โครงการจัดตั้ง สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม