งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th

โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Procurement : E-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดนครพนม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม วันพุธที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ. 2564 08:30 - 16:30 น.

โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Procurement : E-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดนครพนม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีดิจิทัล  มหาวิทยาลัยนครพนม วันพุธที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ. 2564  08:30 - 16:30 น.

งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีดิจิทัล แก่สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Procurement : E-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดนครพนม จำนวน 90 คน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดนครพนมเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม วันพุธที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ. 2564  08:30 - 16:30 น.