งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th

ปฐมนิเทศนักศึกษาแนะนำการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Classroom , Google Meet คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ปฐมนิเทศนักศึกษาแนะนำการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Classroom , Google Meet คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปฐมนิเทศนักศึกษาแนะนำการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Classroom , Google Meet พร้อมทั้งแนะนำบริการต่าง ๆ ของกองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จึงเรียนอาจารย์จิ่ม ยืนนาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 09:00 น. - 12:00 น.