งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th

อบรมการใช้งานโปรแกรม Google Classroom และโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาการเรียนรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล

อบรมการใช้งานโปรแกรม Google Classroom  และโปรแกรม Microsoft Teams  สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาการเรียนรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล

สืบเนื่องจาก อาจารย์สนั่น จันทร์หอม อาจารย์คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลับนครพนม  เป็นผู้สอนรายวิชาการเรียนรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ในสังคมดิจิทัล  จึงเรียนเชิญนายสุรักษ์ สิมคาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย นายวิฑูรย์  ตะนัดชัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายอัครเดช  คิดการงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร       จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Google Classroom และโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 01 ธันวาคม 2563 เวลา 08:30 . - 12:00 . ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Computer lab) อาคารกองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม