งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th

โครงการค่ายแคมโขง ครั้งที่ 3 (Cam Khong Camp @NakhonPhanom #3) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม วันพุธที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2564

โครงการค่ายแคมโขง ครั้งที่ 3 (Cam Khong Camp @NakhonPhanom #3)  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีดิจิทัล  มหาวิทยาลัยนครพนม วันพุธที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2564

งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม ให้บริการห้องบรรยายและสัมมนา อาคารเทคโนโลยีดิจิทัล แก่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการฯ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมจัดโครงการค่ายแคมโขง ครั้งที่ 3 (Cam Khong Camp @NakhonPhanom #3) โดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าของภาพยนตร์สั้น เรียนรู้ที่จะเลือกจุดเด่นเพื่อนำมาผลิตภาพยนตร์สั้นที่มีคุณภาพ ฝึกทักษะการนำเสนอ ถ่ายทอด และเล่าเรื่อง เปิดโอกาสในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ผ่านการนำเสนอเรื่องราวแคมโขงหรือริมฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจารย์ผู้ควบคุมทีม และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม วันพุธที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2564