งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th

วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานพร้อมรับการอบรม เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Classroom , Meet , Teams

วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานพร้อมรับการอบรม เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Classroom , Meet , Teams

วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานพร้อมรับการอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Classroom , Meet , Teams พร้อมทั้งแนะนำบริการต่าง ๆ ของกองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม ให้กับนักศึกษา จึงเรียนเชิญ นายสุชาติ ศรีอุบล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายสุรักษ์ สิมคาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 13:00 น. - 16:00 น.