งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th

กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานที่สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562

กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานที่สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562

กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน ที่สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 08:30 . - 17:30 . ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม