Nakhon Phanom University
รายชื่อนักศึกษาที่อนุมัตแล้ว
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ เวลาที่ลงทะเบียน
1   ณัฐชา    พนาจันทร์ 662***335@npu.ac.th 2024-05-16 13:23:26
2   วิชุดา    เพ็งวัน 662***111@npu.ac.th 2024-05-16 13:20:22
3   สุดารัตน์    ผาใต้ 662***251@npu.ac.th 2024-05-16 13:19:32
4   ปุณยาณี    สร้อยสักคำ 662***053@npu.ac.th 2024-05-16 13:18:53
5   ประภัสสร    แสงวงค์ 662***285@npu.ac.th 2024-05-16 13:17:58
6   นราพร    ทองดีนอก 662***244@npu.ac.th 2024-05-16 13:17:29
7   ภัทรชา    ลุนลาน 662***384@npu.ac.th 2024-05-16 13:17:16
8   ณัฐมน    หนึ่งคำมี 662***038@npu.ac.th 2024-05-16 13:17:10
9   อรทัย    โพธิ์นาม 662***228@npu.ac.th 2024-05-16 13:16:59
10   ณฤดี    สีอุคุ 662***210@npu.ac.th 2024-05-16 13:16:37
11   สุพัตรา    พรมดุง 662***368@npu.ac.th 2024-05-16 13:16:33
12   หงส์ฤทัย    นิวงษา 662***301@npu.ac.th 2024-05-16 13:15:37
13   ทรงพร    แสนบุญมี 662***391@npu.ac.th 2024-05-16 13:15:19
14   รมิดา    สาโท 662***293@npu.ac.th 2024-05-16 13:15:17
15   อุทุมพร    อันเพ็ง 662***079@npu.ac.th 2024-05-16 13:15:16
16   กุลนิษฐ์    ทิพย์ทอง 662***129@npu.ac.th 2024-05-16 13:14:47
17   ภคพร    แซ่ย่าง 662***145@npu.ac.th 2024-05-16 13:14:36
18   ปิยะพร    ฉายจำรัส 662***087@npu.ac.th 2024-05-16 13:14:34
19   มินตรา    วงศ์หา 662***376@npu.ac.th 2024-05-16 13:13:36
20   ธันย์ชนก    จันบัวชม 662***152@npu.ac.th 2024-05-16 13:13:28
21   ขวัญใจ    นิวงษา 662***409@npu.ac.th 2024-05-16 13:13:13
22   สุพิชญา    ไกยะฝ่าย 662***061@npu.ac.th 2024-05-16 13:13:09
23   ปาริชาติ    ศรีวงษา 662***095@npu.ac.th 2024-05-16 13:13:06
24   สุวนันท์    บุญเทียม 662***012@npu.ac.th 2024-05-16 13:12:20
25   จามจุรี    โคตราช 662***020@npu.ac.th 2024-05-16 13:12:19
26   เจษฎาภรณ์    รื่นเทียน 672***223@npu.ac.th 2024-05-16 09:18:33
27   ธีรวัฒน์    พิกุลศรี 672***094@npu.ac.th 2024-05-16 09:16:50
28   วรพล    วดีศิริศักดิ์ 672***036@npu.ac.th 2024-05-16 09:14:35
29   ธนาดล    เสนศรี 672***065@npu.ac.th 2024-05-16 09:14:26
30   ธนพร    อุดานนท์ 672***185@npu.ac.th 2024-05-16 09:13:22
31   กษิดิ์เดช    เอกพันธ์ 672***015@npu.ac.th 2024-05-16 09:12:32
32   อนุชา    ชนะพจน์ 672***209@npu.ac.th 2024-05-16 09:11:59
33   ณัฐสิทธิ์    นิวงษา 672***172@npu.ac.th 2024-05-16 09:11:55
34   รัฐนนท์    แสนสุภา 672***153@npu.ac.th 2024-05-16 09:11:50
35   ภัทรพล    ชีวะประสิทธิ์ 672***168@npu.ac.th 2024-05-16 09:11:48
36   รพีภัทร    พิลาสุข 672***141@npu.ac.th 2024-05-16 09:11:29
37   อธิชาติ    สุสิลา 672***023@npu.ac.th 2024-05-16 09:11:21
38   ภัคดินัย    พลพิมพ์ 662***223@npu.ac.th 2024-05-16 09:01:13
39   เฉลิมชัย    สิงห์ศรี 672***015@npu.ac.th 2024-05-16 09:00:20
40   โยธา    ไชยมาตย์ 672***098@npu.ac.th 2024-05-16 08:59:13
41   รัฐภูมิ    โกพลรัตน์ 662***371@npu.ac.th 2024-05-16 08:57:42
42   กฤติพงศ์    ครโสภา 672***106@npu.ac.th 2024-05-16 08:57:13
43   ภูรินท์    ไตรยะถา 672***064@npu.ac.th 2024-05-16 08:57:09
44   ประวิทย์    พึ่งเมือง 662***249@npu.ac.th 2024-05-16 08:56:54
45   วราเทพ    วงศ์ชอุ่ม 672***080@npu.ac.th 2024-05-16 08:55:25
46   อเนก    หูมแพง 662***165@npu.ac.th 2024-05-16 08:54:48
47   สิริรางค์กูล    นนทะสิน 672***155@npu.ac.th 2024-05-16 08:54:25
48   ณัฐพล    ดวงสิม 672***072@npu.ac.th 2024-05-16 08:54:05
49   ณัชพล    เทรโซลดี้ 661***195@npu.ac.th 2024-05-16 08:53:50
50   เสฎฐวุฒ    ศรีพระจันทร์ 672***031@npu.ac.th 2024-05-16 08:51:57
51   อริย์ธัช    โมคลา 661***096@npu.ac.th 2024-05-16 08:49:44
52   อุมาภรณ์    บุญเวิน 661***054@npu.ac.th 2024-05-16 08:45:43
53   จักรภัทร    ผูกดวง 661***294@npu.ac.th 2024-05-16 08:45:23
54   วีรกร    โถบำรุง 661***153@npu.ac.th 2024-05-16 08:44:17
55   พุทธน้ำบุษ    ผิวแดง 661***047@npu.ac.th 2024-05-16 08:41:37
56   เอกวัฒน์    ศาลาแดง 661***237@npu.ac.th 2024-05-16 08:40:56
57   ชัยพฤกษ์    พุทธา 661***021@npu.ac.th 2024-05-16 08:40:47
58   พงศธร    ศาลาผาย 661***120@npu.ac.th 2024-05-16 08:40:14
59   กนกกูล    บุญยะศรี 661***336@npu.ac.th 2024-05-16 08:37:07
60   สิรวิชญ์    แปทา 661***260@npu.ac.th 2024-05-16 08:33:25
61   รัชต์พล    เดชขันธ์ 661***112@npu.ac.th 2024-05-16 08:32:09
62   ยงยุทธ    พิมพิค้อ 661***039@npu.ac.th 2024-05-16 08:31:06
63   ภูริณัฐ    แก้วไหล 661***203@npu.ac.th 2024-05-16 08:31:05
64   ฐิติศักดิ์    สุทันท์ 661***062@npu.ac.th 2024-05-16 08:30:50
65   ภัควลัญชญ์    เมืองซอง 673***074@npu.ac.th 2024-05-15 16:25:00
66   ยุทธภูมิ    ไชยบิล 672***098@npu.ac.th 2024-05-15 14:10:48
67   อัครเดช    กระวานธง 662***057@npu.ac.th 2024-05-15 14:01:41
68   สิรภพ    สุขคะนนท์ 671***017@npu.ac.th 2024-05-15 14:00:35
69   พุฒิเมธ    สุทันฑ์ 671***038@npu.ac.th 2024-05-15 13:59:17
70   ทนงศักดิ์    พิมจันทร์ 671***087@npu.ac.th 2024-05-15 13:59:12
71   ชัยมงคล    ดาเชิงเขา 662***222@npu.ac.th 2024-05-15 13:57:50
72   ณัฐพงศ์    สุระวิทย์ 662***073@npu.ac.th 2024-05-15 13:57:08
73   อาภัทร์ธิภา    พันธ์จี 671***111@npu.ac.th 2024-05-15 13:57:05
74   วุฒินันท์    จันจุฬา 662***032@npu.ac.th 2024-05-15 13:56:52
75   นัฐกร    ต้นศรี 662***131@npu.ac.th 2024-05-15 13:56:10
76   ฉัตรกมล    ทองข่าย 671***046@npu.ac.th 2024-05-15 13:56:05
77   คฑาวุธ    สิงห์งอย 662***115@npu.ac.th 2024-05-15 13:56:04
78   อนุรักษ์    ชาสงวน 662***081@npu.ac.th 2024-05-15 13:55:43
79   อนุสรณ์    แก้วสุภา 671***020@npu.ac.th 2024-05-15 13:55:35
80   สุภนัย    นาชัยเวียง 662***107@npu.ac.th 2024-05-15 13:55:11
81   สิทธิกร    รัตนะ 662***040@npu.ac.th 2024-05-15 13:54:49
82   สิทธิชัย    แสนไชย 662***016@npu.ac.th 2024-05-15 13:54:33
83   รัชชานนท์    ไชยนาน 662***263@npu.ac.th 2024-05-15 13:54:31
84   นนทวัฒน์    สุพร 662***149@npu.ac.th 2024-05-15 13:54:17
85   รัตนิล    ปุตะมา 662***198@npu.ac.th 2024-05-15 13:54:15
86   จิณณวัตร    เนตรพิมพ์ 662***065@npu.ac.th 2024-05-15 13:54:14
87   ชนาภรณ์    ทัศสว่าง 672***071@npu.ac.th 2024-05-15 09:46:52
88   นวลอนงค์    วรบัตร 672***311@npu.ac.th 2024-05-15 09:44:35
89   ประวีรวัฒน์    วงนาขัน 672***162@npu.ac.th 2024-05-15 09:42:46
90   ทิพย์ธนันดา    จาหรี 672***030@npu.ac.th 2024-05-15 09:33:44
91   วุฒิภัทร    กันยา 672***105@npu.ac.th 2024-05-15 09:32:18
92   รวิวรรณ    มหาวงค์ 672***295@npu.ac.th 2024-05-15 09:31:28
93   พิริสา    ติยะบุตร 672***014@npu.ac.th 2024-05-15 09:31:26
94   นิรวิทย์    ยะภักดี 672***212@npu.ac.th 2024-05-15 09:31:25
95   นฤนาท    สุธรรม 672***022@npu.ac.th 2024-05-15 09:31:18
96   สุพิชญา    จำปาซ้อน 672***261@npu.ac.th 2024-05-15 09:31:16
97   ศุภวัฒน์    จันทรพิชัย 672***287@npu.ac.th 2024-05-15 09:31:14
98   ณัชชา    บุทา 672***048@npu.ac.th 2024-05-15 09:30:36
99   จันทกานติ์    พรมทะยาง 672***303@npu.ac.th 2024-05-15 09:30:28
100   สุทธิดา    นาชัยเวียง 672***097@npu.ac.th 2024-05-15 09:30:26
101   ทิพลักษณ์    อุผา 672***113@npu.ac.th 2024-05-15 09:29:59
102   นันทิชา    ทองอ่อน 672***147@npu.ac.th 2024-05-15 09:29:57
103   ธาดา    คำเกษ 672***154@npu.ac.th 2024-05-15 09:29:53
104   ชลณัฐชา    แจ่มสุวรรณ 672***063@npu.ac.th 2024-05-15 09:29:26
105   สุดารัตน์    สิงห์งอย 672***089@npu.ac.th 2024-05-15 09:29:19
106   ศิรประภา    บุตรโท 672***238@npu.ac.th 2024-05-15 09:28:59
107   อุมาพร    ขัติวงค์ 672***279@npu.ac.th 2024-05-15 09:28:52
108   กิตติพัฒน์    คะสุดใจ 672***121@npu.ac.th 2024-05-15 09:28:31
109   ภูผา    แจ่มสุวรรณ 672***139@npu.ac.th 2024-05-15 09:27:44
110   วัชระ    ลำมะสะ 672***055@npu.ac.th 2024-05-15 09:27:43
111   ภาวัต    คำศรี 672***671@npu.ac.th 2024-05-15 08:56:48
112   จักรภัทร    เชื้อสุก 672***695@npu.ac.th 2024-05-15 08:56:40
113   อนุวัฒน์    พาลี 672***663@npu.ac.th 2024-05-15 08:54:19
114   ไรวินท์    หล้าน้อย 672***572@npu.ac.th 2024-05-15 08:47:54
115   ปริญญา    พิลาสุข 672***440@npu.ac.th 2024-05-15 08:47:50
116   สหัสวรรษ    แสงกล้า 672***499@npu.ac.th 2024-05-15 08:47:43
117   ทวีทรัพย์    สอนวงษ์ 672***465@npu.ac.th 2024-05-15 08:47:42
118   นพรัตน์    วระลาด 661***041@npu.ac.th 2024-05-14 13:44:56
119   ชาญวิทย์    เคนโสม 661***082@npu.ac.th 2024-05-14 13:42:39
120   ธราธร    พิลาน 661***033@npu.ac.th 2024-05-14 13:42:34
121   ศุภวิชญ์    สำรองพันธ์ 661***140@npu.ac.th 2024-05-14 13:42:00
122   อิศราภรณ์    ตันสาย 661***066@npu.ac.th 2024-05-14 13:41:28
123   กันทรากร    เสนาสี 661***199@npu.ac.th 2024-05-14 13:41:26
124   นวชาต    นครังสุ 661***207@npu.ac.th 2024-05-14 13:41:26
125   อดิเทพ    ยุวะราช 661***280@npu.ac.th 2024-05-14 13:41:25
126   อภิสิทธิ์    ลีมุน 661***124@npu.ac.th 2024-05-14 13:37:27
127   มรรควาร    มองบุญ 661***165@npu.ac.th 2024-05-14 13:37:00
128   นงนภัส    ราศรี 672***072@npu.ac.th 2024-05-14 13:31:37
129   ศวิตา    สุนา 672***012@npu.ac.th 2024-05-14 13:28:16
130   อาทิตยา    หินสองกอง 672***114@npu.ac.th 2024-05-14 13:27:34
131   นีรชา    แพงศรีฮัก 672***080@npu.ac.th 2024-05-14 13:26:13
132   รัตนกร    แพงคำฮัก 672***106@npu.ac.th 2024-05-14 13:25:57
133   พุทธิพงษ์    คึมยะราช 672***104@npu.ac.th 2024-05-14 13:25:39
134   ตติยา    จันทะเวิน 672***122@npu.ac.th 2024-05-14 13:25:32
135   สมิตานัน    พาพิมพ์ 672***112@npu.ac.th 2024-05-14 13:24:31
136   อรณิชา    พลอาษา 672***062@npu.ac.th 2024-05-14 13:23:43
137   วิภาดา    เกวิรัตน์ 672***125@npu.ac.th 2024-05-14 13:21:37
138   ศุจินธร    พรมจันทร์ 672***138@npu.ac.th 2024-05-14 13:21:31
139   ณปภา    พ่อนามแดง 672***013@npu.ac.th 2024-05-14 13:20:09
140   รมิดา    แก้วบุตรตา 672***015@npu.ac.th 2024-05-14 13:19:45
141   ชรัส    สีสวัส 672***039@npu.ac.th 2024-05-14 13:18:52
142   ฐิตารีย์    แดงมี 672***021@npu.ac.th 2024-05-14 13:18:51
143   พัชรินทร์    ทองสิงห์ 661***129@npu.ac.th 2024-05-14 09:14:52
144   อลิชา    สีชื่น 661***095@npu.ac.th 2024-05-14 09:14:23
145   ขวัญจิรา    นิวงษา 661***059@npu.ac.th 2024-05-14 09:14:22
146   ภัททิยา    นิวงษา 661***063@npu.ac.th 2024-05-14 09:14:19
147   ปาริตา    เดชทะสร 661***121@npu.ac.th 2024-05-14 09:14:16
148   ชนิสรา    ภูชุม 661***042@npu.ac.th 2024-05-14 09:14:10
149   ธิญาดา    สุวรรณวงษ์ 661***113@npu.ac.th 2024-05-14 09:14:06
150   วรางคณา    นนทรา 661***012@npu.ac.th 2024-05-14 09:12:15
151   หนึ่งฤทัย    มาตย์แพง 661***020@npu.ac.th 2024-05-14 09:11:29
152   วันพ่อ    ทองสิงห์ 661***038@npu.ac.th 2024-05-14 09:09:35
153   ธัญญลักษณ์    โลตุฤทธิ์ 661***105@npu.ac.th 2024-05-14 09:03:21
154   อนุวัฒ    นนท์ลา 651***162@npu.ac.th 2024-05-14 08:35:32
155   อภิรักษ์    แจ่มแจ้ง 662***280@npu.ac.th 2024-05-13 14:16:44
156   เจษฎา    ผาโม้ 662***058@npu.ac.th 2024-05-13 14:14:22
157   ไพภยนต์    ซองทอง 662***074@npu.ac.th 2024-05-13 14:14:13
158   กัญญารัตน์    ผาบใจหาญ 662***108@npu.ac.th 2024-05-13 14:14:13
159   รัชชานนท์    พรมรักษา 662***157@npu.ac.th 2024-05-13 14:12:59
160   ศุภกิตติ์    กิติศรีวรพันธุ์ 662***041@npu.ac.th 2024-05-13 14:12:26
161   ชัยมงคล    เชื้อสาวะถี 662***207@npu.ac.th 2024-05-13 14:12:10
162   ชนวีร์    มิ่งกุละ 662***116@npu.ac.th 2024-05-13 14:11:28
163   ณัฐณิชา    ขันสำรอง 651***147@npu.ac.th 2024-05-13 14:03:58
164   ชญานิศ    จางจันทร์ 651***071@npu.ac.th 2024-05-13 14:03:41
165   พัณณิตา    ไชยสุระ 662***018@npu.ac.th 2024-05-13 10:52:07
166   สุตาภัทร    ศรีหาเจียม 662***273@npu.ac.th 2024-05-13 10:13:50
167   ภาณุพัฒน์    ศรีสุยนต์ 661***134@npu.ac.th 2024-05-13 09:20:07
168   สิรภัทร    ชนะพจน์ 661***209@npu.ac.th 2024-05-13 09:16:29
169   วรงค์    วงศรีลา 672***031@npu.ac.th 2024-05-09 18:47:49
170   นันธิดา    สาลีแสง 673***289@npu.ac.th 2024-05-03 09:14:46
171   ณัฐชา    ชัยคีรี 663***206@npu.ac.th 2024-04-28 14:35:28
172   ปาริชาติ    โฮมแพน 653***132@npu.ac.th 2024-04-24 22:46:05
173   ลักษมี    อินเสนลา 673***066@npu.ac.th 2024-04-21 13:20:27
174   กิตติภน    พ่อไชยราช 673***015@npu.ac.th 2024-03-23 14:29:29
175   ภูมิทัศน์    ตะวงษ์ 652***145@npu.ac.th 2024-03-17 21:43:32
176   สุธิดา    ปรีนาขาม 652***142@npu.ac.th 2024-03-03 17:27:09
177   พิมพ์ศรุตา    สิทธิชัย 652***324@npu.ac.th 2024-02-05 11:23:54
178   บุษบา    กิ่งรุ่งเรือง 652***217@npu.ac.th 2024-02-05 11:20:12
179   นฤมล    บานทะจี 652***274@npu.ac.th 2024-01-29 13:42:20
180   ศิวกร    สันติวัฒนาพร 652***068@npu.ac.th 2024-01-29 12:21:56
181   อลงกรณ์    วงศ์ล่าม 663***044@npu.ac.th 2024-01-20 15:53:22
182   ธนภัทร    เครือชาลี 663***229@npu.ac.th 2024-01-15 16:18:52
183   ศุทธินี    อ่องแจ่ม 573***503@npu.ac.th 2024-01-09 11:09:06
184   ธนดล    ศรีกาลังค์ 662***151@npu.ac.th 2024-01-08 14:44:22
185   กนกกาญจน์    กุมลา 662***011@npu.ac.th 2024-01-08 14:30:54
186   พุทธพร    กุลนะ 662***276@npu.ac.th 2024-01-08 14:25:23
187   ติรณา    งามงอน 662***128@npu.ac.th 2024-01-08 14:19:36
188   หนึ่งฤทัย    ชิณะแขว 662***391@npu.ac.th 2024-01-08 14:19:04
189   ชลลดา    ราชวัตร 662***102@npu.ac.th 2024-01-08 14:12:33
190   หทัยชนก    หูนห่วง 662***375@npu.ac.th 2024-01-08 14:02:40
191   ปานวาด    ใจศิริ 662***219@npu.ac.th 2024-01-08 13:59:50
192   การต์นิภา    พิกุลทอง 662***045@npu.ac.th 2024-01-08 13:59:03
193   การต์นิภา    พิกุลทอง 024***@npu.ac.th 2024-01-08 13:57:46
194   บัวแก้ว    ทัศวงษ์ 662***193@npu.ac.th 2024-01-08 13:57:31
195   กาญจนา    จันทะนะ 662***037@npu.ac.th 2024-01-08 13:53:49
196   รามภูมิ    นิ่มอนงค์ 663***353@npu.ac.th 2024-01-07 19:30:53
197   ธิญาดา    ท่องพิมาย 653***555@npu.ac.th 2024-01-04 10:38:54
198   ภัทรพล    วงศ์โสภา 664***187@npu.ac.th 2023-12-24 13:02:06
199   อณุวัตร    ศาลาแดง 664***179@npu.ac.th 2023-12-24 13:01:10
200   อนพัทธ์    วันหนา 664***120@npu.ac.th 2023-12-24 13:00:30
201   ธนัญญา    โยแก้ว 643***068@npu.ac.th 2023-12-21 10:19:41
202   นิตยา    บับพาน 656***310@npu.ac.th 2023-12-18 13:30:51
203   พิยะดา    ศรีมันตะ 664***027@npu.ac.th 2023-12-11 13:14:10
204   พัลลภ    กลิ่นดี 656***096@npu.ac.th 2023-12-10 14:48:50
205   รณชัย    ประกิ่ง 652***193@npu.ac.th 2023-11-30 22:21:48
206   ภูธิเบศ    นารัง 662***132@npu.ac.th 2023-11-29 21:08:36
207   อรรถพล    ยืนยง 664***228@npu.ac.th 2023-11-29 10:02:57
208   ปริยดา    ทองข่าย 664***087@npu.ac.th 2023-11-29 09:57:08
209   ธนกรณ์    โหราจันทร์ 664***111@npu.ac.th 2023-11-29 09:56:53
210   ธนพัฒน์    นุสาวา 664***103@npu.ac.th 2023-11-29 09:55:21
211   ปริยาภัทร    เสนนอก 664***095@npu.ac.th 2023-11-29 09:52:50
212   สิรศักดิ์    กรรัตน์ 664***079@npu.ac.th 2023-11-29 09:51:28
213   ศตวรรษ    ลมอ่อน 664***350@npu.ac.th 2023-11-29 09:50:51
214   เดชาวัต    แก้วมณีชัย 664***038@npu.ac.th 2023-11-29 09:49:09
215   สิริณภา    เเก้วเข้ม 633***456@npu.ac.th 2023-11-27 23:28:23
216   อนันธกรณ์    จะรีศรี 651***032@npu.ac.th 2023-11-27 14:11:22
217   ณัฐวัฒน์    จิตตโคตร 662***627@npu.ac.th 2023-11-24 10:37:27
218   ธนพัต    บัวดา 664***152@npu.ac.th 2023-11-22 14:20:24
219   ภควัฒน์    ไชยะ 664***210@npu.ac.th 2023-11-22 14:19:01
220   ชวิศ    อุไรวงศ์ 664***343@npu.ac.th 2023-11-22 14:16:44
221   สมภพ    แสงสว่าง 664***327@npu.ac.th 2023-11-22 10:42:33
222   ธนวัฒน์    พันเทศ 664***012@npu.ac.th 2023-11-22 10:40:18
223   ชัยวัฒน์    วงค์จันดี 664***145@npu.ac.th 2023-11-22 10:39:27
224   ชัชวาล    รัตนมาลี 664***178@npu.ac.th 2023-11-22 10:38:18
225   ภฤตคุณ    ห้วยทราย 664***368@npu.ac.th 2023-11-22 10:37:53
226   รัตนเทพ    ทันที 664***194@npu.ac.th 2023-11-22 10:11:43
227   พัฒน์ชระ    สํารองพันธ์ 664***186@npu.ac.th 2023-11-22 10:08:49
228   จิตรภาณุ    ดอนเส 664***020@npu.ac.th 2023-11-22 09:48:44
229   อัมพวัน    อิ่มอุรัง 663***409@npu.ac.th 2023-11-21 10:11:56
230   วรรวิศา    ภูผาสิทธิ์ 663***177@npu.ac.th 2023-11-21 10:08:38
231   เพชรกานต์    พิมพ์จันทร์ 663***157@npu.ac.th 2023-11-21 09:53:20
232   ปาริชาติ    ศรีนุกูล 663***250@npu.ac.th 2023-11-20 21:54:54
233   ชัชวาลย์    นาราช 641***031@npu.ac.th 2023-11-20 15:24:23
234   วุฒิพงษ์    นามิ่ง 663***415@npu.ac.th 2023-11-20 13:30:20
235   ศิวดล    วะเศษสร้อย 664***052@npu.ac.th 2023-11-20 13:03:49
236   มุกมณี    บุดตะมะ 663***153@npu.ac.th 2023-11-20 12:44:44
237   ประจักษ์    จันทรจิตร 656***120@npu.ac.th 2023-11-18 11:01:52
238   ศรันย์    สร้างนา 661***127@npu.ac.th 2023-11-17 13:21:16
239   กนกอร    ยศนารินทร์ 661***079@npu.ac.th 2023-11-17 10:01:39
240   จิดาภา    ชฎา 661***061@npu.ac.th 2023-11-17 10:01:31
241   ทรงพล    ปากดี 661***134@npu.ac.th 2023-11-17 10:01:20
242   จันทิมา    พรหมโส 662***243@npu.ac.th 2023-11-16 20:09:30
243   ธวัชชัย    กันทิยะ 662***052@npu.ac.th 2023-11-16 16:28:20
244   อาพิชรัตน์    เดชทะสร 652***023@npu.ac.th 2023-11-16 12:45:54
245   เวชยันต์    พรหมจันทร์ 656***245@npu.ac.th 2023-11-16 09:58:42
246   ชโลธร    พรมดอนกลอย 662***202@npu.ac.th 2023-11-16 09:41:33
247   เพลิน    สีสุทร 656***062@npu.ac.th 2023-11-15 09:30:27
248   เด่นศักดิ์    ยะไชยศรี 656***161@npu.ac.th 2023-11-14 15:48:05
249   ชญานนท์    จันโทศิริ 662***692@npu.ac.th 2023-11-14 15:12:59
250   สายใจ    วานิชสุจิต 656***229@npu.ac.th 2023-11-14 14:35:26
251   ภัทรธิดา    สุวรรณสุข 653***381@npu.ac.th 2023-11-14 10:55:50
252   ชาริสา    จามน้อย 663***927@npu.ac.th 2023-11-13 20:53:25
253   สิริจันทร์    นันทะวงศ์ 663***281@npu.ac.th 2023-11-13 14:22:41
254   ปัณณธร    ทองดี 661***135@npu.ac.th 2023-11-10 13:48:35
255   ชไมพร    สิงหา 651***045@npu.ac.th 2023-11-10 11:59:32
256   พัณณิตา    ปิมปาตัน 663***397@npu.ac.th 2023-11-08 14:45:37
257   ปวันรัตน์    วงศิลปชัย 663***033@npu.ac.th 2023-11-08 14:28:19
258   ภัทราภรณ์    แสนอุบล 663***389@npu.ac.th 2023-11-08 14:08:15
259   อรสา    ชุมพลรักษ์ 663***041@npu.ac.th 2023-11-08 13:58:07
260   สุชาวดี    ศรีนิกร 663***116@npu.ac.th 2023-11-08 13:52:36
261   วรัญญา    สีเทา 663***306@npu.ac.th 2023-11-08 13:52:15
262   กรองกาญจน์    จำปาหอม 663***090@npu.ac.th 2023-11-08 13:52:04
263   ชนกนันท์    พรหมดี 663***140@npu.ac.th 2023-11-08 13:51:39
264   สุภาวดี    ใจทัศน์ 663***363@npu.ac.th 2023-11-08 13:51:29
265   บุตรชาดา    ธาตุวงค์สา 663***074@npu.ac.th 2023-11-08 13:45:13
266   ภัณฑิรา    สุขจิตร 663***017@npu.ac.th 2023-11-08 13:12:54
267   ปิยะนันท์    แสงสว่าง 663***109@npu.ac.th 2023-11-07 17:22:26
268   ปวริศ    รับจันทร์ 662***205@npu.ac.th 2023-11-07 15:55:24
269   ณัฐพล    คะตา 662***270@npu.ac.th 2023-11-07 15:54:10
270   ธนากร    จันทร์แสง 662***213@npu.ac.th 2023-11-07 15:24:59
271   จันทร์จิรา    กุสุมาลย์ 663***117@npu.ac.th 2023-11-07 14:48:22
272   จิรัชญา    ชาวเรือ 663***686@npu.ac.th 2023-11-07 13:57:37
273   ศศิวิมล    โคตรชาลี 663***702@npu.ac.th 2023-11-07 13:54:32
274   จีระนันท์    ราชาหงษ์ 663***611@npu.ac.th 2023-11-07 13:51:15
275   สุวาธินี    ผาบแก้ว 663***751@npu.ac.th 2023-11-07 13:47:25
276   พาราไดซ์    แก้วกาบิน 663***421@npu.ac.th 2023-11-07 13:45:13
277   นันทรัตน์    ตู้แก้ว 663***694@npu.ac.th 2023-11-07 13:45:05
278   เรณู    ใหญ่โสมานัง 663***629@npu.ac.th 2023-11-07 13:44:54
279   พัชรินทร์    ศรีสุนทร 663***405@npu.ac.th 2023-11-07 13:44:30
280   บุษยามาศ    ยินดี 663***710@npu.ac.th 2023-11-07 13:44:15
281   ธนกร    มูลทราย 663***413@npu.ac.th 2023-11-07 13:43:50
282   วรารัตน์    มัยวงค์ 663***538@npu.ac.th 2023-11-07 13:43:49
283   สแกวรรณ    แสนจันทา 663***447@npu.ac.th 2023-11-07 13:43:46
284   กัญญาณัฐ    กุลบุตรดี 663***579@npu.ac.th 2023-11-07 13:43:41
285   วีรชิต    แผงไธสง 663***488@npu.ac.th 2023-11-07 13:43:16
286   จิรนันท์    สายศิลป์ 663***595@npu.ac.th 2023-11-07 13:42:58
287   อาทิตย์ติยา    หางแก้ว 663***678@npu.ac.th 2023-11-07 13:42:53
288   ชนากานต์    ภาวงศ์ 663***439@npu.ac.th 2023-11-07 13:42:40
289   ปภาวี    จันทร์สว่าง 663***744@npu.ac.th 2023-11-07 13:42:03
290   จิรภัทรษิตา    บุราณ 663***496@npu.ac.th 2023-11-07 13:41:47
291   พรรณงา    พาบุ 663***660@npu.ac.th 2023-11-07 13:40:01
292   กันยา    วงศ์กันยา 663***290@npu.ac.th 2023-11-07 09:47:24
293   เพชรไพลิน    กองแก้ว 653***639@npu.ac.th 2023-11-06 18:02:49
294   ธีรภัทร    ลุนลา 654***112@npu.ac.th 2023-11-06 14:04:06
295   ภาวิดา    สายสอน 663***227@npu.ac.th 2023-11-06 13:18:44
296   สุดารัตน์    หัดระสา 663***235@npu.ac.th 2023-11-06 13:17:27
297   เพชรกานต์    พิมพ์จันทร์ 663***391@npu.ac.th 2023-11-06 13:09:01
298   วัชรพงษ์    หาวงค์ 662***494@npu.ac.th 2023-11-03 09:04:18
299   ชินดนัย    จันทร์อุด 662***080@npu.ac.th 2023-11-03 08:59:52
300   ณัฐพงค์    สงวนพงษ์ 662***536@npu.ac.th 2023-11-03 08:59:29
301   อำพล    ศรีโนนยาง 662***510@npu.ac.th 2023-11-03 08:56:31
302   ชนันธร    บุญวงค์ 661***548@npu.ac.th 2023-11-02 14:02:49
303   ศังสกานท์    เกษงาม 661***506@npu.ac.th 2023-11-02 14:02:28
304   พัฒนศักดิ์    กันฑ์ชู 661***316@npu.ac.th 2023-11-02 14:01:15
305   เศรษฐวัชร์    ธนพรพินิต 661***290@npu.ac.th 2023-11-02 14:00:44
306   ธัญเทพ    บุตรไชย 661***258@npu.ac.th 2023-11-02 13:54:57
307   ณัฐธิดา    ภูกาสอน 663***013@npu.ac.th 2023-10-30 11:25:40
308   วิภาภรณ์    หมั่นจิตร 655***666@npu.ac.th 2023-10-28 10:22:36
309   เกศรินทร์    ปาวัน 655***799@npu.ac.th 2023-10-28 09:42:29
310   ณัทวิกาญน์    หาญรินทร์ 666***026@npu.ac.th 2023-10-27 22:52:19
311   พลากร    อ่อนหวาน 661***010@npu.ac.th 2023-10-27 13:53:09
312   รัฐศาสตร์    ธิอักษร 662***619@npu.ac.th 2023-10-27 09:00:36
313   เอกราช    มาตวงศ์ 662***114@npu.ac.th 2023-10-27 08:48:43
314   จิรศักดิ์    ปัททุม 662***086@npu.ac.th 2023-10-26 08:55:54
315   สกลวรรธน์    อุปเสน 666***026@npu.ac.th 2023-10-25 12:28:02
316   ศักรินทร์    บ้านกลาง 662***197@npu.ac.th 2023-10-24 15:28:11
317   กมลทิพย์    เอกรัชฤทธิ์ 652***294@npu.ac.th 2023-10-24 13:26:58
318   ปนัดดา    สมพันธ์ 652***039@npu.ac.th 2023-10-24 13:26:22
319   กฤติยา    ฉิมสุนทร 652***047@npu.ac.th 2023-10-24 13:25:56
320   ธันยนิษฐ์    ศรีหาบุตร 663***504@npu.ac.th 2023-10-23 19:14:20
321   ศุภวิชภ์    ลาหา 662***106@npu.ac.th 2023-10-20 08:56:17
322   ศิริวุฒิ    ลาพิมพ์ 662***254@npu.ac.th 2023-10-20 08:54:46
323   วิชยุตม์    อัมวัน 662***098@npu.ac.th 2023-10-20 08:54:45
324   วิธนาสันต์    นิวงษา 661***415@npu.ac.th 2023-10-19 13:55:09
325   ฌาณศักดิ์    เหมเมือง 661***530@npu.ac.th 2023-10-19 13:39:39
326   รพีภัทร    ออระทัด 661***282@npu.ac.th 2023-10-19 13:39:19
327   พีนะเวด    สมมะติพงค์ 661***266@npu.ac.th 2023-10-19 13:37:28
328   วีรภัทร    ติดหล้า 661***381@npu.ac.th 2023-10-19 13:36:23
329   ธัญวัฒน์    พันโกฏิ 661***274@npu.ac.th 2023-10-19 13:34:22
330   ธนวัฒน์    ทาแพง 661***241@npu.ac.th 2023-10-19 13:34:19
331   เกียรติศักดิ์    สว่างวงศ์ 661***324@npu.ac.th 2023-10-19 13:34:14
332   เมธาสิทธิ์    พลเหลือ 661***373@npu.ac.th 2023-10-19 13:34:00
333   ณัฐวุฒิ    ดวงแก้ว 661***431@npu.ac.th 2023-10-19 13:33:59
334   จิตติพัฒน์    สมปัญญา 661***407@npu.ac.th 2023-10-19 13:33:59
335   อาริยา    ผิวชมภู 662***420@npu.ac.th 2023-10-18 10:14:14
336   ธาริณี    แพงศรีฮัก 662***163@npu.ac.th 2023-10-17 15:56:33
337   ธนวัฒน์    เครือคำ 662***528@npu.ac.th 2023-10-17 15:46:22
338   ธนาธิป    คูณพรหม 662***577@npu.ac.th 2023-10-17 15:46:05
339   นราวิชญ์    แพงวงค์ 662***072@npu.ac.th 2023-10-17 15:44:11
340   พีรวัส    ทองสอย 662***148@npu.ac.th 2023-10-17 15:43:27
341   วัชระ    จำปา 662***460@npu.ac.th 2023-10-17 15:43:23
342   พงศ์พล    อุดมเลิศ 662***361@npu.ac.th 2023-10-17 15:43:07
343   จิระพงษ์    สุระเกษ 662***171@npu.ac.th 2023-10-17 15:42:14
344   กิตติศักดิ์    แก้วคำมูล 662***379@npu.ac.th 2023-10-17 15:41:41
345   อนุสิกข์    ทองดี 662***130@npu.ac.th 2023-10-17 15:40:51
346   ณัฐดนัย    ธิสาคร 662***064@npu.ac.th 2023-10-17 15:40:30
347   ณัฐวัตร    ปัญญาชัย 662***680@npu.ac.th 2023-10-17 15:40:26
348   พสธร    ภูสีเงิน 662***486@npu.ac.th 2023-10-17 15:40:14
349   นพรัตน์    ปาวัน 662***593@npu.ac.th 2023-10-17 15:40:04
350   นนทวัฒน์    ใสศรัทธา 662***403@npu.ac.th 2023-10-17 15:39:38
351   รัฐศาสตร์    จันทร์แสง 662***544@npu.ac.th 2023-10-17 15:39:36
352   วสันต์    เหมหา 662***122@npu.ac.th 2023-10-17 15:39:32
353   จิรายุทธ    แสนคำ 662***155@npu.ac.th 2023-10-17 15:39:30
354   ธัชนนท์    ประดับดี 662***478@npu.ac.th 2023-10-17 15:39:18
355   ปิยนุช    ผาอินดี 662***635@npu.ac.th 2023-10-17 15:39:00
356   ธีรเทพ    ชฎา 662***288@npu.ac.th 2023-10-17 15:38:57
357   อัศดาพร    อัครศรีวร 662***221@npu.ac.th 2023-10-17 15:38:49
358   รัฐภูมิ    พันจี 662***239@npu.ac.th 2023-10-17 15:38:30
359   ชนาธิป    ตะนะคี 662***651@npu.ac.th 2023-10-17 15:38:26
360   ชลนธี    สิงห์เสือ 662***189@npu.ac.th 2023-10-17 15:38:24
361   ปิยะณัฐ    เรืองชา 662***395@npu.ac.th 2023-10-17 15:38:20
362   ยุทธพล    ลื้อพอก 662***585@npu.ac.th 2023-10-17 15:37:56
363   กฤษนัย    สุขมอญ 662***452@npu.ac.th 2023-10-17 15:37:25
364   นวพล    ภูชุม 662***296@npu.ac.th 2023-10-17 15:36:59
365   จีระณะ    นิวงษา 662***304@npu.ac.th 2023-10-17 15:36:38
366   รัฐนนท์    คำพรหม 662***023@npu.ac.th 2023-10-17 15:36:24
367   วุฒิชัย    คำไผ่ 662***312@npu.ac.th 2023-10-17 15:35:46
368   ต้นตะวัน    โคตนาม 662***325@npu.ac.th 2023-10-17 15:35:45
369   รุ่งทิพย์    เจาะจง 662***049@npu.ac.th 2023-10-17 15:35:38
370   กิตติภพ    เดชสกุลเลิศ 662***262@npu.ac.th 2023-10-17 15:35:37
371   กิตติพงษ์    สิมดา 662***031@npu.ac.th 2023-10-17 15:35:28
372   อภิรักษ์    พรมชัย 662***015@npu.ac.th 2023-10-17 15:33:55
373   สรารัตน์    จันดี 652***260@npu.ac.th 2023-10-17 14:34:51
374   นริศรา    จันทร์แดง 652***153@npu.ac.th 2023-10-17 13:33:54
375   วรดา    เดชาหูม 652***377@npu.ac.th 2023-10-17 13:31:33
376   นารีรัตน์    วงค์กระโซ่ 652***120@npu.ac.th 2023-10-17 13:29:25
377   พัชรลักษณ์    ตะเนาว์ 652***187@npu.ac.th 2023-10-17 13:29:18
378   ธิดารัตน์    ชนะพจน์ 652***385@npu.ac.th 2023-10-17 13:27:35
379   ณัฐพร    พ่อขันชาย 652***179@npu.ac.th 2023-10-17 13:27:19
380   พัชฎาภรณ์    วงค์ญาพ่อ 652***286@npu.ac.th 2023-10-17 13:26:44
381   จินตนา    เชื้อคำเพ็ง 652***112@npu.ac.th 2023-10-17 13:26:33
382   จีระนัน    หลวงแก้ว 652***245@npu.ac.th 2023-10-17 13:25:39
383   เพ็ญนิภา    ใสส่อง 652***021@npu.ac.th 2023-10-17 13:25:36
384   ปนัดดา    คำมุงคุณ 652***138@npu.ac.th 2023-10-17 13:25:28
385   ศรัญญา    เฮ้าสา 652***401@npu.ac.th 2023-10-17 13:25:25
386   ปัทมการณ์    เข็มปัญญา 652***203@npu.ac.th 2023-10-17 13:25:09
387   จิรนันท์    นาบุญ 652***229@npu.ac.th 2023-10-17 13:24:55
388   นันธิตา    จันทะพรม 652***237@npu.ac.th 2023-10-17 13:23:48
389   จันทนา    หอมยา 652***211@npu.ac.th 2023-10-17 13:23:09
390   กิตติยา    จันทะแสง 652***161@npu.ac.th 2023-10-17 13:22:22
391   วชิราภรณ์    มณีลุน 652***252@npu.ac.th 2023-10-17 13:22:16
392   อริสา    ท้าวมิตร 652***328@npu.ac.th 2023-10-17 13:22:01
393   ธัญพร    ผุยโพธิ์ 652***344@npu.ac.th 2023-10-17 13:22:01
394   เมธิษา    หล้าสุภา 652***336@npu.ac.th 2023-10-17 13:18:05
395   สายสุดา    ขาวอ่อน 652***278@npu.ac.th 2023-10-17 13:17:39
396   อุษามณี    อุ่นตา 661***054@npu.ac.th 2023-10-17 12:58:28
397   ธนาวัฒน์    เดชสอน 661***100@npu.ac.th 2023-10-16 14:14:35
398   นิธิโชติ    ไกรสุข 661***050@npu.ac.th 2023-10-16 13:57:34
399   วรรณนิสา    อดทน 652***282@npu.ac.th 2023-10-16 13:57:09
400   ชมพูนุช    ศรีสมมาตรวนิช 652***233@npu.ac.th 2023-10-16 13:52:52
401   จันทิมา    วงษ์ธิ 652***084@npu.ac.th 2023-10-16 13:48:22
402   จารุภัทร    อุดทา 661***043@npu.ac.th 2023-10-16 13:46:16
403   จิรพัส    แดงโยง 661***118@npu.ac.th 2023-10-16 13:42:52
404   ชัยณรงค์    แสนเรืองเดช 661***076@npu.ac.th 2023-10-16 13:42:21
405   วุฒิกร    อินทรายุทธ 661***126@npu.ac.th 2023-10-16 13:30:35
406   ปิยพร    พลราชม 655***690@npu.ac.th 2023-10-15 10:02:29
407   ธวัชชัย    กองอุดม 655***740@npu.ac.th 2023-10-14 16:20:02
408   สาวิตรี    ราดนอก 655***300@npu.ac.th 2023-10-14 08:01:11
409   รัชนี    จันทะเบี้ยว 663***737@npu.ac.th 2023-10-11 16:20:55
410   บัณฑิตา    เสนารัตน์ 652***067@npu.ac.th 2023-10-11 14:03:20
411   วิพา    ท่ามะกา 661***091@npu.ac.th 2023-10-11 11:22:21
412   วรรณิษา    บุญประถัมภ์ 662***396@npu.ac.th 2023-10-10 14:54:02
413   ณัฐธิกา    ติดยงค์ 662***081@npu.ac.th 2023-10-10 14:37:16
414   รัฐภูมิ    เปาวะนา 661***370@npu.ac.th 2023-10-08 20:24:19
415   จีรวัฒน์    ยาปัญ 662***033@npu.ac.th 2023-10-06 19:49:20
416   ปิยวัฒน์    อุดมศักดิ์ศิริ 662***271@npu.ac.th 2023-10-06 18:57:49
417   ภาราดร    วงษ์ศิลา 662***256@npu.ac.th 2023-10-06 18:21:07
418   อรรถพร    จำใบ 651***229@npu.ac.th 2023-10-06 18:05:20
419   จักรพรรณ์    หอมกลิ่น 661***173@npu.ac.th 2023-10-06 11:36:33
420   ณิชาภา    ยามาชิตะ 668***732@npu.ac.th 2023-10-04 16:25:25
421   รักษ์ชนก    เพ็งสว่าง 662***094@npu.ac.th 2023-10-02 10:30:27
422   กนกพร    ปราบวิชัย 663***778@npu.ac.th 2023-10-01 12:51:58
423   นรินทร์พร    อัคฮาด 664***067@npu.ac.th 2023-09-30 08:16:25
424   ธนบดี    เสียงล้ำ 663***180@npu.ac.th 2023-09-12 17:58:38
425   ไอลดา    ศรีงาม 663***131@npu.ac.th 2023-09-12 17:56:27
426   ปริยาภัทร    หงษาวงษ์ 666***053@npu.ac.th 2023-09-11 23:15:13
427   สุจิวรรณ    จาจี 643***181@npu.ac.th 2023-09-08 09:34:04
428   กวินทิพย์    คำมุงคุณ 643***124@npu.ac.th 2023-09-08 09:28:22
429   ฐิติวัฒน์    สานาผา 661***225@npu.ac.th 2023-09-07 15:20:10
430   ศิวกร    ว่องไว 663***082@npu.ac.th 2023-09-05 20:07:26
431   ณัฐวุฒิ    ศิริวงค์ 653***089@npu.ac.th 2023-09-01 13:03:37
432   ดวงตะวัน    ทานาลาด 663***045@npu.ac.th 2023-08-30 09:34:41
433   จิณณา    แสงโคตรมา 663***037@npu.ac.th 2023-08-30 09:32:48
434   ชมพูนุช    เพิงกุณา 663***151@npu.ac.th 2023-08-30 07:46:08
435   นันทพร    นันทมาตร 663***518@npu.ac.th 2023-08-29 17:22:01
436   ภัทรกร    สมตน 664***137@npu.ac.th 2023-08-28 22:43:51
437   นเรนทร์ฤทธิ์    กัลยาฤทธิ์ 653***071@npu.ac.th 2023-08-26 17:42:53
438   ปรียาภรณ์    ทากิระ 662***268@npu.ac.th 2023-08-25 19:04:18
439   ศณานนท์    สุธรรม 662***248@npu.ac.th 2023-08-25 16:15:23
440   อมรกานต์    โทรัตน์ 662***156@npu.ac.th 2023-08-25 13:39:54
441   วีรภัทร    ไชยยงค์ 663***211@npu.ac.th 2023-08-25 06:44:07
442   พิริยากร    ตุปานา 663***257@npu.ac.th 2023-08-24 14:10:34
443   อภิชาติ    ศรีอารักษ์ 663***074@npu.ac.th 2023-08-23 18:07:08
444   ทิณภัทร    คงสามารถ 663***578@npu.ac.th 2023-08-23 14:29:39
445   เพทาย    นาพรหม 663***086@npu.ac.th 2023-08-22 20:38:35
446   นิภาวรรณ    รักษานวล 663***108@npu.ac.th 2023-08-21 15:07:27
447   ชัยพิชิต    อินทร์ติยะ 654***074@npu.ac.th 2023-08-21 14:04:41
448   อริษา    วงษ์ชัย 633***202@npu.ac.th 2023-08-21 11:37:31
449   แพรวา    อังคะณา 633***194@npu.ac.th 2023-08-21 11:36:36
450   อนุรัตน์    เรียมแสน 667***081@npu.ac.th 2023-08-20 09:45:11
451   ฉัตรดาว    ศิริปะถะ 643***146@npu.ac.th 2023-08-18 14:35:47
452   วีระชัย    สัจสุวรรณ์ 664***112@npu.ac.th 2023-08-17 00:12:56
453   จิราพร    ขันธวุธ 663***136@npu.ac.th 2023-08-13 18:24:37
454   ทศพล    สุขโย 664***047@npu.ac.th 2023-08-08 16:19:36
455   ชลธิชา    บุทธิจักร์ 663***077@npu.ac.th 2023-08-06 14:13:28
456   ปาริฉัตร    สวยพริ้ง 666***029@npu.ac.th 2023-08-06 11:19:08
457   กันต์ฤทัย    สิงห์แก้ว 662***040@npu.ac.th 2023-08-03 14:24:50
458   ณัฎฐิกา    เม่นเกิด 662***110@npu.ac.th 2023-08-03 12:58:14
459   สิริรัตน์    ภูชุม 664***010@npu.ac.th 2023-08-03 11:29:17
460   อรพันธ์    ศิริวงค์ 666***141@npu.ac.th 2023-08-02 17:56:42
461   แก้วตา    สุระพล 632***184@npu.ac.th 2023-07-27 17:08:19
462   ภาสินี    อำนะโคตร 663***187@npu.ac.th 2023-07-27 15:27:47
463   สมจิตร    แจ้งทองหลาง 666***011@npu.ac.th 2023-07-24 10:10:57
464   ธนดล    สิงห์มอญ 664***088@npu.ac.th 2023-07-23 20:55:36
465   ภูผาภูมิ    วิชาเดช 666***045@npu.ac.th 2023-07-22 10:21:20
466   วิธินี    มุสิกนาม 667***073@npu.ac.th 2023-07-22 07:24:56
467   นิรันดร์    บุตราช 666***706@npu.ac.th 2023-07-21 14:36:25
468   อิงชล    พนาจันทร์ 666***680@npu.ac.th 2023-07-21 14:34:59
469   วิลาสินี    ภูดี 666***698@npu.ac.th 2023-07-21 14:34:03
470   ณัฐพล    ประกิ่ง 666***714@npu.ac.th 2023-07-21 14:31:45
471   สิริขวัญ    สิทธิบุญ 663***271@npu.ac.th 2023-07-21 11:32:57
472   วุฒิภัทร    คำแพงดี 663***016@npu.ac.th 2023-07-21 10:47:16
473   ขจรเดช    วิริยะอุดมผล 663***123@npu.ac.th 2023-07-21 10:18:28
474   กรกนก    ภูมิชัย 663***255@npu.ac.th 2023-07-21 10:12:21
475   วีรภัทร    สิงห์ศรี 663***131@npu.ac.th 2023-07-21 09:56:28
476   นิติภูมิ    ทุมเสน 663***149@npu.ac.th 2023-07-21 09:55:31
477   การันต์    ภูอ่าง 663***198@npu.ac.th 2023-07-21 06:53:55
478   พิมพวลัญช์    สายพันธ์ 663***156@npu.ac.th 2023-07-20 22:11:17
479   พัชรพร    ลือรินทร์ 663***429@npu.ac.th 2023-07-20 14:48:07
480   รักษ์พล    พ่ออามาตย์ 664***081@npu.ac.th 2023-07-18 13:24:26
481   หนึ่งนครชัย    บุญประสิทธิ์ 662***383@npu.ac.th 2023-07-18 13:21:56
482   อรนิภา    นาหมีด 663***420@npu.ac.th 2023-07-18 00:19:10
483   บุญญฤทธิ์    สมรฤทธิ์ 663***214@npu.ac.th 2023-07-16 17:37:13
484   ต้นหลิว    ภูดีทิพย์ 664***096@npu.ac.th 2023-07-15 16:13:02
485   คฑาวุธ    สุทธิเสงี่ยม 663***038@npu.ac.th 2023-07-15 13:15:25
486   จิรัชญา    สิวกระโทก 666***133@npu.ac.th 2023-07-14 12:11:56
487   ณัฐสิทธิ์    สงมาก 664***107@npu.ac.th 2023-07-13 12:43:55
488   เกรียงไกร    นาคอึ่ง 664***195@npu.ac.th 2023-07-13 12:43:18
489   วชร    คล่องดี 663***506@npu.ac.th 2023-07-13 09:16:15
490   ธเนศ    เสาธง 663***164@npu.ac.th 2023-07-13 09:00:50
491   วรวิช    โสภา 664***032@npu.ac.th 2023-07-11 18:19:04
492   ปิยะธิดา    ศรีราชา 664***024@npu.ac.th 2023-07-11 18:17:52
493   อภิญญา    ดาแก้ว 664***073@npu.ac.th 2023-07-11 14:28:58
494   นฤนาท    กาทองทุ่ง 663***195@npu.ac.th 2023-07-11 14:12:32
495   ณัฐพงษ์    สังสนา 664***060@npu.ac.th 2023-07-11 13:34:40
496   หทัยกาญ    เขื่อนขันธ์ 664***107@npu.ac.th 2023-07-11 13:09:46
497   วราวุฒิ    หนูเพ็ญ 653***293@npu.ac.th 2023-07-10 13:32:23
498   อัษราภรณ์    แสนเรือง 643***556@npu.ac.th 2023-07-10 13:23:09
499   กมล    สีวัน 666***672@npu.ac.th 2023-07-10 11:18:52
500   กฤติยากร    พลชา 651***014@npu.ac.th 2023-07-10 10:33:59
501   นัฐพล    พรมเมือง 651***527@npu.ac.th 2023-07-10 10:26:46
502   เปรมพิสุทธิ์    เสนเพ็ง 643***564@npu.ac.th 2023-07-09 19:56:53
503   จิตจักร    นวลขำ 667***021@npu.ac.th 2023-07-07 19:50:41
504   นภัสสร    นภาสกุล 651***159@npu.ac.th 2023-07-07 11:25:51
505   ณธีพัฒน์    วริศเจริญกูล 667***030@npu.ac.th 2023-07-07 11:18:25
506   ฐิติพร    แสนสุริวงค์ 666***059@npu.ac.th 2023-07-07 09:51:06
507   ชฎาภรณ์    ภูจักรนิล 664***138@npu.ac.th 2023-07-06 14:24:31
508   อภัสรา    อินทร์เกษา 664***057@npu.ac.th 2023-07-05 16:55:51
509   กรรณ์นิกา    ทับแสง 663***570@npu.ac.th 2023-07-05 15:37:23
510   ชัญญานุช    ไตรยะถา 662***027@npu.ac.th 2023-07-05 14:59:51
511   เสาวลักษณ์    สอนที 662***035@npu.ac.th 2023-07-05 14:55:30
512   จิราพร    สีพุดสุก 662***118@npu.ac.th 2023-07-05 14:55:10
513   อัครพงษ์    นนตะแสน 664***123@npu.ac.th 2023-07-05 14:49:49
514   ธีรพงศ์    เกตุพันธ์ 664***065@npu.ac.th 2023-07-05 14:43:54
515   วิไลวรรณ    หอมลา 664***099@npu.ac.th 2023-07-05 14:43:33
516   สุรชัย    ชาพลดอน 664***115@npu.ac.th 2023-07-05 14:42:57
517   ปนัดดา    ภู่ทอง 662***016@npu.ac.th 2023-07-05 14:41:45
518   ฐานันชัย    ตู้แก้ว 664***040@npu.ac.th 2023-07-05 14:38:05
519   นิพัทธ์    กิจวิสา 663***112@npu.ac.th 2023-07-05 10:04:59
520   อลิตา    ช่างสอน 663***406@npu.ac.th 2023-07-05 09:36:31
521   สวรินทร์    ไชยรา 664***104@npu.ac.th 2023-07-05 09:34:41
522   พสิษฐ์    ทลูกิจใจ 663***194@npu.ac.th 2023-07-05 07:03:57
523   สินใจ    วงค์คำสาย 663***688@npu.ac.th 2023-07-04 13:44:23
524   ยศภัทร    ประเสริฐ 666***117@npu.ac.th 2023-07-04 11:26:56
525   นิรมิต    อยานนท์ 654***199@npu.ac.th 2023-07-04 10:40:12
526   สรยุทธ    สิงห์สา 661***132@npu.ac.th 2023-07-04 10:31:30
527   ประภาศิริ    สระคำจันทร์ 663***104@npu.ac.th 2023-07-03 16:19:32
528   มยุรี    ยังแก้ว 656***021@npu.ac.th 2023-07-03 15:55:53
529   อธิวัฒน์    อุตรพรม 656***047@npu.ac.th 2023-07-03 15:55:04
530   ฐิตพัฒน์    ระวิชัยภัทรกุล 664***236@npu.ac.th 2023-07-03 14:58:30
531   พีรวิชญ์    อ่อนอินทร์ 661***109@npu.ac.th 2023-07-03 11:12:53
532   เอกลักษณ์    บัวสุดตา 663***103@npu.ac.th 2023-07-03 10:50:54
533   อารีญา    สุระนนท์ 653***571@npu.ac.th 2023-07-03 10:42:02
534   เกียรติศักดิ์    จิตตระชี 663***178@npu.ac.th 2023-07-03 10:34:07
535   อรปียา    ธรรมเกษร 663***528@npu.ac.th 2023-07-03 10:02:27
536   สุกัญญา    อุนาพรม 663***205@npu.ac.th 2023-07-03 09:56:25
537   ศตวรรษ    ตันยา 654***082@npu.ac.th 2023-07-03 09:49:51
538   วศิน    สังข์รัมย์ 654***033@npu.ac.th 2023-07-03 09:46:58
539   เสาวลักษณ์    ประชานันท์ 663***199@npu.ac.th 2023-07-03 00:44:53
540   เอกวัฒน์    จำปาไชยศรี 663***061@npu.ac.th 2023-07-02 15:52:54
541   หทัยชนก    มุนิปภา 654***096@npu.ac.th 2023-07-02 13:22:12
542   ณัฏฐภรณ์    วงศ์แก้ว 664***150@npu.ac.th 2023-07-01 14:52:23
543   นัยนา    ศรีนา 666***012@npu.ac.th 2023-07-01 13:39:01
544   ภิรมย์    มองบุญ 666***061@npu.ac.th 2023-07-01 13:32:38
545   ปฏิพัทธ์    จำปาทิพย์ 666***053@npu.ac.th 2023-07-01 13:32:27
546   ณัฐพงศ์    ศรีอุดร 666***046@npu.ac.th 2023-07-01 13:32:15
547   ณัฐพันธ์    พิริยการนนท์ 666***038@npu.ac.th 2023-07-01 13:32:01
548   วิมลรัตน์    วงค์หนายโกฎ 666***020@npu.ac.th 2023-07-01 13:31:42
549   ชยุดา    ภูชุม 666***079@npu.ac.th 2023-07-01 13:30:59
550   ชำนาญศิลป์    สุวรรณไตร 667***065@npu.ac.th 2023-07-01 11:11:29
551   ดุษฎี    บุตรบุรี 667***016@npu.ac.th 2023-07-01 11:10:45
552   ณภัชนันท์    บุญระมี 667***057@npu.ac.th 2023-07-01 11:05:26
553   ศศิพันธุ์    เปี๊ยนเปี่ยมสิน 666***037@npu.ac.th 2023-06-30 22:15:05
554   สุทธิธนพัฒน์    พร้อมธนรัตน์ 663***188@npu.ac.th 2023-06-30 21:35:27
555   ปัจฉิมาพร    ปุณริบูรณ์ 666***656@npu.ac.th 2023-06-30 16:15:44
556   ปิยะฉัตร    ษมากรวิทิต 664***012@npu.ac.th 2023-06-30 13:36:43
557   พรทิพย์    เหลื่อมเภา 663***545@npu.ac.th 2023-06-30 12:31:01
558   นาคินทร์    จันทะบูรณ์ 662***125@npu.ac.th 2023-06-30 09:12:55
559   อัจฉริยา    ธรรมวรรณ 663***519@npu.ac.th 2023-06-29 22:44:28
560   วรินทร    สายสี 663***394@npu.ac.th 2023-06-29 18:36:51
561   ภานุวัฒน์    บำรุงญาติ 662***172@npu.ac.th 2023-06-29 16:57:04
562   ศศิชา    อินทา 663***253@npu.ac.th 2023-06-29 13:48:38
563   ณัฐกมล    กล้าขยัน 663***597@npu.ac.th 2023-06-29 10:19:28
564   ศานันฐินี    ศรีวรกุล 663***381@npu.ac.th 2023-06-29 10:14:59
565   พันกร    บุญตาปวน 663***073@npu.ac.th 2023-06-29 09:52:58
566   ธีระพงษ์    จันทร์คำ 663***180@npu.ac.th 2023-06-29 09:52:09
567   ธนกร    ศรีสวัสดิ์ 663***115@npu.ac.th 2023-06-29 09:22:46
568   รวีวรรณ    ภู่ถาวร 663***414@npu.ac.th 2023-06-29 09:03:21
569   กรรณิการ์    จ้ายสอน 663***357@npu.ac.th 2023-06-28 09:53:53
570   ภิญญามาศ    โพนทัน 663***696@npu.ac.th 2023-06-28 09:38:00
571   วงศกร    ถวิลไพร 663***670@npu.ac.th 2023-06-27 21:18:32
572   ญาณิศา    น้อยนิด 663***273@npu.ac.th 2023-06-27 20:49:42
573   อาทิตยา    ชินมา 663***637@npu.ac.th 2023-06-27 17:12:33
574   กรรณิการ์    ปัดก่ำ 663***786@npu.ac.th 2023-06-27 17:12:18
575   รติมา    จันทร์กระจ่าง 663***520@npu.ac.th 2023-06-27 16:13:30
576   ทิพย์วรา    พิเคราะห์ 663***683@npu.ac.th 2023-06-27 13:03:33
577   ณัฐยากร    ศรีอุดร 663***332@npu.ac.th 2023-06-27 12:57:59
578   ประภัสสร    สุวรรณกูฏ 663***448@npu.ac.th 2023-06-27 12:57:34
579   ทรงภพ    พันธ์ราศรี 663***270@npu.ac.th 2023-06-27 12:09:24
580   ธีรเทพ    พันธ์หนอง 663***283@npu.ac.th 2023-06-27 11:51:09
581   ไม้เมือง    อินทวัน 663***275@npu.ac.th 2023-06-27 11:51:08
582   ภูรินทร์    วงค์ภูธร 663***234@npu.ac.th 2023-06-27 11:49:21
583   อนัญชนา    แสนบุญมี 663***429@npu.ac.th 2023-06-26 19:38:19
584   พิชญุตม์    ธนาไสย 663***485@npu.ac.th 2023-06-26 16:31:05
585   ทิพย์รดา    แก้วดวงใหญ่ 663***621@npu.ac.th 2023-06-26 16:23:17
586   วริยา    หล้าดี 663***445@npu.ac.th 2023-06-26 16:09:37
587   อชิรวัตติ์    เครือพันธุ์คำ 654***181@npu.ac.th 2023-06-26 14:19:12
588   อนุติพัฒน์    สีดา 654***058@npu.ac.th 2023-06-26 14:12:58
589   ชนากานต์    อ้นไธสง 663***089@npu.ac.th 2023-06-26 13:57:25
590   สิรินุช    สุริยะคำ 666***025@npu.ac.th 2023-06-26 12:37:12
591   ธนาวุฒิ    หนุนทรัพย์ 664***023@npu.ac.th 2023-06-26 11:46:05
592   ปัทมวรรณ    วงษ์จันทร์ 664***015@npu.ac.th 2023-06-26 11:45:27
593   ทวีศักดิ์    นาโควงค์ 664***031@npu.ac.th 2023-06-26 11:39:03
594   ชุติไชย    วงศ์โชติวนิช 654***132@npu.ac.th 2023-06-26 10:39:27
595   ชนกพร    โพธิ์ละคร 663***527@npu.ac.th 2023-06-26 09:24:03
596   อาทิตยา    ฟูมบุญ 663***360@npu.ac.th 2023-06-26 08:13:49
597   มิ่งมาตา    กงลีมา 663***431@npu.ac.th 2023-06-25 20:58:05
598   ธารินทร์    แสนขวา 663***407@npu.ac.th 2023-06-25 20:44:10
599   นภาพร    แสงลิกิต 663***769@npu.ac.th 2023-06-25 18:10:37
600   ผกากรอง    ธ.น.ระพิษ 663***456@npu.ac.th 2023-06-25 16:16:11
601   ชวัลวิทย์    สกุลชัยวัฒนา 663***313@npu.ac.th 2023-06-25 15:26:53
602   นวพร    แก้วหาวงค์ 663***297@npu.ac.th 2023-06-25 15:24:03
603   พิมพ์ลลิน    วงค์กลาง 663***659@npu.ac.th 2023-06-25 14:53:16
604   ธันย์ชนก    ผาอินดี 663***836@npu.ac.th 2023-06-24 22:20:57
605   ฐาปกร    เรืองไทย 663***613@npu.ac.th 2023-06-24 21:24:52
606   ปวีณา    ภารดิลก 663***877@npu.ac.th 2023-06-24 21:00:21
607   จุฑาทิพย์    ภูมิชะนะจิตร 663***082@npu.ac.th 2023-06-24 19:45:28
608   พรรธิภา    ทองศรี 663***272@npu.ac.th 2023-06-24 19:14:01
609   ปริญาพร    โม้มวล 663***322@npu.ac.th 2023-06-24 19:11:57
610   ณิชนันทน์    หาญโยธี 663***470@npu.ac.th 2023-06-24 18:58:00
611   อนุวัฒน์    อุดมกัน 663***055@npu.ac.th 2023-06-24 18:28:10
612   ณัฏฐณิชา    มาตรี 663***066@npu.ac.th 2023-06-24 15:05:55
613   สุภลักษณ์    จุลทัศน์ 663***215@npu.ac.th 2023-06-24 14:10:13
614   สุนิดา    งิ้วโสม 663***025@npu.ac.th 2023-06-24 13:02:38
615   จันทร์ดารา    ไชยายงค์ 663***512@npu.ac.th 2023-06-24 12:46:28
616   แพรวตะวัน    ท้าวนาง 663***264@npu.ac.th 2023-06-24 12:27:01
617   ฤทัยรัตน์    ดอนกลาง 663***736@npu.ac.th 2023-06-24 12:17:45
618   ณัฐวดี    วงค์เทพ 663***348@npu.ac.th 2023-06-24 12:14:36
619   ธิญาดา    โคตรปัญญา 663***132@npu.ac.th 2023-06-24 10:51:18
620   เอื้ออารี    เอกพันธ์ 666***631@npu.ac.th 2023-06-24 10:40:24
621   ธัญญลักษณ์    จันกง 666***615@npu.ac.th 2023-06-24 10:40:02
622   พรพงศ์    หงษ์ชูตา 666***094@npu.ac.th 2023-06-24 10:37:21
623   เกวลิน    วงค์สิน 663***371@npu.ac.th 2023-06-24 10:31:24
624   ธีระวัสส์    โพธิ์ศรีน้อย 663***231@npu.ac.th 2023-06-24 10:25:22
625   มะลิษา    น้อยอาษา 663***587@npu.ac.th 2023-06-24 10:25:15
626   สุดารัตน์    บัวพา 663***181@npu.ac.th 2023-06-24 10:17:56
627   สุทธิเกียรติ    ชาติชำนิ 666***017@npu.ac.th 2023-06-24 09:28:58
628   อนวัช    ชาชมราษฎร์ 663***399@npu.ac.th 2023-06-24 06:51:59
629   กีรติ    มงคลชัยสถิต 663***324@npu.ac.th 2023-06-23 23:01:53
630   ภานุพงษ์    มีภูคำ 663***498@npu.ac.th 2023-06-23 23:01:03
631   วงศธร    มั่นคง 664***179@npu.ac.th 2023-06-23 16:32:45
632   ศิริพร    วาระเพียง 666***042@npu.ac.th 2023-06-23 15:49:47
633   พิราภรณ์    ทันศรี 663***370@npu.ac.th 2023-06-23 14:43:27
634   ศศิธร    ศรีโยหะ 663***455@npu.ac.th 2023-06-23 12:57:48
635   ฌาฤทธิ์    เชื้อวงค์พรหม 663***516@npu.ac.th 2023-06-23 10:34:38
636   อินทิรา    ธงยศ 663***428@npu.ac.th 2023-06-23 10:08:14
637   ชนิดา    แก้วพล 663***279@npu.ac.th 2023-06-23 10:07:40
638   ปวันรัตน์    อ้วนอินทร์ 663***550@npu.ac.th 2023-06-23 10:07:06
639   วรางคณา    นาสี 663***162@npu.ac.th 2023-06-23 10:01:10
640   ธีรภัทร    จันทะแสง 663***311@npu.ac.th 2023-06-23 09:56:09
641   สิทธินนท์    ปากดี 663***139@npu.ac.th 2023-06-23 09:55:19
642   มณีรัตน์    เหลาแตว 663***220@npu.ac.th 2023-06-23 09:54:22
643   ภัทรธีรา    ละมุนมอญ 663***477@npu.ac.th 2023-06-23 09:53:22
644   ศักรินทร์    สุราษฎร์ 663***171@npu.ac.th 2023-06-23 09:48:05
645   นราธิป    สายแก้ว 663***080@npu.ac.th 2023-06-23 09:46:35
646   ภูมิศักดิ์    ปาวัน 663***043@npu.ac.th 2023-06-23 09:44:37
647   ณัฐวิมล    สุพีคำ 663***015@npu.ac.th 2023-06-23 09:43:42
648   นพรัตน์    สองศรี 663***155@npu.ac.th 2023-06-23 09:43:41
649   ปานไพลิน    ผันผ่อน 663***379@npu.ac.th 2023-06-23 09:43:26
650   สุดเขต    หมื่นพัน 663***320@npu.ac.th 2023-06-23 09:43:21
651   พีรพัฒน์    ใจกล้า 663***197@npu.ac.th 2023-06-23 09:42:57
652   ธันยบูรณ์    โยธะคง 663***205@npu.ac.th 2023-06-23 09:42:52
653   รัตติกาล    ทองที 663***312@npu.ac.th 2023-06-23 09:41:40
654   สุพิชญา    แสนอุบล 663***361@npu.ac.th 2023-06-23 09:41:01
655   ภาคิน    พรรณวงศ์ 663***056@npu.ac.th 2023-06-23 09:40:32
656   อธิวัฒน์    เข็มเลา 663***221@npu.ac.th 2023-06-23 09:39:20
657   อนุธิดา    ปุ่มเป้า 663***662@npu.ac.th 2023-06-23 09:34:18
658   ภาคภูมิ    เสพียรไพร 663***118@npu.ac.th 2023-06-23 09:22:26
659   ณัฐพล    ลุนพุฒ 663***167@npu.ac.th 2023-06-23 09:22:17
660   ธนกฤต    นาดี 663***211@npu.ac.th 2023-06-23 09:15:17
661   กฤษณพงศ์    ช่วยพันธ์ 663***282@npu.ac.th 2023-06-23 09:14:00
662   นาวา    กุลตังวัฒนา 663***054@npu.ac.th 2023-06-23 09:13:48
663   ศิริโสภา    เพียซิน 663***126@npu.ac.th 2023-06-23 09:08:23
664   จีรศักดิ์    ไขกัณหา 663***266@npu.ac.th 2023-06-23 09:08:17
665   สุนิสา    ศูนยะราช 663***134@npu.ac.th 2023-06-23 09:07:45
666   สุนิตา    ศูนยะราช 663***415@npu.ac.th 2023-06-23 09:07:44
667   นริศรา    อินทร์ศิริ 663***217@npu.ac.th 2023-06-23 09:07:09
668   กุลธิดา    นามเกตุ 663***092@npu.ac.th 2023-06-23 09:04:44
669   อดิศร    คณะนาม 663***100@npu.ac.th 2023-06-23 09:04:41
670   เนตรชนก    สิงเสือ 663***068@npu.ac.th 2023-06-23 09:03:42
671   รัตน์ติกาล    กำวงศ์ 663***159@npu.ac.th 2023-06-23 09:02:59
672   ปภาดา    อรรคศรีวร 663***014@npu.ac.th 2023-06-22 21:28:18
673   นราภรณ์    บุรัตน์ 663***030@npu.ac.th 2023-06-22 21:17:16
674   ปิยบุตร    บำเพ็ญผล 656***302@npu.ac.th 2023-06-22 21:16:10
675   ฌาวิษา    ลาดเหลา 663***295@npu.ac.th 2023-06-22 21:13:03
676   สุธาสินี    แผ้วเกษม 663***362@npu.ac.th 2023-06-22 21:01:08
677   อรอุมา    รักสุทธิ 663***530@npu.ac.th 2023-06-22 20:22:25
678   นันทิดา    ระมงคล 663***280@npu.ac.th 2023-06-22 19:56:41
679   นธี    มิ่งคำ 664***070@npu.ac.th 2023-06-22 15:50:35
680   วิชัยชาญ    พละสุ 664***088@npu.ac.th 2023-06-22 15:50:01
681   ขวัญจิรา    นามเสาร์ 663***059@npu.ac.th 2023-06-22 15:37:04
682   ปรัชญา    พิทักษ์กุล 664***096@npu.ac.th 2023-06-22 15:32:54
683   วิรัตน์    อินแสงแวง 663***113@npu.ac.th 2023-06-22 15:23:30
684   ทิพย์ปภา    แก้วเชียงหวาง 663***810@npu.ac.th 2023-06-22 15:23:21
685   แก้วตา    ต้นยวด 663***372@npu.ac.th 2023-06-22 15:14:35
686   กฤษกร    จึงมงคลสวัสดิ์ 664***062@npu.ac.th 2023-06-22 14:50:53
687   อานันท์    ตั้งไพบูลย์ 663***261@npu.ac.th 2023-06-22 14:07:04
688   ขวัญฤดี    ยางธิสาร 663***430@npu.ac.th 2023-06-22 13:54:06
689   ศศิภา    อินทา 663***444@npu.ac.th 2023-06-22 13:43:01
690   สมฤดี    ไกยะ 663***557@npu.ac.th 2023-06-22 13:41:41
691   วิชญาดา    ธานี 663***022@npu.ac.th 2023-06-22 13:41:04
692   ขนิษฐา    คำเกษ 663***193@npu.ac.th 2023-06-22 13:38:43
693   นาอนัน    วิลาพันธ์ 663***235@npu.ac.th 2023-06-22 13:37:50
694   ปวีณา    ผลาจันทร์ 663***292@npu.ac.th 2023-06-22 13:35:13
695   ปรียาพร    พิมภูคำ 663***201@npu.ac.th 2023-06-22 13:34:18
696   ปภาวรินทร์    นาคเสนี 663***364@npu.ac.th 2023-06-22 13:32:49
697   นวพล    ไหลริน 664***064@npu.ac.th 2023-06-22 13:32:00
698   พรนิภา    โสมศรี 663***714@npu.ac.th 2023-06-22 13:30:37
699   สิริกาญจน์    ไชยต้นเทือก 663***212@npu.ac.th 2023-06-22 13:28:12
700   ปิยะราช    คำบัว 664***120@npu.ac.th 2023-06-22 13:27:04
701   วิริยา    ละมูล 663***246@npu.ac.th 2023-06-22 13:26:56
702   อธิชา    พรมวิเศษ 663***706@npu.ac.th 2023-06-22 13:26:49
703   ภัทรวดี    เกษกุล 663***052@npu.ac.th 2023-06-22 13:26:02
704   จักรพงศ์    แก้วภู 664***187@npu.ac.th 2023-06-22 13:25:54
705   ฉัตรนรินทร์    ยาคง 663***375@npu.ac.th 2023-06-22 13:24:59
706   สุกัญญา    ศรีวิชา 663***128@npu.ac.th 2023-06-22 13:23:54
707   ธีรภัทร    นามโคตศรี 663***105@npu.ac.th 2023-06-22 13:23:44
708   ธนบูรณ์    แซงบุญเรือง 663***642@npu.ac.th 2023-06-22 13:23:28
709   นภัสวรรณ    เสนาวัง 663***730@npu.ac.th 2023-06-22 13:23:23
710   ฐิติศักดิ์    ท่ากุดเรือ 663***250@npu.ac.th 2023-06-22 13:23:16
711   ธิดารัตน์    สะตะ 663***711@npu.ac.th 2023-06-22 13:23:04
712   ปวันรัตน์    ระแสนพรม 663***045@npu.ac.th 2023-06-22 13:22:59
713   ลัคณา    แพงแพง 663***672@npu.ac.th 2023-06-22 13:22:40
714   ชลระฎา    ดีนัก 663***037@npu.ac.th 2023-06-22 13:22:36
715   กุมารี    เจือบุญ 663***303@npu.ac.th 2023-06-22 13:22:35
716   ณัฐชริชา    บาลอินทร์ 663***078@npu.ac.th 2023-06-22 13:22:29
717   กมลชนก    พินิจเจริญ 663***451@npu.ac.th 2023-06-22 13:22:22
718   คุรุวาร    จุลณีย์ 663***626@npu.ac.th 2023-06-22 13:21:58
719   วิภาดา    กองวงค์ 663***391@npu.ac.th 2023-06-22 13:21:57
720   ภัทรวรินทร์    เชื้อเมืองแสน 663***524@npu.ac.th 2023-06-22 13:21:56
721   พิชญ์พิชา    ยงยันต์ 663***469@npu.ac.th 2023-06-22 13:21:47
722   อินทร์ธุอร    คำมุงคุณ 663***417@npu.ac.th 2023-06-22 13:21:38
723   จุฬาลักษณ์    นามทวย 663***326@npu.ac.th 2023-06-22 13:21:37
724   ณัฐพงศ์    โขงรัตน์ 663***576@npu.ac.th 2023-06-22 13:21:25
725   เพชรลดา    ลามคำ 663***204@npu.ac.th 2023-06-22 13:21:02
726   นริสา    ขยันหา 663***410@npu.ac.th 2023-06-22 13:20:56
727   ชนกวรรณ    ฝ่ายพลแสน 663***607@npu.ac.th 2023-06-22 13:20:48
728   ปณิดา    จารุสาร 663***490@npu.ac.th 2023-06-22 13:20:38
729   อาทิตยา    ตะเส 663***170@npu.ac.th 2023-06-22 13:20:38
730   อมรรัตน์    พรมสุรินทร์ 663***581@npu.ac.th 2023-06-22 13:20:37
731   อันทิณี    พรมดี 663***649@npu.ac.th 2023-06-22 13:20:35
732   จารุภา    คุณแก้ว 663***284@npu.ac.th 2023-06-22 13:20:30
733   ชัชฎาภรณ์    ประฮาดไชย 663***851@npu.ac.th 2023-06-22 13:20:17
734   กิ่งแก้ว    พิกุลศรี 663***136@npu.ac.th 2023-06-22 13:20:17
735   เมธาพร    เห็มคำภา 663***151@npu.ac.th 2023-06-22 13:20:13
736   อภิชญา    โพธิ์ศรี 663***367@npu.ac.th 2023-06-22 13:20:01
737   เจษฎาภรณ์    บาลลา 663***144@npu.ac.th 2023-06-22 13:19:55
738   ณัฐณิชา    หรุ่นสมบูรณ์ 663***383@npu.ac.th 2023-06-22 13:19:11
739   ตรีสุคนธ์    นามโคตร 663***177@npu.ac.th 2023-06-22 13:18:44
740   พิชญา    จอกทอง 663***615@npu.ac.th 2023-06-22 13:18:25
741   กรรณิการ์    จันทร์คุณยงค์ 663***121@npu.ac.th 2023-06-22 13:18:19
742   ณิชยพน    นพคุณ 663***680@npu.ac.th 2023-06-22 13:18:19
743   กิตติพัฒน์    ศิริประสิทธิ์ 663***268@npu.ac.th 2023-06-22 13:18:12
744   นัชชา    สุรพันธ์พิชิต 663***102@npu.ac.th 2023-06-22 13:17:32
745   อิสราภรณ์    ศรีกาฬสินธุ์ 663***060@npu.ac.th 2023-06-22 13:16:50
746   ชลันธร    ชลคีรี 663***535@npu.ac.th 2023-06-22 13:16:49
747   เจษฎา    ทาต้อง 663***664@npu.ac.th 2023-06-22 13:16:33
748   นันติยา    เคล้าละมูล 663***071@npu.ac.th 2023-06-22 13:15:45
749   สรวิชญ์    อัคติ 663***623@npu.ac.th 2023-06-22 13:15:28
750   รัตนพันธ์    วังทะพันธ์ 663***482@npu.ac.th 2023-06-22 13:15:27
751   อนันตญา    พิษคำ 663***893@npu.ac.th 2023-06-22 13:15:08
752   ณัฎฐวรรณ    คำมุงคุณ 663***422@npu.ac.th 2023-06-22 13:12:24
753   ธณัญญา    มะโนรา 663***729@npu.ac.th 2023-06-22 13:10:16
754   วนิดา    วงศ์เตชะ 663***919@npu.ac.th 2023-06-22 13:09:31
755   สัญญาลักษณ์    สุขมอญ 664***016@npu.ac.th 2023-06-22 13:08:25
756   ปวีณ์กร    สายสินธ์ 663***190@npu.ac.th 2023-06-22 13:04:31
757   พรวนัช    โพธิน 663***828@npu.ac.th 2023-06-22 13:01:00
758   พรรคพล    พันธุ์เมือง 663***760@npu.ac.th 2023-06-22 12:59:00
759   อัจฉรา    โพติยะ 663***331@npu.ac.th 2023-06-22 12:57:35
760   ปิยธิดา    เคนคำพัน 663***182@npu.ac.th 2023-06-22 12:54:00
761   เขมิสรา    บาลลา 663***315@npu.ac.th 2023-06-22 12:53:58
762   วารุณี    บุตรพันธ์ 663***174@npu.ac.th 2023-06-22 12:53:38
763   อภิญญา    พรหมโคตร 663***349@npu.ac.th 2023-06-22 12:53:18
764   ศศิวิมล    แก้วกัณหา 663***091@npu.ac.th 2023-06-22 12:52:43
765   ธารารัตน์    วงศ์อินทร์อยู่ 663***844@npu.ac.th 2023-06-22 12:46:06
766   เกศวรินทร์    เสนพันธ์ 663***257@npu.ac.th 2023-06-22 12:46:04
767   ธิดารักษ์    รัตนนิล 663***752@npu.ac.th 2023-06-22 12:44:56
768   กนกพร    ฝาระมี 663***745@npu.ac.th 2023-06-22 12:44:47
769   สุวนันท์    กลีบบัว 663***034@npu.ac.th 2023-06-22 12:42:56
770   จุลธิดา    กัลญาบุตร 663***238@npu.ac.th 2023-06-22 12:29:38
771   อภิสิทธิ์    โพคาพานิชย์ 663***493@npu.ac.th 2023-06-22 12:27:11
772   จิรายุ    กุลสีดา 663***584@npu.ac.th 2023-06-22 12:24:57
773   ศิวนาถ    ทันอินทรอาจ 663***675@npu.ac.th 2023-06-22 12:24:01
774   กุลธิดา    จันทร์โคตร 663***667@npu.ac.th 2023-06-22 12:20:31
775   ศิริรัตน์    โพธิราช 663***154@npu.ac.th 2023-06-22 12:16:03
776   นวลอนงค์    บางทราย 663***901@npu.ac.th 2023-06-22 12:15:16
777   ชญานุต    วิริยะ 663***224@npu.ac.th 2023-06-22 12:05:10
778   อภิชญา    ไชยเพชร์ 663***618@npu.ac.th 2023-06-22 12:04:47
779   ฐปนันตร์    ศรีพิมพ์ 663***600@npu.ac.th 2023-06-22 12:04:30
780   วิลัยพร    สายฝน 663***063@npu.ac.th 2023-06-22 11:58:26
781   ภคพร    ฉอสวัสดิ์ 663***398@npu.ac.th 2023-06-22 11:55:54
782   พรรณพร    ญาติบำรุง 663***703@npu.ac.th 2023-06-22 11:35:10
783   ฐิติพร    นครแจ้ง 663***190@npu.ac.th 2023-06-22 11:33:48
784   ชัญญานุช    ใจกล้า 663***380@npu.ac.th 2023-06-22 11:25:36
785   เบญจภรณ์    วงศ์อินทร์อยู่ 663***265@npu.ac.th 2023-06-22 11:22:25
786   ชนม์พิชา    สมรื่น 663***141@npu.ac.th 2023-06-22 11:21:04
787   นัทริกา    ทองเลิศ 663***307@npu.ac.th 2023-06-22 11:20:43
788   นุชจิราพร    บ้านกลาง 663***216@npu.ac.th 2023-06-22 11:17:24
789   นัทตญา    ไกยะฝ่าย 663***018@npu.ac.th 2023-06-22 11:16:09
790   กนกวรรณ    ไกรษร 663***042@npu.ac.th 2023-06-22 11:13:35
791   ปณิธิ    ไพรสุวรรณ์ 663***078@npu.ac.th 2023-06-22 10:35:40
792   ศานิต    อักขระ 663***185@npu.ac.th 2023-06-22 09:15:12
793   โชคชนก    โสมรักษ์ 663***097@npu.ac.th 2023-06-21 22:04:04
794   รจชริน    ศรีจันทร์ 663***070@npu.ac.th 2023-06-21 15:37:18
795   ณัฐริกา    ศรีด้วง 663***029@npu.ac.th 2023-06-21 14:21:05
796   ชัยณรินทร์    คำไพ 661***070@npu.ac.th 2023-06-21 13:44:16
797   ชยุตม์    นารินทร์ 661***062@npu.ac.th 2023-06-21 13:34:25
798   พีระพัฒน์    ภูผู้ 661***245@npu.ac.th 2023-06-21 13:31:53
799   สุทธิพงษ์    ศรีรัตน์ 664***143@npu.ac.th 2023-06-21 13:30:39
800   ประสิทธิ์    ชายทวีป 664***093@npu.ac.th 2023-06-21 13:29:50
801   กฤตเมธ    แสงสุวรรณ 664***010@npu.ac.th 2023-06-21 13:29:33
802   เอกชัย    วินประโคน 664***037@npu.ac.th 2023-06-21 13:29:25
803   วรายุส    หงษ์สีแก้ว 662***326@npu.ac.th 2023-06-21 13:28:05
804   นครปฐม    นาพินิจ 664***150@npu.ac.th 2023-06-21 13:26:56
805   ชลลดา    บับพาน 663***308@npu.ac.th 2023-06-21 12:21:06
806   เพชรภูธร    วงศ์เหลา 663***050@npu.ac.th 2023-06-21 11:23:26
807   รพีพัทธ์    เดชทวิทย์ 663***179@npu.ac.th 2023-06-21 11:20:48
808   วิลัยพร    นนคำวงค์ 663***084@npu.ac.th 2023-06-21 11:19:54
809   พัฒนารวดี    ศรีแสง 663***142@npu.ac.th 2023-06-21 11:18:46
810   พิกุลแก้ว    เถิงนำมา 663***340@npu.ac.th 2023-06-21 11:18:02
811   อทินัดดา    งอยกุดจิก 663***274@npu.ac.th 2023-06-21 11:17:16
812   ชลธิชา    วะเกิดเป้ม 663***183@npu.ac.th 2023-06-21 11:12:40
813   ศศิวิมล    วันดี 662***267@npu.ac.th 2023-06-21 11:09:32
814   ธิญาศุกร์ภา    เพลียพล 663***136@npu.ac.th 2023-06-21 09:33:27
815   พงศกร    บัวคำนิล 663***102@npu.ac.th 2023-06-21 09:19:33
816   น้ำฝน    ศรีรงค์ 663***209@npu.ac.th 2023-06-21 09:18:46
817   ชนาภา    หุมแพง 664***252@npu.ac.th 2023-06-21 09:12:42
818   จิราภรณ์    อินทร์ภูวงษ์ 663***577@npu.ac.th 2023-06-21 08:45:26
819   ศิริพงษ์ชัย    อาษานาม 664***025@npu.ac.th 2023-06-21 06:02:35
820   กมลลักษณ์    นิลบุตร 663***589@npu.ac.th 2023-06-20 22:28:46
821   ปัญญา    ทะวะศรี 661***380@npu.ac.th 2023-06-20 21:52:41
822   ศิวกร    ไกรธิราช 663***086@npu.ac.th 2023-06-20 21:04:44
823   นภาพร    ดกเอียร์ 663***094@npu.ac.th 2023-06-20 21:03:01
824   ศศิวิมล    ก้งซุย 663***555@npu.ac.th 2023-06-20 21:02:06
825   สีหราช    รัตนมาลี 663***522@npu.ac.th 2023-06-20 20:59:06
826   ศิริญญา    บุญชาญ 663***026@npu.ac.th 2023-06-20 20:37:14
827   วีรยา    อังคะมาตย์ 663***258@npu.ac.th 2023-06-20 19:22:52
828   นาราภัทร    แดนดงยิ่ง 663***563@npu.ac.th 2023-06-20 19:19:19
829   ทิพย์มณี    เทียมกลาง 663***233@npu.ac.th 2023-06-20 19:03:16
830   มนัสสิรี    เครือเพชรกุล 663***076@npu.ac.th 2023-06-20 18:59:59
831   ภิญญดา    เภาไชย 663***085@npu.ac.th 2023-06-20 17:55:19
832   กุลจิรา    มีสิทธิ์ 663***176@npu.ac.th 2023-06-20 17:47:26
833   นิชราภรณ์    บุญเทียม 663***647@npu.ac.th 2023-06-20 17:38:24
834   ธนัชชา    พรามณี 653***029@npu.ac.th 2023-06-20 15:58:25
835   พัชราภรณ์    มีสิมมา 663***169@npu.ac.th 2023-06-20 15:29:44
836   นฤมล    โสมรักษ์ 663***437@npu.ac.th 2023-06-20 14:40:34
837   ปริญดา    ขวาดก 663***141@npu.ac.th 2023-06-20 14:11:30
838   ฑิคัมพร    นาลงพรม 663***216@npu.ac.th 2023-06-20 14:07:27
839   วณิชา    เพลินสิน 663***174@npu.ac.th 2023-06-20 14:06:20
840   สกาวเดือน    คลังบริบูรณ์ 663***265@npu.ac.th 2023-06-20 14:03:29
841   ก้องเกียรติ    ว่องไว 663***059@npu.ac.th 2023-06-20 14:02:52
842   ทศพร    เสียงอ่อน 663***026@npu.ac.th 2023-06-20 14:02:23
843   อนงค์นาถ    โคตรพันธ์ 663***125@npu.ac.th 2023-06-20 14:02:21
844   ศริตวรรธน์    คำพุช 664***056@npu.ac.th 2023-06-20 13:43:30
845   กนกพร    เตยตะคุ 663***227@npu.ac.th 2023-06-20 12:46:59
846   อริสา    พันธ์เจริญ 664***112@npu.ac.th 2023-06-20 12:03:25
847   ภัทราวดี    ไชยบุญทัน 653***326@npu.ac.th 2023-06-20 11:33:53
848   นฤดี    ศรีภูมี 663***054@npu.ac.th 2023-06-20 10:55:02
849   พรหมพร    อำนาจ 663***474@npu.ac.th 2023-06-20 08:59:24
850   วรฤทธิ์    โลตุฤทธิ์ 663***047@npu.ac.th 2023-06-19 21:59:58
851   นภัสสร    บ่อพิมพ์ 663***208@npu.ac.th 2023-06-19 21:36:41
852   อนุธิดา    วังแก้ว 663***425@npu.ac.th 2023-06-19 21:35:36
853   ณัฐพร    ยาวรัม 663***013@npu.ac.th 2023-06-19 21:09:33
854   เสฏฐวุฒิ    จันพยัฆแสง 663***112@npu.ac.th 2023-06-19 20:52:58
855   กัลยรัตน์    อุบัวบล 663***298@npu.ac.th 2023-06-19 20:27:15
856   สุพิชชา    สำพันแพ 662***075@npu.ac.th 2023-06-19 20:18:47
857   ณัฐดนัย    อินทริง 663***650@npu.ac.th 2023-06-19 19:02:55
858   กิตติกร    วันโท 663***300@npu.ac.th 2023-06-19 18:58:43
859   ศุภสิงห์    คะสุดใจ 663***359@npu.ac.th 2023-06-19 16:02:25
860   ธิชานันท์    วังสุขี 663***176@npu.ac.th 2023-06-19 15:46:43
861   จารวี    ชินบูรณ์ 663***101@npu.ac.th 2023-06-19 15:30:04
862   กนกวรรณ    ชาญามณี 664***203@npu.ac.th 2023-06-19 14:01:28
863   ศิวโรจน์    ทุมเที่ยง 664***153@npu.ac.th 2023-06-19 13:59:02
864   ธุวานนท์    ชะโลมกลาง 654***090@npu.ac.th 2023-06-19 13:46:32
865   วรวิช    แท่งเหล็ก 654***108@npu.ac.th 2023-06-19 13:44:49
866   ทิชากร    คำมุงคุณ 654***116@npu.ac.th 2023-06-19 13:44:22
867   นัฐวุฒิ    วงค์แสงคำ 654***020@npu.ac.th 2023-06-19 13:44:19
868   ภูวดล    ยิ้มดี 654***025@npu.ac.th 2023-06-19 13:42:37
869   ยุทธพิชัย    เจริญคุณ 654***041@npu.ac.th 2023-06-19 13:41:33
870   นักรบ    จิตสงคราม 654***173@npu.ac.th 2023-06-19 13:41:14
871   จิราเมธ    แสนปุชุม 654***140@npu.ac.th 2023-06-19 13:40:16
872   ทัศนีย์    สาเส็ง 654***165@npu.ac.th 2023-06-19 13:39:57
873   ธนวัฒน์    แก้วปีลา 654***017@npu.ac.th 2023-06-19 13:39:45
874   นรินดา    วิลามาศ 653***014@npu.ac.th 2023-06-19 13:38:56
875   พัฒนการ    บัวทองจันทร 654***157@npu.ac.th 2023-06-19 13:38:35
876   ฉันทนา    ชมภูพระ 654***066@npu.ac.th 2023-06-19 13:38:15
877   ธีรวัฒน์    ปกป้อง 663***486@npu.ac.th 2023-06-19 13:15:47
878   กษิดิ์เดช    ดีสวาสดิ์ 663***031@npu.ac.th 2023-06-19 12:39:54
879   ธนธรณ์    ดงแสุนสุข 663***315@npu.ac.th 2023-06-19 12:36:15
880   กมลชนก    บุระพวง 663***273@npu.ac.th 2023-06-19 12:35:42
881   สุจิตตรา    ชาสงวน 663***361@npu.ac.th 2023-06-19 12:35:40
882   อรพรรณ    วงค์จวง 663***356@npu.ac.th 2023-06-19 12:33:48
883   ชนากานญ์    ไพยะเสน 663***276@npu.ac.th 2023-06-19 12:31:36
884   นวมินทร์    ทินบุตร 663***478@npu.ac.th 2023-06-19 12:27:48
885   ธนพล    ดาบโสมศรี 663***734@npu.ac.th 2023-06-19 12:23:47
886   กฤติยาภรณ์    ฝูงที 663***110@npu.ac.th 2023-06-19 11:59:33
887   สนธยา    สุภารัตน์ 663***027@npu.ac.th 2023-06-19 11:41:37
888   ศศิวิมล    ถอยกระโทก 663***441@npu.ac.th 2023-06-19 11:37:04
889   ธณภัทร    ภูมิเลิศ 663***019@npu.ac.th 2023-06-19 11:20:53
890   ภัสติยา    แสนสุข 663***075@npu.ac.th 2023-06-19 11:01:28
891   สุทธิดา    อบเชย 663***098@npu.ac.th 2023-06-19 11:00:56
892   ธิญาดา    คุตนาม 663***605@npu.ac.th 2023-06-19 10:55:35
893   วัชรพงศ์    วงศ์ล่าม 663***364@npu.ac.th 2023-06-19 10:26:09
894   ณภัทรพงษ์    บัวชุม 663***346@npu.ac.th 2023-06-19 09:57:23
895   จิตรเทพ    ธรรมสละ 664***054@npu.ac.th 2023-06-19 09:54:13
896   พลชัย    โพนชัยยา 664***161@npu.ac.th 2023-06-19 09:48:39
897   ณัฐจีตา    คัดทะจันทร์ 663***148@npu.ac.th 2023-06-19 09:47:54
898   นฤพาน    ดวงมาลัย 664***153@npu.ac.th 2023-06-19 09:47:29
899   สุวรรณี    พวงพั่ว 663***163@npu.ac.th 2023-06-19 09:44:38
900   ณรงค์ชัย    จันทรังษี 663***155@npu.ac.th 2023-06-19 09:43:51
901   สุธาสินี    โยธายุทธ 663***155@npu.ac.th 2023-06-19 09:33:17
902   ปราชญา    นามมนตรี 663***502@npu.ac.th 2023-06-19 09:27:30
903   ทรงอัปสร    อัคบุตร 663***027@npu.ac.th 2023-06-19 09:26:18
904   กิตติพงษ์    พันธุ์โยธี 663***049@npu.ac.th 2023-06-19 09:23:27
905   สิงหรัฐ    กุลสา 663***189@npu.ac.th 2023-06-19 09:22:44
906   พชรพล    กำแหล้ 663***023@npu.ac.th 2023-06-19 09:21:53
907   เทียนชัย    เมตวงค์ 663***221@npu.ac.th 2023-06-19 09:21:16
908   ณัฐภรณ์    ผ่านเมือง 664***021@npu.ac.th 2023-06-19 09:12:50
909   อริศรา    เดชะคำภู 663***047@npu.ac.th 2023-06-19 08:45:21
910   วรินทร    พรายเวศ 663***130@npu.ac.th 2023-06-19 08:10:33
911   เสาวภา    อินทรกำแหง 663***323@npu.ac.th 2023-06-18 21:42:12
912   ณัฐริกา    ขันตี 663***307@npu.ac.th 2023-06-18 21:30:09
913   สิริกร    ใยวังหน้า 663***013@npu.ac.th 2023-06-18 19:26:18
914   วัชรากร    หงษ์ขาว 653***319@npu.ac.th 2023-06-18 16:45:23
915   สุพัตรา    โคตรพรม 663***559@npu.ac.th 2023-06-18 16:33:55
916   นราวิชญ์    บุญมาวงษา 664***011@npu.ac.th 2023-06-18 15:55:33
917   เจวะฬีลณ์    มาตราช 663***568@npu.ac.th 2023-06-18 13:51:11
918   พีรภาส    ใจกล้า 664***228@npu.ac.th 2023-06-18 13:25:03
919   ดลนภา    ก้อนกั้น 663***197@npu.ac.th 2023-06-17 22:16:00
920   ปภัสรา    ศักดิ์จำปา 663***841@npu.ac.th 2023-06-17 21:46:52
921   วรรณา    แสงทิพวรรณ 641***506@npu.ac.th 2023-06-17 16:57:52
922   โกศล    วงษ์แสงน้อย 641***514@npu.ac.th 2023-06-17 16:51:27
923   ศศิกานต์    พรมดี 664***202@npu.ac.th 2023-06-17 15:21:55
924   ณัฐชา    เรืองทวีคูณ 663***031@npu.ac.th 2023-06-17 14:57:10
925   วิชยา    พันธ์จี 664***062@npu.ac.th 2023-06-17 14:41:27
926   นฤมล    วังมั่น 664***138@npu.ac.th 2023-06-17 12:51:50
927   กิตติธัช    วงค์ศรี 663***080@npu.ac.th 2023-06-17 12:23:23
928   สุรเดช    ลีลา 664***161@npu.ac.th 2023-06-17 12:15:20
929   ปรัชญา    แก้วนอก 663***452@npu.ac.th 2023-06-17 11:50:00
930   ปิยะดา    คนเพียร 664***036@npu.ac.th 2023-06-17 11:22:42
931   วีรวัตร    พั่วโพธิ์ 664***079@npu.ac.th 2023-06-17 11:10:25
932   พินประภา    คำเจริญ 664***152@npu.ac.th 2023-06-17 10:17:24
933   กัลย์สุดา    อุปวันโท 664***160@npu.ac.th 2023-06-17 10:15:24
934   สรสิช    ราชิวงษ์ 664***065@npu.ac.th 2023-06-17 09:16:27
935   อัจฉรา    สายสะอาด 664***145@npu.ac.th 2023-06-17 08:33:17
936   ศรนรินทร์    หงษ์สุวรรณ 664***168@npu.ac.th 2023-06-17 08:15:25
937   สถาพร    ชาวศรี 663***209@npu.ac.th 2023-06-16 20:39:51
938   นครเพชร    หอมจันทร์ 664***137@npu.ac.th 2023-06-16 19:39:53
939   สริญญา    วะตะมะ 663***395@npu.ac.th 2023-06-16 17:53:38
940   เจษฎา    ทะนะเรือง 663***032@npu.ac.th 2023-06-16 16:05:18
941   สุภพิชา    จิตมาตย์ 654***345@npu.ac.th 2023-06-16 13:27:18
942   ศิริฟ้าใส    สุพร 663***123@npu.ac.th 2023-06-16 11:02:37
943   ช่อผกา    พิมพ์รัตน์ 663***339@npu.ac.th 2023-06-16 10:57:51
944   ศิริประภา    แสนโภชน์ 663***271@npu.ac.th 2023-06-16 10:57:25
945   ศิโรรัตน์    นิวงษา 663***172@npu.ac.th 2023-06-16 10:55:43
946   ธิญากรณ์    มลศิลป์ 663***024@npu.ac.th 2023-06-16 10:55:07
947   ศศิกานต์    ยตะโคตร 663***073@npu.ac.th 2023-06-16 10:54:43
948   รัตติยา    เทียนศรี 663***255@npu.ac.th 2023-06-16 10:54:29
949   จุฑามาศ    สีทาหนุน 663***016@npu.ac.th 2023-06-16 10:53:46
950   จิรวัฒน์    เดชขันธ์ 663***115@npu.ac.th 2023-06-16 10:53:21
951   อนงค์    หนึ่งคำมี 663***297@npu.ac.th 2023-06-16 10:33:27
952   บุณยาพร    ละดาดาษ 663***131@npu.ac.th 2023-06-16 10:31:18
953   ปวีณา    อินธิแสง 663***248@npu.ac.th 2023-06-16 10:31:04
954   ทิพย์นารี    แสนโคตร 663***032@npu.ac.th 2023-06-16 10:29:39
955   ณิณภัทร    เชื้อกุณะ 663***347@npu.ac.th 2023-06-16 10:29:16
956   พงศภัค    คำวัน 663***321@npu.ac.th 2023-06-16 10:28:42
957   นันทวรรณ    อัศวสกุลชัย 664***053@npu.ac.th 2023-06-16 10:10:46
958   สพลดนัย    อินทร์เพชร์ 663***774@npu.ac.th 2023-06-16 08:51:12
959   บัณฑิตา    หาญพละ 663***394@npu.ac.th 2023-06-16 08:46:54
960   พัชราภรณ์    บุตตาหึง 663***776@npu.ac.th 2023-06-16 08:42:20
961   มนสิชา    แสงสุด 663***346@npu.ac.th 2023-06-15 22:56:46
962   ศุภาพิชญ์    มานะเสน 663***047@npu.ac.th 2023-06-15 16:35:22
963   ฑิฆัมพร    บุญวาล 664***046@npu.ac.th 2023-06-15 16:25:19
964   อรทัย    เรืองแสง 664***070@npu.ac.th 2023-06-15 16:21:26
965   ณัฐลดา    น้อยใหญ่ 663***122@npu.ac.th 2023-06-15 16:12:27
966   ขวัญชนก    ภาวะ 653***269@npu.ac.th 2023-06-15 15:52:28
967   ธนพร    นาหมีด 653***251@npu.ac.th 2023-06-15 15:46:25
968   กุลธิดา    ผันผ่อน 653***343@npu.ac.th 2023-06-15 15:44:59
969   ปฏินญา    สายหล้า 663***166@npu.ac.th 2023-06-15 14:58:50
970   อรรถพล    เยาวพันธ์ 663***075@npu.ac.th 2023-06-15 14:58:18
971   กัลทิมา    อินทุกรรม 664***073@npu.ac.th 2023-06-15 14:58:09
972   สัจจารักษ์    เพ็งมี 663***117@npu.ac.th 2023-06-15 14:57:37
973   สรวิศ    วิวัฒนะ 663***133@npu.ac.th 2023-06-15 14:57:32
974   อนุชิต    บุตรโคษา 664***040@npu.ac.th 2023-06-15 14:57:20
975   ธนบูรณ์    สีเหมอะ 664***032@npu.ac.th 2023-06-15 14:57:06
976   เอกฐณัฏฐ์    มะโนรินทร์ 664***081@npu.ac.th 2023-06-15 14:56:54
977   ชนะชัย    วงค์ตาผา 663***208@npu.ac.th 2023-06-15 14:56:32
978   ธนกร    จันทร์เต็ม 663***109@npu.ac.th 2023-06-15 14:55:49
979   นนธวัช    คำนนท์ 663***050@npu.ac.th 2023-06-15 14:50:49
980   ธัญสินี    ชฎา 663***567@npu.ac.th 2023-06-15 14:48:51
981   ณภัทร    สิงขร 663***189@npu.ac.th 2023-06-15 14:35:44
982   วราวรรณ    หูมแพง 663***596@npu.ac.th 2023-06-15 14:10:33
983   สิรวิชญ์    มอมขุนทด 663***460@npu.ac.th 2023-06-15 13:54:35
984   นัฐชา    อุดมดี 664***084@npu.ac.th 2023-06-15 13:54:16
985   ธนกร    เพ็ชรนนท์ 663***379@npu.ac.th 2023-06-15 13:53:38
986   วัชรพล    น้อยโส 663***411@npu.ac.th 2023-06-15 13:53:34
987   นันทิพร    นามพิมล 651***038@npu.ac.th 2023-06-15 13:43:27
988   นรัช    พงศ์จรูญกุล 664***127@npu.ac.th 2023-06-15 13:24:04
989   กาญจณัตฐา    นันทะมาตย์ 651***079@npu.ac.th 2023-06-15 13:14:33
990   ปนัฐชา    จันทนาเวช 663***882@npu.ac.th 2023-06-15 12:36:44
991   สุมิตรา    เกยสุวรรณ 663***638@npu.ac.th 2023-06-15 12:17:14
992   ศิริวรรณ    พนาพงษ์พิสุทธิ์ 663***169@npu.ac.th 2023-06-15 11:05:23
993   เอกสิทธิ์    ไชยบุรมย์ 663***060@npu.ac.th 2023-06-15 11:02:52
994   พิชญุตม์    ลาวงศ์ 663***128@npu.ac.th 2023-06-15 11:01:29
995   นรภัทร    กิณเรศ 663***052@npu.ac.th 2023-06-15 11:01:03
996   หนึ่งฤทัย    วงษ์สุรภินันท์ 663***144@npu.ac.th 2023-06-15 10:58:58
997   เมธี    โพธิกำพล 663***136@npu.ac.th 2023-06-15 10:58:38
998   ธีรพล    บุระสิงห์ 663***149@npu.ac.th 2023-06-15 10:53:39
999   นาธาน    ดวงมาลัย 663***503@npu.ac.th 2023-06-15 10:50:58
1000   จิรพงศ์    รัตนมาลี 663***164@npu.ac.th 2023-06-15 10:50:12
1001   สรายุทธ    คำวัน 663***214@npu.ac.th 2023-06-15 10:49:36
1002   สุพรรษา    บัวบาน 663***107@npu.ac.th 2023-06-15 10:49:23
1003   กัลยกร    แพงโคตร 663***479@npu.ac.th 2023-06-15 10:48:52
1004   พงศ์พันธุ์    ใชยทา 663***537@npu.ac.th 2023-06-15 10:48:15
1005   อาทิตยา    มีบุญ 663***453@npu.ac.th 2023-06-15 10:47:50
1006   ศุภารัตน์    ไม่แพง 663***123@npu.ac.th 2023-06-15 10:47:49
1007   น้ำทิพย์    ลาวัลย์ 663***198@npu.ac.th 2023-06-15 10:47:48
1008   อริญา    อุสันษา 663***206@npu.ac.th 2023-06-15 10:47:47
1009   สุพรรษา    มหาจันทร์ 663***040@npu.ac.th 2023-06-15 10:47:07
1010   ภานุวัฒน์    หล้าอ้วน 663***461@npu.ac.th 2023-06-15 10:46:58
1011   ภรณ์ทิพย์    โพธิราช 663***468@npu.ac.th 2023-06-15 10:40:26
1012   สวรส    จันทร์สุข 663***070@npu.ac.th 2023-06-15 10:36:51
1013   ภาณพ    รังหอม 663***096@npu.ac.th 2023-06-15 10:25:54
1014   จิราพร    บุญสมบัติ 663***548@npu.ac.th 2023-06-15 10:16:46
1015   นันติกร    มาจอมศรี 663***088@npu.ac.th 2023-06-15 10:10:09
1016   อฑิติยา    เอี่ยมศรี 663***940@npu.ac.th 2023-06-15 09:47:01
1017   ดนัย    ศรีสถาน 663***866@npu.ac.th 2023-06-15 09:44:47
1018   เจษฎา    กวดวงค์ษา 663***551@npu.ac.th 2023-06-15 09:43:30
1019   มนัสชนก    โพธิ์วัน 664***038@npu.ac.th 2023-06-15 09:43:25
1020   สิรภพ    อินธิสิทธิ์ 663***981@npu.ac.th 2023-06-15 09:43:12
1021   ทัพไท    วงค์วันดี 663***932@npu.ac.th 2023-06-15 09:40:55
1022   นราธิป    บุญแสน 663***130@npu.ac.th 2023-06-15 09:37:48
1023   ลักขณา    เสนาคำ 664***069@npu.ac.th 2023-06-15 09:36:19
1024   วีรวุฒิ    ลำทอง 663***353@npu.ac.th 2023-06-15 09:36:14
1025   จิราภา    เครือคำ 663***858@npu.ac.th 2023-06-15 09:35:26
1026   กิรณา    คำมี 663***924@npu.ac.th 2023-06-15 09:33:09
1027   ปิยชุดา    สลางสิงห์ 663***221@npu.ac.th 2023-06-15 09:33:06
1028   ภคพล    เเก่นจันทร์ 663***635@npu.ac.th 2023-06-15 09:32:23
1029   อรัญญา    วงศ์เหง้า 663***445@npu.ac.th 2023-06-15 09:32:20
1030   ภพศิริ    พันธ์จี 663***874@npu.ac.th 2023-06-15 09:31:57
1031   ภัทรดนัย    อาจวิชัย 663***668@npu.ac.th 2023-06-15 09:31:57
1032   สิรินาถ    ไวแสน 663***619@npu.ac.th 2023-06-15 09:31:33
1033   รัตน์สุดา    โสมนาม 663***122@npu.ac.th 2023-06-15 09:30:00
1034   อริสา    เกื้อกุล 663***759@npu.ac.th 2023-06-15 09:24:45
1035   ปรมาภรณ์    กุลเกลี้ยง 663***080@npu.ac.th 2023-06-15 09:21:44
1036   นัทธมน    หล้าคำภา 663***676@npu.ac.th 2023-06-15 09:19:18
1037   ณัฐชา    สีหาบุตร 663***098@npu.ac.th 2023-06-15 09:19:09
1038   พีรพัฒน์    คำบุรี 664***179@npu.ac.th 2023-06-15 09:17:48
1039   เสาวลักษณ์    ศิริปี 663***262@npu.ac.th 2023-06-15 09:17:36
1040   ชลดา    ทองนอก 664***187@npu.ac.th 2023-06-15 09:17:10
1041   เพชรรัตน์    จันทะวงค์ 664***195@npu.ac.th 2023-06-15 09:16:57
1042   ณาธาร    จองจับ 664***120@npu.ac.th 2023-06-15 09:16:33
1043   ญาดา    สุวรรณน้อย 663***957@npu.ac.th 2023-06-15 09:13:49
1044   เพชรไพลิน    กอกษัตริย์ 663***148@npu.ac.th 2023-06-15 09:05:12
1045   นวมิน    ไชยเพ็ชร 663***443@npu.ac.th 2023-06-15 09:02:20
1046   ปรารถนา    ผลาผล 663***344@npu.ac.th 2023-06-15 09:01:58
1047   พัชรี    พูลสวัสดิ์ 664***245@npu.ac.th 2023-06-15 09:01:51
1048   ธนดล    คำไตร 663***138@npu.ac.th 2023-06-15 07:14:10
1049   วสันต์    กัสปะ 663***140@npu.ac.th 2023-06-14 22:51:24
1050   ดวงพร    สิทธิวงษ์ 664***087@npu.ac.th 2023-06-14 22:24:14
1051   วนิดา    สีสา 664***096@npu.ac.th 2023-06-14 22:15:28
1052   มาลินี    จันทระ 663***135@npu.ac.th 2023-06-14 22:05:53
1053   สุภาภรณ์    ยะจันโท 664***054@npu.ac.th 2023-06-14 21:42:22
1054   อริศรา    ต้นกัลยา 664***047@npu.ac.th 2023-06-14 21:41:16
1055   เอกนัฐ    วรเมธานนทกุล 663***338@npu.ac.th 2023-06-14 21:34:59
1056   เฉลิมชัย    หมื่นมนตรี 662***094@npu.ac.th 2023-06-14 21:28:14
1057   รัตนียา    บุตรโคษา 663***890@npu.ac.th 2023-06-14 21:24:32
1058   ธัญภรณ์    จันทะลุน 663***775@npu.ac.th 2023-06-14 21:09:34
1059   สุนันธา    ไตยราช 663***249@npu.ac.th 2023-06-14 18:38:43
1060   ภานุคม    ช่วยรักษา 663***395@npu.ac.th 2023-06-14 18:33:21
1061   ดวงลัดดา    อุดสุข 664***088@npu.ac.th 2023-06-14 18:16:05
1062   รัญชนา    บุญชาญ 663***072@npu.ac.th 2023-06-14 17:46:28
1063   ไอลดา    ไชโย 664***146@npu.ac.th 2023-06-14 17:41:16
1064   มูลี    มนตรี 664***039@npu.ac.th 2023-06-14 17:36:27
1065   มณีรัตน์    พานทอง 664***229@npu.ac.th 2023-06-14 17:08:51
1066   อารียา    มณีฉาย 664***061@npu.ac.th 2023-06-14 16:47:15
1067   พัณณ์ชิตา    นิติวัฒน์วรภัทร 664***237@npu.ac.th 2023-06-14 16:42:03
1068   ศุภวิชญ์    ลาดี 664***112@npu.ac.th 2023-06-14 16:40:40
1069   นภารัตน์    ลาวงค์ 664***013@npu.ac.th 2023-06-14 16:37:40
1070   ปุญญิสา    จักรวงษ์ 664***210@npu.ac.th 2023-06-14 16:34:25
1071   ธฤต    จันทร์เพ็ญ 663***237@npu.ac.th 2023-06-14 16:17:56
1072   วธัญญู    แหวนพรม 663***370@npu.ac.th 2023-06-14 16:00:36
1073   พรนัชชา    บุปผเวส 663***403@npu.ac.th 2023-06-14 15:58:25
1074   ราเมศร์    สัพโส 663***045@npu.ac.th 2023-06-14 15:52:59
1075   มนฤดี    ธรรมเพชร 664***111@npu.ac.th 2023-06-14 15:40:00
1076   รัตติยาพร    เบื้องบน 663***387@npu.ac.th 2023-06-14 14:02:21
1077   ณัฐวรา    โงนศรีษะ 663***197@npu.ac.th 2023-06-14 14:02:17
1078   ณภาภัช    ตั้งตระกูล 667***024@npu.ac.th 2023-06-14 13:20:35
1079   ภัคพล    พรมน้อย 663***061@npu.ac.th 2023-06-14 12:25:19
1080   ปาริชาติ    มณี 667***016@npu.ac.th 2023-06-14 12:22:40
1081   พุธศดี    สอนจิตร 663***278@npu.ac.th 2023-06-14 11:22:39
1082   พิระพัฒน์    นะโพธิ์ 663***163@npu.ac.th 2023-06-14 11:06:38
1083   ประกายดาว    สีหา 663***278@npu.ac.th 2023-06-14 11:00:52
1084   พัชรา    ทองสาม 664***050@npu.ac.th 2023-06-14 10:17:10
1085   กิติพงศ์    แก้วบัวขาว 664***092@npu.ac.th 2023-06-14 10:16:50
1086   สริดา    แก้วบริบัตร 664***100@npu.ac.th 2023-06-14 10:16:49
1087   ปกรณ์    พันธ์โพธิ์ 664***043@npu.ac.th 2023-06-14 10:16:34
1088   วิชญาพร    ช่างทอง 664***027@npu.ac.th 2023-06-14 10:16:34
1089   สุนิษา    มีแสง 664***019@npu.ac.th 2023-06-14 10:16:31
1090   เดชาชัย    วังวงษ์ 664***076@npu.ac.th 2023-06-14 10:16:25
1091   บุรินทร์    ผาสุข 664***068@npu.ac.th 2023-06-14 10:16:23
1092   อานุภาพ    วังกะธาตุ 664***035@npu.ac.th 2023-06-14 10:16:23
1093   นภัสนันท์    ใจบุรี 663***973@npu.ac.th 2023-06-14 10:03:02
1094   ณญาดา    คำเนียม 663***228@npu.ac.th 2023-06-14 09:52:52
1095   ชลธิชา    มันอาษา 663***269@npu.ac.th 2023-06-14 09:51:54
1096   ประกายฟ้า    ยงยันต์ 663***643@npu.ac.th 2023-06-14 09:44:37
1097   ภัทรวดี    จันทร 662***284@npu.ac.th 2023-06-14 09:43:25
1098   วริศรา    ฮามวงค์ 663***114@npu.ac.th 2023-06-14 09:42:49
1099   สุธาสินี    กุแหก 663***452@npu.ac.th 2023-06-14 09:35:08
1100   ณัฏฐานนท์    อุดานนท์ 663***484@npu.ac.th 2023-06-14 09:17:34
1101   ณัฐวัฒน์    อินโสม 663***767@npu.ac.th 2023-06-14 09:17:22
1102   ปารวี    เชื้อพนม 663***411@npu.ac.th 2023-06-14 08:36:08
1103   ปนัดดา    เม่นน้อย 663***202@npu.ac.th 2023-06-13 22:33:17
1104   ธิติมา    นารีนุช 663***046@npu.ac.th 2023-06-13 22:21:06
1105   ภาวิณี    แขนธิราช 663***429@npu.ac.th 2023-06-13 22:08:01
1106   นภัสรา    อุณวงค์ 663***825@npu.ac.th 2023-06-13 21:57:02
1107   สิทธิชัย    ธ.น.เป๋ด 663***277@npu.ac.th 2023-06-13 21:13:24
1108   จิรัชญา    แสงวงค์ 663***908@npu.ac.th 2023-06-13 20:54:56
1109   ยลดา    เจือบุญ 664***135@npu.ac.th 2023-06-13 20:37:37
1110   ธีรภัทร    นามเพชร 663***494@npu.ac.th 2023-06-13 20:34:55
1111   วีระชิต    บุญมีบุตร 663***270@npu.ac.th 2023-06-13 19:55:31
1112   ฐณิดา    จัตรี 664***119@npu.ac.th 2023-06-13 19:47:30
1113   รัตน์ติญากร    นรบัติ 666***268@npu.ac.th 2023-06-13 19:43:04
1114   พัชรา    นามฮุง 663***916@npu.ac.th 2023-06-13 18:23:11
1115   ขวัญชัย    สิงห์สา 664***143@npu.ac.th 2023-06-13 18:04:44
1116   ฐณิดา    จัตรี Tha***hattri@npu.ac.th 2023-06-13 17:55:43
1117   ดารารัตน์    พิศิลป์ 663***035@npu.ac.th 2023-06-13 17:29:51
1118   สินิทธา    กลยนีย์ 663***226@npu.ac.th 2023-06-13 17:15:56
1119   ภควรรณ    ลามุงคุณ 663***244@npu.ac.th 2023-06-13 17:12:41
1120   อิสราภรณ์    ดวงดูสัน 663***119@npu.ac.th 2023-06-13 16:03:44
1121   วาริณี    บรรหาร 663***251@npu.ac.th 2023-06-13 16:02:07
1122   อัปสร    โยลัย 663***127@npu.ac.th 2023-06-13 15:34:33
1123   มณฑกาญจณ์    เสนาสี 663***259@npu.ac.th 2023-06-13 15:19:17
1124   ชัยชนะ    จันทะสิน 663***210@npu.ac.th 2023-06-13 15:05:43
1125   อุลัยภรณ์    บัวมุน 664***078@npu.ac.th 2023-06-13 15:02:58
1126   ประติภา    ขุนศรี 664***151@npu.ac.th 2023-06-13 14:41:55
1127   ชัยวัฒน์    มุงคะวงษ์ 664***128@npu.ac.th 2023-06-13 14:37:44
1128   รัชนีกร    ปัญญาสาร 664***144@npu.ac.th 2023-06-13 14:37:11
1129   นฤมล    สีกาวี 664***094@npu.ac.th 2023-06-13 14:36:37
1130   ปาริฉัตร    ไกยะฝ่าย 664***169@npu.ac.th 2023-06-13 14:36:27
1131   ปนัดดา    ภูบัวรมณ์ 664***060@npu.ac.th 2023-06-13 14:35:49
1132   จุฑามาศ    อ้นมา 664***045@npu.ac.th 2023-06-13 14:35:49
1133   ชลชาติ    วัฒนสุระ 664***086@npu.ac.th 2023-06-13 14:35:49
1134   สุพัตรา    พาบัว 664***193@npu.ac.th 2023-06-13 14:35:47
1135   ลลิตา    กงเกต 664***037@npu.ac.th 2023-06-13 14:33:38
1136   มณิภา    เคหะ 664***052@npu.ac.th 2023-06-13 14:32:37
1137   ฉัตรชัย    แก่นจวง 664***102@npu.ac.th 2023-06-13 14:28:06
1138   อมรรัตน์    หล้าดี 664***185@npu.ac.th 2023-06-13 14:26:14
1139   พชร    กลิ่นปทุมทิพย์ 663***236@npu.ac.th 2023-06-13 14:19:30
1140   ชฏาพร    จันทร 663***748@npu.ac.th 2023-06-13 14:19:18
1141   ชุติมา    สาบก 663***200@npu.ac.th 2023-06-13 13:56:36
1142   วรรณิดา    เพ็งชัย 663***051@npu.ac.th 2023-06-13 13:55:23
1143   อภิญญา    วงศ์พล 663***044@npu.ac.th 2023-06-13 13:55:08
1144   กัญญาณัฐ    สีสงค์ 663***143@npu.ac.th 2023-06-13 13:54:36
1145   ชุติกาญจน์    แก้วนอก 663***093@npu.ac.th 2023-06-13 13:41:16
1146   วิทวัช    เผิน 663***218@npu.ac.th 2023-06-13 13:40:13
1147   ชญาภา    โต่งกาโพง 663***111@npu.ac.th 2023-06-13 13:39:48
1148   นพนันท์    รุ่งเรือง 663***095@npu.ac.th 2023-06-13 13:39:47
1149   ธนปชา    เซียวสกุล 663***020@npu.ac.th 2023-06-13 13:38:31
1150   ชาคริต    ศรีเจริญ 663***087@npu.ac.th 2023-06-13 13:38:03
1151   ณัฐพร    ปุลมาลา 663***160@npu.ac.th 2023-06-13 13:37:54
1152   ญดาพร    มองโพธิ์ 663***145@npu.ac.th 2023-06-13 13:36:11
1153   พลอยฟ้า    รัตนนิมิตร 663***178@npu.ac.th 2023-06-13 13:21:26
1154   ศิรินันท์    คันทะลาด 663***028@npu.ac.th 2023-06-13 13:19:17
1155   จิรัญญา    สีจำปา 663***544@npu.ac.th 2023-06-13 13:05:49
1156   วิชยุตม์    กุลบุตร 663***547@npu.ac.th 2023-06-13 11:47:32
1157   อารียา    สุนิพัฒน์ 663***593@npu.ac.th 2023-06-13 11:12:43
1158   สุรีย์นิภา    ศรีมุกดา 663***791@npu.ac.th 2023-06-13 10:49:16
1159   ณัฐพร    อินทร์คำน้อย 663***307@npu.ac.th 2023-06-13 10:27:49
1160   นลินรัตน    โคตรพันธ์ 663***041@npu.ac.th 2023-06-13 10:21:28
1161   ฑิตยา    ภูกันดาร 653***045@npu.ac.th 2023-06-13 10:21:20
1162   ธัญญลักษณ์    สันตะพันธ์ 663***463@npu.ac.th 2023-06-13 10:19:49
1163   พัชรินทร์    แพงกัลยา 663***521@npu.ac.th 2023-06-13 10:17:01
1164   เกียรติศักดิ์    ดวงศร 663***053@npu.ac.th 2023-06-13 10:09:14
1165   จุลนันท์    โตเหมือน 653***367@npu.ac.th 2023-06-13 09:38:23
1166   วริณยา    สิงห์บ้านหมอ 663***208@npu.ac.th 2023-06-13 09:28:14
1167   ชลิดา    เสวียววงษ์ 663***120@npu.ac.th 2023-06-13 09:21:38
1168   ฑิฆัมพร    มะรุคะ 663***260@npu.ac.th 2023-06-13 09:21:27
1169   พัชรพร    ศรีคูณเมือง 663***112@npu.ac.th 2023-06-13 09:21:07
1170   บุษยมาศ    แวดล้อม 663***054@npu.ac.th 2023-06-13 09:20:22
1171   นันทกา    แสงยวน 653***177@npu.ac.th 2023-06-13 09:20:10
1172   ศิริมา    บุญช่วย 663***245@npu.ac.th 2023-06-13 09:17:53
1173   ภูวนาท    คำภูษา 663***500@npu.ac.th 2023-06-13 02:39:52
1174   พรทิพย์    นิวงษา 663***039@npu.ac.th 2023-06-12 22:30:43
1175   กิตติศักดิ์    หมู่บุตร 663***095@npu.ac.th 2023-06-12 22:26:41
1176   ปนัดดา    เนตรประดิษฐ์ 663***386@npu.ac.th 2023-06-12 22:09:13
1177   กฤติมา    ทากิระ 664***136@npu.ac.th 2023-06-12 21:33:07
1178   นิรชร    มัยวงค์ 663***501@npu.ac.th 2023-06-12 21:23:28
1179   เก็จมณี    อ่อนกาสินธุ์ 663***585@npu.ac.th 2023-06-12 21:00:48
1180   สุชาริณี    ดิง 663***794@npu.ac.th 2023-06-12 20:58:16
1181   รัชพล    บัวชุม 663***654@npu.ac.th 2023-06-12 20:47:47
1182   จริยา    พรหมรัศมี 663***164@npu.ac.th 2023-06-12 19:55:49
1183   สรวิชญ์    ประกิ่ง 663***265@npu.ac.th 2023-06-12 18:50:13
1184   ณฐินี    สุขบรรเทิง 663***224@npu.ac.th 2023-06-12 16:57:26
1185   ศุภมน    พรหมจันทร์ 663***133@npu.ac.th 2023-06-12 16:51:46
1186   นิตินัดดา    วรสาร 663***240@npu.ac.th 2023-06-12 16:34:12
1187   ดารณี    รสดี 663***125@npu.ac.th 2023-06-12 16:17:22
1188   มัทนา    พางาม 663***281@npu.ac.th 2023-06-12 16:13:14
1189   เกสรา    สิงห์ตา 663***252@npu.ac.th 2023-06-12 16:13:07
1190   ปนัดดา    โพชราษฎร 663***150@npu.ac.th 2023-06-12 15:58:21
1191   กัลยาภรณ์    อารุน 663***310@npu.ac.th 2023-06-12 15:55:50
1192   รัชฎาภรณ์    รัตนภักดี 663***237@npu.ac.th 2023-06-12 15:54:52
1193   ชฎาภรณ์    เสนจันทร์ฒิไชย 663***096@npu.ac.th 2023-06-12 15:53:19
1194   รัญชิดา    ธิลาขันธ์ 653***359@npu.ac.th 2023-06-12 15:39:40
1195   พรไพลิน    วงค์ภูธร 663***735@npu.ac.th 2023-06-12 15:10:17
1196   พงศ์พลิน    กิตติยากาญจน์ 663***229@npu.ac.th 2023-06-12 15:06:43
1197   กชกร    แก้วแสง 663***115@npu.ac.th 2023-06-12 15:05:41
1198   จิราพัชร    ริกำแง 663***263@npu.ac.th 2023-06-12 15:04:32
1199   ปวีณ์ธิดา    รูปไธสง 663***099@npu.ac.th 2023-06-12 15:02:37
1200   สุกฤตา    แสนทอง 663***147@npu.ac.th 2023-06-12 15:02:18
1201   ศศิประภา    ทานันท์นอก 663***014@npu.ac.th 2023-06-12 15:01:45
1202   อริสา    ศรีทอง 663***246@npu.ac.th 2023-06-12 15:01:09
1203   จินตนา    สายเมฆ 663***222@npu.ac.th 2023-06-12 15:01:04
1204   พัชรี    รักกาล 663***691@npu.ac.th 2023-06-12 14:59:59
1205   ณรัญญา    รักษาภักดี 663***404@npu.ac.th 2023-06-12 14:59:31
1206   กิตติภัทร    ไชยรัตน์ 663***337@npu.ac.th 2023-06-12 14:58:48
1207   ปวัลภา    แพงศรี 663***685@npu.ac.th 2023-06-12 14:58:23
1208   วรรณวิษา    วรรณสิทธิ์ 663***941@npu.ac.th 2023-06-12 14:58:15
1209   ธิดารัตน์    สุวอ 663***578@npu.ac.th 2023-06-12 14:58:14
1210   ทิพย์วรา    พระไตรราช 663***511@npu.ac.th 2023-06-12 14:58:06
1211   สุพัตรา    พรมชาติ 663***790@npu.ac.th 2023-06-12 14:58:02
1212   สุจิตรา    ทองสันเทียะ 663***154@npu.ac.th 2023-06-12 14:57:42
1213   พรธิพา    ลาศรี 663***410@npu.ac.th 2023-06-12 14:57:36
1214   จิรนันท์    นาโสก 663***230@npu.ac.th 2023-06-12 14:57:29
1215   สุพิชญา    วงศรีลา 663***840@npu.ac.th 2023-06-12 14:57:22
1216   ศุภัชญา    มุ่งไธสง 663***055@npu.ac.th 2023-06-12 14:57:13
1217   มนัสชนันท์    น้อยแย้ม 663***909@npu.ac.th 2023-06-12 14:57:08
1218   วันวิสา    โคตะวงค์ 663***958@npu.ac.th 2023-06-12 14:57:06
1219   สิทธิชัย    ชินโน 663***121@npu.ac.th 2023-06-12 14:57:05
1220   ธนัญชนก    จันทร์พงษ์โชติ 663***537@npu.ac.th 2023-06-12 14:57:04
1221   จิดาภา    แก้วสีนวน 663***345@npu.ac.th 2023-06-12 14:56:52
1222   ศิริวิมล    หลานวงศ์ 663***048@npu.ac.th 2023-06-12 14:56:52
1223   กนกอร    อินธิยา 663***477@npu.ac.th 2023-06-12 14:56:39
1224   กมลกานต์    ชัยหาญ 663***123@npu.ac.th 2023-06-12 14:56:30
1225   ภคพร    สุวรรณโส 663***834@npu.ac.th 2023-06-12 14:56:12
1226   พรนภา    กัญญะวงค์ 663***873@npu.ac.th 2023-06-12 14:56:11
1227   อันนา    สุทธายน 663***824@npu.ac.th 2023-06-12 14:56:09
1228   นภัสสร    กมลเสรีรัตน์ 663***586@npu.ac.th 2023-06-12 14:56:06
1229   ศศิธร    ดีชูศร 663***990@npu.ac.th 2023-06-12 14:56:03
1230   พิมพ์นภา    ศรีคำดอน 663***800@npu.ac.th 2023-06-12 14:56:02
1231   ญวิภา    ตะโคตร 663***360@npu.ac.th 2023-06-12 14:56:01
1232   กษิตินาถ    สายสุวรรณ 663***485@npu.ac.th 2023-06-12 14:56:00
1233   รัตนากร    เชาว์ขุนทด 663***933@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:56
1234   กฤติยาภรณ์    ใสส่อง 663***149@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:41
1235   ชคันเนตร    ยุทธิกาล 663***550@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:39
1236   จุฑามาศ    ไชยสุระ 663***535@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:39
1237   ณัฐพร    ก้างออนตา 663***584@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:31
1238   วันวิสา    ทองยา 663***436@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:26
1239   สุธาสินี    ทองแสน 663***444@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:18
1240   ทัศนา    ชื่นบุญเพิ่ม 663***857@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:18
1241   ธนดล    นามเหลา 663***529@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:10
1242   กนกวรรณ    โพธิ์ชัย 663***469@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:09
1243   พรรณวรินทร์    ใจยะสม 663***683@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:09
1244   ศุภาพิชญ์    สีมี 663***071@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:05
1245   มนัญชยา    โพติยะ 663***891@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:05
1246   ณีรนุช    นามบุญเลิศ 663***032@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:05
1247   มุกดามณี    เสวียววงษ์ 663***917@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:04
1248   ณฐพรรณ    เมชบุตร 663***024@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:03
1249   มณฑนาฎ    มุลนิล 663***875@npu.ac.th 2023-06-12 14:55:00
1250   ศศิประภา    นราวงษ์ 663***006@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:56
1251   จิรวดี    สุโพธิ์ 663***527@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:54
1252   พรพิรุณ    ใบหะสี 663***727@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:51
1253   แพรวา    แพงเพ็ง 663***826@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:51
1254   กฤษฏ์    อุดมศรี 663***329@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:49
1255   ภัทรดา    ลือดี 663***859@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:49
1256   เสาวลักษณ์    โคชขึง 663***204@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:45
1257   ภัทร์วศิน    เสนาะศัพท์ 663***626@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:44
1258   จารุวรรณ    เศษสุวรรณ 663***206@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:43
1259   สุภาวดี    สิงห์คำป้อง 663***196@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:43
1260   รัชนีกร    พรเพ็ง 663***057@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:43
1261   ชุติกาญจน์    บัวบานงาม 663***568@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:42
1262   ณัฏฐา    โสมนัสนานนท์ 663***438@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:41
1263   มนต์นภา    รอดทุกข์ 663***883@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:38
1264   รุ่งนภา    เริงฤทธิ์ 663***725@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:37
1265   สิทธิศักดิ์    โสภา 663***139@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:32
1266   ทินภัทร    แสนณรงค์ 663***378@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:30
1267   ณหทัย    พิมพะบุตร 663***412@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:30
1268   ศศิวิมล    เปาเรล 663***758@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:29
1269   จิระนันท์    พิมพ์บุญ 663***255@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:27
1270   สุพิชญา    ทองโคตร 663***170@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:22
1271   กฤษณา    นาชัยฤทธิ์ 663***081@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:21
1272   กัญญาณัฐ    บุญทวี 663***156@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:17
1273   วิชญาดา    นันท์บุรมย์ 663***966@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:09
1274   สุฌาวดี    บุญจันทร์ 663***162@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:09
1275   อัญชลี    ช่างทาพินธ์ 663***279@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:09
1276   ธนาภา    ตาสา 663***618@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:06
1277   ศิริรัตน์    ด่านสวัสดิ์ 663***766@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:06
1278   ธิดาทิพย์    อุปพงษ์ 663***560@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:06
1279   วิมลวรรณ    พุ่มจันทร์ 663***741@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:05
1280   ชนิษฐาค์    ทาวะรมย์ 663***313@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:03
1281   ธารดา    สุปัญญะบุตร 663***832@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:01
1282   ปภาวดี    สีวัน 663***651@npu.ac.th 2023-06-12 14:54:00
1283   จิระณา    ชื่นชม 663***248@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:58
1284   อภิชญา    แสนสีมนต์ 663***220@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:57
1285   พีรดา    สลางสิงห์ 663***818@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:57
1286   พัชราภา    พร้อมสมุทร 663***784@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:55
1287   สลิลทิพย์    อำนาจ 663***105@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:48
1288   ณัฐชนน    แต้ใหม่ 663***446@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:48
1289   ดาระวี    ยางธิสาร 663***487@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:48
1290   ชุติมา    ภารรักษา 663***354@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:47
1291   อลิสรา    แก้วมะเริง 663***261@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:46
1292   วิชุดา    สิงห์แก้ว 663***974@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:42
1293   ชลณิชา    สนธิรัมย์ 663***339@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:40
1294   นันท์นภัส    พิมาน 663***386@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:35
1295   ปณิดา    แสงเพ็ชร 663***402@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:35
1296   ธันยพร    หมอกต้ายซ้าย 663***552@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:31
1297   ชนิษฐา    กระพรม 663***305@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:30
1298   วรภร    ศรีเสริม 663***733@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:29
1299   พลอยไพลิน    จงวิลัยวรรณ 663***768@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:26
1300   ปิ่นสุดา    สูนทอง 663***701@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:25
1301   รุจิพร    ดอนหล้า 663***065@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:23
1302   ตะวัน    มาตราช 663***495@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:23
1303   พรทิพย์    ทองออน 663***719@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:22
1304   ฉัตรีญา    พิกุลหอม 663***543@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:12
1305   จินตนา    กกสันเทียะ 663***519@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:11
1306   ธนพร    ตรีวิเศษ 663***592@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:06
1307   ชมพูนุท    ศรีละชุม 663***321@npu.ac.th 2023-06-12 14:53:05
1308   อุริสยา    อนันตะสุข 663***303@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:57
1309   ณิชกานต์    ศรีสวัสดิ์ 663***453@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:56
1310   แก้วตา    พงษ์สมบัติ 663***198@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:52
1311   อรุณี    สมพร 663***253@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:51
1312   ปาริชาติ    เพียตัวผู้ 663***659@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:47
1313   อังค์วรา    ยมโคตร 663***816@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:47
1314   อภิชญา    แก้วมงคลศักดิ์ 663***451@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:44
1315   สกาวรัตน์    คลังทอง 663***089@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:44
1316   นันทนาการ    จันทะเนตร 663***610@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:43
1317   นวรัตน์    อุ่นบุรมย์ 663***602@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:42
1318   ธเนศ    นามวิชา 663***545@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:42
1319   โญสิตา    แผ่นสิงห์ 663***370@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:41
1320   สุภาภรณ์    อินปากดี 663***188@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:41
1321   วัลลยา    รับจันทร์ 663***865@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:41
1322   ศุภาพิชญ์    แก้วเบาะคำ 663***073@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:41
1323   ชนกสุดา    มณีสุข 663***297@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:40
1324   ดารยา    นนทะคำจันทร์ 663***479@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:40
1325   ณัชชา    รักวิชา 663***420@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:39
1326   กัลยากร    ภูเขาลาด 663***164@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:39
1327   พัชราภา    ขันบรรจง 663***040@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:39
1328   ฐาปนีย์    โคตรสมบัติ 663***388@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:39
1329   อรปรียา    งันลาโสม 663***808@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:38
1330   มานิตา    สารคิด 663***709@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:36
1331   ศศิวัลย์    งามเนตร 663***030@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:36
1332   ธนพัฒน์    ธานีวรรณ 663***600@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:23
1333   อชิรญาณ์    พัฒสิม 663***212@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:20
1334   จุฬาลักษณ์    กลมเกลี้ยง 663***271@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:18
1335   อินทิรา    ศรีสอาด 663***295@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:16
1336   ชนัญธิดา    เหลาศรี 663***352@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:16
1337   ศิรประภา    วันทอง 663***107@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:14
1338   กิตติวัฒน์    ดวงพรม 663***180@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:10
1339   นลิสลา    สูญราช 663***634@npu.ac.th 2023-06-12 14:52:09
1340   กรรณิการ์    เทพสวัสดิ์ 663***311@npu.ac.th 2023-06-12 14:51:21
1341   ปริศนา    บุญเทียม 663***677@npu.ac.th 2023-06-12 14:51:18
1342   พรไพลิน    ทองสงคราม 663***675@npu.ac.th 2023-06-12 14:51:14
1343   ณภัทร    แซ่คู 663***576@npu.ac.th 2023-06-12 14:50:45
1344   วิภาภรณ์    กาสาน 663***982@npu.ac.th 2023-06-12 14:50:35
1345   อารีรัตน์    บาลจบ 663***287@npu.ac.th 2023-06-12 14:50:32
1346   ปภาวรินท์    อินทร์โสม 663***669@npu.ac.th 2023-06-12 14:49:34
1347   คชาภรณ์    พันธ์ใหญ่ 663***493@npu.ac.th 2023-06-12 14:47:48
1348   พรทิพย์    พันธ์ทับทิม 663***667@npu.ac.th 2023-06-12 14:47:15
1349   ดวงหทัย    กางทอง 663***461@npu.ac.th 2023-06-12 14:47:01
1350   พาณิณี    ขุนละมอ 663***792@npu.ac.th 2023-06-12 14:46:35
1351   จิตตรา    ทองคนทา 653***548@npu.ac.th 2023-06-12 14:20:23
1352   ศศิธร    ขุนสอน 663***446@npu.ac.th 2023-06-12 14:17:47
1353   ปัณฑารีย์    จันทนามสี 663***024@npu.ac.th 2023-06-12 14:15:38
1354   ปภาดา    ศรีสงค์ 663***099@npu.ac.th 2023-06-12 14:14:13
1355   นิรวิทธ์    โฉมเฉลา 663***438@npu.ac.th 2023-06-12 14:10:27
1356   วันวิสา    อุปพงษ์ 663***172@npu.ac.th 2023-06-12 14:10:24
1357   อมลวรรณ    คำชนะ 663***487@npu.ac.th 2023-06-12 14:10:15
1358   ศรายุท    พลชารี 663***407@npu.ac.th 2023-06-12 14:10:07
1359   ภัทราภรณ์    สีสงแย้ม 663***156@npu.ac.th 2023-06-12 14:09:24
1360   จารุพร    ธรรมสนอง 663***501@npu.ac.th 2023-06-12 14:04:31
1361   พรนภา    พานสง่า 663***428@npu.ac.th 2023-06-12 14:02:02
1362   ธรณินทร์    ชูประยูร 666***018@npu.ac.th 2023-06-12 12:40:06
1363   ลลิดา    ลือหาร 663***171@npu.ac.th 2023-06-12 11:38:18
1364   วิรญา    ชานุชิต 663***039@npu.ac.th 2023-06-12 11:21:14
1365   อรณิชา    บุญเพ็ง 664***078@npu.ac.th 2023-06-12 11:02:48
1366   จนิตา    อ้นมา 663***026@npu.ac.th 2023-06-12 10:21:39
1367   กนกวรรณ    ยศทา 663***084@npu.ac.th 2023-06-12 09:50:57
1368   พรรณกาญจน์    อุทัยแสง 663***257@npu.ac.th 2023-06-12 09:50:40
1369   ศุทธหทัย    สาวิสิทธิ์ 663***445@npu.ac.th 2023-06-12 09:49:29
1370   อนุชิต    ชาดาเม็ก 663***166@npu.ac.th 2023-06-12 09:44:43
1371   ณริสา    เรืองศรีสม 663***059@npu.ac.th 2023-06-12 09:43:55
1372   ศิรินทิพย์    ศิริสานต์ 663***127@npu.ac.th 2023-06-12 09:17:49
1373   ธันย์ชนก    พรมสอน 663***119@npu.ac.th 2023-06-12 09:13:16
1374   ณัฐดนัย    พรหมแสงใส 663***232@npu.ac.th 2023-06-12 09:09:02
1375   กัลยรัตน์    เหลาบัว 663***189@npu.ac.th 2023-06-12 09:08:41
1376   พนิดา    คำด่อน 662***299@npu.ac.th 2023-06-12 09:06:55
1377   ปาริฉัตร    ทิพย์เสนา 663***642@npu.ac.th 2023-06-12 06:03:32
1378   รัฐพล    ศรีพิมพ์ 663***037@npu.ac.th 2023-06-11 23:23:57
1379   ณัฐวุฒิ    บุญมี 663***137@npu.ac.th 2023-06-11 22:59:24
1380   เอื้ออังกูร    ซาเสน 663***265@npu.ac.th 2023-06-11 21:44:05
1381   ปูริดา    เมืองโคตร 663***321@npu.ac.th 2023-06-11 21:02:16
1382   ศุภกานต์    จรัสแผ้ว 663***425@npu.ac.th 2023-06-11 20:51:48
1383   ฉัฐพล    ยอดดำเนิน 663***373@npu.ac.th 2023-06-11 20:16:31
1384   สุภาพร    จันโทนวน 663***539@npu.ac.th 2023-06-11 13:57:34
1385   ปิยะพร    ศรีนาค 667***018@npu.ac.th 2023-06-11 10:46:30
1386   สิรินารถ    จันทเลิง 666***284@npu.ac.th 2023-06-11 10:42:54
1387   ภัทรพล    พรหมจอม 663***031@npu.ac.th 2023-06-11 10:39:38
1388   ธนิษฐา    ยนต์ลอย 663***080@npu.ac.th 2023-06-11 10:37:39
1389   ขนิษฐา    ลมบัวลอด 663***049@npu.ac.th 2023-06-11 10:36:44
1390   วัฒนา    สุริยนต์ 663***015@npu.ac.th 2023-06-11 10:36:35
1391   ปิยรัช    สายจันทร์ 663***023@npu.ac.th 2023-06-11 10:34:30
1392   อมร    คำถา 663***106@npu.ac.th 2023-06-11 10:34:26
1393   นภัสรา    เข็มเพชร 663***098@npu.ac.th 2023-06-11 10:34:19
1394   จุฑารัตน์    สุทธิอาจ 655***482@npu.ac.th 2023-06-10 22:05:45
1395   ปภาดา    รูปงาม 663***362@npu.ac.th 2023-06-10 19:12:42
1396   ศตวุฒิ    ปัทมะ 663***290@npu.ac.th 2023-06-09 20:59:59
1397   นริสา    บันหาร 663***594@npu.ac.th 2023-06-09 20:21:22
1398   พรรัตน์    สินโต 663***184@npu.ac.th 2023-06-09 18:30:23
1399   อินทิรา    ยศทราช 664***178@npu.ac.th 2023-06-09 16:03:11
1400   นาตาลี    สเตลเซอร์ 663***299@npu.ac.th 2023-06-09 15:43:25
1401   สหรัฐ    สำเริง 663***450@npu.ac.th 2023-06-09 15:13:51
1402   ภัทรสุดา    พิมทอง 663***289@npu.ac.th 2023-06-09 10:36:01
1403   อมรรัตน์    วงศ์วิจิตร 663***191@npu.ac.th 2023-06-09 10:04:49
1404   จิราภรณ์    สมโคตร 663***075@npu.ac.th 2023-06-08 19:36:05
1405   ศศิภา    แสงทอง 663***022@npu.ac.th 2023-06-08 11:40:04
1406   ธนวัฒน์    อินตา 663***120@npu.ac.th 2023-06-07 22:15:57
1407   ธัญรดี    เสนพันธ์ 663***208@npu.ac.th 2023-06-07 22:06:25
1408   ธนาพิพัฒน์    โพธิ์พุ่ม 663***018@npu.ac.th 2023-06-07 21:04:07
1409   ไชยวัฒน์    นุ่มคง 664***099@npu.ac.th 2023-06-07 19:43:46
1410   กัลยาณี    ม่วงไทย 667***040@npu.ac.th 2023-06-07 17:12:48
1411   มานะชัย    แก้วสีดวง 667***032@npu.ac.th 2023-06-07 17:11:39
1412   ฉัตรชัย    ไชยมงค์ 667***024@npu.ac.th 2023-06-07 17:10:50
1413   ปนัดดา    หงษ์ไชย 663***505@npu.ac.th 2023-06-07 16:38:25
1414   ภาคภูมิ    คำด่อน 661***067@npu.ac.th 2023-06-07 16:12:20
1415   สุภาพร    จันโทนวน 663***090@npu.ac.th 2023-06-07 10:26:17
1416   ชลดา    ลาลัย 663***513@npu.ac.th 2023-06-07 09:54:03
1417   สิรินันท์    น้อยสีมุม 663***114@npu.ac.th 2023-06-07 09:53:13
1418   ชัชวาลย์    ยะจันโท 663***150@npu.ac.th 2023-06-07 09:52:41
1419   นัฏชณิกร    ปาหลา 663***075@npu.ac.th 2023-06-07 09:52:34
1420   จิดาภา    มูลตองคะ 663***356@npu.ac.th 2023-06-07 09:51:16
1421   ปนิดา    โคตรมณี 663***489@npu.ac.th 2023-06-07 09:51:07
1422   ณัฎฐนันท์    หงษไกร 663***224@npu.ac.th 2023-06-07 09:50:57
1423   วิชาพร    อัมพวา 663***216@npu.ac.th 2023-06-07 09:50:20
1424   มณีโชติรส    ทองบุญ 663***026@npu.ac.th 2023-06-07 09:50:20
1425   สันติชัย    แก้วมนตรี 663***430@npu.ac.th 2023-06-07 09:49:41
1426   ชนิกา    มะลิขจร 662***275@npu.ac.th 2023-06-07 08:30:40
1427   วีรวัฒน์    สุวรรณมาโจ 663***088@npu.ac.th 2023-06-06 11:06:10
1428   ธีรกานต์    มลทา 663***239@npu.ac.th 2023-06-05 19:15:21
1429   สุประวีณ์    วงศ์วลัยมาศ 663***782@npu.ac.th 2023-06-05 01:08:20
1430   ศศิธร    สิทธิวงค์ 663***631@npu.ac.th 2023-06-04 18:27:12
1431   จุรีรัตน์    โคตะลี 653***117@npu.ac.th 2023-06-03 22:54:01
1432   กัญญาภัค    เดชรักษา 663***172@npu.ac.th 2023-06-03 15:20:07
1433   จันทรัตน์    นะทอน 663***042@npu.ac.th 2023-06-02 19:16:42
1434   ภัทรธิดา    จันทร์อ่อน 651***111@npu.ac.th 2023-06-02 10:17:09
1435   ดวงนภา    จันใด 651***046@npu.ac.th 2023-06-02 10:16:37
1436   นิชาภา    ประจญ 651***022@npu.ac.th 2023-06-02 10:15:43
1437   พิลาวรรณ    คำพวง 651***121@npu.ac.th 2023-06-02 10:15:35
1438   ปนัดดา    พรมปากสา 651***139@npu.ac.th 2023-06-02 10:14:44
1439   จิรัชญา    อินทรินทร์ 651***204@npu.ac.th 2023-06-02 10:13:56
1440   ชนิกานต์    ปานาทำมา 651***089@npu.ac.th 2023-06-02 10:13:36
1441   วริษฐา    อุปทุม 651***055@npu.ac.th 2023-06-02 10:13:23
1442   พิราอร    วงษา 651***097@npu.ac.th 2023-06-02 10:12:49
1443   ธนพร    โคตรคำ 651***253@npu.ac.th 2023-06-02 10:12:20
1444   รวิสรา    คำใจ 651***030@npu.ac.th 2023-06-02 10:05:16
1445   นิกข์นิภา    ชาบรรทม 651***012@npu.ac.th 2023-06-02 10:02:12
1446   ปณิตา    สายสอน 651***147@npu.ac.th 2023-06-02 10:00:16
1447   พรนัชชา    รินถา 651***071@npu.ac.th 2023-06-02 09:58:53
1448   จีรนันท์    มิ่งขวัญ 651***014@npu.ac.th 2023-06-02 09:58:43
1449   เสาวลักษณ์    นาชัยเวียง 651***170@npu.ac.th 2023-06-02 09:58:27
1450   วรัญญา    วรโคตร 651***238@npu.ac.th 2023-06-02 09:58:05
1451   ศิตา    อนันตการณ์ชัย 651***188@npu.ac.th 2023-06-02 09:57:52
1452   พิชชาพร    ใจช่วง 651***154@npu.ac.th 2023-06-02 09:57:29
1453   ปนิศรา    แพงสาระ 651***162@npu.ac.th 2023-06-02 09:57:24
1454   ปาลิตา    กุลยะ 651***103@npu.ac.th 2023-06-02 09:56:46
1455   ทิมพิกา    ลิภา 651***087@npu.ac.th 2023-06-02 09:56:38
1456   สุดารัตน์    ลาวิลาศ 651***160@npu.ac.th 2023-06-02 09:56:23
1457   นิตยา    ฉัตรเฉลิม 651***095@npu.ac.th 2023-06-02 09:55:49
1458   วิรากานต์    ไชยภักดี 663***232@npu.ac.th 2023-06-01 18:26:31
1459   ศิลิลทิพย์    นิลดอนหวาย 651***077@npu.ac.th 2023-06-01 09:22:07
1460   วัชระพงษ์    เพียฝ่าย 651***036@npu.ac.th 2023-06-01 09:21:37
1461   จักรภัทร    ยศสงคราม 651***044@npu.ac.th 2023-06-01 09:18:26
1462   กรวิชญ์    จิตหงษา 651***150@npu.ac.th 2023-06-01 09:10:18
1463   รังสิมันต์    บุญขาว 651***010@npu.ac.th 2023-06-01 09:08:38
1464   อนันยศ    พรหมวิศาสตร์ 651***603@npu.ac.th 2023-06-01 09:08:28
1465   นนท์ปวิช    รินทะศักดิ์ 651***119@npu.ac.th 2023-06-01 09:03:45
1466   ธิติวุธ    เอกพันธ์ 651***101@npu.ac.th 2023-06-01 09:03:11
1467   ประกาศิต    พิมพ์พงค์ 661***070@npu.ac.th 2023-05-31 13:47:27
1468   จีรนันท์    เชื้อตาอ่อน 668***096@npu.ac.th 2023-05-31 13:02:04
1469   ณัฐธยาน์    จรรยา 662***018@npu.ac.th 2023-05-31 09:48:50
1470   อลีนา    ซีค๊อต 663***152@npu.ac.th 2023-05-31 09:27:22
1471   ทิพรดา    โกพล 662***325@npu.ac.th 2023-05-31 08:50:25
1472   เกริกพล    ดวงศร 661***108@npu.ac.th 2023-05-31 08:37:35
1473   กุลสตรี    นัดทะยาย 662***309@npu.ac.th 2023-05-31 08:34:55
1474   ณัฐลิกา    ดวงสิม 662***184@npu.ac.th 2023-05-31 08:32:12
1475   เกวลิน    สุพรม 662***176@npu.ac.th 2023-05-31 08:24:16
1476   ปภาวดี    อ่อนบัตร 662***150@npu.ac.th 2023-05-31 08:24:10
1477   ญาณิศา    พรเจริญ 662***192@npu.ac.th 2023-05-31 08:24:03
1478   สุพัฒตรา    บุญเลิศ 662***085@npu.ac.th 2023-05-31 08:24:00
1479   ภรณ์ลดา    เข็มตูม 662***093@npu.ac.th 2023-05-31 08:23:48
1480   ศุภสุตา    มะลิรุ่งเรือง 662***333@npu.ac.th 2023-05-31 08:21:17
1481   ภานุวัฒน์    เห็มหา 662***143@npu.ac.th 2023-05-31 08:21:03
1482   ปภาวี    รอดฮ้อย 662***234@npu.ac.th 2023-05-31 08:20:27
1483   ชริญดา    พลชัยยา 662***168@npu.ac.th 2023-05-31 08:19:43
1484   ระพีพัฒน์    เทพมงคล 662***042@npu.ac.th 2023-05-31 08:19:42
1485   อภิวัฒน์    พาบัว 662***317@npu.ac.th 2023-05-31 08:19:38
1486   อรจิรา    ปาวัน 662***226@npu.ac.th 2023-05-31 08:19:37
1487   อริศรา    เอกสะพัง 662***119@npu.ac.th 2023-05-31 08:19:35
1488   จักรพงค์    รื่นเริง 662***034@npu.ac.th 2023-05-31 08:19:35
1489   เกวลิน    วงษ์อดุลฤทธิ์ 662***101@npu.ac.th 2023-05-31 08:19:34
1490   จินดาลักษณ์    แสนโคตร 662***242@npu.ac.th 2023-05-31 08:19:34
1491   ณัฐริกา    ดีพรม 662***259@npu.ac.th 2023-05-31 08:19:34
1492   พัชราภา    จันทร์ผักแว่น 662***291@npu.ac.th 2023-05-31 08:19:34
1493   ขนิษฐา    เทวาภัคพงศ์ 662***077@npu.ac.th 2023-05-31 08:19:34
1494   ณัฐธนนท์    แก้วนิวงค์ 662***026@npu.ac.th 2023-05-31 08:19:34
1495   อระวี    ครุธตำคำ 662***135@npu.ac.th 2023-05-31 08:19:34
1496   อภัสรา    การุญ 662***127@npu.ac.th 2023-05-31 08:19:34
1497   รักฤทัย    ทองใบ 662***341@npu.ac.th 2023-05-31 08:17:02
1498   พรหมพร    ศรีพลแสน 662***069@npu.ac.th 2023-05-31 08:17:02
1499   นิติธร    ศรีหานาม 661***208@npu.ac.th 2023-05-30 21:13:56
1500   เจตนิพัทธ์    ทองสิงห์ 661***249@npu.ac.th 2023-05-30 19:23:05
1501   ณัฐิวุฒิ    สุขไกร 663***111@npu.ac.th 2023-05-30 17:47:03
1502   ณัฐนัย    หนันอ้าย 661***034@npu.ac.th 2023-05-30 14:54:53
1503   สุรเกียรติ    อ่อนสุระทุม 663***546@npu.ac.th 2023-05-30 12:17:55
1504   ขวัญฤดี    เพิ่มขึ้น 663***532@npu.ac.th 2023-05-29 16:51:03
1505   เจษฎางคณา    หณุสิงห์ 663***645@npu.ac.th 2023-05-29 15:06:32
1506   จุฑาทิพย์    เรณู 663***207@npu.ac.th 2023-05-29 14:43:12
1507   พัชรินทร์    หลินภู 653***067@npu.ac.th 2023-05-29 11:02:28
1508   พงศธร    พุทธา 652***117@npu.ac.th 2023-05-29 10:26:26
1509   ธนกร    จันทะวงษ์ 652***455@npu.ac.th 2023-05-29 10:20:18
1510   วุฒิชัย    มณีลุน 652***372@npu.ac.th 2023-05-29 10:05:18
1511   สุรเชษฐ์    แสวงบุญ 663***222@npu.ac.th 2023-05-29 08:07:51
1512   กิดาการ    จันทร์เพ็งเพ็ญ 663***448@npu.ac.th 2023-05-28 14:13:20
1513   สุธาสินี    แก้วปีลา 663***339@npu.ac.th 2023-05-28 14:02:04
1514   สกาวรัตน์    บุตรบุรี 663***104@npu.ac.th 2023-05-27 11:45:03
1515   ชัชวาลย์    ไชยสังวล 663***106@npu.ac.th 2023-05-27 10:42:30
1516   เปรมฤทัย    ทีปธรรม 663***213@npu.ac.th 2023-05-27 10:37:17
1517   กาญจณา    ทองสด 664***103@npu.ac.th 2023-05-26 16:20:13
1518   นรีรัตน์    ชนะพจน์ 663***323@npu.ac.th 2023-05-26 12:12:04
1519   นภิศรา    ประวาฬ 662***043@npu.ac.th 2023-05-26 11:46:15
1520   จิราพัชร    โคตะบิน 662***035@npu.ac.th 2023-05-26 11:43:27
1521   เกวลิน    สุรารักษ์ 663***083@npu.ac.th 2023-05-26 10:44:07
1522   วีระกุล    มาเหลา 655***864@npu.ac.th 2023-05-26 10:03:47
1523   ภัทรวดี    จันทร 662***03@npu.ac.th 2023-05-26 09:53:03
1524   พัชรีญา    สมรฤทธิ์ 664***028@npu.ac.th 2023-05-26 09:22:39
1525   ช่อลดา    บัวชุม 666***607@npu.ac.th 2023-05-25 17:54:24
1526   ลลิตา    อู่รัศมี 666***599@npu.ac.th 2023-05-25 17:53:57
1527   วรรณฤดี    ตุเกตุ 666***581@npu.ac.th 2023-05-25 17:53:36
1528   หทัยกาญจน์    มาภา 666***573@npu.ac.th 2023-05-25 17:53:06
1529   อนงค์ลักษณ์    ยามมา 666***565@npu.ac.th 2023-05-25 17:52:41
1530   สุพจน์    กองเกิด 666***557@npu.ac.th 2023-05-25 17:52:18
1531   จิรวรรณ    บัวลา 666***540@npu.ac.th 2023-05-25 17:51:54
1532   ฤชานนท์    ฤดีเลิศรุ่งเรือง 666***532@npu.ac.th 2023-05-25 17:51:27
1533   วิริยาภรณ์    แพงจันทร์ 666***524@npu.ac.th 2023-05-25 17:50:53
1534   ภาณุวัฒน์    ปองไป 666***516@npu.ac.th 2023-05-25 17:50:32
1535   ใจรัก    ทองนำ 666***508@npu.ac.th 2023-05-25 17:50:08
1536   เสาวลักษณ์    คนกล้า 666***490@npu.ac.th 2023-05-25 17:49:40
1537   กิรัตยา    วังคะฮาต 666***482@npu.ac.th 2023-05-25 17:48:37
1538   อภิวัฒน์    อุปพงษ์ 666***474@npu.ac.th 2023-05-25 17:48:01
1539   วิมลทิพย์    หาไชย 666***466@npu.ac.th 2023-05-25 17:47:33
1540   ภูวดล    แวงดีสอน 666***458@npu.ac.th 2023-05-25 17:47:08
1541   วิลาวัณย์    คำชนะ 666***441@npu.ac.th 2023-05-25 17:46:43
1542   ชวโรจน์    ศรีวรขันธ์ 666***433@npu.ac.th 2023-05-25 17:45:43
1543   พิเชษฐ์    ประสานชีพ 666***425@npu.ac.th 2023-05-25 17:45:12
1544   สุภาวดี    สีวัน 666***409@npu.ac.th 2023-05-25 17:44:20
1545   ชนิสรา    แก้วดวงดี 666***391@npu.ac.th 2023-05-25 17:43:34
1546   นิรันดร์รัตน์    มะณีแสง 666***383@npu.ac.th 2023-05-25 17:43:06
1547   วชิรวิชญ์    พื้นแสน 666***375@npu.ac.th 2023-05-25 17:42:40
1548   ณัฐพร    เดชทะสอน 666***367@npu.ac.th 2023-05-25 17:42:13
1549   อนุรัตน์    เรียมแสน 666***359@npu.ac.th 2023-05-25 17:41:37
1550   วาสนา    อนุพันธ์ 666***342@npu.ac.th 2023-05-25 17:41:10
1551   วิรัชพงศ์    บุณฑริกวงศ์ 666***326@npu.ac.th 2023-05-25 17:40:43
1552   ศิริวรรณ    แหมไธสง 666***318@npu.ac.th 2023-05-25 17:40:12
1553   ก่อกุศล    อินธิแสน 666***292@npu.ac.th 2023-05-25 17:37:52
1554   พงษ์พัฒน์    สีดาวงษ์ 666***276@npu.ac.th 2023-05-25 17:37:04
1555   สุพรรณภา    จันทร์วัง 666***250@npu.ac.th 2023-05-25 17:36:03
1556   เปมิกา    มั่นทัพ 666***243@npu.ac.th 2023-05-25 17:35:30
1557   สกุลเพ็ช    พรมโคตร 666***235@npu.ac.th 2023-05-25 17:33:48
1558   ธนเดช    ติ้ววงค์ 666***219@npu.ac.th 2023-05-25 17:32:38
1559   อรรถพล    วิโย 666***201@npu.ac.th 2023-05-25 17:32:05
1560   ณัฐฉิมา    กันหะบุตร 666***193@npu.ac.th 2023-05-25 17:31:35
1561   ธนาวุฒิ    ค่ำคูณ 666***177@npu.ac.th 2023-05-25 17:30:46
1562   ปริศรา    สุภา 666***169@npu.ac.th 2023-05-25 17:30:23
1563   รัตนา    ตะราษี 666***151@npu.ac.th 2023-05-25 17:29:50
1564   ธนวัฒน์    สิงห์ชา 666***144@npu.ac.th 2023-05-25 17:29:07
1565   วิธินี    มุสิกนาม 666***136@npu.ac.th 2023-05-25 17:28:32
1566   อมรรัตน์    ฤทธิ์จรูญ 666***128@npu.ac.th 2023-05-25 17:27:40
1567   ธนิตา    สมบูรณ์ 666***110@npu.ac.th 2023-05-25 17:27:08
1568   จักร์ตรี    ทิพย์อักษร 666***102@npu.ac.th 2023-05-25 17:26:24
1569   เอกชัย    เกษรราช 666***078@npu.ac.th 2023-05-25 17:23:38
1570   จิราภรณ์    สิงหา 666***060@npu.ac.th 2023-05-25 17:23:06
1571   อัจริยา    ชูศรีพัฒ 663***158@npu.ac.th 2023-05-25 17:23:01
1572   สร้อยสุดา    วะสาร 666***052@npu.ac.th 2023-05-25 17:22:38
1573   ฤทธิเดช    สกุลซ้ง 666***045@npu.ac.th 2023-05-25 17:22:16
1574   ไกรฤกษ์    เกษมสินธุ์ 666***037@npu.ac.th 2023-05-25 17:21:35
1575   โอภาส    เทศน์ไธสง 666***029@npu.ac.th 2023-05-25 16:55:17
1576   สุทธิรัก    ชาดง 666***011@npu.ac.th 2023-05-25 15:58:45
1577   อณุศักดิ์    อินทริง 661***108@npu.ac.th 2023-05-25 13:08:13
1578   ธนกฤต    สมรฤทธิ์ 661***298@npu.ac.th 2023-05-25 13:01:04
1579   ผล    อินทวงศ์ 661***256@npu.ac.th 2023-05-25 12:53:22
1580   ปราโมทย์    สุพร 662***221@npu.ac.th 2023-05-25 12:14:42
1581   ภัณทิรา    บุพศิริ 661***097@npu.ac.th 2023-05-24 21:37:01
1582   เมธาวี    มากต่าย 663***124@npu.ac.th 2023-05-24 18:48:55
1583   ภคเดช    มีบุญ 661***018@npu.ac.th 2023-05-24 16:13:46
1584   ภานุพงศ์    โลสันตา 661***068@npu.ac.th 2023-05-24 14:25:07
1585   ทัศน์พล    ฝันดี 661***019@npu.ac.th 2023-05-24 14:13:17
1586   ปริศนา    อุตทรัง 662***015@npu.ac.th 2023-05-24 10:09:57
1587   ทรงพล    ปากดี 661***058@npu.ac.th 2023-05-24 10:05:38
1588   พุฒิพร    ลาสา 661***119@npu.ac.th 2023-05-24 10:01:15
1589   กลวัชร    อินเสนลา 661***093@npu.ac.th 2023-05-24 09:49:01
1590   นมัสการ    สมรักษ์ 661***091@npu.ac.th 2023-05-24 09:48:42
1591   นราธิป    คำลือ 652***505@npu.ac.th 2023-05-24 08:52:58
1592   ธีระเดช    พรหมชาติ 662***078@npu.ac.th 2023-05-23 08:52:54
1593   ธีรภัทร์    บุญรัตน์ 662***045@npu.ac.th 2023-05-23 08:52:37
1594   ชานน    ภาคภูมิ 662***037@npu.ac.th 2023-05-23 08:52:29
1595   นิชาภัทร    งอกวงษ์ 651***189@npu.ac.th 2023-05-23 08:44:46
1596   นันทวัฒน์    ติโนชัง 662***015@npu.ac.th 2023-05-22 15:13:06
1597   ภัทรพล    สุขสำราญ 662***049@npu.ac.th 2023-05-22 15:12:55
1598   ปรมัตถ์    คงเอียง 662***023@npu.ac.th 2023-05-22 15:12:39
1599   นวชิต    วงค์นนท์พรม 652***398@npu.ac.th 2023-05-22 09:10:48
1600   สุทัศน์    แสนยามูล 652***422@npu.ac.th 2023-05-22 09:08:30
1601   กิตติศักดิ์    ยศประสงค์ 652***430@npu.ac.th 2023-05-22 09:06:04
1602   มิ่งขวัญ    แก้วภักดี 652***316@npu.ac.th 2023-05-22 08:55:10
1603   ณรงค์ศักดิ์    วิเศษไชย 652***067@npu.ac.th 2023-05-22 08:54:58
1604   พลพิชัย    นริสาร 652***059@npu.ac.th 2023-05-22 08:49:07
1605   สิทธิศักดิ์    อินโสม 652***349@npu.ac.th 2023-05-22 08:45:57
1606   อดิภัทร    ดวงขุนลา 651***134@npu.ac.th 2023-05-22 08:20:07
1607   ชลธิชา    แผ่นพรม 663***449@npu.ac.th 2023-05-21 19:51:22
1608   วัชรีพร    ลีนาลาด 655***136@npu.ac.th 2023-05-20 14:19:43
1609   ธาริณี    ปริยัติพงษ์ 655***963@npu.ac.th 2023-05-20 14:14:19
1610   วิชชาชาญ    กระพรม 655***854@npu.ac.th 2023-05-20 13:21:19
1611   สุดารัตน์    เชื้อเมืองแสน 655***037@npu.ac.th 2023-05-20 13:17:34
1612   อุไรวรรณ    ทองกันทม 655***849@npu.ac.th 2023-05-20 11:18:10
1613   ธีรภัทร์    ลาหา 641***456@npu.ac.th 2023-05-19 14:39:48
1614   สมเกียรติ    สมดี 662***404@npu.ac.th 2023-05-19 13:34:55
1615   ภัทรพล    ลีหา 662***065@npu.ac.th 2023-05-19 13:33:33
1616   รพีพัทธ์    เดชทวิทย์ 662***123@npu.ac.th 2023-05-19 13:30:01
1617   พร้อมพันธ์    สุขะหา 662***412@npu.ac.th 2023-05-19 13:29:28
1618   ชินวัตร    ขัดทรายขาว 662***305@npu.ac.th 2023-05-19 13:27:20
1619   เกริกวิชญ์    ข่อมขันธ์ 662***107@npu.ac.th 2023-05-19 13:27:19
1620   ภัทรนันท์    ทองสุข 662***099@npu.ac.th 2023-05-19 13:23:06
1621   วริยา    ตูมขาว 662***024@npu.ac.th 2023-05-19 13:15:19
1622   ภัณฑิรา    เพ็งศรี 662***073@npu.ac.th 2023-05-19 13:01:25
1623   พรรัมภา    แก้วบัวเคน 662***230@npu.ac.th 2023-05-19 12:36:54
1624   กนกพรรณ    คำหาญ 662***056@npu.ac.th 2023-05-19 09:31:09
1625   กฤษกร    บัณฑิตนวศาสตร์ 662***072@npu.ac.th 2023-05-19 09:25:41
1626   ศุภณัฐ    ไชยเทศ 662***213@npu.ac.th 2023-05-19 09:22:30
1627   ภัทรวดี    คานดง 662***049@npu.ac.th 2023-05-19 09:22:11
1628   เกตน์นิภา    จานแก่น 662***080@npu.ac.th 2023-05-19 09:21:50
1629   ปิยาอร    คะดุน 662***254@npu.ac.th 2023-05-19 09:21:48
1630   ศศิธร    คะดุน 662***247@npu.ac.th 2023-05-19 09:21:48
1631   ปัทมวรรณ    แมดมิ่งเหง้า 662***288@npu.ac.th 2023-05-19 09:21:47
1632   กนกวรรณ    นาโอพิมพ์ 662***320@npu.ac.th 2023-05-19 09:21:47
1633   เจษฎาพล    ทองสี 662***304@npu.ac.th 2023-05-19 09:20:37
1634   อนุสรณ์    ศรีหะมคล 662***296@npu.ac.th 2023-05-19 09:18:32
1635   ขวัญสุดา    แก้วไพศาล 662***023@npu.ac.th 2023-05-19 09:18:17
1636   ชรินพร    โคตรภา 662***064@npu.ac.th 2023-05-19 09:15:47
1637   วิทวัส    ปุ๊สีดา 662***031@npu.ac.th 2023-05-19 09:13:09
1638   นฤเบศ    วดีศิริศักดิ์ 651***233@npu.ac.th 2023-05-19 08:33:33
1639   ภานุวัฒน์    เสนาสี 651***283@npu.ac.th 2023-05-18 13:45:05
1640   จิรวัฒน์    สีม่วง 651***531@npu.ac.th 2023-05-18 13:42:32
1641   ปิยะราช    วิระชิด 651***246@npu.ac.th 2023-05-18 13:40:00
1642   ธนูศร    แก้วไพศาล 651***291@npu.ac.th 2023-05-18 13:39:10
1643   อนุวัฒน์    แสนหูม 651***366@npu.ac.th 2023-05-18 13:38:58
1644   พีรพัฒน์    แก้วดี 651***432@npu.ac.th 2023-05-18 13:38:48
1645   สมิทธ์    ไฮคำสี 651***218@npu.ac.th 2023-05-18 13:38:47
1646   ชินพัฒน์    ทองมา 651***382@npu.ac.th 2023-05-18 13:37:03
1647   ณัฐนิธิ    วจนะศิริ 651***390@npu.ac.th 2023-05-18 13:36:24
1648   พีรพัฒน์    สุวรรณมาโจ 651***440@npu.ac.th 2023-05-18 13:36:12
1649   จิรเมธ    เดชทะศร 651***473@npu.ac.th 2023-05-18 13:36:10
1650   ชัยวัฒน์    หล้าเพ็ง 662***166@npu.ac.th 2023-05-18 09:36:48
1651   สิทธิเดช    วงค์ประเสริฐ 662***018@npu.ac.th 2023-05-18 09:35:44
1652   อติกันต์    เจาะจง 662***026@npu.ac.th 2023-05-18 09:35:14
1653   ช่อผกา    พรมตา 662***059@npu.ac.th 2023-05-18 09:33:17
1654   พิไลลักษณ์    บำเพ็ญศิลป 651***085@npu.ac.th 2023-05-18 09:28:36
1655   นวภัทร    ถาลี 651***143@npu.ac.th 2023-05-18 08:59:09
1656   ธนวัฒน์    ครีจักร 662***158@npu.ac.th 2023-05-18 08:58:45
1657   โฆษิต    ไชยสุระ 651***093@npu.ac.th 2023-05-18 08:58:09
1658   ภายุพลเดช    ชัยมาตร 651***614@npu.ac.th 2023-05-18 08:56:42
1659   ศิวกร    ภะวะ 651***259@npu.ac.th 2023-05-18 08:56:41
1660   พาทิศ    ชนะพจน์ 651***168@npu.ac.th 2023-05-18 08:55:46
1661   วรรณวิษา    ใจสว่าง 651***586@npu.ac.th 2023-05-18 08:54:31
1662   บุตรษราคำ    ลมอ่อน 662***042@npu.ac.th 2023-05-18 08:50:51
1663   นัทณิชา    ยนต์ลอย 662***182@npu.ac.th 2023-05-18 08:48:06
1664   วัชรพงศ์    ชารีวรรณ 662***133@npu.ac.th 2023-05-18 08:46:50
1665   ปิยธิดา    สายตา 662***190@npu.ac.th 2023-05-18 08:45:26
1666   ทรรศน์ไท    พิลาศรี 662***067@npu.ac.th 2023-05-18 08:45:01
1667   วารีรัตน์    อุปพงษ์ 668***344@npu.ac.th 2023-05-17 13:13:26
1668   บัวแก้ว    ทัศวงษ์ 662***95@npu.ac.th 2023-05-17 11:24:17
1669   ชลวษา    ชัยสุข 663***347@npu.ac.th 2023-05-16 20:11:23
1670   ปานวาด    ใจศิริ 662***61@npu.ac.th 2023-05-16 15:25:21
1671   ติรณา    งามงอน 662***21@npu.ac.th 2023-05-16 15:22:43
1672   นวพล    เขื่อนขันธ์ 662***88@npu.ac.th 2023-05-16 15:21:33
1673   ศิริลักษณ์    อินทนนท์ 662***38@npu.ac.th 2023-05-16 15:21:07
1674   ธณธรณ์    จิตมาตย์ 662***79@npu.ac.th 2023-05-16 15:21:02
1675   สิริรัตน์    วงค์ขวาหูม 662***02@npu.ac.th 2023-05-16 15:20:26
1676   กาญจนา    จันทะนะ 662***69@npu.ac.th 2023-05-16 15:20:00
1677   พรจุฑา    กองทัพไทย 662***62@npu.ac.th 2023-05-16 15:19:57
1678   อิศริญา    โคตรทุมมี 662***86@npu.ac.th 2023-05-16 15:19:47
1679   วรายุส    หงษ์สีแก้ว 662***78@npu.ac.th 2023-05-16 15:19:46
1680   ปิยวรรณ    ลิ้มสุวิชาโน 662***51@npu.ac.th 2023-05-16 15:19:42
1681   กมลลักษณ์    บุญก้อน 662***52@npu.ac.th 2023-05-16 15:19:42
1682   จุฬาลักษณ์    โชคชัย 662***46@npu.ac.th 2023-05-16 15:19:42
1683   หทัยชนก    หูนห่วง 662***12@npu.ac.th 2023-05-16 15:19:41
1684   นันทนา    แสงสุวรรณ์ 662***36@npu.ac.th 2023-05-16 15:19:34
1685   ปริชาติ    ยะสุรีย์ 662***70@npu.ac.th 2023-05-16 15:19:32
1686   กุลธิดา    มิควาฬ 662***20@npu.ac.th 2023-05-16 15:19:25
1687   ภูวมินทร์    สรศิลป์ 662***47@npu.ac.th 2023-05-16 15:19:22
1688   รัตติญา    ใจช่วง 662***44@npu.ac.th 2023-05-16 15:19:13
1689   ชลลดา    ราชวัตร 662***54@npu.ac.th 2023-05-16 15:19:08
1690   ศุภาษกร    สีกานิล 662***39@npu.ac.th 2023-05-16 15:19:03
1691   ธนดล    ศรีกาลังค์ 662***81@npu.ac.th 2023-05-16 15:18:59
1692   อธิป    อินทนนท์ 662***45@npu.ac.th 2023-05-16 15:18:59
1693   อุทัยวรรณ    คำมุงคุณ 662***87@npu.ac.th 2023-05-16 15:18:51
1694   ณัฎฐิกา    เม่นเกิด 662***94@npu.ac.th 2023-05-16 15:18:40
1695   วรัทยา    ค้ำจุน 662***11@npu.ac.th 2023-05-16 15:18:18
1696   พรพรรณ    สำรอง 662***77@npu.ac.th 2023-05-16 15:17:31
1697   พิยดา    กาดำดวน 662***28@npu.ac.th 2023-05-16 15:17:29
1698   หนึ่งฤทัย    ชิณะแขว 662***53@npu.ac.th 2023-05-16 15:17:26
1699   จักรภัทร    เลื่อนไชย 662***10@npu.ac.th 2023-05-16 15:17:14
1700   นารีรัตน์    วงสาต 662***60@npu.ac.th 2023-05-16 15:17:02
1701   ธนกฤต    จันสว่าง 662***04@npu.ac.th 2023-05-16 15:16:22
1702   พีรวัส    พังยะ 662***29@npu.ac.th 2023-05-16 15:15:56
1703   กิตติกร    กลมลา 662***96@npu.ac.th 2023-05-16 15:13:50
1704   ปวันรัตน์    โคตรพรม 668***229@npu.ac.th 2023-05-16 15:00:43
1705   วิริญว์    ครทน 661***88@npu.ac.th 2023-05-16 13:42:34
1706   หัฎฐกร    ครทน 661***96@npu.ac.th 2023-05-16 13:32:22
1707   บุญยานุช    โคตนาม 651***029@npu.ac.th 2023-05-16 09:26:17
1708   ภัทราภรณ์    สิถินวัน 651***037@npu.ac.th 2023-05-16 08:25:22
1709   พัชริดา    สิถินวัน 651***045@npu.ac.th 2023-05-16 08:23:20
1710   ธันยพร    ปัญญาชัย 651***163@npu.ac.th 2023-05-16 08:21:29
1711   เยาวรัตน์    นนทะศรี 651***114@npu.ac.th 2023-05-16 08:18:36
1712   สกาวรัตน์    พุทธระ 651***171@npu.ac.th 2023-05-16 08:18:29
1713   นภสร    ผันสำลี 651***064@npu.ac.th 2023-05-16 08:17:43
1714   ศุภกานต์    สอนที 651***213@npu.ac.th 2023-05-16 08:17:29
1715   สุพัตรา    บ่อทอง 651***098@npu.ac.th 2023-05-16 08:17:10
1716   ปพิชญา    ทุมโส 651***130@npu.ac.th 2023-05-16 08:15:19
1717   กนกอร    ลุนลา 651***148@npu.ac.th 2023-05-16 08:15:10
1718   ณัชนิชา    สุขสงวน 651***197@npu.ac.th 2023-05-16 08:14:20
1719   ธีวาพร    วงจวง 651***072@npu.ac.th 2023-05-16 08:14:04
1720   สุภาภรณ์    โพชราช 651***029@npu.ac.th 2023-05-16 08:13:52
1721   นิรชร    พ่อวิเศษ 651***011@npu.ac.th 2023-05-16 08:13:24
1722   อมรรัตน์    เสนาคำ 651***023@npu.ac.th 2023-05-16 08:13:24
1723   ธันยพร    นามสิงห์ 651***031@npu.ac.th 2023-05-16 08:13:22
1724   ธิตยา    เรืองจันทร์ 651***080@npu.ac.th 2023-05-16 08:13:21
1725   กมลรัตน์    บุพศิริ 651***074@npu.ac.th 2023-05-16 08:13:20
1726   สุภาวดี    บุษบา 651***037@npu.ac.th 2023-05-16 08:12:58
1727   พฤติพร    สุวรรณรัตน์ 651***205@npu.ac.th 2023-05-16 08:12:56
1728   ปริณดา    ผลบุญ 651***015@npu.ac.th 2023-05-16 08:12:55
1729   ธนวัฒน์    มุทุจิตร 651***062@npu.ac.th 2023-05-16 08:12:55
1730   สรวิชญ์    นิวงษา 662***466@npu.ac.th 2023-05-16 06:26:02
1731   กนกพิชญ์    โพธิ์สุ 663***433@npu.ac.th 2023-05-16 03:33:33
1732   อภิเดช    จันทร์สว่าง 002***@npu.ac.th 2023-05-15 23:40:02
1733   ศิริพร    คำโคตร 668***401@npu.ac.th 2023-05-15 23:05:47
1734   เทวฤทธิ์    วะลับ 668***559@npu.ac.th 2023-05-15 22:42:59
1735   กรรณิกา    ติธรรม 668***633@npu.ac.th 2023-05-15 22:38:28
1736   เกียรติศักดิ์    เหล่ากกโพธิ์ 668***534@npu.ac.th 2023-05-15 22:12:51
1737   ปิยะเรศ    เหลาดี 668***237@npu.ac.th 2023-05-15 16:50:56
1738   วันนิสา    พรมพินิจ 668***336@npu.ac.th 2023-05-15 15:18:35
1739   ศรีสุดา    พรหมพินิจ 668***377@npu.ac.th 2023-05-15 15:16:14
1740   ธัญชนก    เพียรภูเขา 668***153@npu.ac.th 2023-05-15 15:16:12
1741   อรทัย    โพธิ์สิงห์ 668***468@npu.ac.th 2023-05-15 15:15:56
1742   อรนภา    มาเพ็ง 668***575@npu.ac.th 2023-05-15 15:15:52
1743   กมลลักษณ์    แก้วสุวรรณ 668***021@npu.ac.th 2023-05-15 15:15:29
1744   พรนภา    ไกยลุน 668***252@npu.ac.th 2023-05-15 15:15:26
1745   จามิกา    ภูอาลัย 668***070@npu.ac.th 2023-05-15 15:15:24
1746   ปิยะวรรณ    คำมุงคุณ 668***245@npu.ac.th 2023-05-15 15:15:23
1747   ศศิธร    พลรักษา 668***641@npu.ac.th 2023-05-15 15:15:18
1748   พรรณิดา    กุมลา 668***682@npu.ac.th 2023-05-15 15:15:12
1749   อนุสรา    กองเกิด 668***450@npu.ac.th 2023-05-15 15:15:08
1750   บุญธิรา    ทองคำ 668***195@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:48
1751   กัญญาพัชร    ข่วงทิพย์ 668***054@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:44
1752   อาทิตยา    อุ่นรัมย์ 668***484@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:41
1753   วราภรณ์    มุงคุณ 668***328@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:33
1754   รุ้งณภัฐ    บุญเรือง 668***286@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:32
1755   วราภรณ์    ผาแดง 668***310@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:30
1756   ชลธิชา    ตะอินทร์ 668***591@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:27
1757   กัณฐมณี    ไทยธวัชกุล 668***062@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:27
1758   ศริญญา    ทาศรีภู 668***609@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:23
1759   ภัคจิรา    รามศรี 668***278@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:21
1760   กนกวรรณ    หาวดาวลิ 668***674@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:17
1761   สิรินทรา    เอกคณิต 668***658@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:13
1762   อทิตญา    โสมดี 668***443@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:12
1763   นัฐพร    สมัครเครือ 668***179@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:12
1764   สุดารัตน์    แก้วกันยา 668***427@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:12
1765   ทรงเดช    ด่อนประมี 668***625@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:11
1766   ศศิวรรณ    ฟองลาที 668***393@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:11
1767   ศิริรักษ์    แจ้งไชยศรี 668***419@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:11
1768   ขวัญฤทัย    ประภาวนัง 668***526@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:11
1769   ปณิตา    แสนสุภา 668***203@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:11
1770   ดรีมลดา    วงศ์กาฬสินธุ์ 668***146@npu.ac.th 2023-05-15 15:13:11
1771   กมลทิพย์    นนเลาพล 668***013@npu.ac.th 2023-05-15 15:12:59
1772   ปริยดา    แพงศรีฮัก 668***211@npu.ac.th 2023-05-15 15:12:52
1773   มุกดา    เหล่านายอ 668***567@npu.ac.th 2023-05-15 15:12:50
1774   ธนวัฒน์    อาษาสร้อย 668***542@npu.ac.th 2023-05-15 15:12:50
1775   น้ำทิพย์    วงเทพ 668***187@npu.ac.th 2023-05-15 15:12:50
1776   กฤษติกาล    ฮาบพนม 668***047@npu.ac.th 2023-05-15 15:12:50
1777   ศยามล    บุตดา 668***369@npu.ac.th 2023-05-15 15:12:49
1778   ธัญญลักษณ์    จันทร 668***161@npu.ac.th 2023-05-15 15:12:47
1779   อริสรา    ไตรราษฏร์ 668***476@npu.ac.th 2023-05-15 15:12:47
1780   ณัฐธิดา    ตุพิลา 668***112@npu.ac.th 2023-05-15 15:12:34
1781   จิราวดี    วงค์แสงคำ 668***088@npu.ac.th 2023-05-15 15:12:11
1782   ศรุตา    ปุณริบูรณ์ 668***385@npu.ac.th 2023-05-15 15:12:09
1783   ณุธิตา    ชาเรืองเดช 668***138@npu.ac.th 2023-05-15 15:12:05
1784   เอมมิกา    วิพรหมหา 668***500@npu.ac.th 2023-05-15 15:11:44
1785   เอมอร    สุขมอญ 668***518@npu.ac.th 2023-05-15 15:11:24
1786   ธนพล    ผาพรม 662***338@npu.ac.th 2023-05-15 14:04:08
1787   ชนิดา    แสงอ่อน 662***057@npu.ac.th 2023-05-15 13:45:48
1788   รุ่งตะวัน    สวัสดิ์ผลจำรูญ 662***222@npu.ac.th 2023-05-15 13:36:19
1789   วัชรินทร์    ใจตรง 662***388@npu.ac.th 2023-05-15 13:35:39
1790   คุณัญญา    จันทร 662***347@npu.ac.th 2023-05-15 13:31:45
1791   ธนาธิป    ศรีผ่องงาม 662***034@npu.ac.th 2023-05-15 13:29:34
1792   ปลายฝน    เธอจันทึก 662***180@npu.ac.th 2023-05-15 13:28:13
1793   ณัฐธิดา    ศรีดาวงค์ 662***172@npu.ac.th 2023-05-15 13:28:09
1794   ธีระวิศาล    ศรีงอย 662***339@npu.ac.th 2023-05-15 13:27:11
1795   ตะวัน    แก้วสกุณี 662***164@npu.ac.th 2023-05-15 13:26:51
1796   เจษฎา    เดชทะศร 662***216@npu.ac.th 2023-05-15 13:26:47
1797   ธัญวรัตน์    จันฤาไชย 662***297@npu.ac.th 2023-05-15 13:25:50
1798   ชุติกาญน์    ตระกูลศักดิ์ศรี 662***321@npu.ac.th 2023-05-15 13:25:37
1799   ชนันธร    โคตรเจริญ 662***206@npu.ac.th 2023-05-15 13:24:37
1800   สมปอง    ดีผาง 662***198@npu.ac.th 2023-05-15 13:24:35
1801   ณัฐวัตร    สุวรรณวงค์ 662***370@npu.ac.th 2023-05-15 13:23:53
1802   นราทิป    ทัศน์ศรี 662***313@npu.ac.th 2023-05-15 13:23:29
1803   ปุณยวัจน์    ชุมชนุม 662***149@npu.ac.th 2023-05-15 13:22:25
1804   ณรงค์ศักดิ์    วรรณชัย 662***248@npu.ac.th 2023-05-15 13:22:21
1805   นันทิดา    เสาหงษ์ 662***263@npu.ac.th 2023-05-15 13:22:21
1806   พิมพ์ผกา    นนทะวงษา 662***271@npu.ac.th 2023-05-15 13:22:18
1807   กาญจนา    วงษาดี 662***289@npu.ac.th 2023-05-15 13:22:18
1808   กัตถนา    ศรีวรรณ์ 662***214@npu.ac.th 2023-05-15 13:21:32
1809   บุญญฤทธิ์    บรรหาร 662***083@npu.ac.th 2023-05-15 13:21:03
1810   ธีรภัทร    พรหมจรรย์ 662***075@npu.ac.th 2023-05-15 13:20:17
1811   พีรพัฒน์    ยืนนาน 662***156@npu.ac.th 2023-05-15 13:20:16
1812   วิลาวัณย์    มหาชัย 662***032@npu.ac.th 2023-05-15 13:20:05
1813   วิศรุต    ฤกษ์ดี 662***255@npu.ac.th 2023-05-15 13:20:03
1814   ปิติพัฒน์    มหาศิริ 662***091@npu.ac.th 2023-05-15 13:19:53
1815   กรุงธน    ปล้องทอง 662***115@npu.ac.th 2023-05-15 13:18:43
1816   ธีรภัทร    คะตา 662***109@npu.ac.th 2023-05-15 13:17:31
1817   ภานุวัฒน์    ฐานสินพูล 662***208@npu.ac.th 2023-05-15 13:17:16
1818   คุณากร    สุวรรณะ 662***174@npu.ac.th 2023-05-15 13:08:44
1819   ภาณุพงศ์    ห่อคนดี 652***034@npu.ac.th 2023-05-15 10:03:54
1820   พีระพัฒน์    ศรีใสคำ 652***018@npu.ac.th 2023-05-15 09:30:24
1821   พิพัฒน์    เอ๊ฟวา 652***042@npu.ac.th 2023-05-15 09:30:17
1822   ตรีเทพ    วงษ์ศรีทา 652***414@npu.ac.th 2023-05-15 09:30:10
1823   พีระพัฒน์    บุตรโสม 652***356@npu.ac.th 2023-05-15 09:29:46
1824   อภิเดช    จันทร์สว่าง 652***299@npu.ac.th 2023-05-15 09:29:09
1825   นิรุตติ์    แก้วประสินธุ์ 652***166@npu.ac.th 2023-05-15 09:28:23
1826   อภิชัย    วงค์เสนา 652***141@npu.ac.th 2023-05-15 09:27:50
1827   ปฏิภัทร    ตะวงค์ 652***133@npu.ac.th 2023-05-15 09:27:42
1828   ธนภัทร์    คำภา 652***075@npu.ac.th 2023-05-15 09:27:40
1829   ธรรมรักษ์    นาอุดม 652***182@npu.ac.th 2023-05-15 09:27:39
1830   ยุทธิชัย    เทพกรรณ์ 652***158@npu.ac.th 2023-05-15 09:27:30
1831   เกียรติขจร    วรคันธ์ 652***463@npu.ac.th 2023-05-15 09:27:03
1832   ภูวดล    ไตริน 652***364@npu.ac.th 2023-05-15 09:26:58
1833   เสกสรร    เบ้าลี 652***406@npu.ac.th 2023-05-15 09:26:57
1834   อรรถพล    ทมทะวา 652***091@npu.ac.th 2023-05-15 09:26:55
1835   จารุเดช    นิวงษา 652***489@npu.ac.th 2023-05-15 09:26:40
1836   วีรภาพ    ดาเพ็ง 652***125@npu.ac.th 2023-05-15 09:26:31
1837   วุฒิชัย    ระพันธ์คำ 652***521@npu.ac.th 2023-05-15 09:25:25
1838   รุจิกร    ทองเภา 652***513@npu.ac.th 2023-05-15 09:23:29
1839   พชรพล    วารี 652***448@npu.ac.th 2023-05-15 09:23:22
1840   ศุภวัฒน์    พรมวงษา 652***083@npu.ac.th 2023-05-15 09:23:18
1841   เจษฎาภรณ์    สอนที 652***497@npu.ac.th 2023-05-15 09:22:51
1842   ธีรนันท์    ทองสี 652***174@npu.ac.th 2023-05-15 09:22:43
1843   อนวัช    ปัญญาชัย 652***026@npu.ac.th 2023-05-15 09:22:39
1844   ธีระพงษ์    นิวงษา 652***331@npu.ac.th 2023-05-15 09:22:06
1845   อดิศร    เคหะ 652***547@npu.ac.th 2023-05-15 09:21:45
1846   ณัฐพล    มูลแสง 661***026@npu.ac.th 2023-05-15 08:49:32
1847   นัทธพงศ์    แสงผา 661***034@npu.ac.th 2023-05-15 08:46:42
1848   หนึ่งฤทัย    จันคำ 662***182@npu.ac.th 2023-05-14 21:02:25
1849   ภัทรพล    คำชมภู 663***316@npu.ac.th 2023-05-14 15:47:00
1850   ภาสินี    ศรีพันลม 663***867@npu.ac.th 2023-05-14 15:14:33
1851   วนัสนันท์    ศรีวรสาร 662***277@npu.ac.th 2023-05-14 14:13:09
1852   นิภาพร    บุญเต็ม 663***175@npu.ac.th 2023-05-14 12:40:59
1853   ฉายรวี    ตรงดี 663***423@npu.ac.th 2023-05-14 12:35:24
1854   เบญญาภา    โคตรสขึง 663***240@npu.ac.th 2023-05-14 12:29:26
1855   ศรัณย์รัตน์    เกษโมลี 661***089@npu.ac.th 2023-05-13 17:34:45
1856   ชณิกา    โยตะสิงห์ 662***269@npu.ac.th 2023-05-13 13:08:36
1857   อภิญญา    มานิล 662***354@npu.ac.th 2023-05-13 09:00:48
1858   พิพัฒน์    เชื้อคำเพ็ง 662***090@npu.ac.th 2023-05-12 21:38:22
1859   ปาริชาต    อำนาจวงค์ 663***693@npu.ac.th 2023-05-12 18:42:45
1860   สิรินญา    ไชยกุล 662***208@npu.ac.th 2023-05-12 18:23:14
1861   ธีรวัฒน์    นิวงษา 663***053@npu.ac.th 2023-05-12 13:39:13
1862   ปนัดดา    ธะนะฤทธิ์ 662***236@npu.ac.th 2023-05-12 13:29:07
1863   ประภัสสร    แสงสุวรรณ 662***27@npu.ac.th 2023-05-12 03:48:24
1864   พรรณิษา    วิชัช 663***743@npu.ac.th 2023-05-11 22:45:13
1865   นิธิพร    ผาบแก้ว 663***471@npu.ac.th 2023-05-11 19:27:20
1866   กัญชริกา    ไชยราช 663***057@npu.ac.th 2023-05-11 18:16:42
1867   ชุติกาญจน์    ศรีจันทร์ 663***185@npu.ac.th 2023-05-11 16:17:38
1868   พัณณิตา    ต้นเกตุ 663***334@npu.ac.th 2023-05-11 16:13:44
1869   พักตร์จิรา    พิมเสน 663***466@npu.ac.th 2023-05-11 16:12:18
1870   ธันย์ชนก    อัคฮาด 663***458@npu.ac.th 2023-05-11 16:03:24
1871   วิมลสิริ    ทะนะไชย 663***292@npu.ac.th 2023-05-10 17:36:53
1872   จิตตราภรณ์    กลิ่นสันเทียะ 663***099@npu.ac.th 2023-05-09 14:08:23
1873   รุจิรา    คนงาม 663***198@npu.ac.th 2023-05-09 08:30:58
1874   ศุภากาญจน์    เพ็งจันทร์ 663***063@npu.ac.th 2023-05-07 19:57:04
1875   ธีรวุฒิ    วดีศิริศักดิ์ 653***107@npu.ac.th 2023-04-29 00:15:31
1876   ธนพงศ์    ขวัญเพชร 653***032@npu.ac.th 2023-04-29 00:12:07
1877   ทัตพงศ์    เขตนคร 653***123@npu.ac.th 2023-04-29 00:10:21
1878   ปิยฉัตร    โพนชัย 666***034@npu.ac.th 2023-04-23 09:56:10
1879   วิทวัส    ธรรมสุนา 663***081@npu.ac.th 2023-04-19 10:10:25
1880   สร้อยสุดา    บุตรบุราณ 663***013@npu.ac.th 2023-04-18 16:28:58
1881   จุฬาลักษณ์    พรมแก้ว 663***016@npu.ac.th 2023-04-18 11:32:35
1882   Yu    Siliang 647***127@npu.ac.th 2023-04-18 10:23:36
1883   Yao    Cheng 657***092@npu.ac.th 2023-04-18 09:45:47
1884   สุพัตรา    อัคราช 664***010@npu.ac.th 2023-04-12 13:24:20
1885   ช่อผกา    แสงสุวรรณ 652***079@npu.ac.th 2023-04-09 19:04:28
1886   บดินทร์ภัทร์    นันทรักษ์ 666***227@npu.ac.th 2023-03-31 10:01:29
1887   กัลยากร    น้อยนันตะ 651***022@npu.ac.th 2023-03-28 10:33:09
1888   อาวัสดา    คำหล้า 666***300@npu.ac.th 2023-03-28 09:47:49
1889   ภัทราภรณ์    ภาวะดี 666***417@npu.ac.th 2023-03-27 21:10:19
1890   ภัทรวดี    สาโรช 654***102@npu.ac.th 2023-03-27 12:04:25
1891   ปวีณา    หนึ่งคำมี 663***156@npu.ac.th 2023-03-18 16:44:08
1892   นวรัตน์    นพรัตน์ 653***084@npu.ac.th 2023-03-15 16:21:57
1893   วราภรณ์    เข็มมา 663***196@npu.ac.th 2023-03-06 18:31:13
1894   ชลธิชา    พรมรินทร์ 663***149@npu.ac.th 2023-02-27 22:28:04
1895   อริศรา    อุดมกัน 664***020@npu.ac.th 2023-02-27 11:29:55
1896   นพนิรันดร์    ศรีหาวงค์ 663***115@npu.ac.th 2023-02-24 10:50:12
1897   วรายุภัสร์    กุลยะ 656***328@npu.ac.th 2023-02-21 21:11:22
1898   จิราพร    เสตถา 663***067@npu.ac.th 2023-02-21 14:40:42
1899   พสิษฐ์    จันแดง 656***336@npu.ac.th 2023-02-21 11:42:24
1900   พงศ์ดนัย    ร่วมประทู้ 652***022@npu.ac.th 2023-02-20 18:27:03
1901   อาทิตยา    นันสีบุตร 663***029@npu.ac.th 2023-02-17 20:59:01
1902   ชนิดา    โสภี 663***409@npu.ac.th 2023-02-17 18:00:59
1903   นาตยา    พิมทา 656***024@npu.ac.th 2023-02-16 10:35:23
1904   ปรียาภรณ์    ปวงศรี 653***613@npu.ac.th 2023-02-13 12:06:15
1905   สุจิรา    ไชยพรม 653***431@npu.ac.th 2023-02-10 11:27:30
1906   ฐิตาภรณ์    นามดี 652***087@npu.ac.th 2023-02-09 16:25:25
1907   เตวิช    แสงตา 652***064@npu.ac.th 2023-02-09 11:42:19
1908   พงษ์พัฒน์    มงคล 652***194@npu.ac.th 2023-02-06 13:22:51
1909   พรทิพย์    แก้วกิ่ง 653***095@npu.ac.th 2023-01-31 00:05:28
1910   อาริยา    รัตนิมิตร 652***319@npu.ac.th 2023-01-30 14:59:07
1911   แก้วกัญญา    บุญบรรลุ 663***117@npu.ac.th 2023-01-30 10:00:20
1912   พิมพ์ชนก    บุญพิทักษ์ 653***253@npu.ac.th 2023-01-23 15:07:04
1913   เสกสันต์    พ่ออามาตย์ 654***094@npu.ac.th 2023-01-20 09:10:33
1914   รุ่งนภา    คำลือไชย 654***046@npu.ac.th 2023-01-19 20:41:13
1915   ฟ้าใส    ยะจันโท 654***128@npu.ac.th 2023-01-19 20:36:55
1916   สายฝน    จำปา 654***038@npu.ac.th 2023-01-19 20:33:07
1917   ภัทรวดี    นิวงษา 654***020@npu.ac.th 2023-01-19 20:30:53
1918   ตุลาศิณี    ต่างศรี 652***095@npu.ac.th 2023-01-19 16:34:43
1919   ชลธิชา    โกพล 652***053@npu.ac.th 2023-01-19 16:30:28
1920   ขจรยศ    รัตนรุ่งชัย 652***038@npu.ac.th 2023-01-19 16:29:33
1921   กนิษฐา    แสนสุภา 652***012@npu.ac.th 2023-01-19 16:28:42
1922   อนันตชัย    พ่อเพียโคตร 652***285@npu.ac.th 2023-01-19 16:27:51
1923   ชไมพร    เสนคะ 652***335@npu.ac.th 2023-01-19 16:27:14
1924   อานันทชัย    นายกชน 652***293@npu.ac.th 2023-01-19 16:26:39
1925   ปิยวัฒน์    คุณา 652***186@npu.ac.th 2023-01-19 16:26:38
1926   วริศรา    ทุลาวัน 652***244@npu.ac.th 2023-01-19 16:26:37
1927   ปัฌชญาวุฒิ    พรหมปฤกษา 652***178@npu.ac.th 2023-01-19 16:26:28
1928   ชลธิชา    วังทะพันธ์ 652***061@npu.ac.th 2023-01-19 16:26:16
1929   ปราณปรียา    น้อยเมืองโพน 652***160@npu.ac.th 2023-01-19 16:25:53
1930   ระพีวิชญ์    อ้วนไตร 652***210@npu.ac.th 2023-01-19 16:25:34
1931   กรกช    มูลไชย 652***020@npu.ac.th 2023-01-19 16:25:17
1932   เจนจิรา    ธนกุล 652***046@npu.ac.th 2023-01-19 16:25:08
1933   ปทิตตา    ไทรสุวรรณ์ 652***145@npu.ac.th 2023-01-19 16:24:48
1934   ปรัชญา    โฉมเนตร์ 652***152@npu.ac.th 2023-01-19 16:24:47
1935   อารยา    ปัญญาพ่อ 652***301@npu.ac.th 2023-01-19 16:24:46
1936   รินรดา    แสงสุวรรณ 652***327@npu.ac.th 2023-01-19 16:24:42
1937   ศุภโชค    ศรีเจริญ 652***277@npu.ac.th 2023-01-19 16:24:41
1938   ศศิกานต์    ภวภูตานนท์ 652***269@npu.ac.th 2023-01-19 16:24:34
1939   พรภิมล    สุวรรณโคตร 652***202@npu.ac.th 2023-01-19 16:24:33
1940   เขมราช    ไชยบุตร 652***491@npu.ac.th 2023-01-16 14:33:53
1941   เทวินทร์    ศรีวะรมย์ 655***391@npu.ac.th 2023-01-16 09:22:19
1942   ธนดล    สารีมุกข์ 652***715@npu.ac.th 2023-01-16 09:06:44
1943   พลอยไพลิน    สิงหะ 653***185@npu.ac.th 2023-01-10 12:34:28
1944   สุเมธ    ขันทอง 652***272@npu.ac.th 2023-01-09 14:08:07
1945   พลอยแสง    อรรคนิตย์ 653***589@npu.ac.th 2023-01-09 13:56:12
1946   ทิพย์พมาศ    กีรัตน์ 653***449@npu.ac.th 2023-01-07 16:54:38
1947   อรทัย    ไชโย 653***595@npu.ac.th 2023-01-04 21:52:54
1948   อภิสิทธิ์    แก้วชาลุน 657***030@npu.ac.th 2023-01-04 11:16:36
1949   นัฐชัย    ชาสงวน 656***042@npu.ac.th 2023-01-04 10:34:54
1950   กัญญาณัฐ    เจริญรัตน์ 653***357@npu.ac.th 2022-12-27 13:45:32
1951   ประหยัด    คำมงคล 653***332@npu.ac.th 2022-12-27 12:24:30
1952   จันทรทิพย์    สงเคราะห์ 653***012@npu.ac.th 2022-12-27 11:54:08
1953   อรพรรณ    บุญยืน 653***087@npu.ac.th 2022-12-27 11:53:58
1954   รัญชิดา    สันโดษ 653***103@npu.ac.th 2022-12-27 11:52:16
1955   ศศิประภา    เข็มอุทา 653***316@npu.ac.th 2022-12-27 11:36:32
1956   อาทิตยา    เถาว์กลาง 653***506@npu.ac.th 2022-12-27 11:34:30
1957   จิรนันท์    พนมเจริญกิจ 653***233@npu.ac.th 2022-12-27 11:23:41
1958   นิตยา    คำสาว 657***027@npu.ac.th 2022-12-26 17:11:51
1959   ผกามาศ    ชมราศรี 655***229@npu.ac.th 2022-12-26 10:56:38
1960   ศศิกานต์    สมขาว 652***169@npu.ac.th 2022-12-26 09:11:28
1961   วรวุฒิ    ไชยหงษ์ 655***847@npu.ac.th 2022-12-26 09:07:05
1962   วรพงษ์    สิงห์จันทร์ 655***862@npu.ac.th 2022-12-25 18:01:58
1963   ณัฐพงศ์    นาเมืองรักษ์ 656***018@npu.ac.th 2022-12-24 13:31:37
1964   พัดลัดดา    โง่นสา 652***264@npu.ac.th 2022-12-19 13:35:52
1965   ชนพัฒน์    ลามี 652***223@npu.ac.th 2022-12-19 13:35:10
1966   ตะวันฉาย    อินทริง 651***059@npu.ac.th 2022-12-19 13:30:48
1967   วัชรี    โทรัตน์ 651***042@npu.ac.th 2022-12-19 13:27:53
1968   ศิริพร    อนุญาหงษ์ 651***034@npu.ac.th 2022-12-19 13:27:26
1969   จินดาพร    เกี้ยวสันเทียะ 651***075@npu.ac.th 2022-12-19 13:27:22
1970   อดิภา    โทรัตน์ 651***117@npu.ac.th 2022-12-19 13:27:08
1971   กฤษฎา    จุลขันธ์ 646***016@npu.ac.th 2022-12-17 12:19:34
1972   รัชณี    ไชยเพชร 636***025@npu.ac.th 2022-12-15 16:15:51
1973   อัญชลี    กำริสุ 636***017@npu.ac.th 2022-12-15 15:52:03
1974   ปรัตถกร    พานิชกุล 651***141@npu.ac.th 2022-12-14 10:34:50
1975   ยุพา    โพธิ์ชาย 651***240@npu.ac.th 2022-12-14 10:30:55
1976   นันทิพัฒน์    มั่นทอง 651***166@npu.ac.th 2022-12-14 10:30:51
1977   นันทิภาคย์    มั่นทอง 651***158@npu.ac.th 2022-12-14 10:30:29
1978   อติชาติ    คุ้มเกรง 651***281@npu.ac.th 2022-12-14 10:30:25
1979   เสาวลักษณ์    อัญปัญญา 651***026@npu.ac.th 2022-12-14 10:30:02
1980   ปพิชญา    มะละกา 651***323@npu.ac.th 2022-12-14 10:29:03
1981   กันตนา    โปแอ 651***224@npu.ac.th 2022-12-14 10:28:55
1982   ณัฎฐณิชา    หลักชัย 651***190@npu.ac.th 2022-12-14 10:27:44
1983   สุวิชาดา    โทรัตน์ 651***091@npu.ac.th 2022-12-14 10:27:18
1984   ตวงรัตน์    สิทธิยา 651***232@npu.ac.th 2022-12-14 10:27:09
1985   ธิดารัตน์    เบ็ญจกิจ 651***174@npu.ac.th 2022-12-14 10:26:55
1986   จิราทิพย์    ทองอ่อน 651***265@npu.ac.th 2022-12-14 10:26:49
1987   ศิโรรัตน์    บุพศิริ 651***331@npu.ac.th 2022-12-14 10:26:42
1988   นิตยา    โคตะบิน 651***273@npu.ac.th 2022-12-14 10:26:39
1989   สุนิตรา    ภูผิวเงิน 651***018@npu.ac.th 2022-12-14 10:26:06
1990   อารีรัตน์    จำปาแดง 651***257@npu.ac.th 2022-12-14 10:25:40
1991   กัญญารัตน์    แสนคำ 653***365@npu.ac.th 2022-12-13 10:59:52
1992   ชนวีร์    คำคู 653***340@npu.ac.th 2022-12-12 16:12:46
1993   พิรดาภร    ใจหาญ 636***033@npu.ac.th 2022-12-12 11:29:57
1994   มัชฌิมา    โพทะโสม 653***456@npu.ac.th 2022-12-11 12:05:49
1995   ปรารถนา    แก้วอินธิ 651***083@npu.ac.th 2022-12-11 11:35:38
1996   ปิ่นนภา    นิลศิริ 653***209@npu.ac.th 2022-12-08 14:00:48
1997   สุชานันท์    บัวหอม 653***324@npu.ac.th 2022-12-08 09:52:49
1998   ภัทรสุดา    ภาโนชิต 653***142@npu.ac.th 2022-12-07 13:53:30
1999   พิชญ์ปิยา    อุปเสน 651***261@npu.ac.th 2022-12-07 09:08:09
2000   ภัคจิรา    เตโช 651***287@npu.ac.th 2022-12-07 08:59:07
2001   วุฒิพร    สำรวมจิต 655***235@npu.ac.th 2022-12-03 12:24:05
2002   พลฉัตร    ภูขามคม 653***488@npu.ac.th 2022-12-01 09:47:34
2003   ณัฐธิดา    สุทธิจักร์ 651***154@npu.ac.th 2022-11-30 09:10:40
2004   ธีรนาถ    มาภา 651***188@npu.ac.th 2022-11-30 09:08:22
2005   พรรณพัสสา    คำหยุก 651***253@npu.ac.th 2022-11-30 08:58:48
2006   ใบหม่อน    วงค์เครือสอน 651***212@npu.ac.th 2022-11-30 08:56:47
2007   นัชชา    ลำทอง 651***196@npu.ac.th 2022-11-30 08:55:27
2008   สาวิตรี    แสนเสร็จ 651***444@npu.ac.th 2022-11-30 08:54:50
2009   วิภาวี    จิตมาตย์ 651***360@npu.ac.th 2022-11-30 08:54:41
2010   ชฎาพร    ละลอย 651***089@npu.ac.th 2022-11-30 08:54:10
2011   ศิวพร    ผายม 651***410@npu.ac.th 2022-11-30 08:53:40
2012   ศศินา    คลี่เกษร 651***402@npu.ac.th 2022-11-30 08:53:28
2013   นันท์นภัส    มหาโคตร 651***204@npu.ac.th 2022-11-30 08:53:12
2014   รัตนา    จันทร์ใจดี 651***329@npu.ac.th 2022-11-30 08:50:48
2015   ณิชาภัทร    บุญเยือง 651***162@npu.ac.th 2022-11-30 08:50:20
2016   ชฎาภรณ์    บุตรเนียน 651***097@npu.ac.th 2022-11-30 08:49:56
2017   พรธิดา    กุมลา 651***246@npu.ac.th 2022-11-30 08:49:03
2018   ปฎิมาพร    ถ่อแก้ว 651***220@npu.ac.th 2022-11-30 08:48:43
2019   ณัฐวุฒิ    วงษาเนาว์ 655***187@npu.ac.th 2022-11-29 20:09:56
2020   วุฒิชัย    อิ่มเอิบ 654***161@npu.ac.th 2022-11-29 10:18:21
2021   รัชภูมิ    เปล่งทรัพย์ 654***146@npu.ac.th 2022-11-29 10:17:18
2022   อธิรัตน์    จองลีพันธ์ 654***013@npu.ac.th 2022-11-29 10:17:07
2023   ทัพพ์    รุ่งเรืองเจริญกิจ 653***101@npu.ac.th 2022-11-28 16:36:14
2024   พลวัต    พวงจำปี 653***399@npu.ac.th 2022-11-26 14:10:59
2025   พิริยาภรณ์    เหง้าละคร 653***068@npu.ac.th 2022-11-25 11:49:29
2026   อาทิติยา    อุส่าห์ 653***050@npu.ac.th 2022-11-25 11:46:41
2027   หฤทัย    โมกัน 653***154@npu.ac.th 2022-11-24 09:48:25
2028   จรวยพร    สุขโสม 653***055@npu.ac.th 2022-11-24 09:31:17
2029   ตรียรัตน์    เหลาดี 653***162@npu.ac.th 2022-11-24 09:29:47
2030   ฐิติรัตน์    กอมณี 653***212@npu.ac.th 2022-11-24 09:28:46
2031   ธัชพรรณ    ชุมนุมพร 653***261@npu.ac.th 2022-11-24 09:28:35
2032   ชาคริต    วงศ์โพนทอง 653***121@npu.ac.th 2022-11-24 09:27:28
2033   พลพล    จิตมาตย์ 653***113@npu.ac.th 2022-11-24 09:26:23
2034   พรรณิภา    คำบัว 653***220@npu.ac.th 2022-11-24 09:26:18
2035   ชลธิชา    คณารักษ์ 653***035@npu.ac.th 2022-11-23 21:17:24
2036   กาญจนา    หันตุลา 653***118@npu.ac.th 2022-11-23 20:59:54
2037   ปิยะกมล    สายตา 020***@npu.ac.th 2022-11-22 16:23:59
2038   วิซุตา    แสนบรรดิษฐ์ 657***025@npu.ac.th 2022-11-22 12:49:10
2039   ธนพล    กันรเรศ 654***188@npu.ac.th 2022-11-22 11:02:23
2040   นัฐพงษ์    ปิยะราช 653***396@npu.ac.th 2022-11-21 12:54:39
2041   กาญจนา    เหมโส๊ะ 654***070@npu.ac.th 2022-11-21 11:28:06
2042   วันวิสา    เอี่ยมเนตร์ 653***147@npu.ac.th 2022-11-21 09:13:34
2043   มนัสนันท์    มหารัตน์ธน 654***037@npu.ac.th 2022-11-19 11:03:07
2044   ปฐมพร    เสนสวน 654***011@npu.ac.th 2022-11-19 10:25:23
2045   ทนงศักดิ์    แสงทวี 651***170@npu.ac.th 2022-11-18 10:00:34
2046   ยุทธศาสตร์    กุดทิม 651***311@npu.ac.th 2022-11-18 09:37:01
2047   ชิโนรส    รินทะจะกะ 651***113@npu.ac.th 2022-11-18 09:36:20
2048   ปิยวัช    ลาริมาตย์ 651***238@npu.ac.th 2022-11-18 09:32:29
2049   อุไรวรรณ    บุญรัตน์ 651***501@npu.ac.th 2022-11-18 09:17:30
2050   วรรณิศา    สายรัฐ 625***677@npu.ac.th 2022-11-17 12:30:06
2051   ฐานิดา    พรมดี 651***027@npu.ac.th 2022-11-16 15:50:07
2052   เปรมวดี    ภูมิภูเขียว 651***118@npu.ac.th 2022-11-16 15:49:13
2053   นันทิดา    ธิปัญญา 651***100@npu.ac.th 2022-11-16 15:48:26
2054   สุภัสสรา    จูมฟอง 651***043@npu.ac.th 2022-11-16 15:47:51
2055   พัชราภา    ตันสาย 651***019@npu.ac.th 2022-11-16 15:47:27
2056   พัชราภา    ดวงเทษา 651***126@npu.ac.th 2022-11-16 15:44:17
2057   อรณิชา    ศรีพระจันทร์ 651***191@npu.ac.th 2022-11-16 15:35:36
2058   ธันย์ชนก    ลอยดี 651***225@npu.ac.th 2022-11-16 15:13:54
2059   เกศกนก    บะสุรินทร์ 653***225@npu.ac.th 2022-11-15 15:14:20
2060   จุฬาลักษณ์    รุ่งเรืองวุฒิกุล 653***010@npu.ac.th 2022-11-14 20:17:16
2061   พัชริยา    มูลเมือง 655***839@npu.ac.th 2022-11-14 14:51:26
2062   กรวิชญ์    เหลินต้ายซ้าย 652***380@npu.ac.th 2022-11-14 14:21:14
2063   ฐิจุฬา    อินธิราช 653***523@npu.ac.th 2022-11-14 14:11:24
2064   บุตรน้ำเพชร    แสนตื้อ 652***029@npu.ac.th 2022-11-14 09:21:33
2065   อธิตยา    มังศรี 652***235@npu.ac.th 2022-11-14 09:20:28
2066   ณัฐณิชา    นามพิชัย 652***094@npu.ac.th 2022-11-14 09:18:53
2067   วรรณธิดา    หูมแพง 652***102@npu.ac.th 2022-11-14 09:18:45
2068   ชนิตา    พ่อเกตุ 652***086@npu.ac.th 2022-11-14 09:18:31
2069   วารี    แช่มรัมย์ 652***151@npu.ac.th 2022-11-14 09:18:22
2070   ปานจิต    เที่ยงตรง 652***136@npu.ac.th 2022-11-14 09:18:02
2071   เรือนหงษ์    ผุยปัญญา 652***052@npu.ac.th 2022-11-14 09:18:00
2072   เทียนทอง    แสนเขื่อน 652***045@npu.ac.th 2022-11-14 09:17:41
2073   พรรณภัทร    คำสุข 652***128@npu.ac.th 2022-11-14 09:17:03
2074   กัญญาวีร์    พิลาน 652***177@npu.ac.th 2022-11-14 09:16:42
2075   ประกายดาว    อินแสงแวง 652***243@npu.ac.th 2022-11-14 09:16:26
2076   วิภาดา    อุทธศรี 652***060@npu.ac.th 2022-11-14 09:16:25
2077   จิดาภา    นนทะวงศ์ 652***219@npu.ac.th 2022-11-14 09:16:20
2078   ศศิวิมล    ครุทแสง 652***201@npu.ac.th 2022-11-14 09:16:17
2079   พิมลรัตน์    จันอุด 652***110@npu.ac.th 2022-11-14 09:15:51
2080   ปรางทิพย์    ชุดชา 652***144@npu.ac.th 2022-11-14 09:15:24
2081   ปิยธิดา    คำสุข 652***011@npu.ac.th 2022-11-14 09:15:01
2082   ภัทราพร    โคตนาม 652***250@npu.ac.th 2022-11-14 09:14:55
2083   กลทีป์    ศรีแก้ว 652***193@npu.ac.th 2022-11-14 09:13:42
2084   พิชญาภา    ดวงดีแก้ว 652***078@npu.ac.th 2022-11-14 09:13:20
2085   อนุสรา    วังอุปัดชา 652***185@npu.ac.th 2022-11-14 09:13:08
2086   วิภาดา    แสนพรหม 652***227@npu.ac.th 2022-11-14 09:06:38
2087   กนกพรรณ    ใจเอื้อย 655***096@npu.ac.th 2022-11-13 10:54:10
2088   มงคล    อาจอักษร 632***182@npu.ac.th 2022-11-11 11:05:28
2089   วิภาพรรณ    บรรหาร 651***352@npu.ac.th 2022-11-11 10:25:36
2090   วิลาสินี    สกุลทะวิจิตร 651***378@npu.ac.th 2022-11-11 10:24:18
2091   ชิษณุชา    งอกวงษ์ 651***121@npu.ac.th 2022-11-11 10:24:06
2092   อารีรัตน์    ด้วงพันลำ 651***493@npu.ac.th 2022-11-11 10:22:11
2093   จิรเดช    ชมภูนิมิตร 651***055@npu.ac.th 2022-11-11 10:22:10
2094   ภัทราภรณ์    ศรีสมุทร 651***303@npu.ac.th 2022-11-11 10:22:05
2095   พิษณุ    ทหาร 651***279@npu.ac.th 2022-11-11 10:21:46
2096   ศศิชา    สุนทร 651***394@npu.ac.th 2022-11-11 10:21:45
2097   ชาญณรงค์    ยอดสุบรรณ์ 651***105@npu.ac.th 2022-11-11 10:21:30
2098   สุชาวดี    วรติยะ 651***451@npu.ac.th 2022-11-11 10:21:20
2099   อลงกรณ์    นันชนะ 651***477@npu.ac.th 2022-11-11 10:21:18
2100   ธนวัฒน์    อนันตพัฒน์ 642***058@npu.ac.th 2022-11-11 10:16:59
2101   ประกายเดือน    สีหา 652***148@npu.ac.th 2022-11-10 16:07:02
2102   เจตณพัทย์    จันทนพ 651***267@npu.ac.th 2022-11-09 13:40:29
2103   การัณย์    อุผา 651***168@npu.ac.th 2022-11-09 13:34:04
2104   พัชรพล    นามเสาร์ 651***200@npu.ac.th 2022-11-09 13:33:51
2105   วัชรพงศ์    สมรฤทธิ์ 651***317@npu.ac.th 2022-11-09 13:33:08
2106   ณัฐชา    คำเกษ 651***051@npu.ac.th 2022-11-09 13:32:28
2107   ปภัสรา    วงษา 651***044@npu.ac.th 2022-11-09 13:32:27
2108   ชลธิชา    จุลขันธ์ 651***036@npu.ac.th 2022-11-09 13:32:26
2109   เมธัส    คะบุตร 651***226@npu.ac.th 2022-11-09 13:32:01
2110   ชลธิชา    นามเสาร์ 651***218@npu.ac.th 2022-11-09 13:31:51
2111   ศิริลักษณ์    ทาเอื้อ 651***069@npu.ac.th 2022-11-09 13:31:37
2112   ทักชินัย    หลวงโป้ 651***283@npu.ac.th 2022-11-09 13:30:21
2113   มัลลิกา    รัตนะ 651***085@npu.ac.th 2022-11-09 13:30:09
2114   น้ำทิพย์    เนยอิ่ม 651***127@npu.ac.th 2022-11-09 13:30:07
2115   ณัฐสิทธิ์    นามเสาร์ 651***176@npu.ac.th 2022-11-09 13:29:34
2116   วริทธินันท์    วรรณะ 651***234@npu.ac.th 2022-11-09 13:26:17
2117   ภัทรวดี    โคตะบิน 651***259@npu.ac.th 2022-11-09 13:26:06
2118   ปฐมพร    คะลีล้วน 651***010@npu.ac.th 2022-11-09 13:25:02
2119   ธรรมรัชต์    พรรณา 652***264@npu.ac.th 2022-11-09 12:08:02
2120   ปัญญาวุธ    บุญสิทธิ์ 656***153@npu.ac.th 2022-11-08 10:07:11
2121   ธนาวัฒน์    พลชัยยา 652***124@npu.ac.th 2022-11-07 14:09:09
2122   ชลพิชา    สีระออง 652***082@npu.ac.th 2022-11-07 13:58:20
2123   ณัฐพงศ์    เปรนาม 652***231@npu.ac.th 2022-11-07 13:58:13
2124   ชิดชัย    โพธิ์ภา 652***041@npu.ac.th 2022-11-07 13:57:52
2125   นุชิต    วงศ์กระโซ่ 652***215@npu.ac.th 2022-11-07 13:57:26
2126   วรัญชิต    เสถา 652***017@npu.ac.th 2022-11-07 13:56:46
2127   พีระพงศ์    สมวงค์ 652***066@npu.ac.th 2022-11-07 13:56:38
2128   อดิสร    หนันลี 652***256@npu.ac.th 2022-11-07 13:55:26
2129   ศิริวรรณ    จันปุ่ม 652***108@npu.ac.th 2022-11-07 13:55:13
2130   กฤษณา    ผลขาว 652***306@npu.ac.th 2022-11-07 13:55:09
2131   ผกาวรรณ    ชัยรัตน์ 652***165@npu.ac.th 2022-11-07 13:54:59
2132   อนุวัฒน์    กองสุวรรณ 652***157@npu.ac.th 2022-11-07 13:54:55
2133   ยศวดี    เพ็งอาสา 652***199@npu.ac.th 2022-11-07 13:54:42
2134   วธัญญา    พาพรม 652***173@npu.ac.th 2022-11-07 13:54:36
2135   สุพิชชา    หนูหาญ 652***090@npu.ac.th 2022-11-07 13:54:35
2136   ฟ้าประทาน    เที่ยงตรง 652***207@npu.ac.th 2022-11-07 13:54:23
2137   จิรภัทร    สุครีพ 652***280@npu.ac.th 2022-11-07 13:54:17
2138   ชนม์นิภา    ขันติโยพันธ์ 652***298@npu.ac.th 2022-11-07 13:53:40
2139   วิทยา    พระแสง 652***058@npu.ac.th 2022-11-07 13:53:09
2140   อณิรุตน์    พรหมจันทร์ 652***033@npu.ac.th