งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล  มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จึงขอเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานกองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดยอาจารย์จิ่ม ยืนนาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยนายสุรักษ์ สิมคาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  นายสุรนารถ สุพรรณตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร แนะนำการให้บริการระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย    ระบบ NPU NOC IOT  โครงการ Learning commons วันที่ 11 มิถุนายน 2563 13:00 น. - 16:00 น. ณ อาคารกองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม