งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th

ปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ แนะนำการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams , Google Classroom วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

ปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ แนะนำการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams , Google Classroom  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ แนะนำการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams , Google Classroom พร้อมทั้งแนะนำบริการต่าง ๆ ของกองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จึงเรียนเชิญนายสุชาติ ศรีอุบล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายสุรักษ์ สิมคาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 09:00 น. - 12:00 น.