งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th

อบรม Google Platform และการใช้งาน Microsoft Teamsสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการปฏิบัติงานสำนักงาน คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม

อบรม Google Platform และการใช้งาน Microsoft Teamsสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการปฏิบัติงานสำนักงาน คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการอบรม Google Platform และการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการปฏิบัติงานสำนักงานด้วยโปรแกรม Google Classroom , Google Meet , Microsoft Teams จึงเรียนเชิญ    อาจารย์จิ่ม ยืนนาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วย นายสุชาติ ศรีอุบลตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08:30 . - 16:30 . ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม