16:09:56
391   กัมปนาจ    เภสัชชา Kampanat@npu.ac.th 2018-05-09 13:55:07
392   ฐนพรรณ    ธูปหอม ThanaphanTh@npu.ac.th 2018-05-08 07:17:28
393   กรรณิการ์    สุกะดีทัด kannika.s@npu.ac.th 2018-05-05 13:38:08
394   สุชาดา    เฉลิมมุข p.suchada@npu.ac.th 2018-05-02 13:43:16
395   เอกลักษณ์    ลาภะ bw@npu.ac.th 2018-04-25 13:33:28
396   ศรายุทธ    เมาฬี sarayoot-Avon@npu.ac.th@npu.ac.th 2018-04-20 15:12:17
397   นันทภัค    ต้นโพธิ์ tonpho_2517@npu.ac.th@npu.ac.th 2018-04-17 09:50:29
398   อานันท์นิตย์    มโนรมย์ arnunnit@npu.ac.th 2018-04-11 10:56:30
399   อานันท์นิตย์    มโนรมย์ arnunnit@npu.ac.th@npu.ac.th 2018-04-11 10:55:43
400   ชูธง    สัมมัตตะ chuthong@npu.ac.th 2018-04-04 15:34:35
401   ภรณ์ชนก    เนานงค์ pornchanok@npu.ac.th 2018-03-28 09:14:13
402   ฉลาด    แพงดวงแก้ว chalad_88@npu.ac.th 2018-03-27 15:09:34
403   อุไรลักษณ์    นนทะวงษา jusstken@npu.ac.th 2018-03-26 09:20:15
404   ศิขริน    ด้วงคำภา sikarin.d@npu.ac.th 2018-03-26 09:15:23
405   ศิขริน    ด้วงคำภา d.sikarin@npu.ac.th 2018-03-22 14:31:05
406   นันทวรภัทร    พิมพ์ศักดิ์ macbook6565pimsak@npu.ac.th 2018-03-22 14:30:17
407   วนิดา    ถาปันแก้ว wanida_th@npu.ac.th 2018-03-22 14:28:53
408   วิภาพร    นวนนุกูล wipapone01@npu.ac.th 2018-03-22 14:28:28
409   อภิญญา    เอ๊ฟวา Apinya@npu.ac.th 2018-03-22 14:28:08
410   สมศักดิ์    แสนเมือง s.sanmuang@npu.ac.th 2018-03-21 08:16:03
411   คำรณ    สิระธนกุล Kumron@npu.ac.th 2018-03-20 09:32:04
412   ฑีรัตม์    พิริยะพลิน Theerath@npu.ac.th 2018-03-19 12:02:23
413   จิรวัฒน์    กันทะโล jirawat.k@npu.ac.th 2018-03-09 15:20:52
414   นิรมิตร    อุปทุม niramit.aupathum@npu.ac.th 2018-03-08 14:00:11
415   อภิชาติ    สมสง่า apichat.somsanga@npu.ac.th 2018-03-08 13:54:02
416   สาวิณี    โกพลรัตน์ sawinee@npu.ac.th 2018-03-07 14:10:34
417   วิจิตรา    โสเพ็ง wijitra14@npu.ac.th 2018-03-06 15:37:42
418   นันทิดา    ผาอินดี nantidafonfin@npu.ac.th 2018-03-06 09:40:34
419   สุวัฒน์    ดวงรัตน์ Suwat.D@npu.ac.th 2018-03-05 11:59:13
420   สุภสิทธ์    พันแน่น supasit.p@npu.ac.th 2018-03-05 10:42:36
421   ตรีภพ    ชินบูรณ์ tree.ch@npu.ac.th 2018-02-27 23:29:32
422   ณัฐพงศ์    เขียวศรี nuttapong.kh@npu.ac.th 2018-02-26 10:58:44
423   อนุธิดา    แผ้วไธสง may.anutida@npu.ac.th 2018-02-26 10:22:51
424   ธนิต    พิสุทธิ์ 1470400015719@npu.ac.th 2018-02-26 10:04:43
425   กชกร    เดชะคำภู Mony@npu.ac.th 2018-02-23 16:08:25
426   ปิติพงษ์    เหล่าหงษ์สา pitipong@npu.ac.th 2018-02-22 14:24:45
427   ฉัตรชัย    โกพลรัตน์ CHATCHAI.GPR@npu.ac.th 2018-02-22 14:23:10
428   นันทวัน    นรสาร norasan@npu.ac.th 2018-02-22 10:30:39
429   ณัฐพงษ์    เกตวงษา Nutthapong@npu.ac.th 2018-02-21 15:57:05
430   เจษฎา    โสธุมา jaessada.sothuma@npu.ac.th 2018-02-21 15:37:36
431   สิทธิศักดิ์    สมรฤทธิ์ sittisak.samornrit@npu.ac.th 2018-02-21 14:48:38
432   กรรณิการ์    นนทวงศรี EXAM_BCNN@npu.ac.th 2018-02-20 16:32:14
433   เกล็ดทราย    ไชยกิ่ง gedsai@npu.ac.th 2018-02-20 16:25:48
434   อานนท์    จำเริญพัฒน์ ackenyon34@npu.ac.th 2018-02-16 15:13:05
435   อานนท์    จำเริญพัฒน์ arnon.ch@npu.ac.th 2018-02-16 15:11:21
436   จิรวรรณ    ดีประเสริฐ jirawandee@npu.ac.th 2018-02-16 15:08:40
437   วิชชารัตน์    ศรีศิล minky@npu.ac.th 2018-02-16 15:04:10
438   รัตติกาล    พรมอินทร์ sn.1994@npu.ac.th 2018-02-16 09:07:41
439   อดิศร    บรรหาร adisorn.b@npu.ac.th 2018-02-14 11:15:31
440   วรวรรษ    ขวัญเพชร vorawat@npu.ac.th 2018-02-13 18:20:36
441   ศศิกานต์    ดงงาม sasikarn@npu.ac.th 2018-02-09 16:09:02
442   ฑรรญมล    สุทธิโสม happy@npu.ac.th 2018-02-07 14:01:29
443   ธนิต    พิสุทธิ์ tanitpisut@npu.ac.th 2018-02-05 08:45:35
444   สังคม    ภูมิพันธุ์ pumipuntu@npu.ac.th 2018-01-31 14:47:06
445   วราเดช    แสงบุญ waradet@npu.ac.th 2018-01-25 22:32:48
446   ศรายุทธ    เมาฬี sarayoot-Avon@npu.ac.th 2018-01-22 13:13:19
447   ธนิสรา    บุตรสิงขรณ์ b.tanissara@npu.ac.th 2018-01-17 11:24:06
448   มนันยา    โพธิราชา mananya@npu.ac.th 2018-01-16 14:22:00
449   สรินทรเทพ    สายเนตร sarinthonthep@npu.ac.th 2018-01-16 11:48:00
450   นวาระ    สัมฤทธิ์สกุลชัย nawara_satit@npu.ac.th 2017-12-25 10:46:44
451   ณิชนันทน์    ปู่แก้ว ืNitchanun@npu.ac.th 2017-12-22 09:41:31
452   กุสุมา    สร้อยทอง hongthong-tuk@npu.ac.th 2017-12-21 16:16:38
453   กรรณิการ์    สุกะดีทัด k.sukadeetad@npu.ac.th 2017-12-19 15:33:50
454   ศุภกาญจน์จิรา    พ่อยันต์ tonkows@npu.ac.th 2017-12-14 09:49:08
455   ทวิทย์    มงคุณแก้ว tawitpdf@npu.ac.th 2017-12-07 14:16:43
456   ณัฐกานต์    วุฒิสาร nuttakan22@npu.ac.th 2017-12-06 10:01:54
457   สมชาติ    โสนะแสง somchat.s@npu.ac.th 2017-12-03 14:39:27
458   วริศ    ศิริขันธ์ warit.me@npu.ac.th 2017-11-30 11:11:40
459   ชัยวิวัฒน์    ทองบุศย์ Chaiwiwat@npu.ac.th 2017-11-27 09:21:29
460   กีรติกาญจน์    ตุ่มนอก keeratikarn@npu.ac.th 2017-11-27 09:18:52
461   พิไลวรรณ    พูลสวาท pilaiwan.poolsawat@npu.ac.th 2017-11-24 14:07:30
462   อรเพ็ญ    พิมพา orapen@npu.ac.th 2017-11-23 10:15:40
463   นิรันดร์    บุญระมี nirun.boonramee@npu.ac.th 2017-11-23 10:05:44
464   นพคุณ    ขันบันจง noppakhun@npu.ac.th 2017-11-23 09:02:52
465   ชนันพร    โนชัย chanan_goong@npu.ac.th 2017-11-23 09:01:51
466   รชฏ    สุวรรณกูฏ rachata_1482@npu.ac.th 2017-11-22 09:30:57
467   ชัยยุทธ    ศิริสุทธิ์ chaiyuth@npu.ac.th 2017-11-22 09:22:11
468   อภิวัตร    บุญกอง apiwat.boon@npu.ac.th 2017-11-20 15:44:57
469   กษมา    ประเสริฐสังข์ kasama.p@npu.ac.th 2017-11-18 22:19:23
470   ชไมพร    ไทยดำรงเดช chamaiphone@npu.ac.th 2017-11-17 14:32:33
471   ชวนาธร    สมบัติหอม chawanaton007@npu.ac.th 2017-11-16 16:04:58
472   อาภาภัทร    สุขวงษ์ faiiarphaphat@npu.ac.th 2017-11-16 15:22:11
473   สราวุธ    ชิตบัณฑิตย์ sarawud1445@npu.ac.th 2017-11-16 15:20:06
474   เมธาวี    อัมวัน methawee@npu.ac.th 2017-11-16 09:37:52
475   ปุณชญา    ศิวานิพัทน์ Punchaya@npu.ac.th 2017-11-16 09:17:46
476   นิตยา    โพธิ์ศรีจันทร์ nittayapho@npu.ac.th 2017-11-13 13:08:13
477   พรทิพย์    เอ๊ฟวา porntip.ef@npu.ac.th 2017-11-11 11:08:07
478   นางสาวอัจฉริยา    งอกวงษ์ artyin2535 @npu.ac.th 2017-11-07 10:33:05
479   นางสาวจริยา    มาคำ jiab_jariya.m@npu.ac.th 2017-11-06 16:51:16
480   อรพรรณ    สุวรรณมาโจ orapun108@npu.ac.th 2017-11-06 16:25:51
481   อาภาภัทร    สุขวงษ์ faiarphaphat@npu.ac.th 2017-11-03 11:11:03
482   ชัยวิวัฒน์    ทองบุศย์ chaiwiwat.t@npu.ac.th 2017-11-03 11:09:02
483   นางสาวณัฐธิดา    นาคเสน nattidaeyeye@npu.ac.th 2017-11-03 09:37:16
484   ว่าที่ร้อยโทบรรจง    ทานะสิทธิ์ banjong@npu.ac.th 2017-11-02 19:37:43
485   สมชาติ    โสนะแสง somchat.so@npu.ac.th 2017-11-02 18:46:18
486   นำโชค    แสบงบาล numchoak.s@npu.ac.th 2017-11-02 14:58:43
487   เนตรนภา    แสงเชื้อพ่อ nednapa_n@npu.ac.th 2017-10-31 16:26:23
488   นางสาวจรรยา    ศรีภูมิพฤกษ์ janya.oil@npu.ac.th 2017-10-25 20:09:30
489   นายณัฐพงษ์    สุวรรณสาร nuttapong134@npu.ac.th 2017-10-19 15:05:40
490   ชลธิชา    ศรีลาอ่อน chonthicha_ple@npu.ac.th 2017-10-19 14:37:40
491   วนิดา    ถาปันแก้ว wendyswanida@npu.ac.th 2017-10-14 21:29:45
492   กชกร    วงค์เหง้า kotchkon2007@npu.ac.th 2017-10-12 15:01:55
493   Jintana    Seesa Jintanaseesa@npu.ac.th 2017-10-11 13:20:41
494   Somyot    Phukumnerd PH.Somyot@npu.ac.th 2017-10-11 13:07:13
495   Visavachit    Suriyachant suriyachant.v@npu.ac.th 2017-10-11 12:54:55
496   PATCHARAPHOL    CHAROENCHON patcharaphol@npu.ac.th 2017-10-11 12:51:46
497   NARUDOL    PANTUWAN Narudol.P@npu.ac.th 2017-10-11 11:50:02
498   PIYAWAT    HANKLA PIYAWAT_HANKLA@npu.ac.th 2017-10-11 11:43:11
499   อนันตชิน    คำสุภา anantachinkm@npu.ac.th 2017-10-09 10:10:07
500   กฤษฏพล    คำลุน jackro5599@npu.ac.th 2017-10-09 10:08:00
501   อัจฉรา    คำหล้า Adchara_k@npu.ac.th 2017-10-03 16:07:40
502   เอกภพ    ชินบูรณ์ EKP.CH@npu.ac.th 2017-10-03 13:22:27
503   ประณีวัน    วงค์รุ่งเรืองโชค nooenjoy29052526@npu.ac.th 2017-10-03 08:19:28
504   สหวัตน์    ทองมา 0966515049@npu.ac.th 2017-10-02 11:28:37
505   นางสาวอัจฉรา    จรคำ atchara.j@npu.ac.th 2017-09-28 13:47:09
506   สุทธิรักษ์    ไพโรจน์ suttirak_sp@npu.ac.th 2017-09-28 12:30:48
507   นายอาทิตย์    โสภา artid25114@npu.ac.th 2017-09-22 09:49:14
508   ปรัชญานี    ลำต้น babeekitty888@npu. ac. th@npu.ac.th 2017-09-21 15:07:25
509   วิภาดา    จะตุเทน vipada.b@npu.ac.th 2017-09-18 16:29:35
510   อนิวรรตน์    พลรักษ์ t.polrak@npu.ac.th 2017-09-15 13:56:59
511   อรปรียา    ตามา onpriya@npu.ac.th 2017-09-14 13:20:27
512   ปนัดดา    ปริปุณณะ Paripanudda@npu.ac.th 2017-09-06 02:56:05
513   ธราธิป    ภู่ระหงษ์ tharathip_ph@npu.ac.th 2017-09-05 20:42:28
514   พูลสวัสดิ์    โคตพรหม pkunsawatitech58@npu.ac.th 2017-09-05 20:38:54
515   ธิดารัตน์    สารปรัง thidarat.S@npu.ac.th 2017-09-05 15:30:46
516   ชัชชนี    สุวรรณบุผา 603070110169@npu.ac.th 2017-09-05 13:41:00
517   สฤษดิ์    ศรีขาว sarit63@npu.ac.th 2017-08-28 09:57:32
518   ญาสุมินทร์    กลิ่นจันทร์ 603150210434@npu.ac.th 2017-08-27 14:30:34
519   วัชราภรณ์    วังหอม nana23@npu.ac.th 2017-08-27 13:39:44
520   สำรวจ    อินแบน samruadinban_4895@npu.ac.th 2017-08-27 11:24:57
521   ศักดา    ตั้งตระกูล sakda.87ford@npu.ac.th 2017-08-27 10:00:41
522   เกษมสุข    บุญญา Kachemsk@npu.ac.th 2017-08-27 09:34:12
523   ศิริวัฒน์    แวงดีสอน Siriwat14@npu.ac.th 2017-08-27 09:10:10
524   สุรีย์พร    ชินบูรณ์ Sch2502@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-08-27 08:54:42
525   Mr.Narongrit    wachm Narongrit@npu.ac.th 2017-08-27 08:47:12
526   รักษิต    เสียงล้ำ raksit2514@npu.ac.th 2017-08-27 08:45:48
527   ชาญวิทย์    ชนะพจน์ chanwitmotor2@npu.ac.th 2017-08-27 08:27:29
528   นายสมศักดิ์    ไขแสง A0910609251@npu.ac.th 2017-08-26 14:21:23
529   นายศตวรรษ    นคะรังสุ A0885183575@npu.ac.th 2017-08-26 14:17:15
530   ปติญา    มังคละคีรี patiya@npu.ac.th 2017-08-26 14:13:24
531   นางสาวปรียาพร    เนียมจีน preeyaporn.sitc@npu.ac.th 2017-08-26 14:12:48
532   ปราณี    ยตะโคตร sukritiya@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-08-26 14:10:18
533   นายธวัชชัย    คล่องดี tawatchai.sitc@npu.ac.th 2017-08-26 14:10:18
534   นางสาววรินทร์    วงศ์สามารถ warint77@npu.ac.th 2017-08-26 14:07:27
535   นางสาวกฤษณา    ยะจันโท drogonfly7717@npu.ac.th 2017-08-26 14:05:05
536   นายบรรจง    ภูละคร tomorn_aud@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-08-26 13:59:58
537   ศักดา    ตั้งตระกูล Sakda.t@npu.ac.th 2017-08-26 13:57:48
538   นพฤทธิ์    พรหมลัง noppalith5333@npu.ac.th 2017-08-26 13:51:58
539   ทิวานัถ    แก้วสอนดี Tiwanat.g@npu.ac.th 2017-08-26 13:51:29
540   จรีย์    สุขคะนนท์ jaree@npu.ac.th 2017-08-26 13:51:22
541   นางพรัชนี    กองแก้ว PHARATCHANEE@NPU.AC.TH@npu.ac.th 2017-08-26 13:48:26
542   ปติญา    มังคละคีรี ปติญา@npu.ac.th 2017-08-26 13:48:15
543   นายอนวัทย์    ผาลี Anawat_P@npu.ac.th 2017-08-26 13:43:35
544   เกษมสุข    บุญญา kaseamsuk_boonya@npu.ac.th 2017-08-26 13:41:11
545   พิชิต    รอดชุม chitrd11@npu.ac.th 2017-08-26 13:38:56
546   นายพูลทรัพย์    ศิริสานต์ Poolsap@npu.ac.th 2017-08-26 13:38:36
547   นายภากรณ์    ดาสี PagonDarsee@npu.ac.th 2017-08-26 13:38:19
548   วัชราภรณ์    วังหอม Vacharapron22@npu.ac.th 2017-08-26 13:37:19
549   สุรีย์พร    ชินบูรณ์ Sch2502@npu.ac.th 2017-08-26 13:32:34
550   จันทร์เพ็ญ    ไตรมงคลเจริญ chunpen996@npu.ac.th 2017-08-26 11:16:43
551   วนัฎศนัน    วิรภากุล Vanasananv@npu.ac.th 2017-08-25 21:12:03
552   นายพูลทวี    ศรพรหม pooltawee@npu.ac.th 2017-08-24 16:34:21
553   นางบงกชไพร    ศรพรหม bongkojprai@npu.ac.th 2017-08-24 16:26:10
554   นายพิชิต    รอดชุม chitrod@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-08-24 16:17:23
555   กิตติศักดิ์    มะลับ kittisak_malai@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-08-23 10:44:13
556   บุญเติม    อุ่นวิเศษ Boonterm2510@npu.ac.th 2017-08-22 17:31:42
557   สุภา    จิรวัฒนานนท์ supa2017@npu.ac.th 2017-08-21 11:47:17
558   นายวราวุธ    บัวชุม tivter@npu.ac.th 2017-08-21 11:32:45
559   ชาลี    บุญมา chalee-boonma555@npu.ac.th 2017-08-20 13:55:39
560   wanrujee    yanthayaem wanrujee@npu.ac.th 2017-08-16 10:44:43
561   พิศฌาพร    สุรพันธ์พิชิต 6030809100150@npu.ac.th 2017-08-15 14:05:16
562   กรรชัย    น้อยชาลี kunchai01@npu.ac.th 2017-08-15 09:38:36
563   นาย ปฐพี    อินปาว Pop_5601@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-08-08 17:12:42
564   วรปภา    เทศประสิทธิ์ vorrapapha@npu.ac.th 2017-08-05 11:55:28
565   ธนกร    พะโน Thanakon@npu.ac.th 2017-08-02 17:42:50
566   นายนรเศณษฐ    ไทยแท้ norasetthaitae@npu.ac.th 2017-08-02 10:58:52
567   ว่าที่ ร.ต.หญิงปริฉัตร    ปิดตะ parichatpitta@npu.ac.th 2017-08-01 15:12:19
568   สุนิสา    นนจันทร์ ningnoi_25@npu.ac.th 2017-08-01 14:24:15
569   ธัญญา    สุขภูวงค์ 603150510239@npu.ac.th 2017-08-01 09:04:48
570   saowanaporn    tangsukworakhun saowanaporn.tang@npu.ac.th 2017-07-31 13:38:19
571   ภณีดา    ตั้งสกุล paneeda9456@npu.ac.th 2017-07-31 11:14:27
572   วิมลศิริ    เกษตร์ภิบาล wimonsiri_kaset @npu.ac.th 2017-07-31 10:15:07
573   นางสาวปภัสรา    ประกอบสำเนียง Papatsara0148@npu.ac.th 2017-07-29 21:53:43
574   จิราพร    สมสุวรรณ Jiraphorn29@npu.ac.th 2017-07-26 14:10:06
575   วิทยา    บุญสุข witthaya2560@npu.ac.th 2017-07-25 13:32:29
576   นางสาวเสาวนาภรณ์    ตั้งสุขวรคุณ saowannaporn.t@npu.ac.th 2017-07-25 11:58:52
577   ทรัพย์ทวี    ดวงมาลัย duangmalai.143@npu.ac.th 2017-07-24 13:03:38
578   ดร.กัญณฐา    พงศ์พิริยะวนิช pp_mt54@npu.ac.th 2017-07-19 14:21:53
579   นันทิญา    พันธ์โชติ a_nanteya@npu.ac.th 2017-07-19 13:19:20
580   ฉวีวรรณ    พลสนะ pchaveewan@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-07-19 10:37:26
581   จงใจ    เตโช jongjai_taecho@npu.ac.th 2017-07-19 10:11:02
582   จุฬาพร    พลรักษ์ julaporn4488@gmail.com@npu.ac.th 2017-07-19 10:07:48
583   จารุวรรณ    เขียวน้ำชุม jaruwan_jaru@npu.ac.th 2017-07-19 10:07:45
584   เบญจ์    กิติคุณ dr.benhrd@npu.ac.th 2017-07-19 10:06:44
585   ภาวดี    พันธรักษ์ pawadee2014@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-07-19 10:06:26
586   นิดาพร    อาจประจญ nida@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-07-19 10:04:03
587   อุทัยวรรณ    ศรีอรัญญ์ natanun10@npu.ac.th 2017-07-19 10:02:23
588   ภาพพิมพ์    พรหมวงศ์ Phappim@npu.ac.th 2017-07-19 10:00:19
589   อุทัยวรรณ    ศรีอรัญญ์ natanun10@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-07-19 09:59:50
590   ลีลาวดี    ชนะมาร aom.2329@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-07-19 09:59:23
591   jarukanya    udanont ita_admin@npu.ac.th 2017-07-18 15:52:02
592   นางสาวชุติภา    คำพันธ์ chutipa_biwty@npu.ac.th 2017-07-18 10:44:56
593   ชุติมา    บุญธรรม chutima_ff@npu.ac.th 2017-07-16 19:45:08
594   แพงมา    โคตรสา phangmakhotsa@npu.ac.th 2017-07-14 14:01:54
595   นางสาวผุสดี    นนท์ไพรวัน pussadee_5588@npu.ac.th 2017-07-13 12:40:44
596   ศิรินทรา    ทาทอง sirinthra.t@npu.ac.th 2017-07-13 09:30:21
597   ภากรณ์    ดาสี Mr.Darsee1991@npu.ac.th 2017-07-06 10:25:51
598   อรอนงค์    คำคนซื่อ onanong_edu@npu.ac.th 2017-07-05 15:53:45
599   นางสาวนุชนาฎ    ภารมงคล Nuchanat2541@npu.ac.th 2017-07-05 12:50:57
600   วนิดา    ใต้ศรีโคตร taisakod@npu.ac.th 2017-07-05 11:10:17
601   อิศราภรณ์    ไวสู้ศึก aoae@npu.ac.th 2017-07-03 10:35:55
602   ศักดิ์ชัย    ศรีสุข sakchai0073@npu.ac.th 2017-06-28 16:50:17
603   วิรัชดา    กาฬโอฆะ wiratchada.k@npu.ac.th 2017-06-27 16:46:40
604   นพคุณ    ขันบันจง nop.2910@npu.ac.th 2017-06-27 09:14:36
605   ดร.สุภา    จิรวัฒนานนท์ aungjira@npu.ac.th 2017-06-23 10:21:48
606   tesss    testte eee@npu.ac.th 2017-06-21 08:52:50
607   ปาริชาติ    เมืองขวา parichart.toi@npu.ac.th 2017-06-20 12:27:21
608   วารินทร์    สมรฤทธิ์ 591130810243@npu.ac.th 2017-06-19 10:30:26
609   ธวัชชัย    เปาวะนา thawatchai555@npu.ac.th 2017-06-19 09:48:30
610   ว่าที่ ร.ต. หญิง ธนิสรา    บุตรสิงขรณ์ tanissara@npu.ac.th 2017-06-16 15:44:25
611   กิตติศักดิ์    มะลัย kittisak_ma@npu.ac.th 2017-06-15 16:03:23
612   ปิ่นอัมภรณ์    มะลัย pinamporn_malai@npu.ac.th 2017-06-15 16:00:50
613   ปิยะรัตน์    อนงค์ไชย piyarat@npu.ac.th 2017-06-15 08:39:26
614   อดุลย์    เครือแก้ว kadool@npu.ac.th 2017-06-14 17:52:01
615   ศรุดา    วรรณภู Saruda.wa@npu.ac.th 2017-06-14 16:37:11
616   ปรีดารี    ศิริรัตน์ preedaree@npu.ac.th 2017-06-09 15:26:43
617   ณัฐพงศ์    จันทร nuttapong21@npu.ac.th 2017-06-09 10:31:42
618   ณิชนันทน์    ปู้แก้ว Nitchanun.puk@npu.ac.th 2017-06-09 10:24:08
619   ืNitchanun    Pukaew Nitchanun.puk@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-06-09 10:20:06
620   วิชุดา    ตามัย wichuda.me@npu.ac.th 2017-06-08 09:51:07
621   ໍชัชวาล    แสงฤทธิ์ chdhort@npu.ac.th 2017-06-07 17:43:45
622   ภานุพงษ์    นพพันธ์ 0612137580@npu.ac.th 2017-06-07 13:50:47
623   มินทดา    ศรีสวัสดิ์ 0893971179@npu.ac.th 2017-06-07 13:47:43
624   อนุชา    บริบูรณ์ 0615032829@npu.ac.th 2017-06-07 13:44:01
625   ศตวรรธ    พลหาญ 60250420324@npu.ac.th 2017-06-07 13:37:11
626   phontip    prawang phontip.pra@npu.ac.th 2017-06-06 09:44:31
627   ธารารัตน์    โมทยกุล tararatn_rdi@npu.ac.th 2017-06-01 11:20:20
628   Sorat    Praweenwongwuthi dr.sorat@npu.ac.th 2017-05-22 20:28:35
629   เบญจยามาศ    พิลายนต์ benjayamas@npu.ac.th 2017-05-13 22:15:57
630   kitsada    sittida ITECH@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-05-11 10:56:15
631   ศุภรัตน์    อิงอาจ aooa.a@npu.ac.th 2017-05-09 13:32:21
632   เฉลิมพร    เด่นระมณี c_denramanee@npu.ac.th 2017-05-08 11:31:01
633   ณัฐนันท์    เที่ยงธรรม nattanan_tga@npu.ac.th 2017-05-04 14:51:51
634   ปิยมาศ    ศรีโคตร Piyamat.S@npu.ac.th 2017-05-04 09:59:03
635   สุรศักดิ์    กาสีวงศ์ 584070120251@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-05-02 20:45:19
636   น.ส.ธนสร    บุตรแก่นทราย 566010110807@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-04-27 22:42:16
637   อัษฎาพร    รัตนวิรุฬห์ adsadaporn_store@npu.ac.th 2017-04-24 11:23:43
638   WANIDA    THAPANKAEW windywanida@npu.ac.th 2017-04-19 10:20:22
639   วริศรา    ปุ๊กกระโทก warichsara@npu.ac.th 2017-04-18 09:25:47
640   Wanrujee    Yanthayeam complain@npu.ac.th 2017-04-09 14:23:56
641   นายอภิสิทธิ์    แก้วชาลุน Kaewchaloon@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-03-31 08:42:18
642   นางสาวศิริพร    พุฒเพ็ง siripron.putpeng@npu.ac.th 2017-03-28 10:08:36
643   นางสาวภาวินี    ธันยพงศ์พันธุ์ pavinee_store@npu.ac.th 2017-03-26 12:19:03
644   ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา    มหาวิทยาลัยนครพนม qanpu@npu.ac.th 2017-03-09 09:45:57
645   Orntada    Petchploy orntada.petchploy@npu.ac.th 2017-03-08 09:37:48
646   นางสาวณัฏฐ์ฎาพร    ก้อนใจจิตร natdaporn@npu.ac.th 2017-03-08 08:30:14
647   ผศ.ดร. อนิราช    มิ่งขวัญ anirach.m@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-03-05 22:45:47
648   สรพงศ์    อินธิแสง sorapong.inthisang@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-03-03 14:34:50
649   นางสาวจิราวรรณ    คำธร jirawan.aqua@npu.ac.th 2017-03-03 14:23:32
650   นางสาวอิศราภรณ์    ไวสู้ศึก aoae@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-03-02 09:09:34
651   จิตต์โสภิณ    พิเชษฐ์ลดารมณ์ chrisophin@npu.ac.th 2017-03-01 11:04:12
652   อรณิชา    เทศอ่อน Onnicha0000@npu.ac.th 2017-02-27 07:26:42
653   SURACHAI    CHANIANG surachai_ch@npu.ac.th 2017-02-23 22:24:58
654   การประชุมวิชาการนานาชาติ    มหาวิทยาลัยนครพนม icimc.gms2018@npu.ac.th 2017-02-22 10:43:13
655   สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยนครพนม conference@npu.ac.th 2017-02-21 08:45:48
656   วิชาญ    ใจสุข wichan@npu.ac.th 2017-02-17 09:00:38
657   นายศิริวัฒน์    แวงดีสอน siriwat_2514@npu.ac.th 2017-02-17 08:59:21
658   อรอนงค์    เส 563011210232@npu.ac.th 2017-02-16 06:50:10
659   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม    มหาวิทยาลัยนครพนม bcnn_conference@npu.ac.th 2017-02-14 16:17:41
660   ไพเราะ    เสาะสมบูรณ์ p.sohsomboon@npu.ac.th 2017-02-14 15:06:49
661   สุราลักษณ์    บุตรโท suraluk.liw@npu.ac.th 2017-02-14 14:55:26
662   คณธร    เกตุแย้ม kanatorn@npu.ac.th 2017-02-14 09:13:09
663   สมสมร    เรืองวรบูรณ์ somsamorn@npu.ac.th 2017-02-07 22:13:33
664   Thibhadha    Saraprang thibhadha@npu.ac.th 2017-02-07 08:43:21
665   อภัยวรรณ์    จิตมาตย์ aphaiwan-ji@npu.ac.th 2017-02-06 13:17:23
666   ก้องวิช    อักขระเสนา kongwit.akk@npu.ac.th 2017-02-03 08:10:37
667   ดร.สาวิตรี    เถาว์โท drsavitree1985@npu.ac.th 2017-01-31 14:17:35
668   ศิริรัตน์    อินทรเกษม sireeinth.npu@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-01-24 16:52:09
669   นายวัชรินทร์    ศรีวิชา pongnaeng.999@npu.ac.th 2017-01-23 14:36:36
670   พิมพิกา    วะสาร npuarchive@npu.ac.th 2017-01-21 12:08:40
671   อนุพงษ์    ศรีวิรัตน์ ิbcnn_conference2017@npu.ac.th 2017-01-20 11:39:22
672   อนุพงษ์    ศรีวิรัตน์ ิbcnn2016@npu.ac.th 2017-01-20 11:35:44
673   อนุพงษ์    ศรีวิรัตน์ bcnn2017@npu.ac.th 2017-01-20 10:04:08
674   ศศิร์นันท์    สิงห์ศิลา sasinun.s@npu.ac.th 2017-01-19 09:48:58
675   นางนวลจันทร์    เพชรนุ้ย nuanjan@npu.ac.th 2017-01-13 09:12:37
676   จารุวรรณ    เขียวน้ำชุม jaruwannpu@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-01-12 11:12:08
677   นางสาวหทัยกาญจน์    กกแก้ว hathaikk@npu.ac.th 2017-01-11 20:00:19
678   อาชวิน    ใจแก้ว ardchawin@npu.ac.th 2017-01-11 13:46:33
679   สุภา    จิรวัฒนานนท์ supajira@npu.ac.th 2017-01-11 13:29:32
680   ผกายพัชร์    เจริญพันธ์ Phagaipath@npu.ac.th 2017-01-11 13:23:53
681   จิรวรรณ    ดีประเสริฐ kamolmasratana@npu.ac.th 2017-01-11 13:22:02
682   เนตร์ศิริ    เรืองอริยภักดิ์ natesiri@npu.ac.th@npu.ac.th 2017-01-11 13:15:01
683   ศราวุธ    ราชมณี saravut_r@npu.ac.th 2017-01-11 10:40:29
684   พัทธ์วริน    อรรคศรีวรโชติ Phatwarin @npu.ac.th 2017-01-09 17:41:45
685   กาญจนา    คำวัน 583011500803@npu.ac.th 2017-01-08 19:10:45
686   รัตนา    สุวรรณทิพย์ rattana.su@npu.ac.th 2017-01-05 14:31:34
687   นางสาวเสาวรส    โพธิ์ชัยเจริญ Khongtoon_std@npu.ac.th 2017-01-05 14:16:57
688   ทิวาพร    ศิริสวัสดิ์ thiwapornsirisawat@npu.ac.th 2016-12-23 09:56:30
689   นางสุนันทา    เอ๊ฟวา sunanta@npu.ac.th 2016-12-22 17:26:12
690   ดร.ปิติณัช    ไศลบาท pitinuts@npu.ac.th 2016-12-21 13:37:31
691   นายคณิน    เชื้อดวงผุย kanincd@npu.ac.th 2016-12-21 13:33:06
692   เขมิกา    ทองเรือง khemika-25@hotmail.com@npu.ac.th 2016-12-21 13:30:05
693   นายพัฒนพงศ์    ติระ 3480300532378@npu.ac.th 2016-12-21 13:29:06
694   นายเอื้อ    มูลสิงห์ mulsing.a@npu.ac.th 2016-12-19 14:36:42
695   รศ.ดร.มนตรี    เเย้มกสิกร montree.y@npu.ac.th 2016-12-19 11:18:00
696   ผศ.ดร.พัฒนพงษ์    วันจันทึก phatthanaphong.w@npu.ac.th 2016-12-19 11:14:30
697   ผศ.ดร.สังคม    ภูมิพันธุ์ sangkom.p@npu.ac.th 2016-12-19 11:05:10
698   ดร.เชิดชัย    โพธิ์ศรี cherdchai.p@npu.ac.th 2016-12-19 11:02:43
699   ดร.เกรียงไกร    ผาสุตะ kriangkrai.p@npu.ac.th 2016-12-19 10:55:39
700   ผศ.ดร.ธราวุฒิ    บุญเหลือ tarawut.b@npu.ac.th 2016-12-19 10:50:19
701   รศ.ดร.ประวิต    เอราวรรณ์ prawit.e@npu.ac.th 2016-12-19 10:48:48
702   ทิวาพร    ศิริสวัสดิ์ Thiwaporn@npu.ac.th 2016-12-15 13:34:36
703   อาทิตย์    ศิริสวัสดิ์ artit@npu.ac.th 2016-12-15 13:23:58
704   Wissarut    Srivarom Wissarut @npu.ac.th 2016-12-13 22:33:30
705   ดร.เพ็ญศิริ    ดำรงภคภากร dumrongpakapakorn.o@npu.ac.th 2016-12-13 10:41:50
706   ดร.เพ็ญศิริ    ดำรงภคภากร dumrongpakapakorn@npu.ac.th 2016-12-13 10:23:46
707   เมธินี    ไชยคุณา metinee@npu.ac.th 2016-12-13 07:58:20
708   ดร.เพ็ญศิริ    ดำรงภคภากร dumrongpakapakorn.p@npu.ac.th 2016-12-09 09:29:49
709   Theerawat    Jantamoka kruwat007@npu.ac.th 2016-12-07 16:11:23
710   พล.อ.อ. ดร.พลานันท์    ปะจายะกฤตย์ palanunt@npu.ac.th 2016-12-07 14:33:54
711   ธัญญ์วาริน    ชูวัฒน์วรกูล thanwarin@npu.ac.th 2016-12-07 13:34:27
712   พฤทธิ์    คำศรี pharit.kamsri@npu.ac.th 2016-12-07 13:34:15
713   ปัญจวิชญ์    คำดี punpun@npu.ac.th 2016-12-06 11:52:43
714   ปัฐพี    ฤทธิธรรม 470212008@npu.ac.th 2016-12-04 07:26:29
715   SOMCHAI    WONGSA somchawon@npu.ac.th 2016-12-01 14:50:29
716   ภาณุพงษ์    ประจงค้า Phanuphong@npu.ac.th 2016-12-01 13:21:26
717   นายฉลาด    แพงดวงแก้ว chalad915@npu.ac.th 2016-11-30 11:04:09
718   นางสุมาลี    วงสิลา SUMALEE_WONG@npu.ac.th 2016-11-30 10:59:18
719   วันเฉลิม    อุปราคม vanchalerm@npu.ac.th 2016-11-30 10:55:26
720   นิธิศ    งอกวงษ์ nithid@npu.ac.th 2016-11-30 10:27:25
721   สิทธิชัย    เจริญราช Akecharone@npu.ac.th 2016-11-28 19:37:27
722   ปราณี    สุรสิทธิ์ praneesurasit@npu.ac.th 2016-11-28 14:15:23
723   กฎชกร    คำเห็น Kodchakorn888@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-11-28 04:52:58
724   อภิสิทธิ์    แก้วชาลุน Apisit@npu.ac.th 2016-11-25 14:52:24
725   วรวิช    ซามาตร 592030420299@npu.ac.th 2016-11-25 14:13:28
726   สุจิน    สุนีย์ sujin2297@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-11-24 13:13:14
727   กาญดา    สุริรมย์ kanda.suri19@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-11-24 13:01:32
728   ศุภกฤษฎิ์    ช่วยชูหนู Ch.suppakrit@npu.ac.th 2016-11-23 16:13:51
729   พงฬ์นธี    มณีกุล ptk_york@npu.ac.th 2016-11-23 14:29:27
730   ปรียาภรณ์    ตะวะนะ preeta@npu.ac.th 2016-11-22 16:13:27
731   จิรานุช    จันทะขิน bst_lady@npu.ac.th 2016-11-22 11:23:49
732   kumron    sirathanakul KUMRON-S@npu.ac.th 2016-11-18 12:54:19
733   อภิศักดิ์    แก้วไพศาล Aphisak_Kaeopisan@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-11-18 12:01:16
734   ธนัตถ์ธิดา    รามฤทธิ์ tanutteda@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-11-16 11:24:59
735   ณัฐพล    จาหรี 591130410069@npu.ac.th 2016-11-16 10:39:13
736   ชาญวิทย์    ชนะพจน์ chanwit@npu.ac.th 2016-11-14 11:39:54
737   สำเนียง    ไข่มุกข์ sn999k@npu.ac.th 2016-11-09 15:26:24
738   ฐาปกรณ์    สายสมุทร 591050410080@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-11-08 15:18:18
739   อรพรรณ    อุ่นกลม aorapan@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-11-08 10:34:32
740   อารีรัตน์    ชาญกัน arrerat.qa@npu.ac.th 2016-11-08 09:22:26
741   จิราภรณ์    เขจรศาสตร์ aon.aa@npu.ac.th 2016-11-08 08:33:52
742   สุภาพร    อ่อนธรรม ying.spp@npu.ac.th 2016-11-08 08:31:51
743   อภิสิทธิ์    สามพันธ์ tum0624785253@npu.ac.th 2016-11-07 14:31:24
744   สุณัฏฐา    สุทุม sunatth_s@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-11-04 13:39:05
745   ศิริญา    โสภา siriya@npu.ac.th 2016-11-01 16:16:44
746   ศิริญา    โสภา siriya@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-11-01 16:08:10
747   ศิริทร    คำเพชรดี Sirithon.campetdee@npu.ac.th 2016-11-01 15:42:49
748   Aphisara    Sopa aphisara_qa@npu.ac.th 2016-10-28 09:35:51
749   วิกานดา    หล้าบา jangfake7@npu.ac.th 2016-10-28 09:16:18
750   กวินทิตา    สำราญ edukob@npu.ac.th 2016-10-27 16:22:42
751   ถนอมวรรณ    ศรีวงษา bim_thanomwan@npu.ac.th 2016-10-27 15:54:48
752   นางสาวเพ็ญพิชญา    ปิดตะ tsic2016qa@npu.ac.th 2016-10-27 15:43:48
753   นายวิชญ    อภิบาลศรี qa_nkp1@npu.ac.th 2016-10-27 15:35:09
754   พิชัย    ซ้ายประท phichai.qa@npu.ac.th 2016-10-27 15:19:27
755   ธัญจิรา    ศรีกระจ่าง THANJIRA@npu.ac.th 2016-10-26 10:26:04
756   นายเอกลักษณ์    ลาภะ akaluk2528@npu.ac.th 2016-10-21 15:49:27
757   ชุติมา    จูมวงค์ 97449744@npu.ac.th 2016-10-21 15:48:56
758   จีรวรรณ    มหาละออง jeerawan_hr@npu.ac.th 2016-10-21 15:47:49
759   สรารัตน์    อุ่นเรือน SararatOunruan@npu.ac.th 2016-10-21 15:47:42
760   อภัทธนี    วงศ์ตาหล้า Aphatthanee_99@npu.ac.th 2016-10-21 15:47:39
761   อุษา    ประชากุล anprachakul@npu.ac.th 2016-10-21 15:47:38
762   jitra    mangkarakeeree tik_jitra@npu.ac.th 2016-10-21 15:47:20
763   สาวิตรี    สีดาพิมพ์ sahhwsheed@npu.ac.th 2016-10-21 15:47:05
764   ศรัณย์พร    ศรีเบ็ญจา saranporn.sr@npu.ac.th 2016-10-21 15:47:04
765   ปนัดดา    ปริปุณณะ panudda@npu.ac.th 2016-10-21 15:43:00
766   สุวิมล    แสนสุริยวงศ์ suvimon@npu.ac.th 2016-10-21 15:42:55
767   นายศักดา    ตั้งตระกูล sakda.2@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-10-21 13:38:05
768   Hong Van    Cao mayhong@npu.ac.th 2016-10-21 10:21:07
769   เตือนใจ    สิงห์สุ tuenjai.123@npu.ac.th 2016-10-21 10:03:13
770   ไชยราวุฒิ    คำหาญ chairawut0152@npu.ac.th 2016-10-20 11:11:29
771   บัญชา    ใต้ศรีโคตร Buncha@npu.ac.th 2016-10-19 22:45:46
772   wiranya    wongsrichoo wiranya@npu.ac.th 2016-10-19 11:07:52
773   suttimar    jinda suttimar@npu.ac.th 2016-10-19 11:07:05
774   นางรุ่งรัตน์    จรคำ rungrat9@npu.ac.th 2016-10-19 10:27:04
775   ทรงกช    ศรีประสาร songgot@npu.ac.th 2016-10-18 11:39:58
776   สมศักดิ์    ไขแสง somsak4444@npu.ac.th 2016-10-18 10:07:30
777   นางอฎิภรณ์    อภัยโส khopoom@npu.ac.th 2016-10-18 09:55:47
778   นายศรัณย์    กางทอง saran_mio@npu.ac.th 2016-10-18 09:37:54
779   นายณัฐพล    ศรีจักร์ E24mlt2016@npu.ac.th 2016-10-18 09:36:11
780   ไอลดา    จีนจัน ilada1907@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-10-18 09:05:56
781   chittima    Ansakulcharoen chittimaa@npu.ac.th 2016-10-18 09:05:35
782   สุจิตรา    วะดีศิริศักดิ์ sujitra.w@npu.ac.th 2016-10-18 09:04:52
783   มัลลิกา    โคมพิทยา munlika_tuk30@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-10-17 18:09:59
784   มณีวรรณ    บรรลุศิลป์ Maneewan@npu.ac.th 2016-10-17 16:11:54
785   ภัทรวงศ์    สิงห์ทอง pattarawong.sing@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-10-17 15:54:49
786   อุดมศักดิ์    เจริญทรัพย์ mraycoe@npu.ac.th 2016-10-17 15:22:41
787   ภัทรนันท์    กัญจนวิภาพร ammnoy1979@npu.ac.th 2016-10-17 14:46:22
788   หฤษฎ์    คล่องดี klongdee.harid@npu.ac.th 2016-10-17 14:12:53
789   นางสาวปราชญดา    บูรพาอธิษฐาน ped4km@npu.ac.th 2016-10-17 09:42:22
790   ปรัชพงศ์    นับถือตรง nupteotrong@npu.ac.th 2016-10-17 08:49:07
791   ์นลินี    หมู่หมื่นศรี nalinee15@npu.ac.th 2016-10-17 08:33:02
792   ณรงค์ฤทธิ์    อุปพงษ์ narong.aup@npu.ac.th 2016-10-17 08:30:29
793   ชินวร    บาลเพชร chinnaworn.b@npu.ac.th 2016-10-14 11:51:52
794   นายวีระชัย    มะโนมัย weerachai.man@npu.ac.th 2016-10-14 10:40:21
795   แสงสุรีย์    พังแดง saengsuree@npu.ac.th 2016-10-12 16:01:06
796   สุจิน    สุนีย์ sujin2297@npu.ac.th 2016-10-11 14:12:27
797   กชกร    วงค์เหง้า kotchkon13@npu.ac.th 2016-10-10 17:04:54
798   กาญดา    สุริรมย์ kanda19@npu.ac.th 2016-10-10 17:00:00
799   สนธยา    คนหาญ sontayakhonhan@npu.ac.th 2016-10-10 11:57:15
800   พัชราภรณ์    เหมะธุลิน aomamm_npu@npu.ac.th 2016-10-10 11:14:48
801   ชลาศรัย    ไชยศร chalasai@npu.ac.th 2016-10-06 08:57:34
802   วันวิสาข์    ชมศิริ wanvisa@npu.ac.th 2016-10-06 08:35:59
803   อนุตราพร    ปิยะนันท์ anuttraporn2515@npu.ac.th 2016-10-04 14:57:30
804   วารุณี    ทานา 593150210924@npu.ac.th 2016-10-04 09:58:02
805   ศราวุธ    จันไตรรัตน์ Sarawut_J@npu.ac.th 2016-09-24 10:50:01
806   สถาบันวิจัยและพัฒนา    มหาวิทยาลัยนครพนม rdinpu2016@npu.ac.th 2016-09-23 17:31:10
807   นางภาพศิลป์    ชลคีรี cholkeeree@npu.ac.th 2016-09-21 15:04:43
808   นางสาวสุธิดา    เดชทะสอน suhtida-dett@npu.ac.th 2016-09-21 14:57:27
809   นางสาวสายไหม    หมั้นทอน saimai@npu.ac.th 2016-09-21 10:53:32
810   ศ    ศรเพชร supakorn2524@npu.ac.th 2016-09-20 12:20:07
811   นัลภา    ชุมพงษ์ศักดิ์ nullapa_satit@npu.ac.th 2016-09-19 21:18:10
812   กฎชกร    คำเห็น Kh_kodchakorn888@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-09-19 20:53:56
813   ภัทรพงศ์    กุลสีดา Phattaraphong_kunseeda@npu.ac.th 2016-09-15 12:46:10
814   นายวิชญ    อภิบาลศรี qa_nkp@npu.ac.th 2016-09-10 13:15:57
815   จารุภัทร์    บุญส่ง siripat@npu.ac.th 2016-09-08 15:07:38
816   นางสาววรปภา    เทศประสิทธิ์ wora@npu.ac.th 2016-09-08 15:05:41
817   โยธิกา    กุลวงษ์ 1480600091389@npu.ac.th 2016-08-31 06:36:03
818   อัญชลี    พลอยเพ็ชร anchaleeplo@npu.ac.th 2016-08-30 12:51:25
819   อนวัทย์    ผาลี Anawat@npu.ac.th 2016-08-30 10:06:55
820   งานบริการทางวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม    บริการวิชาการ uniserv@npu.ac.th 2016-08-29 16:25:39
821   อรรถพล    ทองวิทยาพร aun@npu.ac.th 2016-08-22 13:19:30
822   ปรารถนา    พริ้มผล 582050510145@npu.ac.th 2016-08-18 09:07:59
823   ดาวสกุล    คนยัง k.daosakul@npu.ac.th 2016-08-17 16:48:13
824   เมฑาวิณี    จันบัว 582031010207@npu.ac.th 2016-08-17 15:45:09
825   จิรารักษ์    พองผลา 573010210587@npu.ac.th 2016-08-16 20:41:32
826   รศ.ดร.ชวลิต    ชูกำแพง chowwalit@npu.ac.th 2016-08-16 16:06:52
827   เบญจมาศ    วังคะฮาด benjamart_wang@npu.ac.th 2016-08-15 18:48:34
828   ยุพเรศ    โจมแพง pumuyaa@npu.ac.th 2016-08-15 09:26:00
829   นายสุรชัย    ธรรมยาฤทธิ์ surachai15@npu.ac.th 2016-08-15 08:59:04
830   ชุติมา.    วรรณพงศ์ ChutimaWan@npu.ac.th 2016-08-15 06:59:56
831   ชลินดา    คำศรีพล chalinda31@npu.ac.th 2016-08-12 06:52:38
832   ภัทรอร    ดวงมาลัย pattaraon@npu.ac.th 2016-08-11 14:39:21
833   songkran    nakbun nsongkran@npu.ac.th 2016-08-11 10:05:26
834   นายสุรชัย    ธรรมยาฤทธิ์ surachai@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-08-10 16:07:48
835   สุพรรณี    เขียวไกร supunnee.kob2559@npu.ac.th 2016-08-10 14:56:56
836   พิราพร    อุตโรกุล pira.utaro@npu.ac.th 2016-08-10 10:02:43
837   นายกาญ    ดำริสุ kandomrisu@npu.ac.th 2016-08-09 14:28:27
838   penpuk    suebsri penpuk@npu.ac.th 2016-08-05 09:28:26
839   นิยรัตน์    ชินสาร niyarat@npu.ac.th 2016-08-05 09:20:22
840   พรฑิตา    ถามะพันธ์ porntita@npu.ac.th 2016-08-04 15:29:00
841   งานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม    Uniserv@NPU NPU.Uniserv@npu.ac.th 2016-08-04 09:06:08
842  สุรนารถ  สุพรรณ azimuthotg@npu.ac.th 2016-08-03 00:00:00
843   เชาวลิต    สุขคะนนท์ choawalit@npu.ac.th 2016-08-01 22:36:34
844   thanaporn    wattananualsakul thanaporn@npu.ac.th 2016-08-01 22:33:21
845   นันทิยา    ยิ่งแก้ว Nuntiya06072539@npu.ac.th 2016-08-01 09:23:29
846   ฉัฐพร    พรหมอาจ nanomine26@npu.ac.th 2016-07-30 17:58:25
847   LLOYD    WAGNER lewagner2002@npu.ac.th 2016-07-30 17:55:08
848   ศศิพิมพ์    มหารศ saipim@npu.ac.th 2016-07-30 17:40:34
849   นางกวินทิตา    สำราญ kawin2530@npu.ac.th 2016-07-29 16:49:40
850   Rotsukhon    Kaewkraison JJ_Rotsukhon@npu.ac.th 2016-07-29 12:21:02
851   ปรมะ    แขวงเมือง mr_parama@npu.ac.th 2016-07-28 16:26:56
852   ธิดาพร    สวยสอด thidaporn1986@npu.ac.th 2016-07-25 10:25:16
853   ดร.สุวิสาข์    จรัสกมลพงศ์ suwisanae2526@npu.ac.th 2016-07-21 11:02:14
854   นายทัศพงศ์    นันทมัจฉา thassaphong@npu.ac.th 2016-07-18 11:34:54
855   SUPAMIT    TOPON Beersos0322@npu.ac.th 2016-07-15 10:32:17
856   งานบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยนครพนม ServEduNPU@npu.ac.th 2016-07-14 10:23:23
857   กัญณฐา    พงศ์พิริยะวนิช nasha283@npu.ac.th 2016-07-14 10:17:35
858   งานวิชาการคณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยนครพนม AcaEduNPU@npu.ac.th 2016-07-14 10:17:02
859   งานประกันคุณภาพการศึกษา    คณะครุศาสตร์ QAEduNPU@npu.ac.th 2016-07-14 10:13:09
860   งานวิจัยคณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยนครพนม ReEduNPU@npu.ac.th 2016-07-14 10:08:46
861   Tinnakorn    Attapaiboon 3349900815221@npu.ac.th 2016-07-14 10:08:39
862   Tinnakorn    Attapaiboon 3334990815221@npu.ac.th 2016-07-14 10:08:39
863   ผศ.ดร.ศิริดา    บุรชาติ Sirida@npu.ac.th 2016-07-14 10:06:40
864   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    คณะครุศาสตร์ EduAcademic@npu.ac.th 2016-07-14 10:02:42
865   วรรณธิภา    อุนารัตน์ wantyning@npu.ac.th 2016-07-14 09:59:33
866   Kanjanawadee    Prasittisa Kanjanawadee.pra@npu.ac.th 2016-07-14 09:57:58
867   ดร.ธนเทพ    ปะตังถาเน p_thanatep@npu.ac.th 2016-07-14 09:56:30
868   Chaveewan    Polsana pchaveewan@npu.ac.th 2016-07-14 09:52:19
869   กัลยาณี    ม่วงไทย kmuangthai@npu.ac.th 2016-07-14 09:49:42
870   นางสาวนิดาพร    อาจประจญ nida@npu.ac.th 2016-07-14 09:43:57
871   ภาวดี    พันธรักษ์ pawadee@npu.ac.th 2016-07-14 09:42:25
872   สุทธิลักษณ์    สวรรยาวิสุทธิ์ sutthiluck1987@npu.ac.th 2016-07-14 09:42:05
873   สุภาวรรณ    ฤากำลัง suteegarn@npu.ac.th 2016-07-14 09:40:49
874   ว่าที่ ร.ต.หญิงอุทัยวรรณ    ศรีอรัญญ์ Autaiwan@npu.ac.th 2016-07-14 09:34:58
875   Nanteya    Panchote ajnante@npu.ac.th 2016-07-14 09:33:30
876   สุวิมล    คำน้อย suvimon.k@npu.ac.th 2016-07-14 09:33:24
877   Kristacha    Phromraksa ohema@npu.ac.th 2016-07-13 08:47:53
878   นายราชันย์    คูรานา emmiekhurana@npu.ac.th 2016-07-12 10:45:26
879   สมยศ    สีแสนซุย 3411400743924@npu.ac.th 2016-07-11 15:20:31
880   นายอภิชาติ    สมสง่า apichat_1209@npu.ac.th 2016-07-11 14:46:59
881   รัฐวุฒิ    เจาลา Rattawut_CH@npu.ac.th 2016-07-11 14:45:06
882   สมฤทัย    ศรีวรสาร 1480300126675@npu.ac.th 2016-07-11 14:42:31
883   ชุติมา    วรรณพงศ์ chutima_w@npu.ac.th 2016-07-11 14:36:44
884   นายณัฐวุฒิ    ชัวนินี nattavut.chu@npu.ac.th 2016-07-11 14:36:04
885   นายราชันย์    คูรานา emmiekhurana@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-07-11 10:28:28
886   งานการเจ้าหน้าที่    งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการ hrnpu@npu.ac.th 2016-07-07 13:54:55
887   จิณัฐตา    สุวรรณรอ jinatta@npu.ac.th 2016-07-07 13:54:36
888   นันทวัน    นรสาร norasan05-6@npu.ac.th 2016-07-06 14:11:26
889   จิราพร    ล้ำวงษ์ Jiraporn999@npu.ac.th 2016-07-05 12:01:29
890   ณิชนันทน์    ปู่แก้ว Nitchanun pukaew@npu.ac.th 2016-07-05 11:47:38
891   Rachata    Tama rachata.tama@npu.ac.th 2016-07-04 20:45:21
892   อดิเทพชัยย์การณ์    ภาชนะวรรณ kaipachanawan@npu.ac.th 2016-07-04 13:54:50
893   จิราพร    ล้ำวงษ์ 0850014102@npu.ac.th 2016-07-04 13:40:01
894   ศุภวุฒิ    คำหาญ Es1414@npu.ac.th 2016-07-04 13:36:34
895   pakpring    polhan pakpringpolhan@npu.ac.th 2016-07-04 13:24:17
896   สำราญ    วิเศษ Wised2520@npu.ac.th 2016-07-04 13:16:45
897   พิสุทธี    ซองทอง pisutthee@npu.ac.th 2016-07-04 11:51:55
898   มลฤดี    ลิ่วเฉลิมวงศ์ monrudee@npu.ac.th 2016-07-04 11:50:33
899   ชโรฌา    กนกประจักษ์ charocha.k@npu.ac.th 2016-07-04 11:48:50
900   มุทุดา    แก่นสุวรรณ ploy1_mu@npu.ac.th 2016-07-04 11:46:57
901   มุทุดา    แก่นสุวรรณ 3460600281249@npu.ac.th 2016-07-04 11:41:56
902   ดร.เกรียงไกร    ผาสุตะ kriangkrainpu@npu.ac.th 2016-07-04 11:10:08
903   นายิกา    สมร nayika@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-07-04 10:02:06
904   pawadee    pantharak pawadee2016@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-07-04 09:56:04
905   ณัฐกฤตา    ศรีเมือง natkritta@npu.ac.th 2016-07-04 09:55:32
906   วัฒนพงษ์    คงสืบเสาะ Wattha.k@npu.ac.th 2016-07-04 09:53:38
907   อธิราชย์    นันขันตี nankhantee.a@npu.ac.th 2016-07-04 09:52:43
908   ทินวุฒิ    วงศิลา Thinnavut@npu.ac.th 2016-07-04 09:49:12
909   นุชนาถ    บัวสุดตา nudchanard.bua@npu.ac.th 2016-07-04 09:38:38
910   ทิฆัมพร    สิงโตมาศ Thikumphorn@npu.ac.th 2016-07-04 09:37:43
911   อรภิยา    มณีกานนท์ ornpiya.m@npu.ac.th 2016-07-04 09:36:51
912   ศิริวัฒน์    วงศ์อุดมศิลป์ siriwat.w@npu.ac.th 2016-06-28 15:40:17
913   ภาพศิลป์    ชลคีรี parbsilp@npu.ac.th 2016-06-27 16:12:15
914   เจษฎา    ไชยตา jassada.chaiyata@npu.ac.th 2016-06-23 16:10:11
915   ธัญญาวดี    ปินะกาโน Thanyawadee.pi@npu.ac.th 2016-06-23 10:31:22
916   ธัญญาวดี    ปินะกาโน Thanyawadee@npu.ac.th 2016-06-23 09:58:13
917   เสาวคนธ์    เหมวงษ์ saowakon@npu.ac.th 2016-06-21 09:32:17
918   จิตติมา    ทิสุวรรณ thisuwan@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-06-17 14:05:23
919   รุ่งสุริยา    นนทะขันธ์ rungsuriya@npu.ac.th 2016-06-16 10:56:15
920   นัลภา    ชุมพงษ์ศักดิ์ nullapa@npu.ac.th 2016-06-16 10:52:48
921   พสธร    ปุระเทพ pasatorn@npu.ac.th 2016-06-16 10:52:31
922   ณะทนัน    นันทพฤกษา natanan@npu.ac.th 2016-06-16 10:50:38
923   ศุภวุฒิ    คำหาญ Passerbyes@npu.ac.th 2016-06-16 09:57:17
924   พรจิต    สอนสีดา pronjit@npu.ac.th 2016-06-15 22:13:42
925   สุประวีณ์    คงธนชโย suprawee_bcnn@npu.ac.th 2016-06-15 11:44:12
926   อภิรดี    แข้โส aphiradi.ks@npu.ac.th 2016-06-15 11:27:59
927   นางสาวนิสากร    ศรีธัญรัตน์ nisakorn.s@npu.ac.th 2016-06-15 11:24:53
928   นิฤมล    หิรัญวิจิตรภรณ์ nirumol@npu.ac.th 2016-06-15 11:21:04
929   สุภธิดา    สุกใส supathida@npu.ac.th 2016-06-15 11:20:19
930   วิรพล    แก้วดี 0821184785@npu.ac.th 2016-06-13 08:57:42
931   ราชันย์    อ่อนครบุรี rachun@npu.ac.th 2016-06-08 07:40:46
932   เศรษฐศักดิ์    ขวัญเพชร settasuk100@npu.ac.th 2016-06-07 15:26:45
933   นายภากรณ์    ดาสี Pagorndarsee@npu.ac.th 2016-06-05 11:16:53
934   นายพูลสวัสดิ์    โคตพรหม phunsawattechno@npu.ac.th 2016-06-03 20:51:23
935   นายศราวุธ    จันไตรรัตน์ Sarawut Juntrairat@npu.ac.th 2016-06-03 20:37:37
936   นอวรัตน์    ราชสาลี Norwrat_bp@npu.ac.th 2016-06-03 15:36:28
937   มลฤดี    ลิ่วเฉลิมวงศ์ monmiewliw@npu.ac.th 2016-06-03 15:29:18
938   สมชัย    วะชุม somchai@npu.ac.th 2016-06-03 15:25:34
939   วัชรวิชญ์    ดาวสว่าง wacharawish.d@npu.ac.th 2016-06-03 15:23:32
940   เกียรติพงษ์    อ่อนบัตร Keaittipong@npu.ac.th 2016-06-03 15:22:59
941   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์    มังคละคีรี nutcharat@npu.ac.th 2016-06-03 14:45:52
942   ประสพสุข    สร้อยทอง Prasubsuk@npu.ac.th 2016-06-03 10:32:39
943   สุพัตรา    หงสามนุษย์ SUPATTRA@npu.ac.th 2016-06-02 10:09:21
944   ปรมะ    แขวงเมือง PARAMA@npu.ac.th 2016-06-02 10:05:49
945   Umapron    Jansopha umaporn.j@npu.ac.th 2016-05-19 10:20:39
946   อภัทธนี    วงศ์ตาหล้า Aphatthanee@npu.ac.th 2016-05-17 09:32:52
947   นางสาวอรปวีณ์    บัวชู ornpawee@npu.ac.th 2016-05-17 08:54:32
948   อมรรัตน์    แสงใสแก้ว a_sangsaikaew@npu.ac.th 2016-05-12 11:19:03
949   นายศิวกรณ์    ตั้งสกุล sivakorn_tk@npu.ac.th 2016-05-10 10:07:27
950   นายพัชรพงษ์    ภูเบศรพีรวัส tompatcharapong@npu.ac.th 2016-05-10 10:05:05
951   นายศตวรรษ    ศรีอินทร์ ssriin@npu.ac.th 2016-05-10 09:51:55
952   ดร.วโรทัย    สิริเศรณี drwarothai@npu.ac.th 2016-05-10 09:16:08
953   นายบุญเลิศ    โพธิ์ขำ boonlert@npu.ac.th 2016-04-19 13:14:41
954   สิทธิพงศ์    อินทรายุทธ sitthipong@npu.ac.th 2016-04-01 15:20:18
955   นายสิทธิพงศ์    อินทรายุทธ sit@npu.ac.th@npu.ac.th 2016-04-01 15:18:08
956   พอนเทพ    สินชัย swagkash@npu.ac.th 2016-03-31 18:46:27
957   ตรี    วาทกิจ treevatakit@npu.ac.th 2016-03-15 15:25:17
958   สิทธิพร    สิทธิพิสัย 583020111378@npu.ac.th 2016-03-11 10:04:16
959   พิมพ์ธิดา    อารีรักษ์ phimthidaarree@npu.ac.th 2016-03-08 21:03:00
960   สุรเชษฐ์    สมตัว surachestha@npu.ac.th 2016-02-06 20:17:43
961   พิมพ์ธิดา    อารีรักษ์ phimthida_got7@npu.ac.th 2016-02-06 12:38:08
962   นางสาวศิริวรรณ    เกาแกกูล Siriwank@npu.ac.th 2016-01-28 15:53:27
963   ปทุมวรรณ    กิมาลี patumwan@npu.ac.th 2016-01-27 10:14:06
964   อ้อมทิพย์    มาลีลัย aomthip_k@npu.ac.th 2016-01-25 14:36:01
965   ปริศนา    วีระวงศ์ po14@npu.ac.th 2016-01-19 08:55:04
966   นายปรัชญา    พนมอุปถัม๓์ pratya@npu.ac.th 2016-01-18 15:57:57
967   สุริวิภา    พลทะนี natty.Phonthanee0312@npu.ac.th 2016-01-17 12:32:23
968   ทรงเดช    ท่าเข bo_songdat10@npu.ac.th 2015-08-31 10:27:15
969   นางสาวธารทิพย์    ลมอ่อน thanthip@npu.ac.th 2015-08-31 10:12:39
970   อรอนงค์    วะนาคำ 573011310667_c3@npu.ac.th 2015-08-31 09:23:19
971   จิรวัฒน์    ธาตุวงค์ jirawat@npu.ac.th 2015-08-31 08:30:11
972   จิรนันท์    พรมจันทะ 563011310833_c3@npu.ac.th 2015-08-31 04:43:03
973   โกวิท    ยอดมงคล kowit1@npu.ac.th 2015-08-30 21:57:14
974   พงษ์นรินทร์    ไชยนาม phongnarin@npu.ac.th 2015-08-30 14:22:18
975   ละม่อม    ศิริสวัสดิ์ 566010111078@npu.ac.th 2015-08-29 16:45:55
976   ปวีรา    เกลี้ยงมี 573011210651n@npu.ac.th 2015-08-29 12:58:05
977   นางสาวทักษิณา    สุวรรณไตร 573011310857_c3@npu.ac.th 2015-08-28 21:41:08
978   นางสาวปวีณา    วงค์ราช 573011311004_c3@npu.ac.th 2015-08-28 21:33:16
979   กรานต์ธิมา    คำเห็น 573011310097_C1@npu.ac.th 2015-08-28 21:31:03
980   วันชัย    ศรีสงคราม 574030110153@npu.ac.th 2015-08-28 21:04:42
981   นางสาวปรียาวรรณ    วังเมา bumbim.0469@npu.ac.th 2015-08-28 18:15:36
982   นางสาวธิราวรรณ    ฤทธิ์ประดิษฐ์ 573011310568_C2@npu.ac.th 2015-08-28 17:01:07
983   ณัฐวุฒิ    สุริวรรณ์ nuttawutsuri@npu.ac.th 2015-08-28 16:41:24
984   โสรญา    วงค์ธานี sorayawongthanee0085@npu.ac.th 2015-08-28 16:24:50
985   จิรยุทธ    ปิตะแสง Pooloso12@npu.ac.th 2015-08-28 15:56:43
986   จุรีรัตน์    แก้วบัวปัด 573011310642_C3@npu.ac.th 2015-08-28 12:43:30
987   ธัญญารัตน์    รื่นเทียน 573011310733_c3@npu.ac.th 2015-08-28 12:39:13
988   สายวารีย์    เคนคม saiwaree2538@npu.ac.th 2015-08-28 12:30:42
989   เมขลา    พลประเสริฐสุข mekkhala16@npu.ac.th 2015-08-28 10:17:11
990   ธีรวิทย์    บุตรประโคน teerawit727@npu.ac.th 2015-08-28 10:02:53
991   จริยา    เกษบึงกาฬ 573011310444_c2@npu.ac.th 2015-08-28 09:48:41
992   กนกวรรณ    แก้วพุด 573011310329_c2@npu.ac.th 2015-08-28 09:46:06
993   ทวีศักดิ์    ขันอ่อน 573011310535_c2@npu.ac.th 2015-08-28 09:44:00
994   อภิญญา    นาโควงค์ 573011310543_c2@npu.ac.th 2015-08-28 09:35:03
995   นายกฤตพล    ชนะเคน kittaponchanaken@npu.ac.th 2015-08-28 09:34:37
996   วิชุดา    จันสำรวม 573011310519_c2@npu.ac.th 2015-08-28 09:33:55
997   อังคณา    คำศรี 573011310592_c2@npu.ac.th 2015-08-28 09:33:37
998   ชไมพร    พรหมเมือง 573011310584_c2@npu.ac.th 2015-08-28 09:33:03
999   นางสาวสไบพร    สุวรรณศรี 573011310147_c1@npu.ac.th 2015-08-28 09:32:48
1000   อังคณา    คำศรี 573011310592_c2@npu.ac.th 2015-08-28 09:31:24
1001   เสลภู    สมรฤทธิ์ 573011310311_C2@npu.ac.th 2015-08-28 09:31:21
1002   นางสาวสุรัสวดี    เรืองฤทธิ์ 573011310576_c2@npu.ac.th 2015-08-28 09:31:12
1003   นายปรีชนันท์    วรรณศรี preechanun.pw@npu.ac.th 2015-08-28 09:27:17
1004   นายปรีชนันท์    วรรณศรี preechanun.pw@npu.ac.th 2015-08-28 09:25:45
1005   นางสาวบุษพัชร์    ผึ่งผล 573011310212_C1@npu.ac.th 2015-08-28 09:22:18
1006   นครินทร์    กิติศรีวรพันธุ์ 563011310650_c2@npu.ac.th 2015-08-28 08:00:51
1007   นางสาววรางคณา    พิมพา 573011310410_c2@npu.ac.th 2015-08-28 07:32:13
1008   สุธิดา    แวงอุ้ย 573011310022_c1@npu.ac.th 2015-08-28 02:00:50
1009   กฤษณะ    เข็มมา 573011310287_c1@npu.ac.th 2015-08-28 01:14:25
1010   ธัญญลักษณ์    เข็มลา miu011@npu.ac.th 2015-08-28 00:57:33
1011   ธัญญาภรณ์    แสงคำ 573011310972_c3@npu.ac.th 2015-08-28 00:48:42
1012   กิตติทัต    ประศรี 573011310469_c2@npu.ac.th 2015-08-28 00:46:43
1013   รังสรรค์    จู่มา 573011310485_c2@npu.ac.th 2015-08-28 00:37:21
1014   ณัฐกานต์    กาบุตร 573011310527_c2@npu.ac.th 2015-08-28 00:34:48
1015   นางสาวสุวนันท์    พรมทา 573011310188_c1@npu.ac.th 2015-08-28 00:29:42
1016   ณัฐกานต์    กาบุตร 573011310527_c2@npu.ac.th 2015-08-28 00:29:20
1017   ปกรณ์ภัฒน์    ศรีฉ่ำพันธ์ุ 573011310451_C2@npu.ac.th@npu.ac.th 2015-08-28 00:27:20
1018   อโนทัย    ทองคำ 573011311012_c3@npu.ac.th 2015-08-28 00:27:09
1019   นายอนุชิต    ธิมา 573011310501_c2@npu.ac.th 2015-08-28 00:26:45
1020   นายวัชรพล    ธรรมวงค์ 573011310279_c1@npu.ac.th@npu.ac.th 2015-08-28 00:25:53
1021   พัชรียา    ตาสว่าง 563011310585@npu.ac.th 2015-08-28 00:25:25
1022   นางสาวสุวนันท์    พรมทา suwanan@npu.ac.th 2015-08-28 00:23:14
1023   สิทธิพร    กรไธสง 573011310162_c1@npu.ac.th@npu.ac.th 2015-08-28 00:20:16
1024   นางสาวธารตี    พาลี Pan@npu.ac.th 2015-08-27 20:50:26
1025   กิตติธัช    สนมศรี kittithatch.13@npu.ac.th 2015-08-27 20:13:20
1026   ปุณณภพ    บริบูรณ์ pongpunnapop@npu.ac.th 2015-08-27 20:02:19
1027   อนุสรณ์    แสนยอดคำ vancouver1994@npu.ac.th 2015-08-27 19:50:07
1028   จิระพร    อุทิน 573011210792@npu.ac.th 2015-08-27 17:45:00
1029   ศาสตรา    เทพวงษา u_game3185@npu.ac.th 2015-08-27 16:44:01
1030   กิจจาพร    เชื้อดวงผุย 573011210438@npu.ac.th 2015-08-27 15:59:55
1031   สุรีมาศ    พุ่มอิ่ม Sureemat@npu.ac.th 2015-08-27 15:49:33
1032   เฉลิมเกียรติ    จันทร์ภิรมย์ chaloemkiat@npu.ac.th 2015-08-27 12:31:04
1033   นางสาวปรียาวรรณ    วังเมา preeyawan0469@npu.ac.th 2015-08-27 11:30:35
1034   จารุพร    รูปคม Charuphon@npu.ac.th 2015-08-27 11:27:08
1035   เจนกนก    พิมสอน pimson.1995@npu.ac.th 2015-08-27 11:24:50
1036   นราธรณ์    โมธรรม narathorn.lipta@npu.ac.th 2015-08-27 11:23:32
1037   นางสาวธารตี    พาลี Ppantharatee@npu.ac.th 2015-08-27 11:22:07
1038   จริญญา    คำด่อน jarinya@npu.ac.th 2015-08-27 11:12:49
1039   รฐปกรณ์    เพ็งอินทร์ dear_ratapakorn0398@npu.ac.th 2015-08-27 10:50:05
1040   กมลชนก    นักร้อง kamonchanok@npu.ac.th 2015-08-27 10:41:10
1041   ปิยะพร    สีพาสาร 573011010556@npu.ac.th 2015-08-27 10:09:49
1042   พลอยไพลิน    สิงห์กัน 573011210776@npu.ac.th 2015-08-27 09:42:58
1043   เมขลา    พลประเสริฐสุข mekkhala@npu.ac.th 2015-08-27 00:10:15
1044   พลอยไพลิน    สิงห์กัน ploypilin1112@npu.ac.th 2015-08-26 18:12:46
1045   ธนพล    สุทธิพล Thana_pol@npu.ac.th 2015-08-26 17:33:32
1046   อนุสรณ์    แสนยอดคำ vancouver_1994@npu.ac.th 2015-08-26 16:16:41
1047   กนกวรรณ    เหวชัยภูมิ mo meen866@npu.ac.th 2015-08-26 12:09:45
1048   ศุทธินี    อ่องแจ่ม pooh08092538@npu.ac.th 2015-08-26 11:59:48
1049   ปวีรา    เกลี้ยงมี 573011210651@npu.ac.th 2015-08-26 11:50:41
1050   ปวีรา    เกลี้ยงมี nd2039@npu.ac.th 2015-08-26 11:41:02
1051   ชัชพงศ์    ไพรัช chatchaphong0820@npu.ac.th 2015-08-26 11:36:46
1052   วรรณวิภา    ใจหาญ wanwipa@npu.ac.th@npu.ac.th 2015-08-26 10:53:31
1053   ปิยะธิดา    สุมินทนะ s.piyatida@npu.ac.th 2015-08-25 23:31:08
1054   ณัฐชนก    อินราช natchanok_opor@npu.ac.th 2015-08-25 21:38:38
1055   Chatchaphong    Phirat chatchaphong22@npu.ac.th 2015-08-25 20:22:23
1056   กนกวรรณ    เหวชัยภูมิ meen_866@npu.ac.th 2015-08-25 20:08:54
1057   ปิยะภรณ์    ศรีแก่น piyaporn@npu.ac.th 2015-08-25 14:35:44
1058   ศุภกร    บุรีขันธ์ supakorn@npu.ac.th 2015-08-25 14:30:56
1059   นางสาวพรชิตา    ดีวงษ์ pornchita@npu.ac.th 2015-08-25 14:28:45
1060   กรกนก    นนทะวงษา 573070210766@npu.ac.th 2015-08-25 14:19:38
1061   จริยา    เสนจันตะ 573011010051@npu.ac.th 2015-08-25 13:27:33
1062   ปวีรา    เกลี้ยงมี 20@npu.ac.th 2015-08-24 22:48:15
1063   ขจรพงษ์    ร่วมแก้ว ter_somo@npu.ac.th 2015-08-24 19:27:20
1064   มัลลิกา    ไชยบิน 573011210404@npu.ac.th 2015-08-24 18:59:01
1065   ศิริวกุลธิ์    ทองสิงห์ 573011600588@npu.ac.th 2015-08-24 16:52:40
1066   อภิวัจน์    ไชยคำ golfapiwat@npu.ac.th 2015-08-24 14:50:32
1067   ทักษ์ดนัย    แสนลัง kok_saenlang@npu.ac.th 2015-08-24 14:38:35
1068   ธารตี    พาลี Ppanphalee@npu.ac.th 2015-08-24 14:24:40
1069   เฉลิมเกียรติ    จันทร์ภิรมย์ 573011210677@npu.ac.th 2015-08-24 14:16:26
1070   น.ส.ศุทธินี    อ่องแจ่ม p00hjungp@npu.ac.th 2015-08-24 13:56:06
1071   วริญญา    พลหาราช warinya_yy@npu.ac.th 2015-08-24 10:10:35
1072   วริญญา    พลหาราช 573011010879@npu.ac.th 2015-08-24 10:08:21
1073   เอกอภิสิทธิ์    เอกมาตร jameak25@npu.ac.th 2015-08-24 09:56:11
1074   ธีรวิทย์    บุตรประโคน Jojo7275@npu.ac.th 2015-08-24 09:47:28
1075   พิพัฒน์    กัณหาวาปี pipat_ganhawapee@npu.ac.th 2015-08-24 09:46:28
1076   นุชนาฎ    หมอกไส 573011210156@npu.ac.th 2015-08-23 17:14:01
1077   ศิริวิไล    เสือเดช sirivilainew@npu.ac.th 2015-08-23 12:48:12
1078   ศิริพร    อินทิสิทธิ์ sirisine@npu.ac.th 2015-08-23 12:45:31
1079   ปราณี    นิตยะ pranee@npu.ac.th 2015-08-23 12:42:45
1080   ทัดดาว    ไชยสาร taddao146@npu.ac.th 2015-08-23 12:41:46
1081   สุธานิจ    แสงหมื่น Suthanit@npu.ac.th 2015-08-23 12:40:25
1082   ภาวิณี    สุพลแสง pavinee@npu.ac.th 2015-08-23 12:38:10
1083   ประนอม    เกษมสินธุ์ porkasemsin@npu.ac.th 2015-08-23 12:29:26
1084   วรรษกานด์    ลุนาวัน 5730106107940@npu.ac.th 2015-08-22 23:52:16
1085   ชวรักษ์    มีฤทธิ์ Chavarak_meerit@npu.ac.th 2015-08-22 23:23:37
1086   บิลลี่    อาโคตรมี 573070210691@npu.ac.th 2015-08-21 23:31:53
1087   จีระศักดิ์    คำแหล้ jeerasak@npu.ac.th 2015-08-21 22:27:39
1088   ฑิตยา    อ่ำคุ้ม ThitayaAmkum@npu.ac.th 2015-08-21 17:18:26
1089   นายธานี    ทุมประเสน thanee@npu.ac.th 2015-08-21 10:33:47
1090   รัชนี    เพ็งพิทักษ์ Non2810@npu.ac.th 2015-08-20 22:59:32
1091   อรพิณ    อินทร์ช้าง 573070210543@npu.ac.th 2015-08-20 21:16:56
1092   ภานุมาศ    ท้าวนาง Panumas13@npu.ac.th 2015-08-20 19:10:02
1093   chawarin    bongbut com22939@npu.ac.th 2015-08-20 17:17:08
1094   junjira    seekalang junjira_2532@npu.ac.th 2015-08-20 16:08:11
1095   กาญจนศิริ    แก้วทอง june_kanchanasiri@npu.ac.th 2015-08-20 13:29:32
1096   ชนกพร    จักรชุม Chnokphon@npu.ac.th 2015-08-20 13:24:34
1097   นันทวัฒน์    ศรีนอ dreamsrinor@npu.ac.th 2015-08-20 11:58:53
1098   เบญจพร    ใจเย็น Benja_pon@npu.ac.th 2015-08-19 18:40:38
1099   วรรณวิภา    ใจหาญ Wanwipa@npu.ac.th 2015-08-19 13:05:00
1100   ปริยาภัทร    อ่อนตา phariyapat@npu.ac.th 2015-08-19 10:20:02
1101   ปริยาภัทร    อ่อนตา phariyapat@npu.ac.th@npu.ac.th 2015-08-19 10:16:02
1102   พัชร    ผมหอม ploi-patchari@npu.ac.th 2015-08-19 00:53:38
1103   ธนัฐชา    บุริภา thanatcha14@npu.ac.th 2015-08-18 23:07:11
1104   ต้องใจ    ศักดิ์เคดา tj_suk@npu.ac.th 2015-08-18 22:21:32
1105   นางสาวชนันท์กานต์    รามางกูร chanunkant@npu.ac.th 2015-08-18 15:17:55
1106   กนิษฐา    สมศรีษะ 573070210493@npu.ac.th 2015-08-18 14:55:18
1107   ดวงจิตร    หลวงศรี 573070210485@npu.ac.th 2015-08-18 14:48:37
1108   วรนุช    ปังอุทา woranoot@npu.ac.th 2015-08-18 14:28:57
1109   พัชรนันท์    ศรีคำ 573070210477@npu.ac.th 2015-08-18 14:12:23
1110   กนกวรรณ    จันทร์หอม 573070210402@npu.ac.th 2015-08-18 14:00:34
1111   กมลชนก    นักร้อง 573070210709@npu.ac.th 2015-08-18 13:50:28
1112   สุภิญญา    สุริยนต์ 573070210592@npu.ac.th 2015-08-18 12:33:49
1113   สุชาดา    เชื้อคำฮด 573070510124@npu.ac.th 2015-08-18 08:25:51
1114   ภาวิณี    ทองศรี phawinee@npu.ac.th 2015-08-18 08:16:24
1115   นางรัชฎาวรรณ    ครโสภา oiweaouea@npu.ac.th 2015-08-17 23:23:40
1116   มุจรินทร์    มาบุญ mujarinly@npu.ac.th 2015-08-17 23:02:48
1117   มุจรินทร์    มาบุญ มุจรินทร์@npu.ac.th 2015-08-17 22:48:37
1118   นางสาวปรียาวรรณ    วังเมา 573070210469@npu.ac.th 2015-08-17 21:29:07
1119   วรีรัตน์    หานาม wareerat367@npu.ac.th 2015-08-17 21:06:04
1120   สุวิมล    สุวรรณมาโจ suwimon@npu.ac.th 2015-08-17 16:34:08
1121   สุวิมล    สุวรรณมาโจ สุวิมล สวรรณมาโจ@npu.ac.th 2015-08-17 16:31:07
1122   ฉลองชัย    บรรเทาโฮม chalongchai141@npu.ac.th 2015-08-17 13:20:42
1123   จณิสตา    สีกาลัง 573070210642@npu.ac.th 2015-08-16 23:19:44
1124   พีระพัฒน์    นาเวียง peerapat@npu.ac.th 2015-08-16 23:04:01
1125   อรัญญา    ปาวะโก nan@npu.ac.th 2015-08-16 21:13:00
1126   ปิยะภรณ์    ศรีแก่น 573070210436@npu.ac.th 2015-08-16 20:20:25
1127   ศิริวรรณ    คำหอม 573070210584@npu.ac.th 2015-08-16 18:45:25
1128   ธิดารัตน์    กุลพันธ์ tidarat02@npu.ac.th 2015-08-16 16:08:28
1129   วรรษกานด์    ลุนาวัน 573010610794@npu.ac.th 2015-08-15 18:10:23
1130   นางสาววิภาวรรณ    แสนสามารถ 573010610869@npu.ac.th 2015-08-15 16:42:25
1131   ธนุตม์    ร่างน้อย hokangea4@npu.ac.th 2015-08-15 16:32:41
1132   แพรวพรรณ    วิลาวัน 573010610877@npu.ac.th 2015-08-15 16:04:35
1133   นางสาวธัญชนก    ขันทะชา 573010610760@npu.ac.th 2015-08-15 15:23:00
1134   ปิยะธิดา    สุมินทนะ palm.sumintana@npu.ac.th 2015-08-14 23:38:23
1135   กานต์ระวี    วงศ์เข็มมา 566010110682@npu.ac.th 2015-08-14 23:34:35
1136   กานต์ระวี    วงศ์เข็มมา kan11nsp@Gmail.com@npu.ac.th 2015-08-14 23:25:50
1137   นางสาวอรติมา    บุญก้อน orntima779@npu.ac.th 2015-08-14 21:33:43
1138   อัญญารัตน์    โคตรพรม 573070210774@npu.ac.th 2015-08-14 19:26:31
1139   จิริยา    น้อยมะลิวัน 573010610968@npu.ac.th 2015-08-14 14:32:59
1140   นางสาวพรชิตา    ดีวงษ์ 573070210667@npu.ac.th 2015-08-14 12:29:41
1141   ชลวิทย์    สุธา 574030110237@npu.ac.th 2015-08-14 12:07:48
1142   อัจฉรา    ป้องหลักคำ 573011600463@npu.ac.th 2015-08-14 10:27:57
1143   นางสาวรัตติกร    พยอม 573010610745@npu.ac.th 2015-08-14 09:58:05
1144   นางสาวมยุริญ    บุษมงคล 573070210428@npu.ac.th 2015-08-14 08:56:12
1145   นางสาว อัจฉรา    จันดา atchara@npu.ac.th 2015-08-14 00:10:15
1146   นางสาว อัจฉรา    จันดา 573010610810@npu.ac.th 2015-08-14 00:08:41
1147   นางสาวเจนกนก    พิมสอน 573070210758@npu.ac.th 2015-08-14 00:01:38
1148   กัญญารัตน์    แก้วมะ 573010610695@npu.ac.th 2015-08-13 23:08:57
1149   ไพจิตรา    สุวรรณชาติ 573010610612@npu.ac.th 2015-08-13 23:01:07
1150   อรศิริ    ศรีบุรินทร์ Filmonsiri@npu.ac.th 2015-08-13 22:55:50
1151   นางสาว ลลิดา    เครือเนตร kwangnoyza@npu.ac.th 2015-08-13 22:44:14
1152   พาจนา    จันทะฝ่าย 573010610703@npu.ac.th 2015-08-13 22:43:35
1153   นางสาว ลลิดา    เครือเนตร 573010610638@npu.ac.th 2015-08-13 22:42:56
1154   นางสาวศุภกร    บุรีขันธ์ 573070210675@npu.ac.th 2015-08-13 22:23:45
1155   นางสาวนภาพร    วงษ์เสือ naphaporn.wongsuea@npu.ac.th 2015-08-13 21:58:03
1156   อภิญญา    เย็นวัฒนา apinya0861@npu.ac.th 2015-08-13 21:54:03
1157   นางสาวปาริชาติ    ตรีภพ 573070210386@npu.ac.th 2015-08-13 21:52:38
1158   วรีรัตน์    หานาม praew3675@npu.ac.th 2015-08-13 21:11:10
1159   สุดารัตน์    เบ้าสิงห์ 573070210618@npu.ac.th 2015-08-13 20:58:14
1160   Apiwan    Sukana apiwan.mika@npu.ac.th 2015-08-13 20:56:29
1161   สุดารัตน์    เบ้าสิงห์ noot02072538@npu.ac.th 2015-08-13 20:55:16
1162   พรรณรายณ์    ลาลัย phannarai.123@npu.ac.th 2015-08-13 20:45:42
1163   พรรณรายณ์    ลาลัย zai.123@npu.ac.th 2015-08-13 20:42:01
1164   วารุณี    สุระทอน 573010610679@npu.ac.th 2015-08-13 20:04:46
1165   อรอุมา    แสนเสร็จ 573070210576@npu.ac.th 2015-08-13 19:22:34
1166   อัคราวุธ    ดีโคตร 574030110187@npu.ac.th 2015-08-13 18:39:04
1167   อัคราวุธ    ดีโคตร 50436785071169461@npu.ac.th 2015-08-13 18:37:05
1168   สาวิตรี    ทวีพรประเสริฐ NTsawitree@npu.ac.th 2015-08-13 17:51:58
1169   กนกพร    พลธิราช 573010610943@npu.ac.th 2015-08-13 17:35:30
1170   ทักษ์ดนัย    แสนลัง 573011010705@npu.ac.th 2015-08-13 17:19:09
1171   ณัฐชา    ผลจันทร์ 573010610653@npu.ac.th 2015-08-13 17:11:28
1172   อรัญญา    ปาวะโก Aranya@npu.ac.th 2015-08-13 17:01:29
1173   อนุวัฒน์    พันธุ์แพง Anuwat_ta@npu.ac.th 2015-08-13 16:46:27
1174   นายสุรชัย    คำหาญ surachai0614@npu.ac.th 2015-08-13 16:23:09
1175   ศตวรรษ    บัวสาย Sattawat0929@npu.ac.th 2015-08-13 16:16:30
1176   นางสาวอมรรัตน์    ประถมภาส 573010610687@npu.ac.th 2015-08-13 15:57:53
1177   วีระพัฒ    ศรีมาชัย golf7812@npu.ac.th 2015-08-13 15:51:35
1178   สิริยากร    คำประเทือง 573010610729@npu.ac.th 2015-08-13 15:27:11
1179   จินตรา    สุจริต 573010610836@npu.ac.th 2015-08-13 15:23:23
1180   พุทธธิดา    สุวอ 573010610927@npu.ac.th 2015-08-13 15:19:49
1181   นางสาวพุทธธิดา    สุวอ phutthida@npu.ac.th 2015-08-13 15:15:46
1182   ณัฐฐินันท์    เข็มปัญญา nattinan@npu.ac.th 2015-08-13 15:15:32
1183   มธุรส    โพธิ์หล้า 573010610778@npu.ac.th 2015-08-13 15:12:30
1184   ยุภารัตน์    หันตุลา 573010610786@npu.ac.th 2015-08-13 15:06:09
1185   วราพร    แสงนนท์ waraporn.nanziii@npu.ac.th 2015-08-13 15:02:57
1186   นางสาว ชุติมา    ดอบุตร 573010610919@npu.ac.th 2015-08-13 15:02:07
1187   นางสาวจิราพร    อังคะณา 573010610737@npu.ac.th 2015-08-13 14:58:50
1188   นาย ธวัชชัย    โสมี Thawatchai@npu.ac.th 2015-08-13 14:56:08
1189   วุฒิพงษ์    เจริญคุณ 574030110013@npu.ac.th 2015-08-13 14:55:25
1190   ศิริวัฒน์    คำคง 574030110120@npu.ac.th 2015-08-13 14:49:27
1191   จารุวรรณ    เย็นวัฒนา 573010610935@npu.ac.th 2015-08-13 14:49:21
1192   เกริกฤทธิ์    หินเทา 574030110096@npu.ac.th 2015-08-13 14:49:02
1193   จตุรงค์    พันรักษา 574030110245@npu.ac.th 2015-08-13 14:45:28
1194   กนกนาฏ    จันปุ่ม mayrii573010610828@npu.ac.th 2015-08-13 14:45:22
1195   วิษณุ    ชาริบุญ 574030110047@npu.ac.th 2015-08-13 14:45:21
1196   ภานุพงศ์    ไชยนิต 574030110211@npu.ac.th 2015-08-13 14:45:07
1197   นาย พนาชัย    เกี้ยวลำพัน 574030420400@npu.ac.th 2015-08-13 14:45:05
1198   มนัส    พรมษา promsa99@npu.ac.th 2015-08-13 14:45:00
1199   ญาสุมิญญ์    คำมณี 573010610901@npu.ac.th 2015-08-13 14:44:50
1200   ปิยธิดา    โคตะมา 573070510157@npu.ac.th 2015-08-13 14:44:50
1201   นางสาว รุจีประภา    จำเริญเศษ 573070210501@npu.ac.th 2015-08-13 14:44:48
1202   นางสาวปรางค์วลัย    ธรรมชาติ prangwalai@npu.ac.th 2015-08-13 14:43:50
1203   วัชรกร    หนองโทน arm_@npu.ac.th 2015-08-13 14:43:49
1204   ธเนศ    นนทะวงศรี 574030110203@npu.ac.th 2015-08-13 14:43:42
1205   กนกนาฏ    จันปุ่ม 573010610828@npu.ac.th 2015-08-13 14:43:03
1206   สุรชัย    คำแหล้ surachai@npu.ac.th 2015-08-13 14:43:00
1207   ธวัชชัย    โสมี 574030110039@npu.ac.th 2015-08-13 14:42:57
1208   ศิริลักษณ์    คำมณี 573010610711@npu.ac.th 2015-08-13 14:42:34
1209   อภิชิต    ดอนประทุม manlnw4822@npu.ac.th 2015-08-13 14:42:32
1210   ปาฏิมา    จาดเจริญ 573070210733@npu.ac.th 2015-08-13 14:42:15
1211   นางสาวสุดารัตน์    เบ้าสิงห์ Noot.5730702@npu.ac.th 2015-08-13 14:41:33
1212   รมิตา    ลาสา 573070510108@npu.ac.th 2015-08-13 14:40:55
1213   ศุภกรณ์    เขตนคร 574030110179@npu.ac.th 2015-08-13 14:40:38
1214   พิพัฒน์    พิมพ์ศรี piphat@npu.ac.th 2015-08-13 14:39:07
1215   ธีระพงษ์    บาดตาสาว 574030110229@npu.ac.th 2015-08-13 14:38:51
1216   ศักดาวุฒิ    ชามาตร 574030110146@npu.ac.th 2015-08-13 14:37:45
1217   อมรพันธ์    ปาวัน 574030110112@npu.ac.th 2015-08-13 14:36:25
1218   ศิวธันว์    จันทะวงษ์ 574030110138@npu.ac.th 2015-08-13 14:35:54
1219   ธนวัฒน์    อรุณรักษา Tanawat@npu.ac.th 2015-08-13 14:35:29
1220   ปฏิพัทธ์    อ่อนมณี patipat@npu.ac.th 2015-08-13 14:33:41
1221   อนุวัฒน์    พันธุ์แพง Anuwat_tuta@npu.ac.th 2015-08-13 12:44:41
1222   วรากรณ์    สุทธศรี warakron_2538@npu.ac.th 2015-08-13 12:19:23
1223   อรวรรณ    อาสาเสนา orawan_hpk@npu.ac.th 2015-08-13 12:17:04
1224   นายสุรชัย    คำหาญ Surachai.1995@npu.ac.th 2015-08-13 11:56:21
1225   กชกร    ฝ่ายพงษา amber@npu.ac.th 2015-08-13 11:22:28
1226   ณัฐติยา    ทิพชาติ 573011010952@npu.ac.th 2015-08-13 11:11:35
1227   สุภาวดี    สีวัน 573011010838@npu.ac.th 2015-08-13 11:08:46
1228   เขมิกา    วานิชสุจิต khemika@npu.ac.th 2015-08-13 10:49:12
1229   ณิชมนต์    ทองแก้ว 573011010689@npu.ac.th 2015-08-13 10:38:36
1230   นายธนวัฒน์    อุบลครุฑ suwanan2555@npu.ac.th 2015-08-13 10:24:56
1231   กิสสรา    เที่ยงเล kt.kiskett@npu.ac.th 2015-08-13 09:41:57
1232   กฤษฎา    โรจน์บุญถึง topzunaplay@npu.ac.th 2015-08-13 09:38:36
1233   ญาตาวี    ศรีเอียด anookii.pp@npu.ac.th 2015-08-13 09:35:13
1234   เบญจทิพย์    ป้องกัน benjathip@npu.ac.th 2015-08-13 09:30:50
1235   วชิรญา    มีรัง dnbppreaw@npu.ac.th 2015-08-13 09:28:48
1236   นิศาชล    เมืองปาก jum.nisachon@npu.ac.th 2015-08-13 09:28:16
1237   ภัททิชา    อินทร์สา fooji@npu.ac.th 2015-08-13 09:26:11
1238   นวพร    เดชทะสอน 573011210560@npu.ac.th 2015-08-13 09:23:30
1239   อภิวัจน์    ไชยคำ apiwat_sg8@npu.ac.th 2015-08-13 09:18:00
1240   ชุติมา    ขันทีท้าว chutima0735@npu.ac.th 2015-08-13 00:43:21
1241   ปรียานุช    พาโพนงาม pangpond_771810@npu.ac.th 2015-08-12 17:14:13
1242   ชลาพรรณ    แสนสุภา chalapunferkee1985@npu.ac.th 2015-08-12 09:38:24
1243   สุชัญญ์ญา    วังคะฮาต scybabybird@npu.ac.th 2015-08-12 00:09:48
1244   ภูมิศักดิ์    บุพศิริ Phumisak2539@npu.ac.th 2015-08-11 23:27:18
1245   อัญชลีพร    จันทพัฒน์ Littlestar@npu.ac.th 2015-08-11 21:46:16
1246   นางสาว อรณิชา    เทศอ่อน Onnicha1995@npu.ac.th 2015-08-11 21:26:32
1247   อมรเทพ    คนคล่อง amonthep_ton@npu.ac.th 2015-08-11 21:25:17
1248   วิชสุดา    เพ็งชัย witsuda_ploy@npu.ac.th 2015-08-11 21:19:00
1249   วัชระ    ชัยบิล ฺฺิbenzwatchara@npu.ac.th 2015-08-11 20:53:51
1250   นายณัฐพล    สาสอน Maynard@npu.ac.th 2015-08-11 20:03:28
1251   นิศาชล    ประจำ nisachon07@npu.ac.th 2015-08-11 19:55:32
1252   นางสาวณัฎฐณิชา    ภะวะ Natthanicha@npu.ac.th 2015-08-11 19:40:52
1253   นายอนุวัฒน์    พัตรภักดิ์ Phatphak@npu.ac.th 2015-08-11 19:38:34
1254   นางสาวต้องใจ    ศักดิ์เคดา tongjai@npu.ac.th 2015-08-11 19:07:02
1255   ศิริวกุลธิ์    ทองสิงห์ Siriwakul@npu.ac.th 2015-08-11 18:55:59
1256   อาภาศิริ    ไชยภักดี pompam29@npu.ac.th 2015-08-11 18:50:49
1257   ธิดารัตน์    บุตรพรหม thidaratthai@npu.ac.th 2015-08-11 18:20:41
1258   ธวัชชัย    โคตรมุงคุณ blackvirulently@npu.ac.th 2015-08-11 17:27:27
1259   นายสุรศักดิ์    เสถียรรัตน์ surasak1139@npu.ac.th 2015-08-11 16:54:44
1260   นางสาวจุฑารัตน์    เจริญวงศ์ yean333@npu.ac.th 2015-08-11 16:49:56
1261   ธานินทร์    อุปรา mango207@npu.ac.th 2015-08-11 13:38:59
1262   นายวชิรวิทย์    ศรีนอ palmzxc@npu.ac.th 2015-08-11 13:12:18
1263   สุชัญญ์ญา    วังคะฮาต 573011600547@npu.ac.th 2015-08-11 12:14:54
1264   พัชราภรณ์    นาขันดี Patchar@npu.ac.th 2015-08-11 11:20:24
1265   กิตติภพ    พองพรหม zlapped_op@npu.ac.th 2015-08-11 11:20:03
1266   พัชราภรณ์    นาขันดี Patchar@npu.ac.th@npu.ac.th 2015-08-11 11:18:38
1267   กิตติภพ    พองพรหม zlapped_op@npu.ac.th@npu.ac.th 2015-08-11 11:16:54
1268   ชนนิกานต์    สิงห์งอย Chonnikan7748@npu.ac.th 2015-08-11 11:13:37
1269   รัฐพงษ์    โคตรสขึง chalam2538@npu.ac.th 2015-08-11 11:09:54
1270   ชนนิกานต์    สิงห์งอย Chonnikan@npu.ac.th 2015-08-11 11:09:38
1271   วิภารัตน์    เผ่าสุกัน Wiparat@npu.ac.th 2015-08-11 11:07:45
1272   ธนัฐชา    บุริภา Thanatcha@npu.ac.th 2015-08-11 11:04:11
1273   อัครพนธ์    เหมือยพรม lordzerpipat@npu.ac.th 2015-08-11 11:01:25
1274   สิรคุปต์    จอกทอง goballchelsea@npu.ac.th 2015-08-11 10:55:43
1275   ภูมิศักดิ์    บุพศิริ Phumisak@npu.ac.th 2015-08-11 10:50:56
1276   ศิริวกุลธิ์    ทองสิงห์ fare@npu.ac.th 2015-08-11 09:38:45
1277   วิชสุดา    เพ็งชัย ploy@npu.ac.th 2015-08-11 09:32:55
1278   สุพัชชา    ใสส่อง supatcha@npu.ac.th 2015-08-11 09:09:23
1279   นางสาว วรีรัตน์    หานาม wareerat hanam@npu.ac.th 2015-08-10 22:38:04
1280   อัจฉรา    ป้องหลักคำ Atchara 573011600463@npu.ac.th 2015-08-10 16:04:50
1281   อัครินทร์    อะโน A.Akkarin2538@npu.ac.th 2015-08-10 13:54:41
1282   นางสาวปาณิสรา    สมรฤทธิ์ 566010111474@npu.ac.th 2015-08-10 12:15:47
1283   กลิ่นร่ำ    สมปัญญา klinrum_spy@npu.ac.th 2015-08-10 10:06:26
1284   จิรยุทธ    ปิตะแสง 1471700012881@npu.ac.th 2015-08-10 10:00:05
1285   ดาริกา    แก่นจันทร์ darika_12619@npu.ac.th 2015-08-09 23:01:22
1286   อรัญญา    มาตรา aranya2608@npu.ac.th 2015-08-09 09:57:52
1287   มัณฑิรา    ใจทัศน์ Muntira-17@npu.ac.th 2015-08-09 01:02:08
1288   ธิดารัตน์    แก้วประเสริฐ khawfang1717@npu.ac.th 2015-08-09 00:53:28
1289   นายสุธิชัย    อินทะ suthichi2012@npu.ac.th 2015-08-08 15:20:51
1290   นางสาวภัสสร    เบิบชัยภูมิ phatson_noey@npu.ac.th 2015-08-08 14:48:06
1291   นางสาวพิมพ์พร    วันทองสุข pimmy_lovelove@npu.ac.th 2015-08-08 14:45:50
1292   พิมพ์ศิริ    ไชยขันธุ์ pimsiri_sc@npu.ac.th@npu.ac.th 2015-08-08 12:20:28
1293   พิมพ์ศิริ    ไชยขันธุ์ 0957016232@npu.ac.th 2015-08-08 12:15:39
1294   ศิรดา    วงศ์สาขา kwang_day-o@npu.ac.th 2015-08-08 11:19:01
1295   สุภัสสร    สาระสี A.Aidty10@npu.ac.th 2015-08-08 11:04:23
1296   เฉลิมชาติ    ธีระวิริยะ chalermchat.t@npu.ac.th 2015-08-08 10:34:25
1297   ฐิติมา    วังทะพันธ์ Thitima.poo@npu.ac.th 2015-08-07 19:31:14
1298   นางศุจิรัตน์    ภูผานี sujiratphu@npu.ac.th 2015-08-07 16:07:36
1299   นางศุจิรัตน์    เกษมสานต์ sujiratphu@npu.ac.th;@npu.ac.th 2015-08-07 15:26:30
1300   ปารดา    อาจประจญ parada_8@npu.ac.th 2015-08-07 14:35:43
1301   นางยุวชน    ปากหวาน 566010111029@npu.ac.th 2015-08-07 14:03:47
1302   ชนาภา    อินทร์ติยะ ribbinchanapa@npu.ac.th 2015-08-07 13:54:31
1303   นางจารุณี    ฤทธิวงศ์ krujarunee@npu.ac.th 2015-08-07 13:50:19
1304   สิรินันท์    ทิพย์พูล Sirinun.bee@npu.ac.th 2015-08-07 13:47:47
1305   รุจิราวรรณ    จันสว่าง wan_rujirawan@npu.ac.th 2015-08-07 13:46:23
1306   ทิพย์สุดา    พ่อธานี Tipsuda.nam@npu.ac.th 2015-08-07 13:44:41
1307   ศศิธร    พรรณาการ Sasitorn.beer@npu.ac.th 2015-08-07 13:12:45
1308   กรชนก    ธรรมเกษร Korchanok.flukky@npu.ac.th 2015-08-07 13:04:33
1309   วิศัลย์ยา    คำมุงคุณ kwan113@npu.ac.th 2015-08-07 12:55:10
1310   นริศรา    พลเสนา ec1122@npu.ac.th 2015-08-07 12:52:38
1311   นางสุมลทา    ผิวขำ Sumontha@npu.ac.th 2015-08-07 12:39:45
1312   ธัญลักษณ์    สนสวาน kaew-thanya@npu.ac.th 2015-08-07 10:52:43
1313   นวรัตน์    บัวสาย ploydawe_yhu@npu.ac.th 2015-08-07 00:15:17
1314   ธัญลักษณ์    เหมือนมาตย์ 573011210602@npu.ac.th 2015-08-06 15:10:05
1315   นางสาวสิริลักษณ์    ตันดง 573011210172@npu.ac.th 2015-08-06 14:59:32
1316   วรินยุพา    เคนไชยวงศ์ 573011210461@npu.ac.th 2015-08-06 14:55:30
1317   นางสาวระวีวรรณ    มลผาลา 573011210396@npu.ac.th 2015-08-06 14:55:03
1318   นางสาวกชกร    ตั้งเจริญสุขวงค์ 573011210453@npu.ac.th 2015-08-06 14:54:57
1319   นางสาววรรณิศา    วงศ์กลม 573011210594@npu.ac.th 2015-08-06 14:53:09
1320   นางสาวนัฐธิชา    สระฏัน 573011210248@npu.ac.th 2015-08-06 14:47:14
1321   ธัญญารัตน์    มะสุใส 573011210420@npu.ac.th 2015-08-06 14:44:22
1322   ศศิธร    สมปิตะ 573011010887@npu.ac.th 2015-08-06 14:29:08
1323   ลิษา    เกษรราช 573011010622@npu.ac.th 2015-08-06 14:27:31
1324   ปัทมา    โกษาแสง Patthama@npu.ac.th 2015-08-06 14:21:03
1325   นางสาวสุรีมาศ    พุ่มอิ่ม 573011010846@npu.ac.th 2015-08-06 14:17:36
1326   อนัฎติยา    ซาระวงศ์ อนัฎติยา@npu.ac.th 2015-08-06 13:43:56
1327   ศิริลักษณ์    โพธิ์ละเดา 573011010754@npu.ac.th 2015-08-06 13:19:55
1328   ศิริรัตน์    แก้วลาย 573011010655@npu.ac.th 2015-08-06 12:48:48
1329   เอมอร    คอนโคตร 573011010648@npu.ac.th 2015-08-06 12:43:51
1330   นายวัชระ    ชัยบิล watcharachaiyabin@npu.ac.th@npu.ac.th 2015-08-06 12:43:34
1331   บุษราภรณ์    ใจสุข 573011010739@npu.ac.th 2015-08-06 11:48:09
1332   สุทธิมาส    วานนท์ 573011010747@npu.ac.th 2015-08-06 11:42:27
1333   นฤมล    จันทะพรม nalumol@npu.ac.th 2015-08-06 11:40:35
1334   จุฑาทิพย์    รังกลาง 573011010853@npu.ac.th 2015-08-06 11:39:32
1335   ณัฐพงศ์    สุวอ 573011010630@npu.ac.th 2015-08-06 11:39:04
1336   อภิญญา    เย็นวัฒนา 573011010861@npu.ac.th 2015-08-06 11:37:39
1337   มธุกร    เรไร mathukorn@npu.ac.th 2015-08-06 11:36:28
1338   อริสรา    แก้วคำภา arisara@npu.ac.th 2015-08-06 11:36:01
1339   นีรพัฒน์    ฟองอ่อน 573011210909@npu.ac.th 2015-08-06 11:35:18
1340   จิระพร    อุทิน jiraporn@npu.ac.th 2015-08-06 11:34:24
1341   สุทธินี    พรประเสริฐ 573011210875@npu.ac.th 2015-08-06 11:34:08
1342   วิรัชพงศ์    บุณฑริกวงศ์ 573011210610@npu.ac.th 2015-08-06 11:33:58
1343   ทัศนีย์    งามเถื่อน 573011210867@npu.ac.th 2015-08-06 11:32:16
1344   ศุภาลักษณ์    แก้วชิน 573011210685@nup.ac.th@npu.ac.th 2015-08-06 11:31:41
1345   ศิริพร    บัลง 573011210818@npu.ac.th 2015-08-06 11:31:29
1346   ยุวรินทร์    อัมรัตน์ 573011210636@npu.ac.th 2015-08-06 11:30:47
1347   ธวัชชัย    ภูอาศัย 573011210883@npu.ac.th 2015-08-06 11:30:46
1348   ธนารักษ์    มีเมล์ 573011210701@npu.ac.th 2015-08-06 11:30:27
1349   นางสาวอรอนงค์    นามเสนา 573011210826@npu.ac.th 2015-08-06 11:30:11
1350   กุลธิดา    หลวงพล 573011210768@npu.ac.th 2015-08-06 11:30:06
1351   อริสา    อินทร์สะอาด 573011210800@npu.ac.th 2015-08-06 11:29:22
1352   จุติพร    ศรแผลง 573011210693@npu.ac.th 2015-08-06 11:28:00
1353   นาวสาวนวรัตน์    ชาวสวน 573011210834@npu.ac.th 2015-08-06 11:27:08
1354   นางวัลลภา    คึมยะราช Wan.lapapon@npu.ac.th 2015-08-06 10:03:52
1355   ศิริกัญญา    จันปุ่ม 566010111441@npu.ac.th 2015-08-05 23:58:14
1356   อรยา    มาตะคม Oraya2538@npu.ac.th 2015-08-05 22:43:52
1357   วชิราพร    อนุวรรณ wachiraporn_15@npu.ac.th 2015-08-05 22:00:26
1358   นางสาวธิดารัตน์    บุตรพรหม thidarat@npu.ac.th 2015-08-05 21:28:58
1359   นายวิวัฒน์    อินทร์ติยะ krurock@npu.ac.th 2015-08-05 21:17:03
1360   นางสาวรัตนาภรณ์    เดชขันธ์ rattanaporn@npu.ac.th 2015-08-05 15:17:34
1361   ถนอมศักดิื    ปากหวาน 566010110781@npu.ac.th 2015-08-05 14:58:22
1362   ปัทมา    โกษาแสง 573011010366@npu.ac.th 2015-08-05 14:20:01
1363   สุวนันท์    ศรีวรสาร suwanan.0505@npu.ac.th 2015-08-05 14:15:16
1364   นางสาวดาหลี    แสนเคน dalee.kenly@npu.ac.th 2015-08-05 11:32:34
1365   นางสาวชุติมา    สุริยา 573011010242@npu.ac.th 2015-08-05 11:28:50
1366   นางสาวจิตชนก    เปาวะนา skip_111@npu.ac.th 2015-08-05 11:19:47
1367   นางสาวพรไพลิน    ยางธิสาร kaekaii@npu.ac.th 2015-08-05 11:15:45
1368   สีสุดา    สุกุล seesuda@npu.ac.th 2015-08-05 11:12:15
1369   Lien    Ngo Thi nongfha@npu.ac.th 2015-08-05 11:12:00
1370   นางสาวศิรดา    ไชยรินทร์ puree0144@npu.ac.th 2015-08-05 11:11:11
1371   สิริวรรณ    วงค์จันทะ SiriwanOnn@npu.ac.th 2015-08-05 11:10:04
1372   Lien    Ngo Thi ngothilien@npu.ac.th 2015-08-05 11:09:55
1373   อารีย์    แก้วก่า Aree398@npu.ac.th 2015-08-05 11:09:45
1374   กชพร    โกษาแสง 573011010416@npu.ac.th 2015-08-05 11:07:51
1375   สุภารณ์    นนทะวงศ์ suphaphon2222@npu.ac.th 2015-08-05 11:06:38
1376   กนกวรรณ    เหวชัยภูมิ Hewchaiyaphoom@npu.ac.th 2015-08-05 11:06:00
1377   พรพรรณ    อุตหลุด 573011010580@npu.ac.th 2015-08-05 11:05:21
1378   นางสาวสุวนันท์    ศรีสมจักร suwananrung@npu.ac.th 2015-08-05 11:03:03
1379   พัชรินทร์    ตีเฟื้อย pucharin_noi@npu.ac.th 2015-08-05 11:02:00
1380   ธิติยา    ทิวาพัฒน์ Thitiya_1538@npu.ac.th 2015-08-05 11:00:10
1381   ปิยะนุช    เนตรประดิษฐ์ piyanut_23@npu.ac.th 2015-08-05 10:59:23
1382   ชรินรัตน์    วุฒิสาร charinrat@npu.ac.th 2015-08-05 10:59:17
1383   กาญจนา    ปากดี 573011010408@npu.ac.th 2015-08-05 10:58:53
1384   พรนภา    ธงอาษา phonnapha@npu.ac.th 2015-08-05 10:58:41
1385   หทัยภัทร    บัวบาน hathaipat07@npu.ac.th 2015-08-05 10:53:56
1386   โชติรส    ลำมะสะ kay1234@npu.ac.th 2015-08-05 10:51:02
1387   พิมพ์สุดา    สีทา S.Pimsuda@npu.ac.th 2015-08-05 10:48:23
1388   สินจัย    ใจขาน sinjaijaikhan@npu.ac.th 2015-08-05 10:48:01
1389   กมลชนก    อานุสาน kamonchanok.poopae@npu.ac.th 2015-08-05 10:47:30
1390   วิไลวรร ณ    วะชุม 573011010184@npu.ac.th 2015-08-05 10:46:47
1391   อุไรวรรณ    เห็มกันต์ uraiwan.hemkan@npu.ac.th 2015-08-05 10:46:24
1392   เมทิยา    อุ่นเทียมโสม Metiya1721@npu.ac.th 2015-08-05 10:40:28
1393   เกษราภรณ์    ดวงดูสัน 573011010044@npu.ac.th 2015-08-05 10:40:08
1394   บุษบาวรรณ    วงศ์ประทุม Budsabawan@npu.ac.th 2015-08-05 10:39:50
1395   ไอลดา    ทุมกิ่ง mintiladathumking@npu.ac.th 2015-08-05 10:37:46
1396   แคทรีน    วงค์ตาผา kathareen.kat@npu.ac.th 2015-08-05 10:36:22
1397   เบญจิรามาศ    วิเศษศรี porpyjung8081@npu.ac.th@npu.ac.th 2015-08-05 10:35:22
1398   นัฐพร    สุขศิริ nutta@npu.ac.th 2015-08-05 10:35:18
1399   อัจฉราภรณ์    หนึ่งคำมี aon040506@npu.ac.th 2015-08-05 10:34:38
1400   นายวชิรวิทย์    ศรีนอ 042575362@npu.ac.th 2015-08-05 10:34:28
1401   ปิยะพร    สีพาสาร ying-piya@npu.ac.th 2015-08-05 10:34:01
1402   พชรภัทร    วาดเสนะ Pacharapat_14@npu.ac.th 2015-08-05 10:33:39
1403   กัญทิมา    ใจใส kantima.joy@npu.ac.th 2015-08-05 10:28:39
1404   พรพิมล    นวลจันทร์ ponpimon.pk@npu.ac.th 2015-08-04 23:14:59
1405   ชุติมา    พรเจริญ ChutimaP@npu.ac.th 2015-08-04 22:28:25
1406   กิตปกรณ์    สาวงค์ kitpakorn@npu.ac.th 2015-08-04 22:24:28
1407   ไพริช    หาญจิตร pairith@npu.ac.th 2015-08-04 22:20:10
1408   รัชนก    อาจอินทร์ arj_in@npu.ac.th 2015-08-04 19:25:34
1409   วนิดา    คนหมั่น wanida_konmun@npu.ac.th 2015-08-04 19:06:08
1410   นางสาววันนิสา    ไชยรบ Wannisa@npu.ac.th 2015-08-04 18:49:38
1411   Rotchana    Yapan rotchana@npu.ac.th 2015-08-04 18:46:09
1412   วราภรณ์    สดวกดี waraporn.saduakdee@npu.ac.th 2015-08-04 12:32:10
1413   ปิยาลักษณ์    ทานิกา Earning_0075@npu.ac.th 2015-08-04 12:21:54
1414   นายปฏิธาน    ไวยสิงห์ patitan014@npu.ac.thm;@npu.ac.th 2015-08-04 12:13:50
1415   อาภาศิริ    ไชยภักดี pamnoii92@npu.ac.th 2015-08-04 12:13:48
1416   จิราสินี    เคนคม Jirasinee_mink@npu.ac.th 2015-08-04 11:47:18
1417   จุฬาลักษณ์    วงศ์ชุมภู nanzniie_1995@npu.ac.th 2015-08-04 11:38:29
1418   วรรณวิไล    โพธิจักร ning_phothichak@npu.ac.th 2015-08-04 09:11:30
1419   อภิญญา    สมดีตี miupinya@npu.ac.th 2015-08-03 11:43:21
1420   นางสาวปติญญา    ปอนศรี 573011210149@npu.ac.th 2015-08-03 11:41:34
1421   สิริวดี    ดวงไกร ziriwa-d@npu.ac.th 2015-08-03 11:41:22
1422   ณฐกร    แดงกัน natakorn@npu.ac.th 2015-08-03 11:40:03
1423   นายชาลี    พูนเทกอง poontakong21@npu.ac.th 2015-08-03 11:39:02
1424   นางสาวประภัสสร    หยองเอ่น Praphatson@npu.ac.th 2015-08-03 11:38:51
1425   นางสาวศิรินาฏ    คุณเชียง sirinatkh@npu.ac.th 2015-08-03 11:38:46
1426   นภัสวรรณ    ชินโณ lovesweet2538@npu.ac.th 2015-08-03 11:38:38
1427   นางสาววัลคุ์วดี    ศรีวรขันธุ์ 573011210487@npu.ac.th 2015-08-03 11:36:55
1428   จิราพร    จวงจันทร์ Jiraporn@npu.ac.th@npu.ac.th 2015-08-03 11:35:53
1429   นริสา    นินธิรักษ์ 573011210032@npu.ac.th 2015-08-03 11:34:26
1430   วราภรณ์    แก้วฝ่าย 573011210099@npu.ac.th 2015-08-03 11:33:21
1431   ลลิตา    วิษวิบูลย์ Lalita@npu.ac.th 2015-08-03 11:33:00
1432   วิจิตรา    ศรีต่างคำ Wijittra2310@npu.ac.th 2015-08-03 11:31:50
1433   กรุณา    ภูชำนิ karuna@npu.ac.th 2015-08-03 11:30:41
1434   พงษ์นรินทร์    ไชยนาม angelo@npu.ac.th 2015-08-03 11:28:00
1435   เกรียงไกร    จำปาทอง tomrainbow3@npu.ac.th 2015-08-03 11:27:06
1436   เจนจิรา    แหขุนทด 573011210065@npu.ac.th 2015-08-03 11:25:43
1437   ภาณุมาส    ควรครู panumas@npu.ac.th 2015-08-01 18:28:52
1438   Patcharapong    Ponzue f2big@npu.ac.th 2015-07-31 03:33:37
1439   วิสิฏฐ์    คิดคำส่วน wisitte@npu.ac.th 2015-07-29 21:06:05
1440   Vasinbhath    Piyapongsakul vasinbhath@npu.ac.th 2015-07-22 00:31:57
1441   วัชรี    แซงบุญเรือง P_nok33@npu.ac.th 2015-07-21 15:47:03
1442   thancharin    sasinarased thancharin154@npu.ac.th 2015-07-19 10:42:37
1443   กัญญ์วรา    พิมพา 583080910115@npu.ac.th 2015-07-10 14:55:46
1444   ขวัญใจ    คำไตรย์ 58308091031@npu.ac.th 2015-07-10 14:54:09
1445   ชาญวิชช์    นามโนรินทร์ 583080910297@npu.ac.th 2015-07-10 14:47:00
1446   นายพัชระ    ยุทธเนตร 573030210153@npu.ac.th 2015-07-10 14:23:40
1447   นายพิฆเนตร    นิกรแสน 573030210146@npu.ac.th 2015-07-10 14:20:24
1448   สุพิชฌา    มุลนิล 583080910172@npu.ac.th 2015-07-10 14:19:10
1449   ธนวัฒน์    ธรรมะ 583080910560@npu.ac.th 2015-07-10 14:05:54
1450   ชาญนุพงษ์    บาดตาสาว 573030210179@npu.ac.th 2015-07-07 11:00:14
1451   จักรกฤษณ์    โยลัย 573030210056@npu.ac.th 2015-07-07 10:57:02
1452   เดือนเพ็ญ    แก้วพุทธ 573030210211@npu.ac.th 2015-06-28 22:05:41
1453   ธนายง    ทองอ่อน 573030210061@npu.ac.th 2015-06-26 15:15:46
1454   วงศกร    นุราช 573030210087@npu.ac.th 2015-06-25 01:13:13
1455   เดชฤทธิ์    สาริวงศ์ 573030210024@npu.ac.th 2015-06-25 00:38:57
1456   ประกิจ    สุวัณณกีฏะ 573030210138@npu.ac.th 2015-06-22 18:07:57
1457   ฉัตรพงษ์    พลขันธ์ 572031500091 @npu.ac.th 2015-06-19 12:48:32
1458   อุไรรัตน์    บุญเทพ ีีurairat@npu.ac.th 2015-06-19 12:45:06
1459   เวฬุรี    สาระบัว 572031500117@npu.ac.th 2015-06-19 12:43:04
1460   จิราภรณ์    หอมคัก 572031500125@npu.ac.th 2015-06-19 12:42:30
1461   นางสาว สุปรียา    เทียนงาม 572031500141@npu.ac.th 2015-06-19 12:41:44
1462   วรายุทธ    บุญยะศรี 572031500018@npu.ac.th 2015-06-19 12:40:18
1463   ธวัฒชัย    คำใบ thawachai@npu.ac.th 2015-06-17 14:28:44
1464   น.ส.สุธิดา    เลขะวัฒนะ k_sutida@npu.ac.th 2015-06-16 16:21:06
1465   นายฉัตรชัย    แสงจันทร์ chatchai_sj@npu.ac.th 2015-06-16 16:11:33
1466   อุดศักดิ์    เจริญทรัพย์ udomsak@npu.ac.th 2015-06-02 10:23:06
1467   ทศพล    มานะศรี thosapol.m@npu.ac.th 2015-06-01 11:58:22
1468   วัลคุ์วดี    ศรีวรขันธุ์ บริการสมาชิก@npu.ac.th 2015-05-12 13:23:10
1469   ผศ.สุประวีณ์    คงธนชโยพิทย์ suprawee@npu.ac.th 2015-04-29 13:45:23
1470   สุชีวา    สิทธิจินดา sucheewa@npu.ac.th 2015-04-17 09:48:12
1471   ดำรงศักดิ์    อรัญกูล damrongsaka@npu.ac.th 2015-04-08 11:06:31
1472   เทวา    แก้วศักดาศิริ k.thewa@npu.ac.th 2015-04-02 14:52:44
1473   กรองทอง    แก่นคำ krongthong_k@npu.ac.th 2015-04-02 12:01:35
1474   ดุษฎี    ช่วยสุข dudsadee@npu.ac.th 2015-03-31 10:42:32
1475   ณัฐพงษ์    เกตวงษา natthapong@npu.ac.th 2015-03-27 10:03:44
1476   Ekapong    Khongsombut Ekapong.k@npu.ac.th 2015-03-23 14:27:19
1477   ดร.พัชรพงษ์    ทัดศรี patcharapong@npu.ac.th 2015-03-19 13:39:11
1478   นายอภิรักษ์    วงคคำจันทร์ apiruk@npu.ac.th 2015-03-18 09:17:49
1479   สำเภาว์    งามเชย sampao@npu.ac.th 2015-03-18 09:13:04
1480   กรองทอง    แก่นคำ krongthong@npu.ac.th 2015-03-18 09:05:12
1481   พิมพิกา    วะสาร wpimpika@npu.ac.th 2015-03-17 16:11:26
1482   ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ    มหาวิทยาลัยนครพนม npubi@npu.ac.th 2015-03-16 14:11:38
1483   จิราภา    ปะวัง salapao1988@npu.ac.th 2015-03-13 16:41:14
1484   Chanwit    hanrin hanrin.chanwit@npu.ac.th 2015-03-13 10:23:42
1485   พินันทา    โรจน์รัตน์ศิริกุล pinunta@npu.ac.th 2015-03-13 09:30:58
1486   พณิฐา    ยงพิทยาพงศ์ panitha@npu.ac.th 2015-03-11 15:03:59
1487   ศุภกฤษฎิ์    ช่วยชูหนู phainpu@npu.ac.th 2015-03-10 15:16:38
1488   ทิพาภรณ์    หอมดี tipaporn@npu.ac.th 2015-03-10 15:14:48
1489   นางสาวเบญจมาศ    วังคะฮาด benjamart@npu.ac.th 2015-03-09 14:14:01
1490   รชฏ    สุวรรณกูฏ rachata_2504@npu.ac.th 2015-03-09 13:58:41
1491   ปราบศึก    ปราบนอก prabsuek@npu.ac.th 2015-02-19 16:57:05
1492   jiraporn    mulmuangsaen nickky_nurse@npu.ac.th 2015-02-18 21:20:14
1493   เอกวัฒน์    โกศัลวัฒน์ Eakkawat@npu.ac.th 2015-01-13 15:04:27
1494   vitoon    tanudchai senatenpu@npu.ac.th 2015-01-12 15:13:17
1495   David    Bronder DAVIDBRONDER@npu.ac.th 2014-12-18 15:34:03
1496   วรีวรรณ    เลิศศิริวรกุล NPU_graduate@npu.ac.th 2014-12-17 16:43:39
1497   พิชญ์ชญานิษฐ์    สุราษฎร์ p_chayanit@npu.ac.th 2014-12-15 10:56:23
1498   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม    มหาวิทยาลัยนครพนม def.bcnn@npu.ac.th 2014-12-08 10:53:56
1499   ญาณภัทร    ซองทอง yanapat.s@npu.ac.th 2014-11-27 16:41:15
1500   Puttalak    Maneephan puttalak@npu.ac.th 2014-11-17 15:33:47
1501   อนุวัฒน์    มะสุใส Anuwat_masusai@npu.ac.th 2014-11-06 12:06:09
1502   งานกิจการนักศึกษา    คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ sa_mit@npu.ac.th 2014-10-07 10:42:02
1503   น.ส.สิริลักษณ์    ผาสุข siriluk.p@npu.ac.th 2014-09-30 11:48:42
1504   อดิษศักดิ์    ยะตะโคตร adissak@npu.ac.th 2014-09-29 15:20:26
1505   นครินทร์    พรมนิล nakarin@npu.ac.th 2014-09-08 15:11:15
1506   ศรีสุดา    ด้วงโต้ด srisuda.com@npu.ac.th 2014-09-05 20:30:46
1507   sakchai    srisuk sakchai-s@npu.ac.th 2014-09-03 14:34:35
1508   นางสาวจรินทร    โคตพรม jarintorn@npu.ac.th 2014-08-28 22:35:13
1509   คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ mit@npu.ac.th 2014-08-26 15:08:21
1510   ปัญจารี    ปราบใหญ่ panjaree_prabyai@npu.ac.th 2014-08-21 22:12:27
1511   ชาติหญิง    กสิบาล chatying_kasibal@npu.ac.th 2014-08-21 09:34:16
1512   tanutteda    ramrit mynitka@npu.ac.th 2014-08-20 11:33:47
1513   ภัทร์รวี    บัวบาน patrawee.buaban@npu.ac.th 2014-08-20 11:27:11
1514   สภามหาวิทยาลัยนครพนม    1111111111111 councilnpu@npu.ac.th 2014-08-20 11:25:48
1515   ระวิวร    ฮงมา worn_h@npu.ac.th 2014-08-20 11:23:40
1516   จักรพงษ์    ปาข้างฮุง phakanghung@npu.ac.th 2014-08-20 11:23:28
1517   ภัทร์รวี    บัวบาน patrawee@npu.ac.th 2014-08-20 11:23:01
1518   ทวีศิลป์    วงศ์ปทุม tavesilpa@npu.ac.th 2014-08-20 11:22:38
1519   รสสุคนธ์    สุวรรณกูฏ rossukon.koy@npu.ac.th 2014-08-20 11:21:50
1520   ภัทร์รวี    บัวบาน ภัทร์รวี@npu.ac.th 2014-08-20 11:21:33
1521   สุจิรา    หงษามนุษย์ sujira@npu.ac.th 2014-08-20 11:20:21
1522   อมรรัตน์    ลาวงค์ arlung_5555@npu.ac.th 2014-08-20 11:19:46
1523   พัชราภรณ์    เหมะธุลิน aomamm_ph@npu.ac.th 2014-08-20 11:19:43
1524   สุชาติ    ศรีอุบล Suchart@npu.ac.th 2014-08-20 11:19:27
1525   พัชรรัฏฐ์    แสงอ่อน S.phatcharanat@npu.ac.th 2014-08-20 11:19:23
1526   ดวงฤทัย    ณ นครพนม duangruethai_na@npu.ac.th 2014-08-20 11:18:03
1527   ชัยสินธุ์    วารี kunchaiymai@npu.ac.th 2014-08-20 10:28:33
1528   นางกุสุมา    สร้อยทอง kusuma@npu.ac.th 2014-08-19 16:05:11
1529   นางสาวแพงมา    โคตรสา phangma@npu.ac.th 2014-08-19 16:01:54
1530  Wilailuck  Kaprasit w.kaprasit@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1531  Komkrit  Chooruang komkritc@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1532  บัณฑิต  บุญขาว bundit@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1533  ดร. ยุวนุช  กุลาตี ygulatee@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1534  Kamonnat  Klongdee Kamonnat_nu_psy@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1535  rossukon  suwannakoot rossukon@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1536  Voramin  Punturat voramin@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1537  นายยุทธชัย  ไชยสิทธิ์ yuttachai@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1538  Kanokporn  Rodkhian praewary@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1539  ทัศน์วรรณ  สุนันต๊ะ tats_nu37@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1540  Atitayaporn  ARUNPIPATTANAPONG atitayaporn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1541  นายชัยวัฒน์   อินไชยา chaiwat@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1542  วราพร  มีแก้ว waraporn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1543  อัจฉราพร  ศรีโคตร fb_audcharaporn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1544  ดรัลรัตน์  เชื้อเมืองแสน Darulrud@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1545  นาฎนภา  อารยะศิลปธร nadnapa_a@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1546  suchada  prabmechai prabmechai@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1547  อรอุมา  แก้วเกิด nsokk@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1548  Nedruetai  Punaglom nedruetai@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1549  รัตติยา  ทองอ่อน rattiya@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1550  ชิณกรณ์  แดนกาไสย chinnakorn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1551  อรุณรัตน์  อุทัยแสง takky_arun@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1552  ณัติยา  ไชยปัญหา Nuttiya@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1553  ศิริภรณ์  เหมะธุลิน siriporn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1554  วิสัย  คะตา wisai@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1555  nikhom  shehamongcol khomlsddt.kku@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1556  นายวุฒิพงษ์   เชื่อมนอก ud-da@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1557  มัทนียา  สารกุล S_Mattaneeya@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1558  จักรพันธ์  โพธิภาพ donga@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1559  ชฎารัตน์  แก้วเวียงเดช kchadarat_29@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1560  ปิยะดา  ชาตะวิถี 0801883655@npu.ac.th@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1561  เปี่ยมศักดิ์  ทนุกิจ tompiam@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1562  thanakorn  panput thanakorn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1563  Norwrat  Rajsalee Norwrat@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1564  Wantipha  Unarat wantipha@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1565  ANCHAYA  SODA soda@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1566  siriyaporn  saleepun gg.gobgab@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1567  ศตวรรษ  วงษ์ตาแสง satawat@npu.ac.th@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1568  ปรมินทร์  โอมี poramin@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1569  Chutiporn  Phosawang fon_audit@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1570  นางจุฑามาศ  ใจสบาย jutamart_ta@npu.ac.t@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1571  สุรพงษ์  ทุมประเสน surapong_tueng@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1572  กิจสุดา  มูลโคตร kitsuda_kor@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1573  นางสาวมัณฑนา   อาจวาที muntana@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1574  หทัยกาญจน์  โคตรสวัสดิ์ karnnpu@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1575  ปฏิวัติ  ประทุมมัง patiwat@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1576  ระวีกานต์  ชุมปัญญา raweekran@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1577  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติหญิง  กสิบาล chatying_k@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1578  นายเจ้าพระยา   มณีปกรณ์ chaopraya@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1579  นายเฉลิม  ทุมเสน chalerm@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1580  Rossukon  Kaewkaisorn rossukon.k@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1581  นายธวัช  เอี่ยมสม Thawat@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1582  นายวุฒิภัทร  พงษ์เพชร wutthiphat.p@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1583  นางสาววรินทิพย์   กิตติพงษ์ชัยกิจ lek-varintip@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1584  อภิศักดิ์  แก้วไพศาล Apisak_Gavpisarn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1585  เจนวิทย์  แสงคำ jenwit_zen@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1586  วันชัย  ชัยวาสนามงคล wanchai@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1587  ศราวุธ  กุลวงค์ sarawut_iac@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1588  อัจฉริยา  ทุมพานิชย์ atchariya@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1589  อนุศักดิ์  ผดุงทรัพย์ @npu.ac.th@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1590  นพรัตน์  พรทอง iacnop@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1591  นาย วีระเดช  สีบูพิมพ์ WIRADEJ-2554@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1592  นายศักดิ์สิทธิ์  ป.ณ นครพนม noomnakhon1406@npu.a@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1593  นายเดชา  วงศ์ปัสสะ decha@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1594  คชาภรณ์  คล่องแคล่ว kachaporn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1595  สุทัศน์  คำพันธ์ sutouch@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1596  นายเจษฎา  อาสาวัง jessada@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1597  นววรรณ  ชูประยูร nawawan@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1598  นางสาวนิรดา  แสนมะฮุง aorjaa_nawa@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1599  กรรณิกา   ศรีสว่าง kannika@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1600  นวรัตน์  ผอบงา nawarat@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1601  พ.จ.อ.อนุศักดิ์  ศรีแย้ม anusak_909@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1602  นายเนตรพรมมินทร์  พุทธา netprommin2518@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1603  ปรีชา  ศิริสม Psiri@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1604  กรวรินท์  ดาบุตร kornwarin.tsic.npu@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1605  รัตนา  พรหมพิทักษ์ rattana.tsic.npu@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1606  ดร.ธงชัย  สวัสดิสาร tourism_dean@npu.ac.th@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1607  อัจฉราพรรณ  นวลตา atcharaphan.tsic.npu@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1608  บุญธรรม  ข่าขันมะณี mr.boon.k@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1609  นายสุรักษ์  สิมคาน surak2@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1610  วิชัย  พัฒนพล wichai@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1611  รุจาภา  นันทโพธิ์เดช nanruja@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1612  อารีรัตน์  ชาญกัน mayqa@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1613  วรัญญุพัชร  บุญจำนงค์ varunyuphat@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1614  สุทิศา  โพธิ์ชัย sa_npu@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1615  วรรณชิรา  จันทะเมธี noon@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1616  นายยศพนธ์  เดโชพล goldgear65@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1617  chatree  chumnandee chatree@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1618  นางสาววันทนารี  สุวรรณกลาง wantanaree@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1619  สมเกียรติ  บุญคง somkiat@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1620  ณัฐพงษ์   คะปัญญา nuttapong@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1621  ปรีดา  พสุรัตน์ heru@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1622  ขจรศักดิ์  พิมพา payuk622pvp4@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1623  นายชิตพล  พองผลา subtawee@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1624  นางกัญญาภัทร  จิตมาตย์ kanyaphat@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1625  นางมณฑิรา  มณีฉาย mtr-sk@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1626  นายเอนก   นรสาร anek2515@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1627  ไพทูน   ดีนัก paitoon1020@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1628  ประไพ  ดีนัก rosepe2011@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1629  นายสุพัศ  โคตรผาย supus@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1630  นางรุ่นคร  ขันทีท้าว rung_rungnakhon@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1631  น.ส.มัญทยุชา  ประกิ่ง midori_polla@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1632  น.ส.อฏิภรณ์  เชื้อวงค์พรหม sawkumloang@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1633  นางนิตยา  ประกิ่ง nuiy@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1634  ธีรภัทร์  ทองใส 593050110158@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1635  Raenumart  Kotarputh Raenumart@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1636  จอน  เมฆสว่าง john@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1637  น.ส.นาำฎลดา  บุญก้อน nadlada_nong@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1638  สมหฤทัย  บุตรจันทร์ sbootjan@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1639  น.ส.วิปัสสนา  ฟักอินทร์ manawham@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1640  สุปราวีณ  ฉิมแสง supraween@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1641  ศิรินาฏ  ต้นสวรรค์ sirinat@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1642  ประวิทย์  สุขรัง prawit@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1643  ทัศพร  พันธุ์คุ้มเก่า thussaporn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1644  ุสุดารัตน์  กมลเลิศ sudarat@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1645  พัศนีย์  อ่อนสุระทุม ipat_patsanee@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1646  ปนัดดา  ม่วงลาย pery@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1647  ว่าที่ร.ต.ภูมินทร์  ฮงมา phumin_h@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1648  ศิวาพัชญ์  ประชุม 543010620655@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1649  Anongnath  Kiangsong tonliw@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1650  นายอภิชาติ  จำปา apichat@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1651  นาวสาววิจิตรา  คำกรฤาชา vijittar@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1652  สุภัทรชรี  บุญประชุม supatcharee_b@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1653  นางสาวอภิรดี  อุณาพรหม apiradee_U-na@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1654  นายวีระพล  ชัยเชษฐ์ weelapol@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1655  ฤทัยรัตน์  พาดี ruetairat_ict@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1656  สุดาวัลย์  ดวงดี S_D_sudawan@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1657  นายพิชัย  น้อยนันตะ phichai@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1658  กัญญาณัฐ  สีสุทร kanyanat_ict@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1659  สุรธัญ  อื้อตระกูล an_cohol2525@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1660  อดิเทพ  จันทร์แดง isure@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1661  วัฒะณะ  หมูหอน wattana_iac@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1662  นายศิขริน  โพธิ์แก้ว sikarin@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1663  sun  thongyot s_thongyot@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1664  รุจิรดา  สุขสันต์หรรษา rujirada@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1665  ชินาพัฒน์  สกุลราศรีสวย chinapat.sakun@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1666  tanapatra  maleelai tanapatra@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1667  วรวุฒิ  อินทนนท์ worawut_i@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1668  พัฒนา  ศรีวรมย์ patthana_s@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1669  พัทยา  ภูมิโอตา pattaya@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1670  แพรวพรรณ  บุญวงศ์ praewpan@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1671  แสงชัย  ชัยแก้ว sang_chai@npu.ac.th@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1672  อภิลักษณ์  เคนไชยวงศ์ k_apiluck@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1673  นางสาววาสนา   แก้วปีลา Wassana@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1674  นายชัยกร  บางศิริ CHAI-B@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1675  นายอนุสรณ์  ไม่แพง Mon_thai23@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1676  ภรภัทร  ทันประโยชน์ store@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1677  ชุติมา  ภูจิตรทอง kaun23a@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1678  พรลภัส  พองพรหม pollapas@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1679  สุพรรณิกา  พงษ์พุก pikkaju@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1680  กัลยา  มิขะมา kanlaya@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1681  อาจารย์วัชระ  สุตะโคตร watchara@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1682  จริยา  ศิริสวัสดิ์ jariya_ya@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1683  Natchaya  Khetkratok natchaya@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1684  นัยน์ปพร  กบิลพัฒน์ sim@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1685  นายนิรันด์  บุญระมี nirun.boonrame@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1686  คงฤทธิ์   รีวงษ์ kongrid@npu.ac.th@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1687  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกวิท  ยอดมงคล kowit@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1688  นางสาวภัทราวดี  ศรีปัญญา pattarawadee@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1689  นางกาญจนา   สุริยนต์ kanjana@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1690  นางกินรี  นาคพงษ์ kinnaree@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1691  คณะศิลปศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ flas_npu@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1692  นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ porntiwa@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1693  นางสาวจิราภรณ์  สมใจ jiraporn_s@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1694  นางอาพาพร  สุพร arpaporn_pu@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1695  นายธีระธนธร  นนทะภา teeratanatorn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1696  นาตยาพร  บุญเรือง anatthaya@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1697  วิทยาลัยการท่องเที่ยว  และอุตสาหกรรมบริการ tsicegp@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1698  นายกันตภพ  บัวทอง pr_tsic@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1699  พรทิพย์  แอบไธสง p_abthaisong@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1700  สมยศ  แอบไธสง SOMYOS@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1701  รัชนีพร   พลหาญ ratcha2513@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1702  นายเดชา  ศิริรัตน์ dacha@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1703  รชต  มณีโชติ rachata8388@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1704  poonsuk  chooarom poonsuk2527@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1705  นางสาวทัศนีย์  บุญเรือง thussanee_b@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1706  นางวรรณรัตน์  มณีโชติ koijimmy@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1707  นางสาวภฤดา  โคตรศักดิ์เค lovemama@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1708  นางสาวอภิชฎา  ดียะตาม atapichada@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1709  นายพันตรี  โคมพิทยา pantre@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1710  นางสาววราพร  บัวพรม varaporn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1711  นางสาวนภัค  ศรียะวงษ์ napuk@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1712  นางสาวจันทร์เพ็ญ  เหล่าชัย chanpen@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1713  นางสาวมัลลิกา  บ้งชมโพธิ์ manlika@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1714  นายวุฒิศักดิ์  ทะนวนรัมย์ wutthisak_tha@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1715  นางมณีวรรณ  บรรลุศิลป์ maneewan.b@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1716  นายสมควร  บุสุวะ somkoanbu@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1717  นายณธกร  พัฒนิบูลย์ hornza@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1718  นายบัญชา  ใต้ศรีโคตร ydeng13@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1719  นางสาวพรทิพย์  แวงสันเทียะ ponthip541673@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1720  นางณัฐชนันท์  ปลายเนตร sompa0_9@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1721  นางบัญชลี  จันทรมานิตย์ nong@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1722  นางสาวปรางทิพย์  เสยกระโทก prangthip@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1723  นายสุคนธ์  เมืองโคตร sukhon@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1724  นายอรรถพล  แพนสิงห์ outtaphom@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1725  นางสาวสุรีรัตน์  นครเขต sureerat@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1726  นางสาวพิมพ์นารา  รามางกูร ilovepimnara@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1727  นางสาวธนัตถ์ธิดา  รามฤทธิ์ rnynit@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1728  นายชัชวาลย์  อินทะเสย์ chatchawan@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1729  อรเพ็ญ  พิมพา kaset_npu@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1730  นายรุ่งศิริ  อรุนพานิชเลิศ rungsiri@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1731  นายประชาชาติ    อ่อนคำ prachachart@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1732  อรรถพล  ทองวิทยาพร adobes@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1733  นางสาวอานันทพร  นิลสาขา punpun_554@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1734  วนิดา  ดวงสูงเนิน wanida@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1735  เศรษฐา  สุขัน Settado@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1736  นางสาวชลันดา   ปัญญาพ่อ Chalanda@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1737  นางนันตพร   ศรีวิไล nantaporn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1738  นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญกุศล julalux@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1739  นายวีรธรรม  ไชยยงค์ weerathum@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1740  vitoon  tanutchai vitoon@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1741  นาตยา  พิมพ์บุตร kaset_npu001@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1742  Nukoul  Siriwong namta@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1743  ประเสริฐ  จินดา p_nawa@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1744  ยุทธจักร  ปัญญาสาร yuttajuk@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1745  สุมิตรชัย  กันหาคุณ s_nawa@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1746  น.ส.ชุติมา  ศรีจันทรา chutima@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1747  กฤษฎากร  อุสาพรหม vickunglife@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1748  นายณัฐวุฒิ  สุริวรรณ์ n_suriwan_tsic@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1749  นายปวริศ  เหล่าเกิด pawarit@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1750  นายสุริยา  ชนะพจน์ suriya@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1751  นายปรีชา  อาษาวัง preecha@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1752  นางสิริพร  หอมจัด jantaloeng@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1753  สำนักการฝึกบิน  . aviation.division@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1754  ดร.ปรีชา  อุยตระกูล uitragool@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1755  นางกันณิกา   โพธิเสน gunnika18@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1756  สุรชาติ  มงคลสวัสดิ์ noi1959@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1757  นางสาวพัชรี   พ่อบุตรดี pach_32@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1758  ชลธิชา   กวนศักดิ์ aob_npuli@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1759  นาตาชา  มาลาพัมน์ natacha@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1760  ยงยุทธ  อ่อนทา bowlord2552@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1761  จิราภรณ์  พรหมเทพ chirabhorn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1762  รุ่งอรุณ  กุลหินตั้ง rungarun@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1763  พยอม  สินธุศิริ payom@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1764  ต์งานประชุมวิชาการวิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนครพนม iacnc@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1765  aungsumalin  somthep aungsumalin@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1766  สุเมธ  บันหาร mr.sumet.b@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1767  คมสันต์  วงศ์กาฬสินธุ์ komsan@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1768  ลาภวัต  วงศ์ประชา kimhun@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1769  สกุล  พรมตา sakunpromta@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1770  Auttapong  Nitee boyskylab@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1771  สุพักต์  ศิริบ่อแก supuk.siribo@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1772  นุชจรีย์  ชาลีพล nutcharee@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1773  ภราดร  โมยะ paradorn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1774  ดร.บัวกัน  สำราญ buagun@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1775  พชรพร  ตาสว่าง pacharapon@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1776  ณธีพัฒน์  ปาละเสริฐธัญกุล natheephat@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1777  ชาญวิช  สุวรรณพงศ์ schanwit@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1778  Cherdchai  Phosri Pcherdchai@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1779  กฤษตฌา  พรหมรักษา kristacha@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1780  ภาสกร  ไชยวงษ์ phatsakon888@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1781  ทินวุฒิ  ถาพร thinnawut@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1782  พนาลัย  ทุมเสน panalai@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1783  ภัทรา  บัวบาน patra.buaban@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1784  พนิดา  บุญศรี panida@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1785  ชมพูนุช  อินอุเทน Chompu_inu@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1786  พรสุดา  ชาลีพล pornsuda_gms@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1787  วรรณกาญจน์  จันทร์สม 543011500302@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1788  วันวิสาข์  ไชยสุระ 543011514477@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1789  ปรียากร  บุญธรรม boontham@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1790  ยุทธพงษ์  ชูเนตร yutthapong_c@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1791  ฝ่ายวิชาการ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม vicharkarn.itech@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1792  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  โพธิดารา podara9@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1793  รุ้งลาวัลย์   เอี่ยมกุศลกิจ runglawon@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1794  รศ.ดร.สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณิชย์ suwapong@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1795  พงศธร  วสิกรัตน์ pongsathon_w@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1796  ผกามาส  ตงศิริ phagamas@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1797  อนุพงษ์  ศรีวิรัตน์ anuphong_bcnn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1798  ดวงจันทร์  ทะวงศ์ษา duangjan2528@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1799  วิไลวรรณ  ไตรยราช wilaiwan@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1800  ฤทัยรัตน์  สนมศรี rutairatbb@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1801  นายชาคริต  จองไว chacritcpe@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1802  สุขมาพร  พึ่งผาสุก sukhamabhorn@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00
1803  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม  มหาวิทยาลัยนครพนม sitc@npu.ac.th 0000-00-00 00:00:00