งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย

ไฟล์ข่าวประกาศ : ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย