งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th

ประชุมบททวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนครพนม ปี 2560 - 2563 เพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564

ประชุมบททวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนครพนม ปี 2560 - 2563 เพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พร้อมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564

กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อบททวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนครพนม ปี 2560 - 2563 เพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีนายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธาน นางสาวชลธิชา ศรีลาอ่อน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม