แบบสำรวจ (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560


Scan QR code เพื่อกรอกแบบประเมิน หรือ คลิก แบบฟอร์ม เพื่อกรอกแบบประเมินแบบสำรวจ (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560


แบบสำรวจความเห็นต่อ (ร่าง)กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยนครพนม


Scan QR code เพื่อกรอกแบบประเมิน หรือ คลิก แบบฟอร์ม เพื่อกรอกแบบประเมินแบบสำรวจความเห็นต่อ (ร่าง)กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยนครพนม