โครงการจัดตั้ง สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม


แบบสำรวจ (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560


Scan QR code เพื่อกรอกแบบประเมิน หรือ คลิก แบบฟอร์ม เพื่อกรอกแบบประเมินแบบสำรวจ (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560


แบบสำรวจความเห็นต่อ (ร่าง)กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยนครพนม


Scan QR code เพื่อกรอกแบบประเมิน หรือ คลิก แบบฟอร์ม เพื่อกรอกแบบประเมินแบบสำรวจความเห็นต่อ (ร่าง)กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยนครพนม