งานเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีความมั่งคง ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม

CONTACT INFO
  • Address : 330 ถนนอภิบาลบัญชา
    ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  • Phone : 0-4253-2477-8 ต่อ 202,604
  • Email : dc@npu.ac.th

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams , Google Meet , Google Classroom

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams , Google Meet , Google Classroom

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน ร่วมกับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams , Google Meet , Google Classroom จึงเรียนเชิญ นายสุชาติ ศรีอุบลตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายวิฑูรย์ ตะนัยชัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายอัครเดช คิดการงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายธรรมวัฒน์ วะบังลับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 เวลา 08:30 . - 17:30 . ณ อาคารกองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม