งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th

อบรม Google Platform สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อบรม Google Platform สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการการอบรม Google Platform สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Classroom , Google Meet จึงเรียนเชิญ อาจารย์จิ่ม ยืนนาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 08:30 . - 16:30 . ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม